Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1946. Odredba o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka, stran 5462.

  
Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) v zvezi s četrtim odstavkom 5. člena in drugim odstavkom 6. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15) ter tretjim odstavkom 5. člena Uredbe o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 56/06) izdaja ministrica za okolje in prostor
O D R E D B O 
o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odredba določa stopnjo onesnaženosti zraka zaradi žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, delcev PM10 in PM2,5, svinca, benzena, ogljikovega monoksida, ozona, arzena, kadmija, živega srebra, niklja in policikličnih aromatskih ogljikovodikov v zraku za območja, aglomeracije in podobmočja, ki so določeni v predpisu, ki ureja kakovost zunanjega zraka, predpisu, ki določa podobmočja zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka, in predpisu, ki ureja arzen, kadmij, živo srebro, nikelj in policiklične aromatske ogljikovodike v zunanjem zraku.
(2) Ta odredba določa tudi razvrstitev območij in aglomeracij glede na raven žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, delcev PM10 in PM2,5, svinca, benzena, ogljikovega monoksida, arzena, kadmija, niklja in policikličnih aromatskih ogljikovodikov v zraku v primerjavi s spodnjim in zgornjim ocenjevalnim pragom.
2. člen 
(izrazi) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tej odredbi, imajo enak pomen kot ga določajo predpis, ki ureja kakovost zunanjega zraka, predpis, ki ureja ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka, in predpis, ki ureja arzen, kadmij, živo srebro, nikelj in policiklične aromatske ogljikovodike v zunanjem zraku.
(2) Oznake območij so določene v prilogi 1 predpisa, ki ureja kakovost zunanjega zraka, oznake podobmočij pa v predpisu, ki ureja določitev podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka.
3. člen 
(določitev stopnje onesnaženosti) 
(1) Stopnja onesnaženosti je za posamezno območje, aglomeracijo in podobmočje določena v preglednicah A in B iz priloge 1, ki je sestavni del te odredbe.
(2) Ravni onesnaževal, na podlagi katerih so določene stopnje onesnaženosti iz prejšnjega odstavka, so prikazane v preglednicah A in B iz priloge 1 te odredbe.
4. člen 
(razvrstitev območij in aglomeracij glede na spodnji in zgornji ocenjevalni prag) 
Razvrstitev območij in aglomeracij glede na raven žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, delcev PM10 in PM2,5, svinca, benzena in ogljikovega monoksida v zraku v primerjavi s spodnjim in zgornjim ocenjevalnim pragom je določena v preglednici C iz priloge 1 te odredbe.
5. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 50/11).
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-373/2016
Ljubljana, dne 9. junija 2017
EVA 2016-2550-0120
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti