Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1949. Sklep o uporabi Skupnih smernic o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju, stran 5501.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 9/17) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Skupnih smernic o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju 
1. člen 
(opredelitev pojmov) 
(1) Uredba 1095/2010/EU je Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84) v vsakokrat veljavnem besedilu.
(2) ESMA je Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ustanovljen z Uredbo 1095/2010/EU.
(3) Uredba 1093/2010/EU je Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi sklepa št. 716/2009/EU ter razveljavitvi sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331, z dne 15. 12. 2010, str. 84) v vsakokrat veljavnem besedilu.
(4) EBA je Evropski bančni organ, ustanovljen z Uredbo 1093/2010/EU.
(5) Uredba 1094/2010/EU je Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L št. 331, z dne 15. 12. 2010, str. 48) v vsakokrat veljavnem besedilu.
(6) EIOPA je Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine, ustanovljen z Uredbo 1094/2010/EU.
(7) ZTFI je Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 9/17) v vsakokrat veljavnem besedilu.
(8) Skupne smernice so smernice, ki so jih v skladu s 16. členom Uredbe 1095/2010/EU, 16. členom Uredbe 1094/2010/EU in 16. členom Uredbe 1093/2010/EU skupno izdali ESMA, EBA in EIOPA oziroma Skupni odbor (navedenih) nadzornih organov (Joint Committee of the Europian Supervisory Authorities) in jih je ESMA objavila na svoji spletni strani.
2. člen 
(namen sklepa) 
S tem sklepom Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) seznanja udeležence trga finančnih instrumentov z obveznostjo uporabe Skupnih smernic iz 3. člena tega sklepa, za katere je Agencija v skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe 1095/2010/EU oziroma v skladu z drugim odstavkom 469.a člena ZTFI odločila, da se uporabljajo v Republiki Sloveniji.
3. člen 
(uporaba smernic v Republiki Sloveniji) 
(1) V Republiki Sloveniji se v celoti uporabljajo določbe Skupnih smernic o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju (št. JC/GL/2016/01).
(2) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZTFI in drugimi predpisi v celoti upoštevala določbe smernic iz prvega odstavka tega člena v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
4. člen 
(uveljavitev sklepa) 
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se smernice iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa uporabljajo od 1. 10. 2017.
Št. 00700-6/2017-3
Ljubljana, dne 6. julija 2017
EVA 2017-1611-0082
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.

AAA Zlata odličnost