Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1942. Odlok o finančni pomoči za izpad krme v živinorejski proizvodnji na kmetijskem gospodarstvu, stran 5456.

  
Na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K 
o finančni pomoči za izpad krme v živinorejski proizvodnji na kmetijskem gospodarstvu 
1. člen 
(vsebina in namen) 
(1) Ta odlok določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje in postopek dodelitve finančne pomoči za izpad krme v živinorejski proizvodnji na kmetijskem gospodarstvu zaradi škode na kmetijskih površinah z vrsto rabe GERK 1100 – njiva, posejanih s koruzo za zrnje ali silažno koruzo, nastale zaradi neurja s točo 29. avgusta 2016 v severovzhodnem delu države.
(2) Sredstva se dodelijo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izraza, uporabljena v tem odloku, pomenita naslednje:
– kmetijska dejavnost je primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov, ki so navedeni v prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 47), razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva iz Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 1385/2013 z dne 17. decembra 2013 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (ES) št. 1069/2009, (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 86);
– podjetje je kmetijsko gospodarstvo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in je dejavno v primarni kmetijski proizvodnji, ne glede na pravni status in način financiranja kmetijskega gospodarstva.
3. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki vlaga vlogo v skladu s tem odlokom.
(2) Upravičenec je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči po tem odloku.
4. člen 
(pogoji za pridobitev sredstev) 
(1) Vlagatelj je upravičen do pomoči, če je bilo na kmetijskem gospodarstvu v letu 2016 v reji najmanj 5 glav velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) in za kmetijske površine:
– na katerih je imel škodo iz 1. člena tega odloka, kar potrdi z izjavo o škodi, iz Vloge za finančno pomoč za izpad krme v živinorejski proizvodnji na kmetijskem gospodarstvu, ki je kot priloga 1 sestavni del tega odloka,
– za katere je oddal zbirno vlogo za leto 2016 za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike,
– ki so bile ugotovljene za površine z vrsto rabe GERK 1100 – njiva s kmetijsko rastlino koruzo za silažo ali koruzo za zrnje iz zbirne vloge za leto 2016 v arih,
– ki so bile 29. avgusta 2016 vpisane v Register kmetijskih gospodarstev kot GERK z vrsto rabe 1100 – njiva in
– ki so s skupno površino najmanj 0,5 ha ležale v naslednjih katastrskih občinah: k. o. 583 – Cirknica, k. o. 608 – Gačnik, k. o. 607 – Jelenče, k. o. 581 – Kaniža, k. o. 606 – Ranca, k. o. 564 – Šentilj v Slovenskih goricah, k. o. 582 – Štrihovec in k. o. 580 – Vajgen.
(2) Pomoč se izplača le za del kmetijske površine, ki leži v eni izmed katastrskih občin iz pete alineje prejšnjega odstavka.
(3) GVŽ iz prvega odstavka tega člena se pridobi na podlagi podatkov o staležu živali na dan 1. februar 2016 in izračuna iz koeficientov za izračun GVŽ za posamezne vrste in kategorije rejnih živali v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali.
5. člen 
(finančne določbe) 
(1) Za pomoč iz tega odloka se zagotovijo sredstva do višine 26.000 eurov.
(2) Višina pomoči za posamezen hektar se izračuna tako, da se sredstva iz prejšnjega odstavka delijo s številom hektarov vseh upravičenih površin iz prejšnjega člena.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko pomoč na hektar znaša največ 200 eurov.
(4) Poleg pomoči po tem odloku se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi tako seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Unije.
(5) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki se odobri in izplača enotnemu podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1408/2013/EU, ne sme presegati 15.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena se pomoč ustrezno zniža, če bi bila z odobreno finančno pomočjo enotnemu podjetju po tem odloku presežena omejitev iz tega odstavka.
(6) Kumulativni znesek vseh pomoči de minimis, dodeljen kmetijskim gospodarstvom, v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ne sme presegati nacionalne omejitve iz priloge Uredbe 1408/2013/EU.
(7) Če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s tem odlokom lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
(8) Če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s tem odlokom lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. julija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.
6. člen 
(postopek za pridobitev sredstev) 
(1) Vlagatelj mora do 28. julija 2017 poslati vlogo za finančno pomoč, ki je priloga 1 tega odloka, na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, ali jo do 28. julija 2017 oddati osebno v sprejemni pisarni agencije v času uradnih ur.
(2) K vlogi iz prejšnjega odstavka vlagatelj priloži splošno izjavo vlagatelja, ki je kot priloga 2 sestavni del tega odloka, in izjavo vlagatelja glede enotnega podjetja in kumulacij pomoči de minimis v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU, ki je kot priloga 3 sestavni del tega odloka.
7. člen 
(odločbe o pravici do sredstev) 
O izpolnjevanju pogojev odloči agencija z odločbo o pravici do sredstev. V odločbi o pravici do sredstev se navede, da gre za pomoč de minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi 1408/2013/EU.
8. člen 
(preverba pred odobritvijo pomoči in poročanje) 
(1) Agencija pred odobritvijo pomoči preveri višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), za de minimis v gospodarskem sektorju pa v evidenci državnih pomoči, ki jo vodi Sektor za spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance.
(2) Za upravičence, ki so enotno podjetje, agencija predhodno preveri, da že dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega 15.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
(3) Agencija v 15 dneh po izplačilu pomoči de minimis posameznemu upravičencu poroča ministrstvu o dodeljenih pomočeh na način, ki ga ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.
9. člen 
(hramba dokumentacije) 
Agencija hrani evidence o individualni pomoči de minimis deset let od datuma dodelitve pomoči.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-22/2017
Ljubljana, dne 13. julija 2017
EVA 2017-2330-0027
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost