Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1954. Odlok o spremembi proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018, stran 5507.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – UPB4, 14/13 popr., 101/13 in 55/15 – ZfisP – v nadaljevanju: ZJF), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 24. redni seji dne 29. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2018 (Uradni list RS, št. 82/16) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
 
I. SKUPAJ PRIHODKI
22.305.982,49
70
DAVČNI PRIHODKI
12.825.993,00
700
davki na dohodek in dobiček
10.564.176,00
703
davki na premoženje
1.899.187,00
704
domači davki na blago in storitve
362.630,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.758.738,93
710
udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.372.780,12
711
takse in pristojbine
32.000,00
712
denarne kazni
25.700,00
713
prihodki od prodaje blaga in storitev
49.847,80
714
drugi nedavčni prihodki
1.278.411,01
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.815.000,00
720
prihodki od prodaje osnovnih sredstev
810.000,00
722
prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev
1.005.000,00
73
PREJETE DONACIJE
251.500,00
730
prejete donacije iz domačih virov
251.500,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.300.150,56
740
transferni prihodki iz drugih javnofinančih institucij
3.300.150,56
741
prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračuna EU
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
354.600,00
782
prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko
0,00
787
prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij
354.600,00
 
II. SKUPAJ ODHODKI
25.527.419,02
40
TEKOČI ODHODKI
4.727.654,28
400
plače in drugi izdatki zaposlenim
1.080.739,83
401
prispevki delodajalcev za socialno varnost
160.785,79
402
izdatki za blago in storitve
3.322.128,66
403
plačila domačih obresti
65.000,00
409
sredstva, izločena v rezerve
99.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
9.088.467,55
410
subvencije
880.375,37
411
transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.468.081,19
412
transferi neprofitnim organizacijam
1.008.411,90
413
drugi tekoči domači transferi
2.731.599,09
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
11.477.950,19
420
nakup in gradnja osnovnih sredstev
11.477.950,19
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
233.347,00
431
investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski uporabniki
186.000,00
432
investicijski transferi proračunskim uporabnikom
47.347,00
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ
–3.221.436,53
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.050.000,00
751
prodaja kapitalskih deležev
1.050.000,00
 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441
povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
 
VII. ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
3.035.233,13
500 
zadolževanje
3.035.233,13
 
VIII. ODPLAČILO DOLGA
55
ODPLAČILO DOLGA
863.796,60
550
odplačilo domačega dolga
863.796,60
IX.
POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
0,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
0,00
XI.
NETO FINANCIRANJE
0,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
0,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ajdovščina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2018 (Uradni list RS, št. 82/16) se spremeni 7. člen, tako da se glasi:
»Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Investicijsko dokumentacijo za investicijske projekte potrjuje župna in o tem obvesti občinski svet.«
3.člen 
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2018 (Uradni list RS, št. 82/16) se spremeni 12. člen, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko likvidnostno zadolži.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb in odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2018 za investicije, predvidene v občinskem proračunu, lahko zadolži do višine 3.035.233,13 evrov.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-4/2016
Ajdovščina, dne 29. junija 2017
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost