Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1943. Pravilnik o izvrševanju Zakona o prijavi prebivališča, stran 5461.

  
Na podlagi sedmega odstavka 13. člena, tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 30. člena in petega odstavka 32. člena Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K 
o izvrševanju Zakona o prijavi prebivališča 
1. člen 
(splošna določba) 
Ta pravilnik določa način prijave in odjave začasnega prebivališča, ki jo opravi stanodajalec v register stalnega prebivalstva, način elektronske prijave in odjave začasnega prebivališča, ki jo izvede stanodajalec, način hrambe dokazil v registru stalnega prebivalstva ter način popravljanja napak, nastalih pri evidentiranju podatkov v register stalnega prebivalstva.
2. člen 
(vpis stanodajalca v register stalnega prebivalstva) 
(1) Stanodajalec, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije in ima registrirano dejavnost, ki omogoča nastanitev, v register stalnega prebivalstva (v nadaljnjem besedilu: register) prijavi oziroma odjavi začasno prebivališče posamezniku, ki pri njem začasno prebiva skladno z določbami zakona, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Stanodajalec pred izvedbo prve prijave začasnega prebivališča posameznika upravni enoti sporoči matično številko in naslov objekta ali objektov, na katere prijavlja začasna prebivališča.
(3) Upravna enota z uporabo matične številke stanodajalca iz Poslovnega registra Slovenije pridobi podatke o firmi ali imenu in poslovnem naslovu stanodajalca in njegovi dejavnosti ter stanodajalca vpiše v register.
(4) Ponoven vpis v register ni potreben za stanodajalca, ki je na podlagi četrtega odstavka 8. člena Pravilnika o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 105/01, 78/02, 57/07, 67/08, 52/16 – ZPPreb-1 in 75/16) že vpisan v register.
3. člen 
(potrdilo) 
Upravna enota, ki vpiše stanodajalca v register, izda pisno potrdilo o vpisu v register, če stanodajalec to zahteva.
4. člen 
(postopek vpisa prebivališča v register) 
(1) Če je izpolnjen pogoj za vpis začasnega prebivališča v register iz 2. člena tega pravilnika, upravna enota, ki prejme prijavo stanodajalca, prijavi začasno prebivališče posameznika.
(2) Če je izpolnjen pogoj za odjavo začasnega prebivališča v register iz 2. člena tega pravilnika, upravna enota, ki prejme odjavo stanodajalca, odjavi začasno prebivališče posameznika.
5. člen 
(vnos in sprememba podatkov) 
(1) Če stanodajalec začne izvajati prijave na dodatnem objektu, upravna enota vpiše naslov novega objekta v register pred izvedbo prve prijave na tem naslovu.
(2) Če se stanodajalec, ki je vpisan v register, izbriše iz Poslovnega registra Slovenije, ali preneha opravljati dejavnost, ki omogoča nastanitev, nova prijava začasnega prebivališča na objektu stanodajalca ni mogoča.
(3) Spremembe podatkov iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika in datumi sprememb se pridobivajo iz Poslovnega registra Slovenije.
6. člen 
(dogovor glede izvajanja elektronske prijave in odjave) 
Stanodajalec lahko začne z izvajanjem elektronske prijave in odjave začasnega prebivališča iz drugega odstavka 17. člena Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16) po podpisu dogovora, ki ureja medsebojne obveznosti med stanodajalcem in ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve.
7. člen 
(način elektronske prijave in odjave) 
(1) Ob elektronski prijavi oziroma odjavi začasnega prebivališča stanodajalec navede:
– matično številko, poslovni naslov in firmo ali ime stanodajalca,
– ime, priimek in EMŠO posameznika, ki ga prijavlja,
– naslov, ki ga posamezniku prijavlja oziroma odjavlja ter
– datum prijave oziroma odjave začasnega prebivališča posameznika.
(2) Upravna enota preveri podatke, podane ob prijavi, ter prijavi oziroma odjavi začasno prebivališče posameznika, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji. O izvedbi prijave oziroma odjave elektronsko obvesti stanodajalca.
(3) Prijava začasnega prebivališča velja z dnem prijave in preneha z dnem odjave, ki ga navede stanodajalec. Prijava začasnega prebivališča preneha tudi iz razlogov, določenih v zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
8. člen 
(način hrambe dokazil) 
(1) Ob vnosu podatka ali spremembe podatka v register se predložena dokazila, ki jih določa zakon, ki ureja prijavo prebivališča, skenirajo v register, kjer se hranijo ob vpisanem dogodku za obdobje, ki ga za hrambo podatkov določa zakon. Po vnosu v register se dokazila v fizični obliki vrnejo posamezniku.
(2) Dokazila iz prejšnjega odstavka, ki so poslana po pošti ali po elektronski poti, se hranijo še eno leto po preteku zadnjega dne v letu vnosa v register, nato se uničijo.
(3) Lastnoročni podpisi, zajeti preko digitalne podpisne tablice, se v registru hranijo ob vpisanem dogodku.
9. člen 
(napaka in poprava napake) 
(1) Napaka je napačno vpisan podatek, ki je nastal pri vpisovanju podatkov v register in je posledica ravnanja uradne osebe ali avtomatične obdelave podatkov.
(2) Poprava napake se izvrši po uradni dolžnosti, brez odločbe. Iz registra mora biti razvidno, kateri podatek je bil popravljen, kdaj in iz katerega razloga. Poprava napake iz prejšnjega odstavka se izvrši tudi če jo predlaga stranka.
(3) Posameznika se obvesti o popravi napake, če poprava napake vpliva na datum prijave ali odjave prebivališča ali na spremembo naslova posameznika.
KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o izvrševanju Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 105/01, 78/02, 57/07, 67/08, 52/16 – ZPPreb-1 in 75/16).
11. člen 
(začetek veljavnosti in uporaba) 
(1) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 13. avgusta 2017.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se 6. in 7. člen tega pravilnika začneta uporabljati z vzpostavitvijo elektronske prijave in odjave začasnega prebivališča v skladu z drugim odstavkom 17. in 54. členom Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16).
Št. 007-116/2017 (1322-01)
Ljubljana, dne 10. julija 2017
EVA 2016-1711-0004
mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost