Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1948. Tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, stran 5469.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C), 179.m člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16) in 32. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije izdaja svet Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije
T A R I F O 
za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina) 
Ta tarifa določa način obračunavanja storitev, povračila stroškov in ceno storitve, ki jih Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) opravlja v skladu z določbami Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16; v nadaljnjem besedilu: ZLet) in predpisi Evropske unije in jih plačajo predlagatelji storitev (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj).
2. člen 
(cena storitve) 
(1) Vrednost posamezne storitve v tej tarifi je določena s številom točk. Vrednost ene točke znaša 8 eurov (z besedo: osem eurov). Cena storitve se ugotovi tako, da se število točk posamezne storitve pomnoži z vrednostjo točke.
(2) Vrednost točke se preveri vsako leto, in sicer na podlagi dejanskih stroškov, ki so povezani z opravljanjem storitev iz te tarife. Vsako spremembo vrednosti točke potrdi svet agencije s soglasjem Vlade Republike Slovenije.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tej tarifi, imajo naslednji pomen:
1. 1 M – milijon
2. A1 – komercialni prevoz potnikov
3. A2 – komercialni prevoz tovora
4. AC – certifikat letališča (Airport Certificate)
5. AFF – Accelerated Free Fall
6. AeMC – center letalske medicine (Aero-medical Centre)
7. AME – zdravnik letalske medicine (Aero-medical Examiner)
8. AOC – spričevalo letalskega prevoznika (Air Operator Certificate)
9. APU – pomožni vir energije (Auxiliary Power Unit)
10. ARC – potrdilo o pregledu plovnosti (Airworthiness Review Certificate)
11. ATO – odobrena organizacija za usposabljanje (Approved Training Organization)
12. ATPL(A) – licenca prometnega pilota letala (Airline Transport Pilot Licence – Aeroplane)
13. ATPL(H) – licenca prometnega pilota helikopterja (Airline Transport Pilot Licence – Helicopter)
14. BITD – naprava za usposabljanje osnovnih postopkov v instrumentalnem letenju (Basic Instrument Training Device)
15. CAA – Javna agencija za civilno letalstvo RS (Civil Aviation Agency of Slovenia)
16. CAMO – Organizacija za vodenje stalne plovnosti (Continued Airworthiness Management Organisation)
17. CAT – komercialni zračni transport (Commercial Air Transportation)
18. CAT I, II, III – kategorija natančnega prileta 1, 2, 3 (Category I, II, III)
19. CB-IR – na sposobnosti temelječi rating za instrumentalno letenje (Competency Base Instrument Rating)
20. CC – kabinsko osebje (Cabin Crew)
21. CDFA – končni prilet s stalnim spuščanjem (continuous descent final approach)
22. CPL(A) – licenca poklicnega pilota letala (Commercial Pilot Licence – Aeroplane)
23. CPL(H) – licenca poklicnega pilota helikopterja (Commercial Pilot Licence –Helicopter)
24. CR(A) – rating za razred letala (Class Rating – Aeroplane)
25. CR(A) z IR – rating za razred letala z ratingom za instrumentalno letenje (Class Rating – Aeroplane with Instrument Rating)
26. CRI(A) – potrdilo učitelja letenja za razred letala (Class Rating Instructor – Aeroplane)
27. DG – prevoz nevarnega blaga (Dangerous Goods)
28. Del-66 – Priloga III Uredbe Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L št. 315, z dne 28. novembra 2003, str. 1)
29. Derogation – odstopanje od tehničnih predpisov in upravnih postopkov
30. Dry Lease – najem zrakoplova brez osebja
31. EASA – Evropska agencija za varnost v letalstvu (European Aviation Safety Agency)
32. EFB – elektronski sistem na letalu za prikaz in upravljanje informacij, potrebnih za let (Electronic Flight Bag)
33. EIR – rating za instrumentalno letenje na ruti (En Route Instrument Rating)
34. ELA1 – lahki evropski zrakoplov (European Light Aircraft)
35. ELT – oddajnik v sili (Emergency Locator Transmitter)
36. EMS – medicinski prevozi v sili (Emergency Medical Services)
37. ETOPS – operacije povečanega doleta z dvomotornimi letali (Extended Twin Operations)
38. EUR – območje operacij – Evropa (Europe)
39. Examination Credit Report – poročilo o priznanju izpita
40. Exemption – izjema od tehničnih predpisov in upravnih postopkov
41. FCL – licenciranje letalskega osebja (Flight Crew Licensing)
42. FFS – simulator letenja (Full Flight Simulator)
43. FI – potrdilo inštruktorja letenja (Flight Instructor Certificate)
44. FNPT – naprava za usposabljanje letalskih in navigacijskih postopkov (Flight Navigation and Procedures Trainer)
45. IAD – odpiranje padala s pomočjo inštruktorja (Instructor Assisted Deployment)
46. ICAO Article 83bis Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu – določa podlage za sklenitev sporazuma med državo registra in državo operaterja za prenos odgovornosti oziroma pristojnosti
47. Initial Safety Training – Cabin Crew – začetno varnostno usposabljanje kabinskega osebja
48. IR(A) – rating za instrumentalno letenje – letala (Instrument Rating – Aeroplane)
49. IR(H) – rating za instrumentalno letenje – helikopterji (Instrument Rating – Helicopter)
50. IR/ME (A) – rating za instrumentalno letenje – večmotorna letela (Instrument Rating/Multi Engine – Aeroplane)
51. IR/ME (H) – rating za instrumentalno letenje – večmotorni helikopterji (Instrument Rating/Multi Engine – Helicopter)
52. IR/SE (A) – rating za instrumentalno letenje – letala z enim motorjem (Instrument Rating/Single Engine – Aeroplane)
53. IR/SE (H) – rating za instrumentalno letenje – helikopterji z enim motorjem (Instrument Rating/Single Engine – Helicopter)
54. IRI – potrdilo inštruktorja za rating za instrumentalno letenje (Instrument Rating Instructor)
55. LAPL – licenca pilota lahkega zrakoplova (Light Aircraft Pilot Licence)
56. LSA – lahko športno letalo (Light Sport Aeroplane)
57. LTS CAT I – operacije kategorije, ki je nižja od standardne kategorije I (lower than standard category I operation)
58. MCCI – potrdilo inštruktorja za delo v veččlanski posadki (Multi Crew Co-operation Course Instructor)
59. ME – večmotorni zrakoplov (Multi Engine)
60. MM – vodja vzdrževanja (Maintenance Manager)
61. MNPS – specifikacije minimalnih zahtev navigacije (Minimum Navigation Performance Specification)
62. MODE S – način delovanja transponderja (Mode Select – S)
63. MPA – letalo, ki zahteva veččlansko posadko (Multi Pilot Aeroplane)
64. MPH – helikopter, ki zahteva veččlansko posadko (Multi Pilot Helicopter)
65. MPL – licenca pilota v veččlanski posadki (Multi Pilot Licence)
66. MTO – Organizacija za izobraževanje s področja vzdrževanja (Maintenance Training Organisation)
67. MTOM – največja vzletna masa (Maximum Take-off Mass)
68. NCC – nekomercialne operacije s kompleksnimi zrakoplovi na motorni pogon (Non-Commercial Air Operations with Complex Motor-powered Aircraft)
69. NPA – nenatančen prilet (Non Precision Approach)
70. OD – obratovalno dovoljenje
71. Organizacija po delu 145 – vzdrževalna organizacija po delu 145
72. Organizacija po delu M poddela F – vzdrževalna organizacija po delu M poddela F
73. Organizacija po delu 21 poddela F – proizvodna organizacija (Production Organisation) po delu 21 poddela F
74. Organizacija po delu 21 poddela G – proizvodna organizacija (Production Organisation) po delu 21 poddela G
75. OTD – druge naprave za usposabljanje (Other Training Device)
76. OTS CAT II – operacije kategorije, ki ni standardna kategorija II (other than standard category II operation)
77. PA – natančen prilet (Precision Approach) Pax – potniki (Passengers)
78. PBN – operacije, ki uporabljajo navigacijo na podlagi zmogljivosti (Performance Based Navigation)
79. PGD – projekt za gradbeno dovoljenje
80. PPL(A) – licenca športnega pilota letala (Private Pilot Licence – Aeroplane)
81. PPL(H) – licenca športnega pilota helikopterja (Private Pilot Licence – Helicopter)
82. Predlagatelj – fizična ali pravna oseba, ki je predlagatelj postopka za izvedbo storitev, oziroma stranka v postopku
83. Prepeljan potnik – število potnikov, prepeljanih za plačilo (kar pomeni potnik, za katerega prevoz letalski prevoznik prejme plačilo), se dobi s štetjem vsakega potnika na vsakem posameznem letu prevoznika. Potniki, ki se ne prevažajo za plačilo, so izključeni
84. Privilegij po delu 21 poddela P – privilegij v povezavi z izdajo dovoljenja za letenje (Permit to fly)
85. Privilegij po delu M poddela I – privilegij v povezavi s pregledom plovnosti (Airworthiness Review)
86. PT – pristajalna pristojbina
87. RNP – zahtevana navigacijska zmogljivost (Required Navigation Performance)
88. RVSM – zmanjšanje standardnega vertikalnega razdvajanja (Reduced Vertical Separation Minimum)
89. SE – enomotorni zrakoplov (Single Engine)
90. Sea Pilot Transfers – transfer pilotov nad morjem
91. SEP – enomotorno batno letalo (Single Engine Piston)
92. SFI – inštruktor za letenje na simulatorju (Synthetic Flight Instructor)
93. SMS – sistem upravljanja varnosti (Safety Management System)
94. SPA – letalo, ki zahteva enega pilota (Single-Pilot Aeroplane)
95. SPH – helikopter, ki zahteva enega pilota (Single-Pilot Helicopter)
96. SPL – licenca pilota jadralnega letala (Sailplane Pilot Licence)
97. SPO – komercialne specializirane operacije (commercial specialised operations)
98. STI – pooblastilo inštruktorja za usposabljanje na napravi za simulacijo letenja (Synthetic Training Instructor Aithorisation)
99. Technical Log – tehnična knjiga
100. TNA – analiza potreb po usposabljanju (Training Needs Analysis)
101. TR – pooblastilo za tip (Type Rating)
102. TR MET(H) – rating za tip večmotornega turbinskega helikopterja (Type Rating Multi Engine Turbine – Helicopter)
103. TR MET(H)/SPH z IR – rating za tip večmotornega turbinskega helikopterja z ratingom za instrumentalno letenje (Type Rating Multi Engine Turbine – Helicopter/Single-Pilot Helicopter with Instrument Rating)
104. TR MPA – rating za tip letala, ki zahteva veččlansko posadko (Type Rating Multi-Pilot Aeroplane)
105. TR MPH – rating za tip helikopterja, ki zahteva veččlansko posadko (Type Rating Multi-Pilot Helicopter)
106. TR MPH z IR – rating za tip helikopterja, ki zahteva veččlansko posadko z ratingom za instrumentalno letenje (Type Rating Multi-Pilot Helicopter with Instrument Rating)
107. TR SEP(H) – rating za tip enomotornega batnega helikopterja (Type Rating Single Engine Piston – Helicopter)
108. TR SEP(H) z IR – rating za tip enomotornega helikopterja z ratingom za instrumentalno letenje (Type Rating Single Engine Piston – Helicopter with Instrument Rating)
109. TR SET(H) – rating za tip enomotornega turbinskega helikopterja (Type Rating Single Engine Turbine – Helicopter)
110. TR SET(H) z IR – rating za tip enomotornega turbinskega helikopterja z ratingom za instrumentalno letenje (Type Rating Single Engine Turbine – Helicopter with Instrument Rating)
111. TR SPA – rating za tip letala, ki zahteva enega pilota (Type Rating Single-Pilot Aeroplane)
112. TR SPA z IR – rating za tip letala, ki zahteva enega pilota z ratingom za instrumentalno letenje (Type Rating Single-Pilot Aeroplane with Instrument Rating)
113. TRI – inštruktor za rating za tip (Type Rating Instructor)
114. TSO – trak za samodejno odpiranje padala
115. ULN – ultralahka letalna naprava
116. User Approval – odobritev uporabe
117. V AT – indicirana hitrost nad pragom (indicated airspeed at threshold)
118. VFR – Pravila letenja pri zunanji vidljivosti (Visual Flight Rules)
119. VT – varnostna taksa
120. Wet Lease – najem zrakoplova z osebjem
121. WW – območje operacij – ves svet (WorldWide)
122. ZFTT – rating za tip, ki poteka izključno na simulatorju (Zero Flight Time Type Rating).
4. člen 
(opravljanje storitev v tujini) 
V osnovno tarifo niso zajeti potni stroški opravljanja storitev v tujini, in sicer dejanski stroški izvedbe storitev v tujini (stroški potovanja, nastanitve, dnevnice in drugi stroški, ki so bili nujno potrebni za izvedbo naloge). Ti stroški se zaračunavajo stranki posebej, poleg plačila izvedbe neke storitve po tarifi po naslednji formuli:
Z = t + p + h, 
pri čemer je:
Z
dolgovana tarifa,
t
tarifa, je določena za izvedeni postopek,
p
potni stroški,
h
čas, ki ga porabijo nadzorniki za prevoz, obračunan po 30-odstotni vrednosti urne postavke, določene v 33. členu te tarife.
 
5. člen 
(način plačila) 
(1) Predlagatelj plača storitev iz te tarife v dobro Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, na podračun št. IBAN SI56 0110 0600 0036 204, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, SWIFT-koda: BSLJSI2X.
(2) Storitev iz te tarife je plačljiva v eurih. Predlagatelj zagotovi, da agencija prejme celotno ustrezno plačilo.
(3) Agencija opravlja plačilni promet brezgotovinsko. Vse bančne stroške v zvezi s plačilom plača predlagatelj.
6. člen 
(izjema pri postopku certifikacije) 
(1) Postopek certifikacije se lahko na zahtevo predlagatelja in s privolitvijo direktorja agencije izjemoma izvede tako, da je določenih toliko uslužbencev, da se postopek izvede v rokih, ki so krajši od običajnih rokov, ob uporabi ustaljenih postopkov agencije.
(2) Obračunana tarifa je v tem primeru izjemoma zvišana, da se v celoti pokrijejo stroški, glede na dejansko število dodatno opravljenih ur zunaj poslovnega časa agencije, ki agenciji nastanejo zaradi ugoditve tej posebni zahtevi. Urna postavka se zaračuna v skladu s 33. členom te tarife.
7. člen 
(obveznosti predlagateljev in agencije pri postopkih plačila storitev) 
(1) Zavezanec za plačilo tarife je predlagatelj, za katerega agencija opravi storitev iz 8. člena te tarife. Za izdajo, ohranitev ali spremembo certifikata mora biti predhodno plačan celoten znesek dolgovane tarife, razen če se agencija in predlagatelj ne dogovorita drugače. Agencija lahko tarifo obračuna v enem obroku, potem ko prejme zahtevo, ali na začetku letnega obdobja ali obdobja nadzora. Agencija lahko v primeru neplačila zavrne izdajo zadevnega certifikata ali ga prekliče, potem ko je predlagatelja o tem uradno obvestila.
(2) Če se vlogi ugodi, se predlagatelju določi višina letne tarife, ki se predlagatelju zaračunava in poračunava za vsako trimesečno obdobje. V primeru spremenljivih letnih tarif pa se te obračunavajo za vsako trimesečno obdobje za nazaj, na podlagi podatkov, ki so jih predlagatelji dolžni posredovati agenciji. Če predlagatelj ne odda podatkov za izračun spremenljivih letnih tarif, se obračuna pavšal dvakratne povprečne vrednosti, ki izhaja iz predhodno obračunane spremenljive letne tarife, prilagojene na predmetno število mesecev, ali če podatki niso na voljo oziroma podatki ne izkazujejo dejanskega stanja glede na trenutne razmere (naprimer sezona, flota letal in podobno), agencija sama pridobi podatke na račun predlagatelja.
(3) Pri vseh postopkih certifikacije, za katere se plača tarifa, lahko agencija predlagatelju na zahtevo pošlje informativni izračun. Agencija informativni izračun spremeni, če se izkaže, da je postopek preprostejši in hitrejši od sprva predvidenega, ali če je, ravno nasprotno, bolj zapleten in počasnejši od predvidevanj agencije.
(4) Če mora agencija prekiniti postopek certifikacije zaradi nezadostnih sredstev predlagatelja ali ker ta ne spoštuje svojih obveznosti ali se odloči, da bo preklical zahtevek ali preložil zahtevo, mora biti preostanek dolgovane tarife in vsi drugi do tedaj zapadli zneski v celoti plačani takoj, ko agencija prekine svoje delo. Zadevno število ur se obračuna po urni postavki, določeni v 33. členu te tarife. Ko agencija na zahtevo predlagatelja znova začne postopek certifikacije, ki ga je predhodno prekinila iz razlogov iz prvega stavka tega odstavka, se ta postopek zaračuna kot nova zahteva.
(5) Če imetnik certifikata umakne ustrezni certifikat ali agencija certifikat prekliče, morajo biti preostanek dolgovane tarife, izračunane na urni osnovi, ki pa ne presega zadevne tarife, in vsi drugi do tedaj zapadli zneski v celoti plačani takoj ob umiku ali preklicu. Zadevno število ur se obračuna po urni postavki, določeni v 33. členu te tarife.
(6) Če agencija začasno odvzame certifikat, morajo biti preostanek dolgovane tarife, izračunane po načelu časovne porazdelitve, in vsi drugi do tedaj zapadli zneski v celoti plačani takoj ob umiku ali začasnem odvzemu. Če se certifikat pozneje obnovi, začne na dan obnovitve teči novo obdobje zaračunavanja.
(7) Druge naloge, ki jih agencija izvaja za potrebe državnih organov, se financirajo v skladu z drugim odstavkom 179.m člena Zakona o letalstvu.
(8) Agencija zaračunava certifikacijske in druge naloge, ki niso navedene v tarifi, v skladu s 33. členom te tarife, če gre za certifikacijo in naloge v skladu z morebitnimi novimi letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji. Tak način zaračunavanja se uporablja do vključitve posebnih določb o zadevnih tarifah.
II. STORITVE JAVNE AGENCIJE 
8. člen
(financiranje nalog agencije in področja zaračunavanja storitev) 
(1) S prihodki od tarif se financirajo naloge odločanja v upravnih zadevah oziroma certificiranja, naloge stalnega nadzora in druge naloge, povezane z izdajanjem listin in stalnim nadzorom iz pristojnosti agencije.
(2) Agencija zaračunava tarife na naslednjih področjih:
1. plovnost, certifikacija in register zrakoplovov,
2. licenciranje osebja,
3. letalske operacije,
4. letališča, vzletišča in ovire,
5. varovanje.
1. Plovnost, certifikacija in register zrakoplovov
9. člen
(plovnost zrakoplovov) 
(1) Tarifa za izdajo ali spremembo potrdila organizacije glede plovnosti zrakoplovov vključuje pregled dokumentacije, do dva sestanka na sedežu agencije in do dva pregleda na terenu. Če je pri izvedbi vloge za plovnost zrakoplovov potrebnih več sestankov oziroma pregledov na terenu, se ti dodatno obračunajo po dejansko opravljenih urah v skladu s 33. členom te tarife.
(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim certifikatom.
(3) Zrakoplovi, ki so z odločbo Ministrstva za kulturo uvrščeni v nacionalno bogastvo ali so z odlokom vlade ali lokalne skupnosti razglašeni za kulturni spomenik, plačajo samo 10 odstotkov vrednosti tarife.
(4) Za plovnost zrakoplovov veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa 
(v točkah)
Letna tarifa 
(v točkah)
1.
2.
3.
I/A. PREGLED ZA IZDAJO SPRIČEVALA O PLOVNOSTI ALI POTRDILA 
O PREGLEDU PLOVNOSTI (1*)
Jadralna letala, jadralna letala z motorjem in baloni
14
/
LSA in ELA1 ter druga letala do 1.200 kg MTOM
27
/
Letala od 1.201 do 2.730 kg MTOM
36
/
Letala od 2.731 do 5.700 kg MTOM
135
/
Letala od 5.701 do 27.000 kg MTOM
450
/
Letala od 27.001 do 70.000 kg MTOM
1.080
/
Letala nad 70.000 kg MTOM
1.800
/
Helikopterji do 3.175 kg MTOM in z enim motorjem
45
/
Helikopterji nad 3.175 kg MTOM
180
/
Zračne ladje
27
/
Pregled izjave lastnika/uporabnika o vzdrževanju zrakoplova (5*)
5
/
I/B. IZDAJA POTRDILA O PREGLEDU PLOVNOSTI NA PODLAGI PRIPOROČILA (4*) (2*)
Jadralna letala, jadralna letala z motorjem in baloni
5
5
LSA in ELA1 ter druga letala do 1.200 kg MTOM
5
5
Letala od 1.201 do 2.730 kg MTOM
9
14
Letala od 2.731 do 5.700 kg MTOM
14
54
Letala od 5.701 do 27.000 kg MTOM
27
99
Letala od 27.001 do 70.000 kg MTOM
45
171
Letala nad 70.000 kg MTOM
90
270
Helikopterji do 3.175 kg MTOM in z enim motorjem
9
18
Helikopterji nad 3.175 kg MTOM
18
45
Zračne ladje
5
5
I/C. PREGLED ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE VELJAVNOSTI PLOVNOSTI 
DOKUMENTA ZA ANEKS II ZRAKOPLOVE
Motorni zmaj
18
/
ULN in drugi zrakoplovi
27
/
Žirokopterji
35
/
Brezpilotni zrakoplovi
42
/
I/D. DOVOLJENJE ZA LETENJE (3*) (6*)
Potrditev pogojev za letenje pred izdajo dovoljenja za letenje EASA
50
/
Izdaja dovoljenja za letenje EASA
50
/
Nacionalno dovoljenje za tehnični let
50
/
Izdaja izvoznega spričevala ali izjava o plovnosti letala za izvoz
5
/
Dovoljenje za preizkusni let
5
/
I/E. POTRDITEV PRVE IZDAJE ALI SPREMEMBE PROGRAMA VZDRŽEVANJA
Jadralna letala, jadralna letala z motorjem in baloni
9
/
LSA in ELA1 ter druga letala do 1.200 kg MTOM
14
/
Letala od 1.201 do 2.730 kg MTOM
18
/
Letala od 2.731 do 5.700 kg MTOM
45
/
Letala od 5.701 do 27.000 kg MTOM
108
/
Letala od 27.001 do 70.000 kg MTOM
207
/
Letala nad 70.000 kg MTOM
360
/
Helikopterji do 3.175 kg MTOM in z enim motorjem
27
/
Helikopterji nad 3.175 kg MTOM
54
/
Zračne ladje
9
/
Drugi zrakoplovi
23
/
(1*) Izdaja spričevala na obrazcu EASA Form 25 in potrdila na obrazcu EASA Form 15a se zaračunava posebej.
(2*) Letna tarifa se plača ne glede na način izdaje ARC in je sorazmerna obsegu odobritve CAMO organizacije privilegija po poddelu I dela M.
(3*) Dodatno se zaračuna pregled plovnosti po tabeli za plovnost I/A (po potrebi).
(4*) Tarifa velja le za izdajo potrdila na obrazcu EASA Form 15a.
(5*) Pregled je obvezen, kadar lastnik/uporabnik nima potrjenega programa vzdrževanja.
(6*) Za izdajo dovoljenja za letenje na obrazcu EASA Form 20a za nekomercialno letenje na nekompleksnih zrakoplovih ali tipih za katere se EASA strinja, da spričevalo o plovnosti z omejitvami ni primerno, se zaračunava tarifa skladno z 9. členom, tabele I/A.
10. člen 
(organizacija za vodenje stalne plovnosti – CAMO) 
(1) Tarifa za izdajo certifikata vključuje en sestanek na sedežu agencije, dva pregleda priročnikov in en pregled organizacije na terenu. Tarifa za spremembo certifikata vključuje en pregled priročnikov in en pregled organizacije na terenu. Če je pri izvedbi vloge za vodenje stalne plovnosti potrebnih več pregledov priročnikov oziroma pregledov na terenu, se ti dodatno obračunajo po dejansko opravljenih urah v skladu s 33. členom te tarife.
(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim certifikatom.
(3) Za organizacijo za vodenje stalne plovnosti veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa 
(v točkah)
Letna tarifa 
(v točkah)
1.
2.
3.
II/A. VODENJE STALNE PLOVNOSTI
Potrdilo po delu M poddela G (1*) 
90
90
Jadralna letala, jadralna letala z motorjem in baloni
9
9
LSA in ELA1
9
9
Druga letala do 2.730 kg MTOM
23
23
Letala od 2.731 do 5.700 kg MTOM
45
45
Letala od 5.701 do 27.000 kg MTOM
135
135
Letala od 27.001 kg do 70.000 kg MTOM
270
270
Letala nad 70.000 kg MTOM
540
540
Helikopterji do 3.175 kg MTOM in z enim motorjem
27
27
Helikopterji nad 3.175 kg MTOM
72
72
Zračne ladje
9
9
II/B. PRIVILEGIJ PO PODDELU I DELA M
Jadralna letala, jadralna letala z motorjem in baloni
5
5
LSA in ELA1
5
5
Druga letala do 2.730 kg MTOM
11
11
Letala od 2.731 do 5.700 kg MTOM
23
23
Letala od 5.701 do 27.000 kg MTOM
68
68
Letala od 27.001 kg do 70.000 kg MTOM
135
135
Letala nad 70.000 kg MTOM
270
270
Helikopterji do 3.175 kg MTOM in z enim motorjem
13
13
Helikopterji nad 3.175 kg MTOM
36
36
Zračne ladje
5
5
II/C. PRIVILEGIJ PO PODDELU P DELA 21
Jadralna letala, jadralna letala z motorjem in baloni
5
5
LSA in ELA1
5
5
Druga letala do 2.730 kg MTOM
11
11
Letala od 2.731 do 5.700 kg MTOM
23
23
Letala od 5.701 do 27.000 kg MTOM
68
68
Letala od 27.001 do 70.000 kg MTOM
135
135
Letala nad 70.000 kg MTOM
270
270
Helikopterji do 3.175 kg MTOM in z enim motorjem
14
14
Helikopterji nad 3.175 kg MTOM
36
36
Zračne ladje
5
5
II/D. SPREMEMBA OBSEGA POTRDILA PO DELU M PODDELA G (1*)
45
Stalni nadzor po podizvajalcu 
/
45
(1*) Dodatno se zaračuna še vrednost glede na zahtevani obseg pooblastila.
11. člen 
(certifikacija zrakoplovov) 
(1) Tarifa za izdajo ali spremembo potrdila organizacije glede certifikacije zrakoplovov vključuje pregled dokumentacije in drugo, kar je navedeno v opombah pod posamezno storitvijo. Če je pri izvedbi vloge za certifikacijo zrakoplovov potrebnih več pregledov priročnikov oziroma pregledov na terenu, se ti dodatno obračunajo po dejansko opravljenih urah v skladu s 33. členom te tarife.
(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim certifikatom.
(3) Za certifikacijo zrakoplovov veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa 
(v točkah)
Letna tarifa 
(v točkah)
1.
2.
3.
Izdaja nacionalnega spričevala projektivni organizaciji (1*)
234
234
Sprememba spričevala nacionalni projektivni organizaciji (2*)
59
/
Stalni nadzor po podizvajalcu 
/
59
Izdaja nacionalnega certifikata tipa – certifikacija zrakoplova (atest) (3*)
1030
234
Priznanje nacionalnega certifikata tipa
114
/
Velika sprememba nacionalnega certifikata tipa – certifikacija zrakoplova (atest) (8*)
390
/
Manjša sprememba nacionalnega certifikata tipa – certifikacija zrakoplova (atest)
169
/
Izdaja/potrditev dodatka nacionalnemu certifikatu tipa (atestu) zrakoplova, motorja, 
propelerja, padala, opreme (4*)
222
59
Potrditev načrta spremembe ali popravila (5*)
70
/
Izdaja Mode S-kode in/ali sprememba podatkov o lastniku/uporabniku
9
/
Izdaja ELT-kode in/ali sprememba podatkov o lastniku/uporabniku
9
/
Spričevalo o hrupu (7*)
9
/
(1*) Vključuje en ogled na terenu in dva pregleda priročnika ter druge dokumentacije.
(2*) Vključuje en ogled na terenu in en pregled priročnika ter druge dokumentacije.
(3*) Vključuje štiri oglede na terenu in pregled dokumentacije skupaj z izdajo dovoljenja za preizkusne lete. Če je RS država nosilca, za to zaračunava letno tarifo, ker mora skrbeti za status tega tipa zrakoplova in certifikat tipa.
(4*) Vključuje dva ogleda na terenu in pregled dokumentacije. Če je RS država nosilca, za to zaračunava letni pavšal, ker mora skrbeti za status tega dodatka certifikatu tipa.
(5*) Vključuje pregled na terenu.
(7*) Poleg tarife se zaračuna še pregled po tabeli za plovnost I/A (po potrebi).
(8*) Vključuje en ogled na terenu in pregled dokumentacije skupaj z izdajo dovoljenja za preizkusne lete.
12. člen 
(gradnja zrakoplovov) 
(1) Tarifa za izdajo ali spremembo potrdila proizvodne organizacije vključuje pregled dokumentacije in drugo, kar je navedeno v opombah pod posamezno storitvijo. Če je pri izvedbi vloge za gradnjo zrakoplovov potrebnih več pregledov dokumentacije oziroma pregledov na terenu, se ti dodatno obračunajo po dejansko opravljenih urah v skladu s 33. členom te tarife.
(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim certifikatom.
(3) Za gradnjo zrakoplovov veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa 
(v točkah)
Letna tarifa 
(v točkah)
1.
2.
3.
Izdaja dovoljenja za amatersko gradnjo (1*)
108
/
Podaljšanje veljavnosti dovoljenja za amatersko gradnjo (2*)
45
/
Nacionalno dovoljenje za proizvodnjo (3*)
315
315
Sprememba nacionalnega dovoljenja za proizvodnjo (4*)
90
/
Potrdilo po delu 21 poddela G (5*)
640
640
Sprememba potrdila 21G (6*)
260
/
Potrdilo po delu 21 poddela F – soglasje (7*)
380
380
Overitev Izjave o skladnosti (8*)
18
/
Stalni nadzor popodizvajalcu
/
45
(1*) Vključuje en pregled dokumentacije in štiri oglede na terenu, vključno z izdajo dovoljenja za preizkusne lete.
(2*) Vključuje on ogled na terenu, vključno z izdajo dovoljenja za preizkusne lete.
(3*) Vključuje dva pregleda dokumentov in en ogled na terenu.
(4*) Vključuje en pregled dokumentov in en ogled na terenu.
(5*) Vključuje dva pregleda dokumentov in en ogled na terenu.
(6*) Vključuje en pregled dokumentov in en ogled na terenu.
(7*) Vključuje dva pregleda dokumentov in en ogled na terenu.
(8*) Dodatno se zaračuna dejansko porabljen čas za nadzor izdelka skladno s 33. členom.
13. člen 
(vzdrževanje zrakoplovov) 
(1) Tarifa za izdajo certifikata vzdrževalni organizaciji vključuje en sestanek na sedežu agencije, dva pregleda priročnikov in en pregled organizacije na terenu. Tarifa za spremembo certifikata vključuje en pregled priročnikov in en pregled organizacije na terenu. Če je pri izvedbi vloge za vzdrževanje zrakoplovov potrebnih več pregledov priročnikov oziroma pregledov na terenu, se ti dodatno obračunajo po dejansko opravljenih urah v skladu s 33. členom te tarife.
(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim certifikatom.
(3) Za vzdrževanje zrakoplovov veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa 
(v točkah)
Letna tarifa 
(v točkah)
1.
2.
3.
V/A. POTRDILO PO DELU 145 (2*) (4*)
90
90
Razred A – zrakoplovi
A1 Letala od 5.701 do 20.000 kg MTOM
90
90
A1 Letala od 20.001 do 55.000 kg MTOM
225
225
A1 Letala od 55.001 do 100.000 kg MTOM
450
450
A1 Letala nad 100.000 kg MTOM
765
765
A2 Letala do 5.700 kg MTOM
36
36
A3 Helikopterji do 3.175 kg MTOM in enomotorni
54
54
A3 Helikopterji z več motorji ali nad 3.175 kg MTOM
90
90
A4 Zrakoplovi, drugi kot A1, A2 ali A3
18
18
Razred B – motorji
B1 – turbinski motorji
135
135
B2 – batni motorji
36
36
B3 – APU
108
108
Razred C – komponente razen kompletnega motorja ali APU
C1 – C22 (1*)
14
14
Razred D – Specializirane storitve
90
90
Sprememba obsega potrdila po delu 145 (2*)
45
/
Letna tarifa za vsakega odobrenega podizvajalca
/
45
Potrditev nove lokacije linijske postaje 
35
A1 in A3 nad 3.175 kg MTOM (3*)
90
90
A2, A3 do 3.175 kg MTOM ali z enim motorjem ter A4 (3*)
18
18
V/B POTRDILO PO DELU M PODDELA F
Potrdilo po delu M poddela F (2*)
70
70
Razred A – zrakoplovi
A2 Letala do 5.700 kg MTOM
32
32
A3 Helikopterji do 3.175 kg MTOM in enomotorni
50
50
A3 Helikopterji z več motorji ali nad 3.175 kg MTOM
81
81
A4 Zrakoplovi, drugi kot A2 ali A3
9
9
Razred B – motorji
B1 – turbinski motorji
135
135
B2 – batni motorji
36
36
B3 – APU
108
108
Razred C – komponente razen kompletnega motorja ali APU
C1 – C22 (1*)
14
14
Razred D1 – specializirane storitve
90
90
Sprememba obsega potrdila po delu M poddela F (2*)
35
/
Letna tarifa za vsakega odobrenega podizvajalca
/
45
(1*) Za vsak rating.
(2*) Dodatno se zaračuna še vrednost glede na zahtevani obseg pooblastila.
(3*) Za vsako lokacijo.
(4*) Če organizacija prosi samo za linijsko vzdrževanje, se tarifa zmanjša za 50 %.
14. člen 
(izobraževalna organizacija – MTO) 
(1) Tarifa za izdajo ali spremembo potrdila izobraževalne organizacije vključuje pregled dokumentacije in izdajo certifikata.
(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim certifikatom.
(3) Za izobraževalno organizacijo – MTO veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa 
(v točkah)
Letna tarifa 
(v točkah)
1.
2.
3.
Potrdilo po delu 147
90
90
Potrditev organizacije za opravljanje osnovnega usposabljanja po delu 147 (1*)
70
70
Potrditev organizacije za opravljanje praktičnega ali teoretičnega usposabljanja za tip po delu 147 (2*)
50 
50 
Sprememba potrdila organizacije za opravljanje osnovnega usposabljanja po delu 147 
z vpisom nove kategorije ali podkategorije (1*)
70 
/
Sprememba potrdila organizacije za opravljanje teoretičnega ali praktičnega 
usposabljanja za tip po delu 147 (2*)
50
/
Potrditev TNA za tip zrakoplova – letala do 5.700 kg MTOM in enomotorni helikopterji (3*)
45
/
Potrditev TNA za tip zrakoplova – letala nad 5.700 kg MTOM 
in večmotorni helikopterji (3*)
77
/
Potrdilo organizacije za usposabljanje na podlagi nacionalnih predpisov
70
70 
Kategorija v organizaciji za usposabljanje, potrjeni na podlagi nacionalnih predpisov (4*)
50
50
Sprememba potrdila organizacije za usposabljanje, potrjeni na podlagi nacionalnih 
predpisov (vpis dodatne kategorije) (4*)
50
/
Potrditev lokacije ali podizvajalca v tujini (6*)
150
150
Stalni nadzor enega podizvajalca doma – letna tarifa (6*)
/
45
Pregled in potrditev MTOE (5*)
150
/
(1*) Za vsako kategorijo ali podkategorijo.
(2*) Za vsak tip, kategorijo, podkategorijo, praktični del in teoretični del posebej.
(3*) Za vsak tip zrakoplova.
(4*) Za vsako kategorijo.
(5*) Vsebuje en pregled dokumentacije in en ogled na terenu.
(6*) Za vsakega podizvajalca ali vsako lokacijo posebej.
15. člen 
(licence letalsko tehničnega osebja po Del-66) 
(1) Tarifa za izdajo ali spremembo certifikata vključuje pregled dokumentacije in izdajo certifikata ali opravljanje izpita za vpis tipa letala.
(2) Za licence za letalsko tehnično osebje po Del-66 veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa 
(v točkah)
1.
2.
Konverzija v Del-66 iz nacionalnih privilegijev
14
Potrditev poročila Examination Credit Report
100
Izdaja licence (1*)
20
Izdaja licence zaradi vpisa nove kategorije, podkategorije ali izbrisa omejitve (2*)
19
Izdaja licence zaradi vpisa novega tipa (3*)
14
Izdaja licence zaradi podaljšanja veljavnosti
9
Opravljanje izpita za pridobitev kategorije (4*)
38
Opravljanje izpita za vpis tipa
Letala do 5.700 kg MTOM in enomotorni helikopterji (5*)
32
Letala nad 5.700 kg MTOM in drugi helikopterji (5*)
63
Drugi zrakoplovi (5*)
32
Priprava izpitnega vprašanja (6*)
2
(1*) Prva izdaja z vpisom ene kategorije.
(2*) Velja za eno kategorijo, podkategorijo ali omejitev.
(3*) Velja za en tip.
(4*) Velja za en modul.
(5*) Osnovna tarifa za en tip.
(6*) Tarifa za opravljanje izpita za vpis tipa zrakoplova je sestavljena iz osnovne tarife, ki je odvisna od vzletne mase zrakoplova, in variabilnega dela, ki je odvisen od zahtevanega števila izpitnih vprašanj.
16. člen 
(register zrakoplovov) 
(1) Tarifa za izdajo certifikata o vpisu vključuje pregled dokumentacije in vpis zrakoplova v register zrakoplovov ali izpis iz tega registra.
(2) Za register zrakoplovov veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa 
(v točkah)
1.
2.
Rezervacija registrske oznake
15
Rezervacija registrske oznake na željo stranke
450
Začasni vpis v register
14
Vpis letala v register za zrakoplove do 2.750 kg MTOM (1*)
15
Vpis letala v register za zrakoplove nad 2.750 kg MTOM (1*)
23
Sprememba lastništva ali uporabnika (1*)
23
Sprememba podatkov lastnika ali uporabnika (1*)
9
Izpis letala iz registra za zrakoplove do 2.750 kg MTOM (2*)
13
Izpis letala iz registra za zrakoplove nad 2.750 kg MTOM (2*)
20
Potrdilo o nevpisu v register
7
Posredovanje podatkov iz registra (3*)
5
Vpis v bremenski list
18
Izpiski iz lastninskega in bremenskega lista
9
Preverjanje najemne pogodbe, odločba o odobritvi podaljšanja najemne pogodbe 
18
(1*) Vključuje izdajo certifikata o vpisu.
(2*) Vključuje potrdilo o nevpisu.
(3*) Tarifa se zaračuna samo za neupravne namene.
17. člen 
(druge odobritve) 
Tarifa vključuje pregled dokumentacije ter potrditev pogodb in drugih dokumentov.
Storitev
Tarifa (v točkah)
1.
2.
Potrditev pogodbe (1*)
23
Potrditev pogodbe na podlagi opravljenega nadzora v Sloveniji (1*) 
50
Potrditev pogodbe na podlagi opravljenega nadzora v tujini (1*)
150
Potrditev pogodbe po ICAO 83.a členu (1*), če sprejmemo nadzor nad zrakoplovom iz tujega registra
450
Potrditev pogodbe po ICAO 83.a členu (1*), če predamo nadzor drugi državi
180
Potrditev Technical Log
14
Potrditev vodilnega osebja v potrjenih organizacijah (EASA Form 4) (2*)
9
(1*) Dodatno se zaračunajo stroški, ki so nastali ob morebitnem pregledu.
(2*) Za vsako nominirano funkcijo. Intervju na sedežu agencije.
2. LICENCIRANJE OSEBJA 
18. člen
(piloti zrakoplovov) 
(1) Tarifa za pilote vključuje teoretični izpit, praktično oziroma strokovno preverjanje z izpraševalcem in izdajo, podaljšanje ali obnovo listine (licenca, rating, spričevalo, potrdilo, pooblastilo ali certifikat).
(2) Ob prijavi na posamezni teoretični izpitni rok plača kandidat število prijavljenih izpitnih pol. Popravni izpit se plača po tarifi za izpitno polo.
Za odobreni izredni teoretični izpit plača kandidat dvakratnik tarife glede na število prijavljenih izpitnih pol. V primeru odpovedi od izpitnega roka pred začetkom izpita, se kandidatu pri prijavi na naslednji izpitni rok upošteva plačilo tarife odpovedanega izpitnega roka, vendar mora ta kandidat dodatno plačati še administrativne stroške v višini 4 točk. Če kandidat predhodno ne odpove udeležbe na izpitu, se mu že plačana tarifa ne vrne.
(3) Za teoretični izpit velja naslednja tarifa:
Storitev
Tarifa po izpitni poli 
(v točkah)
1.
2.
Licenca/rating*
LAPL(A)/(H)/(S)/(B)
2
PPL(A)/(H)/(S)/(B)/(As)
2
CPL(A)/(H)/(As)
5
ATPL(A)
7
ATPL (H)
7
ATPL/IR (H)
7
IR(A)/(H)/(As)/EIR
6
(4) Če podaljšanje ratinga ali pooblastila opravlja izpraševalec, ki je v sestavi letalskega prevoznika s certifikatom AOC, se tarifa za praktično preverjanje zniža za 40 odstotkov. Letalski prevoznik mora od agencije pridobiti soglasje za znižanje tarife. Letalski prevoznik mora poleg navedenega dokazati, da ima sistematizirano delovno mesto izpraševalcev in da izpraševalci prejemajo ustrezno finančno nadomestilo za delo izpraševalca.
(5) Za preverjanje usposobljenosti, preverjanje strokovnosti in oceno usposobljenosti z izpraševalcem velja naslednja tarifa:
Storitev
Tarifa za izdajo, podaljšanje in obnovo 
(v točkah) (*1)
1.
2.
Licenca/rating/pooblastilo/certifikat
LAPL(A)/(H)/(S)/(B)
18
PPL(A)/(H) /(As)/SPL/BPL
20
CPL(A)/(H)/(As)
30
ATPL(A)/(H)/MPL
40
IR/SE(A)/(H)/EIR/CB-IR
18
IR/ME(A)/(H)
21
CR(A)/TMG
16
CR(A) z IR (*1)
28
CR(SEA)
20
TR SPA (nekompleksno letalo)
24
TR SPA z IR (*1) (nekompleksno letalo)
28
TR SPA z IR (visokozmogljivo kompleksno letalo)
40
TR MPA
48
TR SEP(H)
21
TR SEP(H) z IR (*1)
28
TR SET(H)
21
TR SET(H) z IR (*1)
28
TR MET(H)
32
TR MET(H) z IR
39
FI(A)/(H)
28
FI(S)/(B)
20
IRI(A)/(H)
28
CRI(A)
23
MI/FTI
25
TRI SPA/SPH
23
TRI MPA/MPH
32
Potrdilo inštruktorja za usposabljanje v tretjih državah
32
SFI, STI, MCCI(A)/(H)
27
Preverjanje pogojev za podaljšanje ratinga CR/SEP, TMG na podlagi naleta 
5
Preverjanje pogojev za podaljšanje potrdila inštruktorja brez izvedbe ocene usposobljenosti
10
Preverjanje strokovnosti za ohranjanje privilegijev licence (S)/(B)
16
Preverjanje strokovnosti za ohranjanje privilegijev licence LAPL(A)/(H)/(S)/(B)
15
Preverjanje strokovnosti za razširitev privilegijev na komercialne operacije (S)/(B)
25
Preverjanje praktične usposobljenosti za razširitev licence LAPL(S) na TMG
16
Preverjanje praktične usposobljenosti za razširitev LAPL(H) na drug tip helikopterja
16
Preverjanje praktične usposobljenosti za razširitev LAPL(A) na drug razred letala
16
Preverjanje strokovnosti za razširitev na drug razred balonov
16
MR
28
FTR
32
Potrdilo izpraševalca za letala in helikopterje za izdajo potrdila
50
Potrdilo izpraševalca za letala in helikopterje za podaljšanje, obnovo ali razširitev potrdila
25
Potrdilo izpraševalca za balone in jadralna letala za izdajo potrdila
25
Potrdilo izpraševalca za balone in jadralna letala za podaljšanje, obnovo ali razširitev potrdila
15
Preizkus znanja angleškega jezika na zahtevo stranke
16
Preizkus znanja letalske frazeologije na zahtevo stranke
8
Intervju za priznanje tuje listine o znanju angleškega jezika 
8
(*1) V primerih podaljšanja ali obnove ratinga za razred ali tip zrakoplova.
(6) Tarifa za izdajo licence, ratinga, pooblastila ali drugega upravnega dejanja v zvezi z licenco za pilote zrakoplovov se zaračunava vsakič, ko se v zvezi s tem zahteva postopek organa.
(7) Za podaljšanje ali obnovo ratinga ali potrdila na terenu z vpisom v licenco, kar stori izpraševalec, se zaračunava tarifa v vrednosti 3 točk.
(8) Za postopek izdaje licence, ratinga, potrdila ali pooblastila oziroma drugega postopka v zvezi z licenco za pilote zrakoplovov velja naslednja tarifa:
Storitev
Tarifa za izdajo/vpis 
(v točkah) (*1)
1.
2.
Licence
/
LAPL(A)/(H)/(S)/(B)
5
PPL(A)/(H)/(As)/SPL/BPL
5
CPL(A)/(H)/(As)
7
ATPL(A)/(H) /MPL
9
Rating
IR(SE, ME)/EIR/CB-IR
5
CR(A)/TMG
5
TR SPA
5
TR SPH
5
TR MPA
9
TR MPH
9
FI/IRI/CRI/TRI/SFI/MCCI/STI/MI/FTI
5
Potrdilo izpraševalca 
15
Dodatni ratingi, potrdila in privilegiji
/
Vpis ratinga, spričevala, potrdila, pooblastila ali certifikata (*2)
5
Vpis razširitve privilegija licence, potrdila ali ratinga (*3)
5
Izbris omejitve licence, ratinga ali potrdila (*4)
5
Drugo
Licenca iz Priloge II (zrakoplovi iz Priloge II)
5
Zamenjava države izdaje licence
15
Ponovna izdaja licence iz administrativnih razlogov ali drugih razlogov na zahtevo stranke
5
Verifikacija pilotske licence na zahtevo imetnika pilotske licence
5
Validacija tuje licence – komercialni privilegiji 
15
Validacija tuje licence – nekomercialni privilegiji
8
Izdaja, podaljšanje ali obnova ratinga za razred s tujim izpraševalcem, vključno z IR
6
Izdaja, podaljšanje ali obnova ratinga za tip s tujim izpraševalcem, vključno z IR
8
Izdaja licence na podlagi preverjanja usposobljenosti s tujim izpraševalcem
10
Odobritev tujega izpraševalca v primerih izdaje licence, ratinga ali potrdila
5
Priznanje ratinga za razred ali tip na podlagi tuje licence
15
Odobritev izjeme za odstopanje od bistvenih zahtev do dveh mesecev ali nad dvema 
mesecema
20/30
(*1) Pri izdaji licence se opusti tarifa za prvi vpis ratinga za razred ali tip zrakoplova, na katerem se je opravljal izpit za izdajo licence.
(*2) V kategorijo ratingov spričeval, potrdil, pooblastil in certifikatov spadajo med drugim dodatni ratingi (za nočno letenje, za vleko jadralnih letal, za vleko oglasnih trakov, za akrobatsko letenje, za letenje v gorah (MR), za preizkusno letenje (FTR), za letenje z jadralnimi letali v oblakih), vpis stopnje znanje angleškega ali drugega jezika, vpis znanja letalske frazeologije in drugi ustrezni privilegiji.
(*3) V tarifo vpisa razširitve privilegija licence, potrdila ali ratinga spada razširitev licence pilota jadralnega letala na drug način vzleta, razširitev licence pilota balona na skupino balonov, razširitev licence pilota balona na razred balonov, razširitev licence pilota jadralnega letala in pilota balona na izvajanje komercialnih operacij, razširitev licence pilota balona na privezane lete, razširitev licence pilota jadralnega letala na TMG, razširitev ratinga zrakoplova na upravljanje v eno- ali veččlanski operaciji in razširitev privilegijev potrdila inštruktorja (FI, TRI, IRI, CRI, SFI).
(*4) V tarifo izbrisa omejitve licence, ratinga ali potrdila spada izbris omejitve, če so izpolnjeni pogoji za izbris katerekoli vpisane omejitve.
(9) V primeru neuspešno opravljenega preverjanja usposobljenosti, preverjanja strokovnosti ali ocene usposobljenosti je kandidat dolžan poravnati tarifo iz 5. odstavka tega člena.
19. člen 
(letalsko in drugo strokovno osebje) 
(1) Tarifa za letalsko in drugo strokovno osebje vključuje teoretični izpit, praktično preverjanje z izpraševalcem ali komisijo ter izdajo, podaljšanje ali obnovo listine.
Za odobreni izredni teoretični izpit plača kandidat dvakratnik tarife za teoretične izpite. V primeru odpovedi od izpitnega roka pred začetkom izpita se kandidatu pri prijavi na naslednji izpitni rok upošteva plačilo tarife odpovedanega izpitnega roka, vendar mora ta kandidat dodatno plačati še administrativne stroške v višini 4 točk. Če kandidat predhodno ne odpove udeležbe na izpitu, se mu že plačana tarifa ne vrne.
(2) Če se za licence letalskega in drugega strokovnega osebja zahteva znanje angleškega jezika ali angleškega jezika R/T – radiotelefonija, veljajo tarife iz prejšnjega člena.
(3) Za letalsko osebje veljajo naslednje tarife:
– za teoretične izpite
Storitev
Tarifa po izpitni poli 
(v točkah)
Tarifa za izpit 
(v točkah
1.
2.
3.
Dovoljenje:
PILOT ULN
Pilot ULN za ustrezno vrsto naprave (pridobitev dovoljenja)
1,5
/
Pilot ULN za drugo vrsto naprave ali na podlagi licence, izdane po delu FCL (primerljive vsebine)
1,2
/
Pilot ULN – pooblastilo učitelja letenja za vrsto naprave
1,5
/
Pilot ULN – pooblastilo učitelja letenja za vrsto naprave na podlagi potrdila inštruktorja letenja, ki je izdan po delu FCL
1,5
/
Pilot ULN – pooblastilo testnega pilota
2
/
Pilot ULN – pooblastilo za letenje v kontroliranem zračnem prostoru
1,5
/
PADALEC
Dovoljenje padalca kategorije A
/
5
Dovoljenje padalca kategorije B
/
5
Pooblastilo učitelja padalstva (TSO, AFF, IAD)
/
7
Pooblastilo vzdrževalca padal 1
/
7
Pooblastilo vzdrževalca padal 2
/
7
Pooblastilo tandem pilot
/
7
Zamenjava tujega dovoljenja padalca
/
5
Obnova dovoljenja 
/
4
PILOT JADRALNEGA PADALA IN JADRALNEGA ZMAJA
Pilot jadralnega padala 
1,5
/
Pilot jadralnega zmaja
1,5
/
Pooblastilo pilota tandema z letalno napravo
1,5
/
Pooblastilo učitelja letenja z letalno napravo
1,5
/
Pooblastilo preizkusnega pilota letalne naprave
1,5
/
– za praktično preverjanje z izpraševalcem ali komisijo:
Storitev
Tarifa za praktično preverjanje 
(v točkah)
1.
2.
Dovoljenje
PILOT ULN
Pilot ULN za ustrezno vrsto naprave (pridobitev dovoljenja)
16
Pilot ULN za drugo vrsto naprave
12
Pilot ULN – pooblastilo učitelja letenja za ustrezno vrsto naprave
16
Pilot ULN – pooblastilo testnega pilota
20
Pilot ULN – pooblastilo za letenje v kontroliranem zračnem prostoru
12
Pilot ULN – preverjanje za obnovo ali podaljšanje dovoljenja
12
PADALEC
Dovoljenje padalca kategorije A
6
Dovoljenje padalca kategorije B
8
Dovoljenje padalca kategorije C
8
Dovoljenje padalca kategorije D
8
Pooblastilo učitelja padalstva (AFF, TSO, IAD)
10
Pooblastilo vzdrževalca padal 1
10
Pooblastilo vzdrževalca padal 2
10
Pooblastilo tandem pilot
15
Obnova dovoljenja ali pooblastila padalca
8 / 6
Dovoljenje padalca na podlagi dovoljenja, pridobljenega v drugi državi na podlagi ustrezne listine
15
PILOT JADRALNEGA PADALA IN JADRALNEGA ZMAJA
Pilot jadralnega padala 
9
Pilot jadralnega zmaja
9
Pooblastilo pilota tandema z letalno napravo
15
Pooblastilo učitelja letenja z letalno napravo
15
Pooblastilo preizkusnega pilota letalne naprave
20
– za izdajo listine in vpisanih pooblastil ozirom privilegijev:
Storitev
Tarifa za izdajo 
(v točkah)
1.
2.
Dovoljenje
PILOT ULN
Pilot ULN – dovoljenje
5
Pilot ULN – vpis druge vrste naprave v dovoljenje pilota ULN
3
Pilot ULN – pooblastilo učitelja naprave
3
Pilot ULN – pooblastilo testnega pilota
3
Pilot ULN – pooblastilo za letenje v kontroliranem zračnem prostoru
3
Pilot ULN – pooblastilo za vleko jadralnih letal in oglasnih trakov
3
Pilot ULN – podaljšanje ali obnova dovoljenja
3
Pilot ULN – vpis opombe v dovoljenje
3
PADALEC
Dovoljenje padalca kategorije A
5
Dovoljenje padalca kategorije B
3
Dovoljenje padalca kategorije C
3
Dovoljenje padalca kategorije D
3
Pooblastilo učitelja padalstva (AFF, TSO, IAD)
3
Pooblastilo učitelja izpraševalca
5
Pooblastilo vzdrževalca padal 1
5
Pooblastilo vzdrževalca padal 2
5
Pooblastilo pilota tandema
3
Dovoljenje za izvajanje tandemskih skokov za plačilo
15
Podaljšanje dovoljenja padalca
3
Obnova dovoljenja padalca
3
Podaljšanje ali obnova posameznega pooblastila, vpisanega v dovoljenja padalca
3
Pooblastilo, izdano na podlagi pooblastila, pridobljenega v drugi državi na podlagi ustrezne listine
5
PILOT JADRALNEGA PADALA IN JADRALNEGA ZMAJA
Pilot jadralnega padala 
5
Pilot jadralnega zmaja
5
Pooblastilo pilota tandema z letalno napravo
3
Pooblastilo učitelja letenja z letalno napravo
3
Pooblastilo preizkusnega pilota letalne naprave
3
Posebno pooblastilo učiteljem letenja z letalno napravo iz tujine
5
Podaljšanje pooblastila pilota tandema z letalno napravo
3
Podaljšanje učitelja letenja z letalno napravo
3
(4) Za drugo strokovno osebje veljajo naslednje tarife:
– za izpite:
Storitev
Tarifa za teoretični izpit 
(v točkah)
Tarifa za praktični izpit 
(v točkah)
1.
2.
3.
Potrdilo ali dovoljenje
Kabinsko osebje 
4
4
Letalski dispečer
/
9
Upravljavec brezpilotnih zrakoplovov
6
/
Pooblastilo
Izpit za pridobitev pooblastila
5
5
za izdajo listin:
Storitev
Tarifa za izdajo 
(v točkah)
Tarifa za podaljšanje 
(v točkah)
Tarifa za obnovo 
(v točkah)
1.
2.
3.
4.
Potrdilo ali dovoljenje
Kabinsko osebje 
5
/
/
Letalski dispečer
5
4
5
Upravljavec brezpilotnih zrakoplovov
5
/
/
Pooblastila
Vsako pooblastilo
3
2
3
20. člen
(organizacije za usposabljanje) 
(1) Začetna odobritev organizacije za usposabljanje in šol ali šolskih centrov za usposabljanje letalskega osebja vključuje preverjanje skladnosti priročnikov organizacije in priročnikov za usposabljanje, izpolnjevanje pogojev, meril in standardov v skladu z veljavnimi predpisi ter do dva pregleda organizacije za usposabljanje na terenu.
(2) Tarifa za začetno odobritev organizacije za usposabljanje se obračuna na naslednji način:
posamezna postavka certifikacije (stolpec 1) se obračuna glede na kompleksnost organizacije za usposabljanje (stolpci od 2 do 5). Seštevek tarifnih točk glede na število priročnikov organizacije za usposabljanje in število priročnikov za usposabljanje, ki so predmet potrditve, se pomnožita s faktorjem in upošteva se cena veljavne tarifne točke. 
 
(seštevek tarifnih točk) x (faktor) x (cena veljavne tarifne točke) = (tarifa za začetno 
izdajo potrdila odobrene organizacije za usposabljanje) 
 
(3) Za certifikacijo organizacij za usposabljanje veljajo naslednje tarife:
Naziv postopka
ATO (1*) 
Kategorija 1
ATO (2*) 
Kategorija 2
ATO (3*) 
Kategorija 3
TO (4*) 
Kategorija 4
Faktor:
Faktor:
Faktor:
Faktor:
1,00
1,3
1,5
0,60
1.
2.
3.
4.
5.
Priročniki organizacije za usposabljanje:
/
/
/
/
Priročnik za delovanje (OM)
37
45
52
37
Priročnik za upravljanje letalske varnosti (SMM)
30
37
45
30
Priročnik za upravljanje skladnosti (CMM)
30
37
45
30
Priročnik za upravljanje letalske varnosti 
in skladnosti (SMCMM)
45
60
75
45
Priročniki za usposabljanje:
/
/
/
/
1. LAPL, PPL, SPL, BPL
22
22
22
22
2. CPL, IR/SE, IR/ME, EIR, 
30
30
30
30
3. CR, TR/SPA, TMG, TR/SEP(H), 
TR/SET(H)
22
22
22
22
4. TR/MPA, TR/SPA (kompleksno, visokozmogljivo), TR/MET(H) (SP, MP), MPL
37
37
37
/
5. TR/MPA z MCC, TR/MET(H) z MCC 
45
45
45
/
6. Dodatni ratingi
15
15
15
15
7. Potrdilo inštruktorja letenja (FI, CRI, IRI, STI, MCCI, MI)
22
22
22
22
8. Potrdilo inštruktorja za tip (TRI), inštruktorja za letenje na simulatorju (SFI) in inštruktorja za preizkusno letenje (FTI)
30
30
30
30
9. Potrdilo izpraševalca
22
22
22
22
10. Priročniki za usposabljanje za posebne primere, ZFTT, MCC, teoretično usposabljanje (brez praktičnega usposabljanja)
15
18
18
18
Odobritev nove izdaje priročnika
/
/
/
/
1. Priročniki organizacije za usposabljanje
5
5
5
5
2. Priročniki za usposabljanje
5
5
5
5
(1*) Organizacije za usposabljanje glede na AMC1 ORA.GEN.200(b), ki izvajajo usposabljanje za LAPL, PPL, BPL, SPL in pripadajoče ratinge.
(2*) Organizacije za usposabljanje glede na AMC1 ORA.GEN.200(b), ki izvajajo usposabljanje za CPL, ATPL, MPL in pripadajoče ratinge.
(3*) Kompleksne organizacije za usposabljanje glede na AMC1 ORA.GEN.200(b).
(4*) Organizacije, ki zagotavljajo izključno teoretično usposabljanje, osebe, ki imajo potrdilo za usposabljanje, in organizacija za začetno usposabljanje kabinskega osebja ter druge podobne.
(4) Če imetnik potrdila odobrene organizacije vloži zahtevo za odobritev novega priročnika, se za ustrezni priročnik upošteva tarifa in obračuna za posamezni priročnik, kot je to določeno v 3. odstavku tega člena.
(5) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad delovanjem odobrene organizacije za usposabljanje in vključuje največ dva nadzora na terenu letno, pregled skladnosti in odobritev sprememb odobrenih priročnikov, vključno z vpisom zrakoplova v sistem izobraževanja, razen sprememb, ki vplivajo na spremembo potrdila odobrene organizacije za usposabljanje.
(6) Za stalni nadzor organizacij za usposabljanje veljajo naslednje letne tarife:
Naziv postopka
ATO (1*) 
Kategorija 1
ATO (2*) 
Kategorija 2
ATO (3*) 
Kategorija 3
TO (4*) 
Kategorija 4
1.
2.
3.
4.
5.
Letna tarifa:
/
/
/
/
1. Sistem upravljanja organizacije 
za usposabljanje (OM, CM, SM)
50
80
120
50
2. Posamezni odobreni program usposabljanja za pilotske licence (PPL, SPL, BPL, LAPL, CPL, ATPL)
8
15
25
8
3. Posamezni odobreni program za ratinge (CR, TR, TMG, dodatni ratingi, IR)
10
18
30
10
4. Posamezni odobreni program za potrdila (potrdila inštruktorjev in izpraševalcev)
10
18
30
10
5. Posamezni odobreni program 
za teoretično usposabljanje (brez praktičnega usposabljanja), MCC in program usposabljanja za posebne primer, ZFTT
5
10
20
5
(1*) Organizacije za usposabljanje glede na AMC1 ORA.GEN.200(b), ki izvajajo usposabljanje za LAPL, PPL, BPL, SPL in pripadajoče ratinge.
(2*) Organizacije za usposabljanje glede na AMC1 ORA.GEN.200(b), ki izvajajo usposabljanje za CPL, ATPL, MPL in pripadajoče ratinge.
(3*) Kompleksne organizacije za usposabljanje glede na AMC1 ORA.GEN.200(b).
(4*) Organizacije, ki zagotavljajo izključno teoretično usposabljanje, osebe, ki imajo potrdilo za usposabljanje, in organizacija za začetno usposabljanje kabinskega osebja ter druge podobne.
(7) Za certifikacijo in nadzor za podaljšanje dovoljenja šol ali šolskih centrov za usposabljanje letalskega osebja veljajo naslednje tarife:
Naziv postopka
(A)* 
Prva izdaja (v točkah)
(B) 
Letna tarifa (v točkah)
(C) Sprememba dovoljenja (v točkah)
(D)* 
Dodatni modul (v točkah)
1.
2.
4.
5.
6.
Letalske šole in centri
Usposabljanje padalcev
60
30
15
10
Usposabljanje pilotov ultralahkih letalnih naprav
70
40
15
10
Usposabljanje letalskih dispečerjev
50
30
15
10
Druge letalske šole 
50
30
15
10
* Z enim modulom usposabljanja, za vsak dodaten modul se plača (C). Pri letni tarifi se za vsak dodatni modul poleg osnovnega plača (D).
21. člen 
(letalska medicina) 
(1) Tarifa vključuje storitve za pridobitev certifikata zdravstvenega centra za letalsko osebje in certifikata zdravnika za letalsko osebje za pridobitev, obnovo ali razširitev privilegijev za opravljanje zdravniških pregledov letalskega osebja.
Storitev
Tarifa 
(v točkah)
PRVA IZDAJA CERTIFIKATA
AeMC – prva izdaja za razred 1, razred 1/2/LAPL, kabinsko osebje, razred 3, drugo osebje
500
AME – razred 1/2/LAPL, kabinsko osebje, razred 3, drugo osebje
75
AME – razred 2/LAPL, kabinsko osebje, drugo osebje 
45
* Pri plačilu tarife za prvo izdajo se v tekočem letu letna tarifa ne plača.
OBNOVA CERTIFIKATA
Tarifa 
(v točkah)
AME – razred 1/2/LAPL, kabinsko osebje, razred 3, drugo osebje
52
AME – razred 2/LAPL, kabinsko osebje, drugo osebje
31
* Pri plačilu tarife za obnovo se v tekočem letu letna tarifa ne plača.
RAZŠIRITEV CERTIFIKATA
Tarifa 
(v točkah)
AME – razširitev privilegijev iz razreda 2/LAPL, kabinsko osebje, drugo osebje v razred 1/2/LAPL, kabinsko osebje, razred 3, drugo osebje
20
SPREMEMBA CERTIFIKATA
Tarifa 
(v točkah)
AeMC – sprememba korespondenčnega naslova
5
AME – razred 1/2/LAPL, kabinsko osebje, razred 3, drugo osebje – 
sprememba korespondenčnega naslova
5
AME – razred 2/LAPL, kabinsko osebje, drugo osebje – sprememba korespondenčnega naslova
5
AeMC – sprememba kraja izvajanja dejavnosti
20
AME – razred 1/2/LAPL, kabinsko osebje, razred 3, drugo osebje – 
sprememba kraja izvajanja dejavnosti zdravnika za letalsko osebje
20
AME – razred 2/LAPL, kabinsko osebje, drugo osebje – sprememba kraja izvajanja dejavnosti zdravnika 
za letalsko osebje
20
(2) Za opravljanje zdravniških pregledov letalskega osebja in izdajo zdravniških spričeval velja letna tarifa in je vrednotena v točkah. Letna tarifa obsega podaljšanje veljavnosti certifikata zdravnika za letalsko osebje. Obsega tudi izvedbo nadzorov nad izdanim certifikatom, posredovanje potrebnih listin (na primer obrazcev, vprašalnikov) in seznanitev s spremembami predpisov. Pri določitvi letne tarife za tekoče leto se upošteva število opravljenih zdravniških pregledov v preteklem letu po spodnji preglednici.
Storitev
Tarifa 
(v točkah)
LETNA TARIFA 
Število opravljenih pregledov v preteklem letu
Do 20 zdravniških pregledov
15
Do 50 zdravniških pregledov
36
Do 100 zdravniških pregledov
72
Do 200 zdravniških pregledov
143
Do 300 zdravniških pregledov
215
Do 400 zdravniških pregledov
286
Do 500 zdravniških pregledov
358
Nad 500 zdravniških pregledov
429
Storitev
Tarifa 
(v točkah)
ADMINISTRATIVNI POSTOPKI
Ponovna presoja zdravstvene ocene na zahtevo stranke
20
Sprememba potrdila AeMC
15
Sprememba spričevala AME
10
Odobritev izjeme za odstopanje od bistvenih zahtev do dveh mesecev ali nad dvema mesecema
20/30
22. člen 
(simulacijske naprave za usposabljanje) 
(1) Prva izdaja certifikata simulacijske naprave za usposabljanje ali naprave za usposabljanje kabinskega osebja vključuje preverjanje izpolnjevanja pogojev, subjektivnih in objektivnih preizkusov naprave ter delovanja, preverjanje ustreznosti organizacije, ki uporablja napravo ter preveritev ustreznih meril in standardov v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje certifikacije simulacijskih naprav za usposabljanje, kar vključuje do dva pregleda na terenu.
(2) Stalna ustreznost organizacije, ki uporablja simulacijske naprave za usposabljanje, vključuje celotno serijo preizkusov iz glavnega priročnika za preizkuse v dvanajstmesečnem obdobju, preverjanje, ali so rezultati rednih ocenjevanj še naprej v skladu s standardi za potrditev ustreznosti in ali je vzpostavljen sistem za nadzor nad konfiguracijo, da se zagotovi stalna integriteta strojne in programske opreme ustrezne simulacijske naprave za usposabljanje, vključuje tudi periodično potrditev ustreznosti, za kar se obračuna letna tarifa.
(3) Za organizacije, ki uporabljajo naprave za simulacijsko napravo za usposabljanje ali naprave za usposabljanje kabinskega osebja veljajo naslednje tarife:
Naziv postopka
Tarifa (v točkah)
1.
2.
Certifikacija (začetna certifikacija):
Celovit simulator letenja (FFS)
800
Naprava za usposabljanje za letenje (FTD)
600
Naprava za učenje letalskih in navigacijskih postopkov (FNPT II in FNPT III) 
500
Naprava za učenje letalskih in navigacijskih postopkov (FNPT I)
300
Naprava za usposabljanje za osnovno instrumentalno letenje (BITD in OTD)
200
Stalna ustreznost (letna tarifa):
Celovit simulator letenja (FFS)
400
Naprava za usposabljanje za letenje (FTD)
250
Naprava za učenje letalskih in navigacijskih postopkov, FNPT II in FNTP III
220
Naprava za učenje letalskih in navigacijskih postopkov, FNPT I
180
Naprava za usposabljanje za osnovno instrumentalno letenje, BITD in OTD
100
Sprememba potrdila
50
Odobritev izjeme za odstopanje od bistvenih zahtev
200
Certifikacija naprave za usposabljanje kabinskega osebja
50
3. Letalske operacije
23. člen
(spričevalo letalskega prevoznika – AOC) 
(1) Postopek za izdajo spričevala letalskega prevoznika zajema do osem ur strokovnega svetovanja, prvi pregled dokumentacije, navedbo popravkov, drugi pregled dokumentacije, potrditev odgovornih oseb in osebja za usposabljanje, odobritev uporabe simulatorjev letenja iz 24. člena te tarife in do šest ogledov na terenu.
(2) Osnovna tarifa se vplača ob vložitvi prošnje za izdajo AOC in je določena glede na tip(e)/razred(e) zrakoplovov, ki so navedeni v vlogi. Tip zrakoplova opredeljuje kategorijo zrakoplova, ki je določena v stolpcu 1 petega odstavka tega člena; na podlagi tega se določi tarifa v stolpcih 2 in 3 iste preglednice iz petega odstavka tega člena.
(3) Za spričevalo letalskega prevoznika – AOC se tarifa izračuna po naslednji formuli:
Osnovna tarifa (v točkah) = a + (b1 + b2 + bn),
pri čemer je:
tarifa za najtežji tip/razred zrakoplova v vlogi za izdajo AOC glede na stolpec 2 in 2.1 preglednice iz petega odstavka tega člena,
tarifa za vsak dodatni tip/razred zrakoplova v isti vlogi za izdajo AOC glede na stolpec 3 in 3.1 preglednice iz petega odstavka tega člena.
 
(4) Za tip/razred zrakoplov, ki je namenjen samo VFR-operacijam (vsa letala v tipu/razredu), se zaračuna 70 odstotkov tarife iz preglednice v petem odstavku tega člena.
(5) Za izdajo spričevala letalskega prevoznika – AOC veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa 
za najtežji tip/razred zrakoplova (v točkah) za operacije A1 in A2
Tarifa 
za najtežji tip/razred zrakoplova (v točkah) za operacije A1 ali A2
Tarifa 
za dodatni tip/razred zrakoplova (v točkah) 
za operacije A1 in A2
Tarifa 
za dodatni tip/razred zrakoplova (v točkah) 
za operacije A1 ali A2
1.
2.
2.1
3.
3.1
Kategorija zrakoplova 
SEP-letala z MTOM do vključno 1.500 kg 
210
168
63
50
Letala z MTOM do vključno 1.500 kg 
280
224
84
67
Letala z MTOM med 1.501 in 2.730 kg 
350
280
105
84
Letala z MTOM med 2.731 in 5.700 kg 
480
384
144
115
Letala z MTOM med 5.701 in 27.000 kg 
747
598
224
179
Letala z MTOM med 27.001 in 70.000 kg
954
763
286
228
Letala z MTOM nad 70.000 kg 
1.179
943
354
283
Enomotorni helikopterji z MTOM do vključno 3.175 kg 
506
405
132
106
Večmototrni helikopterji z MTOM do vključno 3.175 kg 
596
477
156
125
Helikopterji z MTOM nad 3.175 kg
865
692
265
212
Zračne ladje 
486
389
146
117
(*) Tip/razred zrakoplovov glede na seznam tipov in razredov letal agencije EASA.
(**) Če so v tipu ali razredu letalske operacije posamično A1 in A2, se zaračuna tarifa za A1 in A2 (A1 – prevoz potnikov, A2 – prevoz tovora).
(6) Postopek za spremembo AOC zajema do tri ure strokovnega svetovanja, prvi pregled dokumentacije, navedbo popravkov, drugi pregled dokumentacije in do dva ogleda na terenu.
(7) Tarifa se vplača ob vložitvi vloge za spremembo AOC in je določena glede na tip(e)/razred(e) zrakoplovov, ki je (so) naveden(i) v vlogi, in vrsti spremembe. Vsak posamezni nov zrakoplov v okviru istega tipa/razreda v vlogi opredeli kategorijo zrakoplova, ki je določena v stolpcu 1 v preglednici v desetem odstavku tega člena. Prav tako vsak nov tip/razred zrakoplova v vlogi opredeli kategorijo zrakoplova, ki je določena v stolpcu 1 v preglednici v desetem odstavku tega člena. Določena je tudi tarifa za zrakoplov za novo področje operacij ali začasno področje operacij za zrakoplov, ki je že na AOC. Na podlagi tega se določijo tarife za vsako spremembo v AOC.
(8) Za spremembo AOC se tarifa izračuna po naslednji formuli:
Tarifa (v točkah) = (a1 + a2 + an) + (b1 + b2 + bn) + (c1 + c2 + cn) + (d1 + d2 + dn),
pri čemer je:
a
tarifa za dodatni zrakoplov v okviru že obstoječega tipa/razreda na AOC glede na stolpec 2 v preglednici v desetem odstavku tega člena,
b
tarifa za dodatni tip/razred zrakoplova v AOC glede na stolpec 3 v preglednici v desetem odstavku tega člena,
c
tarifa za novo področje delovanja letalskih operacij, ki ni začasno, glede na stolpec 4 v preglednici v desetem odstavku tega člena,
d
tarifa za začasno področje delovanja letalskih operacij, ki je krajše od štirih mesecev, glede na stolpec 5 v preglednici v desetem odstavku tega člena.
 
(9) Za zrakoplov, ki je namenjen samo VFR-operacijam, se zaračuna 70 odstotkov tarife iz preglednice v desetem odstavku tega člena. V primeru poznejše vloge za odstranitev omejitve VFR v AOC se zaračuna 40 odstotkov tarife iz preglednice v desetem odstavku tega člena.
(10) Pri spremembi spričevala letalskega prevoznika – AOC veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa 
za dodatni zrakoplov 
v okviru istega tipa/ razreda (v točkah)
Tarifa za dodatni tip/razred zrakoplova (v točkah)
*Tarifa 
za novo 
področje 
(v točkah)
**Tarifa 
za začasno področje 
(v točkah)
1.
2.
3.
4.
5.
Kategorija zrakoplova 
SEP-letala z MTOM do vključno 1.500 kg 
24
81
34
11
Letala z MTOM do vključno 1.500 kg 
32
105
45
15
Letala z MTOM med 1.501 in 2.730 kg 
51
168
56
18
Letala z MTOM med 2.731 in 5.700 kg 
94
312
74
24
Letala z MTOM med 5.701 in 27.000 kg 
130
420
88
29
Letala z MTOM med 27.001 in 70.000 kg
173
640
104
34
Letala z MTOM nad 70.000 kg 
197
730
152
38
Enomotorni helikopterji z MTOM do vključno 3.175 kg 
73
242
79
25
Večmotorni helikopterji z MTOM do vključno 3.175 kg 
86
285
93
30
Helikopterji z MTOM nad 3.175 kg
135
320
101
34
Zračne ladje 
32
105
45
15
* Tarifa se plača, če se nanaša na že obstoječi zrakoplov v okviru AOC. Če gre za vpis novega zrakoplova v okviru istega tipa/razreda oziroma vpis novega tipa/razreda zrakoplova, se tarifa plača v skladu s petim odstavkom 24. člena te tarife.
** Tarifa se lahko plača tudi ob prvi izdaji AOC, vendar mora imeti zrakoplov v okviru AOC potrjeno vsaj še eno stalno področje operacij.
(*) Tip/razred zrakoplovov glede na seznam tipov in razredov letal agencije EASA.
(11) Za druge vrste sprememb veljajo naslednje tarife:
a) sprememba vrste operacij A1 v A2 ali A1 + dodatno A2. Plača se 25 odstotkov tarife v posamezni kategoriji glede na stolpec 2 preglednice iz točke 10;
b) sprememba vrste operacij A2 v A1 ali A2 + dodatno A1. Plača se 50 odstotkov tarife v posamezni kategoriji glede na stolpec 2 preglednice iz točke 10;
c) sprememba oziroma vpis novih pooblastil/odobritev. Tarifa se plača v skladu z 24. členom;
č) izbris posameznega področja operacij oziroma posebnega pooblastila/dovoljenja iz Operativnih določb AOC. Plača se 15 odstotkov vrednosti vpisa novega pooblastila v skladu s 24. členom te tarife;
d) po preteku veljavnosti AOC od enega do šestih mesecev, kadar se ne pričakujejo vsebinske in dejanske spremembe, se zaračuna 50 odstotkov cene AOC (v nasprotnem primeru se zaračuna tarifa izdaje AOC);
e) ob začasnem odvzemu AOC do šestih mesecev, kadar ni vsebinskih in dejanskih sprememb, se zaračuna 50 odstotkov tarife zadevnega področja, ki je bil vzrok za začasni odvzem AOC.
24. člen 
(druge tarife v zvezi z AOC, posebne odobritve in zahtevnejši pregledi dokumentacije) 
(1) Tarifa za odobritev letalskih operacij na posameznem področju se plača ob vložitvi vloge za vsak zrakoplov posebej. Potrditev velja z veljavnostjo AOC. Tarifa se plača za izdajo AOC in tudi v primeru spremembe AOC, kadar gre za vpis novega zrakoplova v okviru istega tipa/razreda oziroma vpis novega tipa/razreda zrakoplova v AOC.
(2) Tarifa je določena glede na nameravana področja operacij zrakoplovov, ki so navedeni v vlogi. Za določeno novo področje, ki še ni vpisano v operativnih specifikacijah AOC, se zaračuna prvi zrakoplov v skladu s tarifo v stolpcu 2, vsi drugi zrakoplovi se zaračunajo v skladu s tarifo v stolpcu 3 preglednice iz četrtega odstavka tega člena.
(3) Za področje operacij v zvezi z AOC se tarife izračunajo po naslednji formuli:
Tarifa (v točkah) = a + (b1 + b2 + bn),
pri čemer je:
a
tarifa za prvi zrakoplov glede na stolpec 2 preglednice iz četrtega odstavka tega člena,
b
tarifa za vsak dodaten zrakoplov glede na stolpec 3 preglednice iz četrtega odstavka tega člena.
 
(4) Za dovoljenje letalskih operacij na posameznem področju veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa za prvi zrakoplov 
(v točkah)
Tarifa za dodatni zrakoplov 
(v točkah)
1.
2.
3.
II/A. PODROČJE OPERACIJ
Eno področje (MTOM do 5.700 kg)
92
26
Eno področje (MTOM 5.700 kg ali več)
153
46
EUR in še eno področje (MTOM do 5.700 kg)
119
36
EUR in še eno področje (MTOM 5.700 kg ali več)
198
60
EUR in še dve področji ali več (MTOM do 57.00 kg)
146
44
EUR in še dve področji ali več (MTOM 5.700 kg ali več)
243
73
WW (MTOM do 5.700 kg)
173
52
WW (MTOM 5.700 kg ali več)
288
86
(*) Za zrakoplov, ki je namenjen samo VFR-operacijam, se zaračuna 70 odstotkov tarife iz preglednice. V primeru poznejše vloge za odstranitev omejitve na VFR v AOC se zaračuna 40 odstotkov tarife iz preglednice.
(5) Tarifa za posebne odobritve se plača ob vložitvi vloge za vsak zrakoplov posebej. Potrditev velja z veljavnostjo AOC in drugih dovoljenj/potrdil. Tarifa se plača za izdajo AOC in tudi v primeru spremembe AOC ter v primeru izdaje potrdil za nekomercialne operacije s kompleksnimi zrakoplovi na motorni pogon v skladu z Dodatkom VI k Uredbi (ES) št. 956/2012 (Part-NCC – v nadaljevanju NCC-operator), kadar gre za vpis novega zrakoplova v okviru istega tipa/razreda oziroma vpis novega tipa/razreda zrakoplova v AOC/NCC-potrdilu ali kadar se vpisuje pooblastilo za zrakoplov, ki je že vpisan v AOC/NCC-potrdilo.
(6) Tarifa je določena glede na nameravane operacije v okviru posameznih posebnih odobritev zrakoplovov, ki so navedeni v vlogi. Za pooblastilo, ki še ni vpisano v operativnih specifikacijah AOC/NCC-dovoljenja/potrdila, se zaračuna prvi zrakoplov v skladu s tarifo v stolpcu 2, vsi drugi zrakoplovi se zaračunajo v skladu s tarifo v stolpcu 3 preglednice iz osmega odstavka tega člena.
(7) Za posebne ali druge odobritve v zvezi z AOC/NCC-dovoljenji/potrdili se tarifa izračuna po naslednji formuli:
Tarifa (v točkah) = a + (b1 + b2 + bn),
pri čemer je:
a
skupna tarifa za prvi zrakoplov glede na stolpec 2 preglednice iz osmega ali devetega odstavka tega člena,
b
skupna tarifa za vsak dodaten zrakoplov glede na stolpec 3 preglednice iz osmega ali devetega odstavka tega člena.
 
(8) Za izdajo posebnih odobritev veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa 
za prvi zrakoplov 
(v točkah)
Tarifa 
za dodatni 
zrakoplov (v točkah)
1.
2.
3.
II/B. POSEBNE ODOBRITVE
CAT II/III
321
96
LVTO, LTS CAT I, OTS CAT II
117
35
ETOPS 
672
202
MNPS 
315
95
RVSM 
95
29
PBN: RNP AR APCH 
295
88
PBN: RNP 0.3 za helikopterske operacije
295
88
Prevoz nevarnega blaga – letala (Dangerous Goods – DG) 
325
97
Prevoz nevarnega blaga – helikopterji (Dangerous Goods – DG) 
260
78
Helikopterske operacije s sistemi za nočno gledanje (Helicopter Operations with Night Vision Imaging Systems – NVIS)
280
84
Operacije s helikopterskim vitlom (Helicopter Hoist Operations – HHO)
65
20
Operacije helikopterske nujne medicinske pomoči (Helicopter Emergency medical Services – HEMS) 
234
70
Operacije helikopterjev nad morjem (Helicopter Offshore Operations – HOFO)
207
62
(9) Za izdajo drugih odobritev veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa za prvi 
zrakoplov 
(v točkah)
Tarifa za dodatni zrakoplov 
(v točkah)
1.
2.
3.
II/C. DRUGE ODOBRITVE
Operacije strmega prileta (Steep Approach) 
117
35
Operacije s povečanimi koti nagiba (Increased Bank Angles at Take-off)
117
35
Operacije s kratkim pristankom (Short Landing Operations)
117
35
Druga tehnika letenja za prilet (Approach Flight Technique other than CDFA) (1*)
135
40
Največja dovoljena oddaljenost od ustreznega letališča za dvomotorna letala brez odobritve ETOPS (Maximal distance from Adequate Aerodrome for two-engined aeroplanes without ETOPS Approval)
202
61
Določitev manjše pristajalne mase za določanje VAT (applying lower Landing Mass for determining VAT)
65
19
Standardne mase za druge natovojene predmete (Standard Masses for other Load Items)
50
15
Prilet z radarjem na helikopterju (Airborne Radar Aproaches – ARA)
85
26
Helikopterske operacije nad neprijaznim okoljem zunaj gosto naseljenega območja (Helicopter Operations over a Hostile Environment located outside a Congested Area) (*2)
65
20
Helikopterji – izbira nadomestnega namembnega letališča na morju (selection of Off-shore Destination Alternate Aerodromes)
65
20
Helikopterske operacije do območja javnega interesa/z njega (Helicopter operations to/from a Public Interest Site)
50
15
Helikopterske operacije brez zagotovljenih zmogljivosti za varen pristanek 
v sili (Operations without an assured safe Forced Landing capability)
65
20
Računalniški sistem za maso in ravnotežje na krovu zrakoplova (On-board Mass and Balance Computer System)
45
13
EFB začetna certifikacija (*3)
180
54
EFB ocena Končnega poročila in izdaja končnega dovoljenja za uporabo
35
/
EFB dodatna aplikacija tipa B, razen aplikacije za izračun mase in ravnotežja ali zmogljivosti (*4) 
40
/
EFB dodatna aplikacija za izračun mase in ravnotežja ali zmogljivosti (*4)
60
/
EFB sprememba strojne opreme 
30
/
EFB vpis novega letala (tip že vpisan v AOC-EFB) 
/
12
EFB vpis novega letala (tip še ni del EFB-sistema) 
40
12
Medicinski prevozi (Air Ambulance)
105
31
Dovoljenje za komercialne specializirane operacije z visokim tveganjem (High Risk Commercial Specialized Operations)
85
26
Začetno varnostno usposabljanje kabinskega osebja (Initial Safety Training – Cabin Crew) 
45
/
(*1) Velja za nenatančne prilete (Non-precision Approach).
(*2) Če operator nima dovoljenja za izvajanje operacij v skladu z SPA.HEMS.
(*3) Začetna/osnovna izdaja EFB-pooblastila zajema že vse predvidene aplikacije v vlogi.
(*4) Ob spremembi EFB se obračunajo aplikacije po tarifi za posamezno vrsto aplikacije.
(10) Za najem zrakoplova brez osebja (Dry Lease Out) veljajo tarife za vloge, ki se nanašajo na zrakoplove, ki so registrirani v registru zrakoplovov Republike Slovenije in bodo operirali pri tujih operatorjih. Tarifa znaša 20 točk.
(11) Za najem zrakoplova brez osebja (Dry Lease In) veljajo tarife za vloge, ki se nanašajo na zrakoplove, ki so registrirani v tujem registru. Smiselno se uporabljajo določbe za prvo izdajo ali spremembo AOC.
(12) Za najem zrakoplova z osebjem (Wet Lease In) se tarife nanašajo na vloge, ki se nanašajo na zrakoplove, ki so registrirani v tujem registru.
(13) Za najem zrakoplova z osebjem (Wet Lease In) veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa (v točkah)
1.
2.
II/D. NAJEM ZRAKOPLOVA – WET LEASING (*2)
Najem zrakoplovov iz tretjih držav
(*1)
Najem zrakoplovov iz držav EU (*3)
20
Odobritev operatorjevega postopka najema zrakoplovov iz držav EU
30
(*1) Smiselno se uporabljajo določbe s področja prve izdaje AOC in tekoče letne tarife. Zaračunava se 75 odstotkov cene prve izdaje AOC.
Potencialno podaljšanje odobritve najema je zajeto v letno tarifo. V primeru najetja letala od že preverjenega operatorja, kadar ni potrebno novo preverjanje operatorja, se smiselno uporabljajo določbe spremembe AOC.
(*2) Letna tarifa se plača v višini 100 odstotkov tekoče letne tarife.
(*3) Za vsak zrakoplov posebej.
(14) Za druga dovoljenja v zvezi s spričevalom letalskega prevoznika – AOC/NCC-potrdila veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa (v točkah)
1.
2.
II/E. DRUGO
Potrditev odgovornega vodje (Accountable Manager) 
18
Preveritev primernosti nominirane osebe (Nominated Persons)
9
Simulatorji letenja – odobritev uporabe (User Approval) (*1)
30
Program usposabljanja za prevoz nevarnega blaga (Non-Carry Operator) (*2)
14
Nadomestni program za usposabljanje in usposobljenost (Alternative Training and Qualification
Programme – ATQP)
40
Obvladovanje tveganj zaradi utrujenosti (Fatigue Risk Management – FRM)
45
Kabinsko osebje – delo na več kot treh tipih zrakoplovov (Cabin Crew to operate on more than three Aircraft Type)
35
Zmanjšanje števila kabinskega osebja v primeru evakuacije (reduction of the number of Cabin Crew 
for evacuation of passangers)
35
Izredno dovoljenje za let na nevarno/prepovedano območje, območje omejene zračne plovbe 
ali na območje za posebno uporabo 
14
Izredno dovoljenje za let na drugo področje operacij 
32
Izredno dovoljenje za tehnični let
32
Izjema od tehničnih predpisov in upravnih postopkov (Exemption)
(*3)
Presoja PBN operacij
88
Odstopanje od tehničnih predpisov in upravnih postopkov (Derogation)
(*3)
Drugi postopki usklajevanja (Alternative Means of Compliance – AltMOC)
(*3)
Enkratno dovoljenje za zračni prevoz za lastne potrebe za letalo z več kot 6 potniških sedežev 
(78. člen ZLet) (*4) (*5) 
30
(*1) Za vsak simulator posebej.
(*2) Velja za prevoznike, ki niso certificirani za prevoz nevarnih snovi.
(*3) Obračuna se po dejansko porabljenih urah v skladu s 33. členom Tarife.
(*4) Maksimalno trajanje treh tednov in maksimalno 10 letov.
(*5) Za vsa letala, ki niso na AOC ali na letnem dovoljenju za lastne potrebe, se plača 50 odstotkov enkratne tarife za posebna pooblastila v primeru vloge stranke.
(15) Za letna dovoljenja za lastne potrebe z letali z več kot šestimi potniškimi sedeži (78. člen ZLet) se smiselno uporablja tarifa za AOC. Plača se 40 odstotkov cene izdaje oziroma spremembe AOC, 40 odstotkov cene področja operacij in 50 odstotkov posebnih pooblastil.
(16) Za nekomercialne operacije s kompleksnimi zrakoplovi na motorni pogon, v skladu z Dodatkom VI k Uredbi (ES) št. 956/2012, za katere je potrebna deklaracija operatorja, se zaračuna 10 točk.
25. člen 
(letne tarife imetnikom AOC in imetnikom drugih dovoljenj) 
(1) Letne tarife se plačujejo zaradi zagotavljanja kontinuiranega letnega nadzora agencije glede preverjanja in zagotavljanja varnosti operacij imetnika AOC in nekomercialnega operatorja s kompleksnimi zrakoplovi na motorni pogon (v nadaljevanju NCC-operator). Vključujejo tudi:
a. stroške sprememb operativnih priročnikov, razen kadar gre za spremembo AOC ali spremembe, ki se nanašajo na postopke, posebej opredeljene v tarifi,
b. postopke izdaje potrdil glede pooblastil nosilca certifikata drugim letalskim organom,
c. spremembe imena oziroma naslova nosilca certifikata,
d. postopke izdaje potrdil o prejemu obvestil o spremembah, ki ne potrebujejo predhodne odobritve in niso posebej opredeljeni v tarifi.
(2) Imetniki veljavnih AOC-certifikatov in NCC-operatorji morajo na določen datum plačati letno tarifo agenciji. Letna tarifa se ne zaračuna imetnikom certifikata/dovoljenja v začasnem odvzemu.
(3) Tarifa je določena glede na najtežji tip zrakoplova, vpisanega v certifikat, in skupno število zrakoplovov, ne glede na težo teh zrakoplovov, ki delujejo v okviru tega certifikata.
(4) Letne tarife za imetnike AOC in NCC-operatorje se izračunajo na naslednji način:
i) v stolpcu 1 se izbere vrstica, v kateri je najtežji tip zrakoplova v AOC, ne glede na čas delovanja v zadnjih 12 mesecih od določenega datuma;
ii) v stolpcu 2 se glede na izbrano vrstico v stolpcu 1 preglednice v šestem odstavku tega člena izbere skupno število zrakoplovov (ne glede na njihovo težo) v AOC, ne glede na čas delovanja v zadnjih 12 mesecih od določenega datuma.
iii) Tarifa torej znaša:
stolpec 3 plus stolpec 4 preglednice v šestem odstavku tega člena, pomnoženo s skupnim številom zrakoplovov v AOC, ne glede na njihovo težo. 
(5) Za zrakoplov, ki je namenjen samo VFR-operacijam, se zaračuna 70 odstotkov tarife stolpca 4 preglednice v šestem odstavku tega člena.
(6) Za imetnike spričevala letalskega prevoznika – AOC in NCC-operatorja veljajo naslednje osnovne (fiksne) letne tarife:
Storitev
Skupno število zrakoplovov 
v floti AOC
Tarifa 
na operatorja 
(v točkah)
Tarifa 
na zrakoplov 
(v točkah)
1.
2.
3.
4.
III/A. OSNOVNA (FIKSNA) TARIFA
Najtežji zrakoplov v floti AOC 
SEP-letala z MTOM do vključno 1.500 kg 
1–4
27
5
5 ali več
35
7
Letala z MTOM do vključno 1.500 kg 
1–4
35
7
5 ali več
46
13
Letala z MTOM med 1.501 in 2.730 kg 
1–4
67
16
5 ali več
83
16
Letala z MTOM med 2.731 in 5.700 kg 
1–4
195
30
5 ali več
247
30
Letala z MTOM med 5.701 in 27.000 kg 
1–4
818
97
5–9
974
97
10 ali več
2277
97
Letala z MTOM med 27.001 in 70.000 kg
1–4
1042
199
5–9
1280
199
10–24
2619
199
25–49
3235
199
50–149
3733
199
150 ali več
10632
199
Letala z MTOM nad 70.000 kg 
1–4
1312
255
5–9
1633
255
10–24
3006
255
25–49
4037
255
50–149
4660
255
150 ali več
13285
255
Helikopterji z MTOM do vključno 3.175 kg (*1)
1–4
334
55
5–9
372
55
10 ali več
870
55
Helikopterji z MTOM nad 3.175 kg
1–4
1109
195
5–9
4467
195
10 ali več
5479
195
Zračne ladje 
1–4
47
8
5 ali več
57
16
(*1) Za enomotorne helikopterje se zaračuna 85 odstotkov tarife iz stolpca 4.
(7) Imetniki AOC morajo plačati spremenljivi del tarife, kot je določeno v točkah a) in b) tega odstavka.
a) Prevoz potnikov
i) Za letala zmogljivostnega razreda A z manj kot 20 potniškimi sedeži in helikopterje je osnova za obračun število prepeljanih potnikov. Potem znaša letna tarifa za vsak tak zrakoplov:
Spremenljivi del letne tarife (v točkah) = (a x b),
pri čemer je:
tarifa iz stolpca 2 preglednice v osmem odstavku tega člena,
število prepeljanih potnikov.
 
ii) Način izračuna iz prejšnje točke se smiselno uporablja za letala zmogljivostnega razreda B in zračne ladje ter za letala z 20 potniškimi sedeži ali več.
b) Prevoz tovora
i) Za zrakoplove, namenjene prevozu tovora, je osnova za obračun prepeljana količina tovora. Potem znaša tarifa za vsak zrakoplov (ne glede na njegov MTOW):
Spremenljivi del letne tarife (v točkah) = (a x c),
pri čemer je:
a
tarifa iz stolpca 3 preglednice v osmem odstavku tega člena,
c
količina (število) prepeljanih ton (t) tovora.
 
(8) Za spremenljivi del letne tarife za imetnike spričeval za letalske prevoznike – AOC veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa na prepeljanegapotnika 
(v točkah)
Tarifa na prepeljano tono tovora 
(v točkah)
1.
2.
3.
III/B. SPREMENLJIVI DEL LETNE TARIFE 
Prevoz potnikov 
Letala zmogljivostnega razreda A z manj kot 20 potniškimi sedeži 
in helikopterji 
0,2
/
Letala zmogljivostnega razreda B in zračne ladje
0,3
/
Letala z 20 sedeži in več
0,02
/
Prevoz tovora 
Vsi zrakoplovi, ne glede na MTOM 
/
0,1
26. člen 
(operativna licenca) 
(1) Tarifa vključuje izdajo, spremembo in letno tarifo za imetnike operativne licence.
(2) Letne tarife se plačujejo za zagotavljanje kontinuiranega letnega nadzora agencije glede preverjanja in zagotavljanja varnosti imetnika operativne licence.
(3) Za operativne licence veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa za izdajo (v točkah)
1.
2.
IV/A. PRVA IZDAJA OPERATIVNE LICENCE
Operatorji zrakoplovov z manj kot 10 tonami MTOM in/ali z manj kot 20 sedeži
135
Operatorji zrakoplovov z več kot 10 tonami MTOM in/ali z več kot 20 sedeži
630
IV/B. IZDAJA ZAČASNE OPERATIVNE LICENCE
Operatorji zrakoplovov z manj kot 10 tonami MTOM in/ali z manj kot 20 sedeži
60
Operatorji zrakoplovov z več kot 10 tonami MTOM in/ali z več kot 20 sedeži
360
IV/C. SPREMEMBA OPERATIVNE LICENCE
Sprememba operativne licence operatorja zrakoplovov z manj kot 10 tonami MTOM in/ali z manj 
kot 20 sedeži v operatorja zrakoplovov z več kot 10 tonami MTOM in/ali z več kot 20 sedeži
50
Prevzem, pripojitev AOC druge pravne osebe
61
IV/E. LETNE TARIFE ZA IMETNIKE AOC 
Spremljanje izpolnjevanja zahtev operatorjev zrakoplovov z manj kot 10 tonami MTOM in/ali z manj 
kot 20 sedeži
79
Spremljanje izpolnjevanja zahtev operatorjev zrakoplovov z več kot 10 tonami MTOM in/ali z več 
kot 20 sedeži
331
27. člen 
(dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti in za komercialne specializirane operacije) 
(1) Za dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti se zaračunava tarifa za prvo izdajo, spremembo, obnovo in letno tarifo za stalno veljavnost dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti. Vrednost tarife je določena glede na velikost in kompleksnost (število pooblastil) operatorja in s tem povezanim ustreznim nadzorom izvajanja operacij.
(2) Za izdajo, podaljšanje, obnovo ali spremembo dovoljenja za uvodne lete in deklaracije v skladu z Dodatkom VIII k Uredbi (ES) št. 956/2012 (Part-SPO) se zaračuna tarifa v vrednosti 10 točk.
(3) Prva izdaja dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti vključuje obravnavo in pregled operativnih priročnikov in druge potrebne dokumentacije ter do dva ogleda na terenu.
(4) Obračun tarife za dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti se izračuna kot vsota iz preglednice 1 (kategorija zrakoplova) v sedmem odstavku tega člena in preglednice 2 (pooblastila – vrste operacij) v osmem odstavku tega člena glede na najtežje letalo (a) v floti, vsoto vseh letal (b) in vsoto pooblastil (c).
(5) Za izračun tarife za dovoljenje za izvajanje letalskih dejavnosti velja naslednja formula:
Tarifa (v točkah) = a + (b1 + b2 + bn) + (c1 + c2+ cn),
 
pri čemer je:
a
tarifa za najtežji zrakoplov v floti glede na stolpec 2 preglednice 1 v sedmem odstavku tega člena,
b
tarifa za ostale zrakoplove v floti glede na stolpec 3 preglednice 1 v sedmem odstavku tega člena,
c
tarifa za posamezno pooblastilo glede na stolpec 2 preglednice 2 v osmem odstavku tega člena.
 
(6) Prva izdaja dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti glede na najtežje letalo v floti, ko se prvič izda dovoljenje, vključuje:
(a) pregled zavarovanja,
(b) pregled letal,
(c) pregled postopkov in letal (na primer opreme) za vsako pooblastilo,
(č) preverjanje pogojev glede začetne in stalne plovnosti.
(7) Za kategorijo zrakoplova veljajo naslednje tarife:
Preglednica 1: 
Storitev
(a) 
Tarifa za najtežji zrakoplov v floti (v točkah)
(b) 
Tarifa za ostale zrakoplove v floti (v točkah)
1.
2.
3.
Kategorija zrakoplova 
SE-letala z MTOM do vključno 1.500 kg
41
14
SE-letala z MTOM med 1.501 in 2.730 kg
50
18
ME-letala z MTOM do 2.730 kg
54
23
Letala z MTOM med 2.731 in 5.700 kg
59
27
Letala z MTOM med 5.701 in 27.000 kg
68
54
Letala z MTOM nad 27.000 kg
135
113
Helikopterji z MTOM do vključno 2.000 kg
54
23
Helikopterji z MTOM med 2.001 in 3.175 kg
59
27
Helikopterji z MTOM nad 3.175 kg
63
36
Baloni do 3.401 m3
50
18
Baloni nad 3.401 do 6.000 m3
59
27
Baloni nad 6.000 do 10.500 m3
68
54
Baloni nad 10.500 m3
135
113
Zračne ladje
54
23
Dvoseda jadralna letala
30
10
(8) Za pooblastila – vrste operacij veljajo naslednje tarife:
Preglednica 2 
Storitev
(c) 
Tarifa za pooblastilo 
(v točkah)
1.
2.
POOBLASTILA – VRSTE OPERACIJ 
Potniki A1 
9
E101 (izvenletališki vzleti/pristanki) za helikopterje 
5
Dela v zraku A8 (*1)
5
E102 (dela v zraku na višini letenja, nižji od predpisane s pravili letenja ali standardi)
5
E103 (transport zunanjega tovora)
5
E105 (imunizacija lisic iz zraka)
5
E106 (vleka reklamnih transparentov)
5
E 107 (snemanje in fotografiranje iz zraka) brez predelav letala in spremembe konfiguracije 
5
E 107 (snemanje in fotografiranje iz zraka) s predelavo letala, spremembo konfiguracije 
5
E 108 (obramba pred točo)
5
E109 (oglaševanje s svetlobnim napisom)
5
Padalci A9
5
E104 (izvenletališki padalski skoki)
5
(*1) Poleg osnovne tarife za pooblastilo A8 se obvezno izbere vsaj eno e-pooblastilo.
(*2) V primeru dodatnega pooblastila, ki ni navedeno v (c), se zaračuna novo opredeljeno pooblastilo v vrednosti 5 točk.
(9) Tarifa za izdajo letnega dovoljenja za izvajanje dejavnosti za prostoleteče balone brez posadke znaša 40 točk. Tarifa za enkratno dovoljenje znaša 25 točk. Letna tarifa za tovrstna dovoljenja se ne zaračunava.
(10) Za spremembo dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti se obračuna vsota za dodatna letala glede na kategorijo iz stolpca (b) preglednice 1 in pooblastila za predmetno letalo iz stolpca (c) preglednice 2. Plača se ob vlogi za spremembo.
(11) Za izračun tarife za spremembo dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti velja naslednja formula:
Tarifa za dodatno letalo (v točkah) = (b1 + c1 + c2 + cn),
 
pri čemer je:
b
tarifa za dodatne zrakoplove v floti glede na stolpec 2 preglednice 1 v sedmem odstavku tega člena,
c
tarifa za posamezno pooblastilo glede na stolpec 2 preglednice 2 v osmem odstavku tega člena.
 
(12) Tarifa za spremembo dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti vključuje:
– pregled dokumentacije, spremembe priročnikov,
– pregled zavarovanja,
– preverjanje pogojev glede začetne in stalne plovnosti,
– do en pregled na terenu.
(13) Po vpisu novega pooblastila in/ali dodatnega letala se začne zaračunavati nova letna tarifa.
(14) Za vpis dodatnega pooblastila za določeno letalo, letalo pa je že vpisano na dovoljenju, se plača cena pooblastila.
(15) Ob obnovi dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti, ko ni sprememb glede na predhodno dovoljenje in je predhodno dovoljenje preteklo pred več kot dvema mesecema in manj kot šestimi meseci, glede na oddajo vloge za obnovo, se zaračuna 50 odstotkov tarife za prvo izdajo dovoljenja. Plača se ob vlogi za obnovo.
(16) Tarifa za obnovo dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti vključuje:
– pregled dokumentacije,
– pregled zavarovanja,
– pregled rezultatov nadzora,
– preverjanje pogojev glede začetne in stalne plovnosti,
– do en pregled na terenu.
(17) Letne tarife za stalno veljavnost se plačujejo zaradi zagotavljanja kontinuiranega letnega nadzora agencije glede preverjanja in zagotavljanja varnosti operacij imetnika dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti, imetnika dovoljenja za izvajanje uvodnih letov in imetnika dovoljenja v skladu z deklaracijo po Dodatku VIII k Uredbi (ES) št. 956/2012 (Part-SPO). Letne tarife vključujejo spremembe operativnih priročnikov, ki niso povezane s spremembo dovoljenja.
(18) Letna tarifa se plačuje glede na velikost in kompleksnost imetnika dovoljenja (število vpisanih pooblastil). Tarifa je določena glede na preglednici 3 in 4. Za obračun se upošteva zrakoplov na dovoljenju, katerega težnostna kategorija določa največ točk. Dobljena vrednost se nato pomnoži s sorazmernostnim faktorjem (F) iz preglednice 3, ki ga določa skupno število zrakoplovov v floti imetnika dovoljenja.
(19) Ob spremembi dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti se plača tudi del letne tarife glede na novo floto/nova pooblastila do konca obračunskega obdobja. Obračun se zaokroži na polni mesec navzdol, v dobro stranke.
(20) Za izračun letne tarife za stalno veljavnost velja naslednja formula:
Letna tarifa (v točkah) = (d) + (e),
pri čemer je:
d
tarifa za število zrakoplovov v floti glede na preglednico 3 v dvaindvajsetem odstavku tega člena,
e
tarifa glede na število pooblastil glede na preglednico 4 v triindvajsetem odstavku tega člena.
 
(21) Letna tarifa za stalno veljavnost vključuje nadzor z enim ogledom na terenu,
(22) Za kategorijo operatorja glede na najtežji zrakoplov veljajo naslednje tarife:
Preglednica 3: Storitev/število zrakoplovov 
v floti
Tarifa za število zrakoplovov v floti (v točkah)
1
2
3
4
5
6
Kategorija operaterja glede na najtežji zrakoplov (d) 
Faktor za več letal (F)*
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
sorazmerni faktor
SE-letala z MTOM do vključno 1.500 kg
14
21
28
35
42
49
SE-letala z MTOM med 1.501 in 2.730 kg
18
27
36
45
54
63
ME-letala z MTOM do vključno 2.730 kg
22
33
44
55
66
77
Motorna letala z MTOM med 2.731 in 5.700 kg
26
39
52
65
78
91
Motorna letala z MTOM med 5.701 in 27.000 kg
54
81
108
135
162
189
Motorna letala z MTOM nad 27.000 kg
112
168
224
280
336
392
Helikopterji z MTOM do vključno 2.000 kg
22
33
44
55
66
77
Helikopterji z MTOM med 2.001 in 3.175 kg
26
39
52
65
78
91
Helikopterji z MTOM nad 3.175 kg
36
54
72
90
108
126
Baloni do 3.401 m3
18
27
36
45
54
63
Baloni nad 3.401 do 6.000 m3
26
39
52
65
78
91
Baloni nad 6.000 do 8.000 m3
54
81
108
135
162
189
Baloni nad 8.000 m3
112
168
224
280
336
392
Zračne ladje
22
33
44
55
66
77
...
Dvoseda jadralna letala
10
15
20
25
30
35
...
* E= F x (cena za eno letalo).
(23) Za kategorijo operatorja glede na število pooblastil veljajo naslednje tarife:
Preglednica 4: Storitev
(e) 
Tarifa 
(v točkah)
1.
2.
Kategorija operaterja glede na število pooblastil (D)
Število pooblastil
1
5
2
7
3
9
4
11
5
13
6
15
7
17
8 in več
19
27.a člen 
(dovoljenja za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji ter padali) 
(1) Za dovoljenja za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji (tandem letalne naprave) ter padali se zaračunava tarifa za izdajo, obnovo in podaljševanje dovoljenja. Vrednost tarife je določena glede na velikost (število pilotov na dovoljenju) operatorja in s tem povezanim ustreznim nadzorom izvajanja operacij.
(2) Za prvo izdajo, obnovo in podaljšanje se zaračuna celotna tarifa iz spodnje preglednice.
(3) Za spremembo v smislu dodajanja pilotov se zaračunajo dodani piloti glede na spodnjo preglednico glede na število pilotov v vlogi.
(4) Za spremembo v primeru spremembe oziroma dodajanja tipa tandem letalne naprave se za vsako novo letalno napravo zaračuna 5 točk.
Storitev/število pilotov operatorja
Tarifa za število pilotov
1
2
3
4
5
6
Faktor za več pilotov (B)*
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
sorazmerni faktor
Tarifa
10
15
20
25
30
35
27.b člen 
(dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti z brezpilotnimi zrakoplovi) 
(1) Za dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti z brezpilotnimi zrakoplovi se zaračunava tarifa za izdajo, spremembo in podaljševanje dovoljenja. Vrednost tarife je določena glede na seštevek tarife za število brezpilotnih zrakoplovov in pripadajočo kategorijo za posamezen zrakoplov operatorja v posamezni vlogi. Tarifa pokriva poleg osnovne certifikacije tudi stalni nadzor.
(2) Posebej so opredeljena dovoljenja, določena z Uredbo o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (b), razen dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti kategorije D. Za pridobitev dovoljenja se za subjekte, ki nimajo dovoljenja/potrdila niti niso zaprosili zanj, za izvajanje letalskih dejavnosti poleg tarife za dovoljenje (b) obračuna tudi tarifa za število zrakoplovov (a). Plačila tarife za dovoljenja so izvzete prireditve in tekmovanja modelarjev, za katere velja tarifa za letalske prireditve.
Za dovoljenje z veljavnostjo do enega tedna se za subjekte, nimajo dovoljenja/potrdila niti niso zaprosili zanj, za izvajanje letalskih dejavnosti obračuna polovična tarifa v skladu s to točko.
(3) Za imetnike dovoljenja/potrdila za izvajanje letalskih dejavnosti se ob vlogi za dovoljenje zaračuna samo tarifa za dovoljenje (b), če je bila tarifa za predmetni zrakoplov že obračunana oziroma je predmetni zrakoplov že vpisan na dovoljenju.
(4) Za izračun tarife velja naslednja formula:
Tarifa (v točkah) = a + b + c + d
Število brezpilotnih zrakoplovov
1
2
3
4
5
6
Faktor za število zrakoplovov
1,2
1,4
1,6
1,8
2
sorazmerni faktor
Tarifa za število zrakoplovov (a)
10
12
14
16
18
20
 
Število brezpilotnih zrakoplovov
1
2
3
4
5
6
Faktor za število zrakoplovov
1,2
1,4
1,6
1,8
2
sorazmerni faktor
* Tarifa za posamezno dovoljenje po zrakoplovu (b)
5
6
7
8
9
10
Faktor za število zrakoplovov
1,2
1,4
1,6
1,8
2
sorazmerni faktor
Tarifa za kategorijo C (c)
5
6
7
8
9
10
Faktor za število zrakoplovov
1,2
1,4
1,6
1,8
2
sorazmerni faktor
*Tarifa za kategorijo D (d)
10
12
14
16
18
20
 
* Za dovoljenje za kategorijo D se obračuna za isti zrakoplov tarifa za kategorijo (d), in ne dodatno še tarifa za dovoljenje (b).
28. člen 
(dovoljenja za delo tujim operatorjem) 
(1) Dovoljenja za delo tujim operatorjem se izdajajo v skladu z drugim odstavkom 77. člena ZLet na podlagi priznavanja dovoljenja, ki ga je izdala tuji letalski organ.
(2) V primeru vloge za izdajo dovoljenja z veljavnostjo manj kot šest mesecev se uporabljajo cene iz preglednice v šestem in sedmem odstavku 27. člena po 50 odstotkov cene izdaje. V primeru vloge za izdajo dovoljenja z veljavnostjo več kot šest mesecev se obračuna sorazmerni delež (y/12), zaokrožen navzgor na celo število mesecev. Letna tarifa za stalno veljavnost se zaračunava po načelu sorazmernega deleža, zaokroženega navzgor na celo število mesecev, glede na nameravano obdobje izvajanja operacij. Zaračuna se minimalno en mesec. Plača se pred izdajo dovoljenja v skladu z njegovo veljavnostjo.
(3) Tarifa za izdajo dovoljenja se izračuna po naslednji formuli:
Tarifa (v točkah) = ((0,5) ali (y/12)) x (a + (b1+b2 + bn)+ (c1 + c2 + cn)),
pri čemer je:
a
tarifa za najtežji zrakoplov v floti glede na stolpec 2 preglednice 1 v šestem odstavku 27. člena,
b
tarifa za ostale zrakoplove v floti glede na stolpec 3 preglednice 1 v šestem odstavku 27. člena,
c
tarifa za posamezno pooblastilo glede na stolpec 2 preglednice 2 v sedmem odstavku 27. člena,
y
veljavnost dovoljenja – število mesecev.
 
(4) Letna tarifa za stalno veljavnost se izračuna po naslednji formuli:
Tarifa (v točkah) = ((d) + (e)) x (y/12),
pri čemer je:
d
tarifa za število letal v floti glede na preglednico v dvaindvajsetem odstavku prejšnjega člena,
e
tarifa glede na število pooblastil glede na preglednico v triindvajsetem odstavku prejšnjega člena,
y
veljavnost dovoljenja – število mesecev.
 
29. člen
(letalske prireditve in izvenletališki pristanki helikopterjev) 
(1) Tarife zajemajo izdajo dovoljenja za letalske prireditve in izvenletališke pristanke.
(2) Za letalske prireditve in izvenletališke pristanke helikopterjev veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa za prireditve 
(v točkah)
1.
2.
I. TARIFE ZA LETALSKE PRIREDITVE
Padalci 
5
Jadralna letala 
5
Jadralni padalci 
5
Jadralni zmaji
5
Modelarji 
5
Balonarji 
7
Miting brez akrobatskega letenja, kjer so prisotni gledalci 
12
Miting z akrobatskim letenjem, kjer so prisotni gledalci 
25
Posamični akrobatski nastopi
9
Storitev
Tarifa 
(v točkah)
II. TARIFE ZA IZVENLETALIŠKE PRISTANKE HELIKOPTERJEV(*)
Izvenletališki pristanki s helikopterjem (do 1 tedna na določeno lokacijo)
14
Izvenletališki pristanki s helikopterjem (letna dovoljenja na določeno lokacijo) 
25
(*) Tarifa velja za lete imetnikov zrakoplovov za lastne potrebe.
3. Letališča, vzletišča in ovire
30. člen
(letališča, vzletišča in ovire) 
(1) Tarifa za prvo izdajo obratovalnega dovoljenja (v nadaljevanju: OD) za letališča, vzletišča in heliporte vključuje pregled dokumentacije, posvetovanje (neinstrumentalni prilet do dve uri, NPA in CAT I do pet ur, CAT II in CAT III do deset ur), pregled na terenu (preverjanje zanesljivosti delovanja, tehnoloških procesov, predpisanih načrtov ipd.), vpis v vpisnik do dva sestanka na sedežu agencije in do dva pregleda na terenu. Če je v postopku izdaje OD potrebnih več sestankov oziroma pregledov na terenu, se ti dodatno obračunajo po dejansko opravljenih urah v skladu s 33. členom te tarife.
(2) Za vpis v evidenco vzletnih točk in pristajalnih mest tarifa vključuje pregled dokumentacije, vpis podatkov v evidenco in izdajo odločbe o vpisu.
(3) Za izdajo dovoljenj tarifa vključuje pregled dokumentacije, posvet in izdajo dovoljenja.
(4) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad obratovanjem oziroma izdanim obratovalnim dovoljenjem – certifikatom in vključuje do en nadzor za vzletišča, do dva nadzora za letališča z neinstrimentalnim priletom, heliporta, obratovalca druge infrastrukture, izvajalca zemeljske oskrbe in do štiri nadzore za letališča z instrumentalnim priletom na terenu letno.
Tarifa zajema tudi spremembo in podaljšanje obratovalnega dovoljenja – certifikata, pregled in odobritev revizij obstoječih priročnikov, izdajo soglasja k obratovalnemu času ter šolanje nadzornikov in opremo. Tarifa je sestavljena iz fiksnega (3a) in variabilnega (3b) dela.
(5) Za letališča, vzletišča, heliporte, obratovalce druge infrastrukture, izvajalce zemeljske oskrbe ter vzletne točke in pristajalna mesta veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa za 1. izdajo OD 
(v točkah)
Letna tarifa 
(v točkah)
Tarifa za vpis 
v evidenco 
(v točkah)
1
2
3a
3b (*1)
4
LETALIŠČA
Neinstrumentalen prilet 
250
50
0,035 x PxT
/
Instrumentalen prilet 
NPA, CAT I
900
180
0,035 x PxT
/
PA CAT II, III
2100
420
0,035 x PxT
/
HELIPORTI (*2)
Neinstrumentalen prilet
250
50
0,035 x PxT
/
Instrumentalen prilet
750
150
0,035 x PxT
/
VZLETIŠČA
25
25
/
/
Vzletne točke in pristajalna mesta
/
/
/
5
Obratovalci druge infrastrukture
200
90
/
/
Izvajalci zemeljske oskrbe
450
90
/
/
(*1) Za premike zrakoplovov nad 2.000 kg MTOM. P je število premikov zrakoplovov, T je vsaka začetna tona MTOM.
(*2) Za heliporte, namenjene izvajanju nujne medicinske pomoči (bolnišnični heliporti), se zaračuna 50% vrednosti točke.
(6) Za izdajo dovoljenj veljajo naslednje tarife:
Storitev
Izdaja dovoljenja 
(v točkah)
1
2
Postavitev/odstranitev objektov (ovir)
14
Postavitev/delovanje/prepoved delovanja naprav ali sistemov
14
(7) Tarifa za letalske šole za usposabljanje letališkega strokovnega osebja
Izdaja dovoljenja za delo letalski šoli vključuje preverjanje izpolnjevanja pogojev, meril in standardov v skladu z veljavnimi predpisi, izvajanje stalnega nadzora nad izdanim dovoljenjem – certifikatom ter pregled in odobritev revizij obstoječih priročnikov. Tarifa obsega tudi spremembo veljavnosti dovoljenja – certifikata.
Storitev
Izdaja dovoljenja 
(v točkah)
1.
2.
Letalske šole za usposabljanje letališkega strokovnega osebja 
140
(8) Tarifa za letališko strokovno osebje vključuje teoretični izpit, praktično preverjanje s komisijo ter izdajo, podaljšanje ali obnovo listine.
Storitev
Tarifa 
(v točkah)
1.
2.
Pridobitev enega pooblastila za letališko strokovno osebje in izdaja licence
14
Naslednje pooblastilo in vpis v licenco
10
Podaljšanje vsakega pooblastila
5
Obnova vsakega pooblastila
7
4. Varovanje
31. člen
(varovanje) 
(1) Tarifa obsega izdajo dovoljenj, potrjevanje programov, izvajanje usposabljanja in izdajo odločb s področja varovanja.
(2) Tarifa za licenciranje varnostnega strokovnega osebja vključuje izobraževanje, teoretični izpit, praktično preverjanje s komisijo ter izdajo, podaljšanje ali obnovo listine.
(3) Za varovanje veljajo naslednje tarife:
Storitev
Tarifa za izdajo 
(v točkah)
1.
2.
Izdaja dovoljenj za gibanje in zadrževanje na javnih letališčih in v objektih navigacijskih služb zračnega prometa (*1)
5
Potrjevanje varnostnih programov (*2) 
Potrditev večjih sprememb ali razširitev obsega varnostnega programa
180
Izvajanje stalnega nadzora (*3) 
0,015/na odhodnega potnika
Izdaja odločb o odobritvi prevoza pošiljk, vzorcev in materiala za reševanje življenj v ročni prtljagi in kot tovor, brez varnostnega pregleda z RTG-aparati
90
Odobritev statusa reguliranega agenta
180
Odobritev statusa znanega in stalnega pošiljatelja
180
Odobritev statusa ACC 3 
180
Imenovanje ACC 3
90
Licenciranje varnostnih preglednikov
14
Licenciranje RTG-operaterjev
14
Vzajemno priznanje licenc inštruktorjev
14
Usposabljanje inštruktorjev
90
Obnova pooblastila
7
Potrjevanje programov usposabljanja 
180
Odobritev delovanja naprav ali sistemov
14
Letalske šole na področju varovanja civilnega letalstva
140
(*1) Obrazcev je več in so neformalni (obrazec za vlogo, mnenje predlagatelja, soglasje za varnostno preverjanje, podroben življenjepis).
(*2) Potrjevanje varnostnih programov obratovalcem letališč, letalskim prevoznikom, navigacijskim službam zračnega prometa, reguliranim agentom, obratovalcem druge infrastrukture, znanim pošiljateljem, vsem subjektom, ki izvajajo standarde varovanja.
(*3) Presoje, preizkusi, študije, preiskave, inšpekcije.
5. Navigacijske službe zračnega prometa
32. člen
(navigacijske službe zračnega prometa) 
Storitve navigacijskih služb zračnega prometa se zaračunavajo v skladu z Zakonom o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 30/06 – uradno prečiščeno besedilo, 109/09, 62/10 – -ZLet-C, 18/11 – ZUKN-A), Uredbo o terminalni pristojbini za storitve navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 102/06) in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 391/2013 z dne 3. maja 2013 o določitvi skupne ureditve pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa (UL L št. 128 z dne 9. maja 2013, str. 31).
6. Skupne določbe
33. člen
(dodatno delo) 
Tarifa obsega tudi dodatne ure svetovanja ali ure strokovnega dela, ki jih ne obsega osnovna tarifa. Te ure se obračunajo po dejansko opravljenem delu na naslednji način:
Storitev
Tarifa 
(v točkah)
1.
2.
Svetovanje (ura)
14
Strokovno delo 1 (ura) (1*)
12
Strokovno delo 2 (ura) (2*)
10
Strokovno delo 3 (ura) (3*)
8
Predavanje v slovenskem jeziku (ura)
15
Predavanje v tujem jeziku (ura)
25
Strokovno delo tujega izvedenca, strokovnjaka (dan) (4*)
100
Obravnava druge vloge (5*)
12
Izdaja dvojnika na zahtevo stranke
5
Kopija dokumenta iz osebnega dosjeja – 1 A4 stran
0,5
(1*) Letalski nadzornik I.
(2*) Letalski nadzornik II, nadzornik I.
(3*) Letalski nadzornik III, nadzornik II, III, drugi strokovni sodelavci.
(4*) Strokovnjak iz drugih NAA ali prepoznana organizacija.
(5*) Ta postavka se uporablja za obravnavo drugih vlog, za katere ni določena posebna tarifa, in vključuje do tri ure dela. Če je za obravnavo vloge potrebno zahtevnejše delo, se preostanek ur zaračuna po ceniku strokovnega dela.
34. člen 
(drugo) 
Tarifa vključuje izdajo dnevnikov in knjig, za kar veljajo naslednje tarife:
Vrsta artikla
Tarifa 
(v točkah)
1.
2.
Pilotski dnevnik 
1,25
Pilotski dnevnik – pilot jadralnega letala
1,25
Pilotski dnevnik – pilot balona 
1,25
Knjiga učencev 
4
Tehnična knjiga zrakoplova
1,5
Knjiga motorja
1,25
Knjiga propelerja
0,75
Operativni dnevnik zrakoplova
1,25
Knjiga balona
1,5
III. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
35. člen
(dokončanje postopkov) 
Postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo te tarife, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
36. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te tarife preneha veljati tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 88/14).
37. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-29/2017/46
Ljubljana, dne 11. julija 2017
EVA 2017-2430-0011
Predsednik Sveta Agencije 
Franc Žmavc l.r.
Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 00710-11/2017/3 z dne 6. 7. 2017 dala soglasje k tej tarifi.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti