Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1941. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 5445.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16 in 14/17) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2016)8717 z dne 13. decembra 2016 o odobritvi spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), in je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si).«.
2. člen 
V 2. členu se 11. točka spremeni tako, da se glasi:
»11. obseg primerljivih kmetijskih površin (v nadaljnjem besedilu: PKP) je obseg površin, ki se izračuna na podlagi dejanske vrste rabe GERK-a iz pravilnika, ki ureja register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG), pri čemer se za 1 ha PKP šteje:
– 1 ha njivskih površin z naslednjimi vrstami rabe GERK: 1100-njiva, 1131-začasno travinje, 1150-njiva za rejo polžev, 1161-hmeljišče v premeni, 1170-jagode na njivi in 1610-kmetijsko zemljišče v pripravi,
– 2 ha površin z naslednjimi vrstami rabe GERK: 1222-ekstenzivni sadovnjak, 1300-trajni travnik in 1320-travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi,
– 0,25 ha trajnih nasadov z naslednjimi vrstami rabe GERK: 1221-intenzivni sadovnjak, 1211-vinograd, 1230-oljčnik, 1212-matičnjak, 1160-hmeljišče, 1180-trajne rastline na njivskih površinah, 1181-trajne rastline na njivskih površinah, kjer pridelava ni v tleh in 1240-ostali trajni nasadi (za hitro rastoče panjevce se upoštevajo le nasadi hitro rastočega panjevca iz predpisa, ki ureja neposredna plačila),
– 0,1 ha rastlinjakov z naslednjimi vrstami rabe GERK: 1190-rastlinjak, 1192-rastlinjak s sadnimi rastlinami in 1191-rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh,
– 8 ha plantaže gozdnega drevja z naslednjo vrsto rabe GERK: 1420-plantaže gozdnega drevja;«.
Za 11. točko se dodata novi 12. in 13. točka, ki se glasita:
»12. vrsta rabe GERK in obseg površin iz prejšnje točke sta razvidna iz zbirne vloge, ki je vložena v letu, določenem v javnem razpisu, razen vrste rabe GERK 1181-trajne rastline na njivskih površinah, kjer pridelava ni v tleh, 1191-rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh, 1240-ostali trajni nasadi in 1420-plantaže gozdnega drevja, ki je razvidna iz RKG na dan oddaje zbirne vloge, ki je vložena v letu, določenem v javnem razpisu;
13. za 1 ha PKP se poleg površin iz 11. točke tega člena šteje tudi 0,1 ha proizvodnih površin pri pridelavi gob, gobjega micelija ali substrata, pri čemer se upošteva obseg proizvodnih površin na dan oddaje zbirne vloge iz prejšnje točke;«.
Dosedanja 12. točka postane 14. točka.
V dosedanji 13. točki, ki postane 15. točka, se besedilo »št. RI/CC 882« spremeni tako, da se glasi: »od obračunskega leta 2014 št. RI/CC 1750«.
Dosedanje 14. do 16. točka postanejo 16. do 18. točka.
V dosedanji 17. točki, ki postane 19. točka, se za besedo »hmeljišča« doda vejica in besedilo »trsnice, matičnjaki, drevesnice«.
Dosedanja 18. točka postane 20. točka.
Dosedanja 19. točka, ki postane 21. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»21. ureditev objekta je gradnja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;«.
Dosedanja 20. točka se črta.
Dosedanje 21. do 24. točka postanejo 22. do 25. točka.
3. člen 
V prvem odstavku 5. člena se v 1., 2., 3., 5. in 7. točki prvega odstavka besedilo »tehnološke posodobitve« nadomesti z besedo »ureditev«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam (npr. nakup in postavitev mrež proti toči, nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme, ureditev trajnih nasadov z vrstami ali sortami rastlin, ki so tolerantnejše na bolezni, pozebo oziroma sušo, ureditev ZNS ter nakup namakalne opreme);«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. naložbe v povečanje učinkovite rabe energije (v nadaljnjem besedilu: URE) ter spodbujanje ponudbe in uporabe obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) za lastne potrebe kmetijskega gospodarstva (npr. naložbe v ureditev objektov oziroma nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, naložbe v zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnjah objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo ter nakup energetsko varčnejše opreme, naložbe v proizvodnjo električne in toplotne energije) in«.
V drugem odstavku se 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»1. naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, kjer kmetijstvo ni poglavitni vir dohodka, imajo majhno udeležbo na trgu in bodo šele z naložbo iz tega podukrepa postala gospodarsko vitalna. Naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev so naložbe do vključno 50.000 eurov skupne priznane vrednosti;
2. naložbe v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, ki se podpirajo zaradi naslednjih ciljev:
a) dvig produktivnosti,
b) povečanje stroškovne učinkovitosti,
c) povečanje higiene in kakovosti ter doseganje višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov,
č) prilagoditev kmetijskih gospodarstev nadstandardnim zahtevam dobrobiti živali ter
d) prilagoditev kmetijskih gospodarstev horizontalnim ciljem, povezanim z inovacijami, okoljem in blažitvijo podnebnih sprememb, zlasti pa v:
– zmanjševanje toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijske proizvodnje, predvsem živinoreje,
– prilagajanje kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam,
– povečanje energetske učinkovitosti, vključno z večjo rabo lesa,
– uvajanje OVE,
– zmanjšanje oziroma učinkovitejšo rabo fitofarmacevtskih sredstev in gnojil (npr. naprave za nanašanje FFS z zmanjšanjem zanosa in razkuževanje semena ter naprave za mehansko zatiranje škodljivih organizmov),
– racionalnejšo rabo vode in drugih surovin ter v ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij (npr. zbiranje meteorne vode, zamenjava namakalne opreme ter zmanjšanje porabe vode pri tehnoloških posodobitvah obstoječih ZNS) na kmetijskem gospodarstvu,
– prilagoditev kmetovanja na okoljsko občutljivih območjih, pomembnih z vidika varovanja naravnih virov (zlasti vode, tal in biotske raznovrstnosti),
– ureditev nasadov večletnih rastlin, ki so odporne na bolezni, pozebo oziroma na sušo,
– izvajanje ekološke pridelave hrane;«.
V 4. točki se črta besedilo »in ureditev skladiščnih zmogljivosti«.
V tretjem odstavku se beseda »osmega« nadomesti z besedo »sedmega«.
4. člen 
V drugem odstavku 6. člena se besedilo »ustanovila kmetijsko gospodarstvo« nadomesti z besedilom »vpisana kot nosilec kmetijskega gospodarstva v RKG«.
Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena, se za mladega kmeta šteje tudi pravna oseba, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva in izključni lastnik vseh nepremičnin, ki sestavljajo kmetijsko gospodarstvo, pri čemer nadzor nad to pravno osebo v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 807/2014/EU izvaja fizična oseba iz drugega odstavka tega člena, ki izpolnjuje pogoje iz prve in druge alineje drugega odstavka tega člena.
(5) Šteje se, da je pogoj glede nadzora nad pravno osebo iz prejšnjega odstavka izpolnjen, če je fizična oseba iz drugega odstavka tega člena v obdobju petih let pred vložitvijo vloge na javni razpis prvič postala član poslovodstva in ima v tem obdobju vsaj 50 odstotkov glasovalnih pravic v tej pravni osebi, kar mora biti razvidno iz statuta te pravne osebe ali družbene pogodbe oziroma drugega ustanovitvenega akta.«.
Sedmi odstavek se črta.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. organizacija proizvajalcev, priznana po predpisih, ki urejajo priznanje organizacij proizvajalcev,«.
Dosedanji deveti in deseti odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
V dosedanjem enajstem odstavku, ki postane deseti odstavek, se v napovednem stavku beseda »osmega« nadomesti z besedo »sedmega«.
1. točka se spremeni tako, da se glasi:
»1. v uporabi več kot 70 odstotkov PKP, ki jih imajo v uporabi vsi člani skupine kmetov, kar je razvidno iz zbirne vloge, vložene v letu, ki se določi v javnem razpisu, oziroma«.
V dosedanjih dvanajstem, trinajstem in štirinajstem odstavku, ki postanejo enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek, se beseda »osmega« nadomesti z besedo »sedmega«.
5. člen 
V prvem odstavku 7. člena se v 1. točki besedilo »ali vzdrževanje nepremičnin« nadomesti z besedo »objektov«, pred besedo »pripadajoče« pa se doda besedilo »in namestitev oziroma vgradnja«.
V 4. točki se v prvi alineji beseda »in« nadomesti z besedo »oziroma«, v drugi alineji pa se besedilo »sadnega izbora Kmetijskega inštituta Slovenije« nadomesti z besedilom »Sadnega izbora za Slovenijo, ki ga pripravi Kmetijski inštitut Slovenije« in pred besedo »ali« doda vejica.
V 5. točki se v prvi alineji beseda »in« nadomesti z besedo »oziroma«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. stroški postavitve novih vinogradov: priprava zemljišča (zemeljska dela), priprava poti, nakup in posaditev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo, opore ter nakup in postavitev mrež proti toči;«.
6. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen 
(neupravičeni stroški) 
Poleg stroškov iz 96. člena te uredbe do podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva niso upravičeni stroški nakupa rabljene mehanizacije in opreme.«.
7. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen 
(vrsti naložb glede na velikost) 
Glede na velikost sta vrsti naložb v kmetijska gospodarstva:
1. enostavne naložbe do vključno 200.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe;
2. zahtevne naložbe nad 200.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe.«.
8. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(splošni pogoji za pridobitev podpore) 
Poleg pogojev iz 100. člena te uredbe mora upravičenec ob oddaji vloge na javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva izpolnjevati tudi naslednje splošne pogoje:
1. vpisan mora biti v RKG kot nosilec kmetijskega gospodarstva;
2. v letu, ki je določen v javnem razpisu, mora vložiti zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike;
3. če ima v uporabi do enega hektarja kmetijskih površin in vzreja samo čebele ter uveljavlja podporo za naložbe, povezane s čebelarsko dejavnostjo iz 18. člena te uredbe, oddaja zbirne vloge, ne glede na prejšnjo točko, ni obvezna, vendar pa mora imeti vlagatelj urejene podatke v RKG v skladu s predpisom, ki ureja RKG;
4. naložba mora biti ekonomsko upravičena, kar se izkazuje s pozitivno interno stopnjo donosnosti, ki se izračuna v skladu s prilogo 4, ki je sestavni del te uredbe. Pogoj iz te točke se ne uporablja za naložbo v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe;
5. predložiti mora poslovni načrt, v katerem izkaže:
– ekonomsko upravičenost naložbe in
– prispevek naložbe k horizontalnim ciljem iz drugega pododstavka šestega odstavka 5. člena Uredbe 1305/2013/EU, če iz tega naslova uveljavlja dodatne točke v okviru meril za izbor vlog. Prispevek naložbe k horizontalnim ciljem se ugotavlja na podlagi seznama upravičenih stroškov iz predpisa, ki ureja katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti. Prispevek naložbe k horizontalnim ciljem se določi z javnim razpisom;
6. ne glede na določbo prejšnje točke za naložbo v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe ni treba predložiti poslovnega načrta;
7. naložba v ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa prispeva k horizontalnim ciljem iz druge alineje 5. točke tega člena, če delež lesa pri naložbi znaša vsaj 0,073 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta v skladu s standardom SIST ISO 9836, kar je razvidno iz projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če gre za objekt, za katerega ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, mora biti delež lesa razviden iz opisa naložbe in tlorisa objekta v skladu s 3. točko 24. člena te uredbe;
8. pri naložbi v zbiranje vode morajo imeti objekti za shranjevanje vode zmogljivost vsaj 10 m3;
9. poslovni načrt iz 5. točke tega člena mora vsebovati sestavine, določene v prilogi 4 te uredbe in mora biti izdelan za ekonomsko dobo naložbe, vendar najmanj za obdobje petih let od datuma vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki ga opredeli v vlogi na javni razpis;
10. poslovni načrt iz 5. točke tega člena mora za:
a) zahtevne naložbe temeljiti na dejanskih prihodkih in odhodkih iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra,
b) enostavne naložbe temeljiti na:
– dejanskih prihodkih in odhodkih iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra ali
– pokritju, opredeljenem v prilogi 5, ki je sestavni del te uredbe;
11. ne glede na drugo alinejo pod b) prejšnje točke poslovni načrt ne sme biti izdelan na podlagi pokritja, če upravičenec ali član kmetije, katere nosilec je upravičenec, v letu pred oddajo vloge na javni razpis vodi knjigovodstvo v skladu s prvo alinejo pod b) prejšnje točke;
12. če gre za skupino kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, se poslovni načrt iz 5. točke tega člena izdela na podlagi:
– dejanskih prihodkov in odhodkov iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra, če vsi člani skupine kmetov vodijo knjigovodstvo, ali
– pokritja, opredeljenega v prilogi 5 te uredbe;
13. v koledarskem letu pred oddajo vloge na javni razpis mora iz poslovanja kmetijskega gospodarstva ustvariti primeren prihodek, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja. Kot primeren prihodek se šteje prihodek v višini letne bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji na PDM. Ta pogoj se ne uporablja za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe;
14. če gre za kolektivno naložbo, ki jo izvaja skupina kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, se ne glede na določbo prejšnje točke, pri izračunu primernega prihodka upravičenca upošteva letni prihodek članov skupine kmetov, pri čemer se primeren letni prihodek ugotavlja na podlagi:
– dejanskih prihodkov in odhodkov iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra, če vsi člani skupine kmetov vodijo knjigovodstvo, ali
– pokritja, opredeljenega v prilogi 5 te uredbe, če vsi člani skupine kmetov ne vodijo knjigovodstva;
15. če gre za kolektivno naložbo organizacije proizvajalcev iz 1. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, se, ne glede na določbo 13. točke tega člena, pri izračunu primernega prihodka za prvo leto priznanja organizacije proizvajalcev upošteva letni prihodek članov organizacije proizvajalcev, ki se ugotavlja na podlagi:
– dejanskih prihodkov in odhodkov iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra, če vsi člani organizacije proizvajalcev vodijo knjigovodstvo, ali
– pokritja, opredeljenega v prilogi 5 te uredbe, če vsi člani organizacije proizvajalcev ne vodijo knjigovodstva;
16. če gre za kolektivno naložbo, morajo pogoj iz 1. in 2. točke tega člena izpolnjevati vsi člani skupine kmetov oziroma člani zadruge ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali to naložbo, kar je razvidno iz poslovnega načrta;
17. pri zahtevni naložbi mora upravičenec zagotavljati obseg dela v višini vsaj 1 PDM. Pri enostavnih naložbah mora upravičenec zagotavljati obseg dela v višini vsaj 0,5 PDM;
18. če gre za kolektivno naložbo, ki jo izvaja skupina kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, morajo obseg dela iz prejšnje točke zagotavljati vsi člani skupine kmetov skupaj;
19. predložiti mora dokazilo o zaprtosti finančne konstrukcije v skladu s 101. členom te uredbe;
20. upravičenec na posamezen javni razpis oziroma posamezen sklop javnega razpisa vloži eno vlogo.«.
9. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
(splošni pogoji za prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev) 
(1) Do podpore za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev je upravičen le nosilec kmetijskega gospodarstva, ki izpolnjuje pogoje za majhno kmetijo.
(2) Majhna kmetija iz prejšnjega odstavka je kmetija, ki ima prihodek iz poslovanja, ki je enak ali višji od 4.000 eurov in nižji od ene letne minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji na PDM v koledarskem letu pred letom objave javnega razpisa. Višina prihodka iz poslovanja majhne kmetije se določi v skladu s prilogo 4 te uredbe.
(3) Naložba v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev se ne izvaja kot kolektivna naložba v skladu s tretjim odstavkom 5. člena te uredbe.«.
10. člen 
V 12. členu se v napovednem stavku ter v 1. in 2. točki beseda »osmega« nadomesti z besedo »sedmega«.
V 4. točki se beseda »osmega« nadomesti z besedo »sedmega«. Za besedo »uporabe« se črtata vejica in beseda »vzdrževanje«.
11. člen 
V prvem odstavku 13. člena se v 2. točki besedilo »zadnjo oddano zbirno vlogo« nadomesti z besedilom »zbirno vlogo, vloženo v letu, ki se določi v javnem razpisu,«.
V 3. točki se beseda »osmega« nadomesti z besedo »sedmega«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. podpora za nakup kmetijskega traktorja se ne dodeli upravičencu, ki so mu bila za to vrsto kmetijske mehanizacije v zadnjih sedmih koledarskih letih pred letom objave javnega razpisa:
– odobrena sredstva na podlagi te uredbe oziroma
– izplačana sredstva na podlagi predpisov, ki urejajo ukrepe 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013;«.
Za 4. točko se dodata novi 5. in 6. točka, ki se glasita:
»5. skupina kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe ni upravičena do podpore za nakup kmetijskega traktorja, če so bila članu te skupine za to vrsto kmetijske mehanizacije v zadnjih sedmih koledarskih letih pred letom objave javnega razpisa:
– odobrena sredstva na podlagi te uredbe oziroma
– izplačana sredstva na podlagi predpisov, ki urejajo ukrepe 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013;
6. do podpore za nakup kmetijskega traktorja kot individualne naložbe ni upravičen upravičenec, ki so mu bila kot članu skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe za to vrsto kmetijske mehanizacije odobrena sredstva v okviru kolektivne naložbe;«.
Dosedanja 5. točka postane 7. točka.
12. člen 
V prvem odstavku 15. člena se v 5. točki za besedilom »26/14« beseda »in« nadomesti z vejico in za besedilom »32/15« doda besedilo »in 27/17«.
V drugem odstavku se v napovednem stavku za besedilom »5.,« doda besedilo »6.,«, v 1. točki pa se za besedilom »4.,« doda besedilo »6.,«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. pri naložbah v postavitev oziroma obnovo hmeljišča je dovoljeno saditi le certificirane sadike v skladu s pravilnikom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.«.
13. člen 
V 16. členu se v napovednem stavku število »6« nadomesti s številom »7«.
14. člen 
V 17. členu se v 1. točki črta besedilo »ali vzdrževanje«.
V 5. točki se na koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »prijavljenih v zbirni vlogi, vloženi v letu, ki se določi v javnem razpisu.«.
V 6. točki se za besedilom »24/15« beseda »in« nadomesti z vejico in za besedo »ZGGLRS« doda besedilo »in 77/16«.
V 8. točki se besedilo »velikih zveri« nadomesti z besedilom »medveda in volka«.
Na koncu 9. točke se podpičje nadomesti s piko in doda nov stavek, ki se glasi: »Kot zemljišča v uporabi se štejejo zemljišča iz zbirne vloge, ki je vložena v letu, ki se določi v javnem razpisu;«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. ne glede na prejšnjo točko je upravičen do podpore za naložbo v ureditev hlevov na tekoče frakcije, če kmetijsko gospodarstvo, katerega nosilec je upravičenec, ne presega 170 kg letnega vnosa dušika iz živinskih gnojil na ha kmetijskih površin iz predpisa, ki ureja neposredna plačila, ki ležijo zunaj najožjega vodovarstvenega območja, določenega s predpisom Vlade Republike Slovenije, ki ureja vodovarstvena območja, pri čemer se upoštevajo kmetijske površine iz zbirne vloge, vložene v letu, ki se določi v javnem razpisu.«.
15. člen 
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poleg splošnih pogojev iz 10. člena te uredbe morajo upravičenci za naložbo v pridelavo medu in drugih čebeljih proizvodov ter vzrejo čebeljih matic ali čebeljih družin iz 11. in 12. točke prvega odstavka 7. člena te uredbe ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. naložbe v ureditev zaščite čebeljih panjev pred medvedi so upravičene do podpore, če je kmetijsko gospodarstvo uvrščeno v gorsko območje iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD, oziroma je lokacija čebeljih panjev na območjih pojavljanja medveda in volka;
2. če naložba v ureditev zaščite čebeljih panjev pred medvedi posega na gozdno zemljišče, mora biti zanjo na podlagi zakona, ki ureja gozdove, pridobljeno soglasje ZGS. Upravičenec mora k vlogi na javni razpis priložiti načrt gozdnega zemljišča, ki vključuje popis del in materiala ter skico tega zemljišča na ortofotu z izrisom digitalnega katastrskega načrta za zemljišče in identifikacijskimi podatki čebelnjakov oziroma stojišč iz registra čebelnjakov za zemljišče, na katero se naložba nanaša oziroma na katerem se ta izvaja;
3. če se naložba v ureditev zaščite čebeljih panjev pred medvedi izvaja na kmetijskih zemljiščih, mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti načrt kmetijskega zemljišča, ki vključuje popis del in materiala ter skico tega zemljišča na ortofoto posnetku GERK-a kmetijskega zemljišča, na katerega se naložba nanaša, oziroma z izrisom digitalnega katastrskega načrta, če zemljišča niso vključena v GERK;
4. ne priznajo se stroški čebelarske opreme, ki je financirana na podlagi Programa na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017–2019;
5. lastnik čebeljih panjev na kmetijskem gospodarstvu mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja register čebelnjakov;
6. kmetijskemu gospodarstvu s pravnomočno odločbo UVHVVR ni prepovedano dajanje medu v promet za javno potrošnjo v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini.«.
16. člen 
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen 
(posebni pogoji za naložbe, namenjene učinkoviti rabi energije in pridobivanju energije iz obnovljivih virov) 
Poleg splošnih pogojev iz 10. in 11. člena te uredbe morajo upravičenci za naložbo, namenjeno URE in pridobivanju energije iz OVE iz 13. in 14. točke prvega odstavka 7. člena te uredbe ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. proizvedena energija iz naložbe, ki je predmet tega podukrepa, ni namenjena prodaji. Proizvedena energija ni namenjena prodaji, če skupna količina proizvedene energije iz obnovljivih virov v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis ne presega porabe energije na kmetijskem gospodarstvu v tem letu. Če gre za naložbe v povečanje proizvodnih kapacitet, skupna količina proizvedene energije iz obnovljivih virov ne sme presegati načrtovane porabe energije na kmetijskem gospodarstvu, kar mora biti razvidno iz dokazil iz 2. točke tega člena;
2. naložbe iz 6. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe morajo zagotavljati vsaj desetodstotno zmanjšanje porabe energije na ravni objekta, kar je razvidno iz:
– elaborata gradbene fizike, če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov, ali
– energetskega pregleda v skladu s pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov;
3. naložbe v pridobivanje toplotne energije iz biomase so upravičene do podpore, če so del naložbe v ureditev objektov;
4. stroški ureditve ogrevanja z OVE na kmetijskih gospodarstvih so upravičeni do podpore, če je pridobljena energija namenjena lastni primarni pridelavi kmetijskih proizvodov kmetijskega gospodarstva;
5. pri pridobivanju toplotne energije iz biomase mora biti surovina za pridobivanje energije lesna biomasa oziroma kmetijski proizvod, pri čemer uporaba žit in drugih poljščin, bogatih s škrobom in sladkorjem, ter oljnic ni dovoljena.«.
17. člen 
V prvem odstavku 20. člena se v napovednem stavku število »14« nadomesti s številom »15«.
V 2. točki se črta besedilo »ali vzdrževanje«.
V 3. točki se beseda »soglasja« nadomesti z besedilom »služnostne pravice gradnje in uporabe priključka«.
18. člen 
V prvem odstavku 21. člena se število »15« nadomesti s številom »16«.
3. točka se črta.
Dosedanja 4. točka postane 3. točka.
19. člen 
V prvem odstavku 22. člena se število »16« nadomesti s številom »17«.
20. člen 
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen 
(obvezne priloge k vlogi na javni razpis) 
Obvezne priloge, ki jih mora upravičenec priložiti vlogi na javni razpis za podporo v naložbe v kmetijska gospodarstva in brez katerih se v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže brez pozivanja k dopolnitvi, so:
1. poslovni načrt iz 5. točke 10. člena te uredbe;
2. projekt za izvedbo del (v nadaljnjem besedilu: PZI) ter popis materiala in del, če se naložba nanaša na ureditev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta v skladu s predpisi s področja graditve objektov;
3. opis stanja pred naložbo, fotografije dejanskega stanja zemljišča, tloris objekta in opis naložbe, iz katerega je razviden namen naložbe v ureditev objekta, če se naložba nanaša na ureditev enostavnega in nezahtevnega objekta v skladu s predpisi s področja graditve objektov;
4. fotografije dejanskega stanja objekta, tloris obstoječega objekta in opis naložbe, iz katerega je razviden namen naložbe, če se naložba nanaša na nakup opreme;
5. pogodba o sodelovanju pri naložbi iz osmega odstavka 6. člena te uredbe, če gre za upravičenca iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe.«.
21. člen 
V drugem odstavku 25. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Če je upravičenec nosilec majhne kmetije iz drugega odstavka 11. člena te uredbe, so merila za ocenjevanje vlog naslednja:«.
V tretjem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Če je upravičenec fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik in nosilec majhne kmetije, ali skupina kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, so merila za ocenjevanje vlog naslednja:«.
1. točka se spremeni tako, da se glasi:
»1. ekonomski vidik naložbe:
– interna stopnja donosnosti,
– načrtovani obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela po zaključku naložbe,
– ekonomski učinek javnih sredstev (velja samo za zahtevne naložbe),
– število zaposlenih oseb na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na javni razpis;«.
V 2. točki se prva alineja črta, dosedanji druga in tretja alineja pa postaneta prva in druga alineja.
V četrtem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, so merila za ocenjevanje vlog naslednja:«.
1. točka se spremeni tako, da se glasi:
»1. ekonomski vidik naložbe:
– interna stopnja donosnosti,
– načrtovani obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela po zaključku naložbe,
– ekonomski učinek javnih sredstev (velja samo za zahtevne naložbe),
– razmerje med letnimi prihodki iz poslovanja kmetijskega gospodarstva in višino naložbe (velja samo za enostavne naložbe);«.
22. člen 
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen 
(pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev) 
(1) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob oddaji zahtevka za izplačilo sredstev podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva, so poleg pogojev iz 102. in 103. člena te uredbe še:
1. predložitev izjave o vključitvi naložbe v uporabo;
2. pri naložbah v postavitev oziroma obnovo trajnih nasadov ter naložbah v nakup in postavitev mreže proti toči morajo biti nasadi oziroma mreža proti toči, ki so predmet naložbe, vpisani v RKG;
3. mladi kmet mora naložbo za prilagoditev standardom Evropske unije končati v 24 mesecih od datuma prvega vpisa nosilca kmetijskega gospodarstva v RKG;
4. pri naložbi za nakup kmetijskega zemljišča mora biti upravičenec vpisan kot lastnik tega zemljišča v zemljiško knjigo;
5. pri naložbi iz 4. do 11. točke prvega odstavka 7. člena te uredbe mora upravičenec predložiti popis izvedenih del, ki ga pripravi neodvisni kmetijski strokovnjak. Neodvisni kmetijski strokovnjak je oseba, ki se ukvarja s svetovanjem v kmetijstvu in ni neposredno povezan z oddajo vloge ter z izvedbo naložbe;
6. če kmetijsko gospodarstvo z naložbo povečuje obseg živinorejske proizvodnje, mora upravičenec ob zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev dokazati, da:
– obremenitev kmetijskih zemljišč pri gnojenju z živinskimi gnojili ne presega letnega vnosa dušika v višini 170 kg na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi ali
– obtežba na kmetijskem gospodarstvu ne presega 2 GVŽ na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi, če ima kmetijsko gospodarstvo najmanj 30 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na vodovarstvenih območjih;
7. če gre za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe, mora kmetijsko gospodarstvo ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev iz naslova kmetijske dejavnosti ustvariti letni prihodek v skladu s 13. točko 10. člena te uredbe, ki se ugotavlja v skladu s prvo in drugo alinejo 14. točke 10. člena te uredbe. Če se letni prihodek ugotavlja v skladu z drugo alinejo 14. točke 10. člena te uredbe, se upoštevajo podatki iz zbirne vloge, vložene v letu, ki se določi v javnem razpisu;
8. če gre za upravičenca iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, morajo biti člani skupine kmetov solastniki na premičnem in nepremičnem premoženju, ki je predmet kolektivne naložbe;
9. pri naložbi v proizvodnjo toplotne ali električne energije je najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev obvezna vgradnja števcev porabe toplotne ali električne energije;
10. pri naložbi v proizvodnjo toplotne energije iz malih in srednjih kurilnih naprav mora predložiti izjavo proizvajalca kurilne naprave, iz katere mora biti razvidno, da ta ne presega mejnih vrednosti izpustov v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav.
(2) Upravičenec mora poleg pogojev iz prejšnjega odstavka ob zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev izpolniti merila iz prve alineje 1. točke in 3. točke drugega odstavka, druge alineje 1. točke in 4. točke tretjega odstavka oziroma druge alineje 1. točke in 4. točke četrtega odstavka 25. člena te uredbe, če je pri ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil točke na podlagi teh meril.
(3) Upravičenec lahko na posamezno vlogo za podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva vloži največ:
– tri zahtevke za izplačilo sredstev, če gre za zahtevne naložbe;
– dva zahtevka za izplačilo sredstev, če gre za enostavne naložbe, razen za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe, pri katerih lahko upravičenec vloži en zahtevek za izplačilo sredstev.«.
23. člen 
V prvem odstavku 27. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. najpozneje v 36 mesecih od datuma zadnjega izplačila sredstev mora izpolniti vsaj 80 odstotkov proizvodnih zmogljivosti naložbe, načrtovanih v poslovnem načrtu (površine, živali), kar se ugotavlja iz zbirne vloge, vložene v koledarskem letu po letu izpolnitve te obveznosti oziroma iz evidence rejnih živali. Obveznost iz te točke ne velja za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe;«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. če je upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjeval pogoje za mladega kmeta in je iz tega naslova pridobil večji delež podpore, mora biti še pet let po zadnjem izplačilu sredstev vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva, na katerem je bila izvedena naložba;«.
Prva alineja 10. točke se spremeni tako, da se glasi:
»– upravičenec, ki vodi knjigovodstvo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, mora knjigovodske podatke vsako leto do 31. marca poslati na ARSKTRP,«.
Na koncu 11. točke se pika nadomesti s podpičjem in se dodata novi 12. in 13. točka, ki se glasita:
»12. naložbe v URE iz 6. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe morajo še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev zagotavljati vsaj desetodstotno zmanjšanje porabe energije na ravni objekta glede na stanje v koledarskem letu pred letom vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev;
13. upravičenec mora vložiti zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike, še najmanj pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev.«.
V drugem odstavku se beseda »majhne« nadomesti z besedilom »naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev«.
24. člen 
V prvem odstavku 28. člena se beseda »osmega« v prvi, drugi, četrti in sedmi alineji nadomesti z besedo »sedmega«.
Za tretjo alinejo se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– 10 odstotnih točk za naložbe, povezane z ukrepom iz 33. člena Uredbe 1305/2013/EU, pri čemer mora biti upravičenec vključen v izvajanje tega ukrepa. Če gre za kolektivno naložbo, mora biti vsaj polovica članov zadruge ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter vsaj polovica članov skupine kmetov iz sedmega odstavka 6. člena te uredbe vključenih v izvajanje tega ukrepa,«.
Dosedanje četrta do sedma alineja postanejo peta do osma alineja.
V petem odstavku se beseda »osmega« nadomesti z besedo »sedmega«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Upravičencu je lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega podukrepa enkrat odobrena podpora za naložbo v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe.«.
25. člen 
Drugi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Do podpore iz prejšnjega odstavka so upravičene naložbe v:
– ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov,
– ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja,
– ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,
– ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave kmetijskih proizvodov za lastno porabo, razen za pridobivanje električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina,
– nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, nakup energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcijo objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
– nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Do podpore iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena so poleg naložb iz prejšnjega odstavka upravičene naložbe v nakup mobilnega predelovalnega obrata in naložbe v obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Do podpore iz tretje alineje prvega odstavka tega člena so poleg naložb iz drugega odstavka tega člena upravičene naložbe v:
– ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov,
– nadgradnjo lastnih mobilnih prodajaln oziroma nakup pripadajoče opreme,
– namenske aparate za prodajo ter
– opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov.«.
V petem odstavku se v drugi alineji črta besedilo »tehnologije za«, v šesti alineji pa se besedilo »bruto površine objekta« nadomesti z besedilom »zazidane površine objekta v skladu s standardom SIST ISO 9836, kar je razvidno iz projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če gre za objekt, za katerega ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, mora biti delež lesa razviden iz opisa naložbe in tlorisa objekta v skladu s 3. točko 37. člena te uredbe.«.
26. člen 
Tretji odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Upravičenec iz 1., 2., 3. in 6. točke prvega odstavka tega člena se za namen tega podukrepa šteje za mladega kmeta, če izpolnjuje pogoje iz drugega oziroma tretjega ali četrtega in petega odstavka 6. člena te uredbe.«.
27. člen 
V prvem odstavku 31. člena se v 1. točki črta besedilo »ali obnove«.
V 2. točki se za besedo »nakupa« doda vejica in besedilo »namestitve oziroma vgradnje«.
V 3. točki se v tretji alineji črta besedilo »ali obnovo«.
28. člen 
V 32. členu se črta 1. točka.
Dosedanja 2. točka postane 1. točka.
Dosedanja 3. točka, ki postane 2. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»2. gradnja novih klavnic z letno zmogljivostjo nad 1.000 GVŽ,«.
Dosedanje 4. do 6. točka postanejo 3. do 5. točka.
29. člen 
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen 
(vrsti naložb glede na velikost) 
Glede na velikost sta vrsti naložb v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov:
1. enostavne naložbe do vključno 200.000 eurov skupne priznane vrednosti;
2. zahtevne naložbe nad 200.000 eurov skupne priznane vrednosti.«.
30. člen 
V 34. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. naložba mora biti ekonomsko upravičena, kar se izkazuje s pozitivno interno stopnjo donosnosti naložbe, ki se izračuna v skladu s prilogo 4 te uredbe. Ta pogoj se ne uporablja za naložbe, ki jih izvedejo nosilci majhnih kmetij iz drugega odstavka 11. člena te uredbe;«.
V 2. točki se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »predložiti mora poslovni načrt, v katerem izkaže:«.
Druga alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– prispevek naložbe k horizontalnim ciljem iz drugega pododstavka šestega odstavka 5. člena Uredbe 1305/2013/EU, če iz tega naslova uveljavlja dodatne točke v okviru meril za izbor vlog. Vrste naložb, ki prispevajo k horizontalnim ciljem, se določijo z javnim razpisom;«.
V 4. točki se za besedo »točke« doda besedilo »tega člena«.
Za 5. točko se dodajo nove 6. do 8. točka, ki se glasijo:
»6. nosilec majhne kmetije je upravičen le do naložbe v vrednosti do vključno 50.000 eurov skupne priznane vrednosti (v nadaljnjem besedilu: naložba majhne kmetije);
7. ne glede na določbe 2. točke tega člena za naložbo majhne kmetije ni treba predložiti poslovnega načrta;
8. pri enostavni naložbi mora zagotavljati obseg dela v višini vsaj 0,5 PDM, pri zahtevni naložbi pa obseg dela v višini vsaj 1 PDM. Če gre za upravičenca iz 1. in 2. točke prvega odstavka 30. člena te uredbe, se pri ugotavljanju obsega dela upoštevajo vsi člani kmetije;«.
Dosedanja 6. točka se črta.
Dosedanji 7. in 8. točka postaneta 9. in 10. točka.
V dosedanji 9. točki, ki postane 11. točka, se na koncu prve alineje vejica nadomesti s piko in doda nov stavek, ki se glasi: »Če je član zadruge zadruga, se upoštevajo kmetijski proizvodi zadruge in njenih članov,«.
Dosedanja 10. točka postane 12. točka.
Dosedanja 11. točka se črta.
Dosedanja 12. točka postane 13. točka.
31. člen 
V prvem odstavku 35. člena se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. upravičenec, ki ni veliko podjetje, mora v koledarskem letu pred oddajo vloge na javni razpis iz poslovanja ustvariti primeren prihodek, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja. Kot primeren prihodek se šteje prihodek v višini letne bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji na 1 PDM. Ta pogoj se ne uporablja za nosilca majhne kmetije;«.
V 4. točki se za besedo »iz« doda besedilo »1. ali«.
V 6. točki se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »drugega«.
V 7. točki se beseda »osmega« nadomesti z besedo »devetega«.
Na koncu 7. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. če gre za naložbo iz prve do pete alineje petega odstavka 29. člena te uredbe, mora predložiti elaborat, iz katerega je razviden prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti. Elaborat se pripravi v skladu s prilogo 10, ki je sestavni del te uredbe.«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Če gre za naložbe v trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave, mora upravičenec ali član zadruge oziroma član organizacije proizvajalcev, katerega kmetijski proizvodi se tržijo, v letu, ki je določeno v javnem razpisu, vložiti zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike. Če gre za upravičenca iz 2. točke prvega odstavka 30. člena te uredbe, zbirno vlogo vloži nosilec kmetije.
(3) Če ima upravičenec v uporabi do enega hektarja kmetijskih površin in vzreja samo čebele ter uveljavlja podporo za naložbe, povezane s čebelarsko dejavnostjo, oddaja zbirne vloge ne glede na prejšnjo točko ni obvezna, vendar pa mora imeti urejene podatke v RKG v skladu s predpisom, ki ureja RKG.«.
32. člen 
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen 
(posebni pogoji za naložbe, namenjene učinkoviti rabi energije in pridobivanju energije iz obnovljivih virov) 
Upravičenci morajo za naložbe iz četrte in pete alineje drugega odstavka 29. člena te uredbe poleg splošnih pogojev iz 100. člena te uredbe izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. proizvedena energija iz naložbe, ki je predmet tega podukrepa, ni namenjena prodaji. Proizvedena energija ni namenjena prodaji, če skupna količina proizvedene energije iz obnovljivih virov v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis ne presega porabe energije na kmetijskem gospodarstvu oziroma živilskopredelovalnem obratu v tem letu. Če gre za naložbo v povečanje proizvodnih kapacitet, skupna količina proizvedene energije iz obnovljivih virov ne sme presegati načrtovane porabe energije na kmetijskem gospodarstvu oziroma živilsko predelovalnem obratu, kar mora biti razvidno iz dokazil iz prve in druge alineje 2. točke tega člena;
2. naložbe iz pete alineje drugega odstavka 29. člena te uredbe morajo zagotavljati vsaj desetodstotno zmanjšanje porabe energije na ravni objekta, kar je razvidno iz:
– elaborata gradbene fizike, če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov, ali
– energetskega pregleda v skladu s pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov;
3. naložbe v pridobivanje toplotne energije iz lesne biomase so upravičene do podpore, če so del naložbe v ureditev objektov;
4. pri pridobivanju toplotne energije iz biomase mora biti surovina za pridobivanje energije lesna biomasa oziroma kmetijski proizvod, pri čemer uporaba žit in drugih poljščin, bogatih s škrobom in sladkorjem, ter oljnic ni dovoljena;
5. pri naložbi v proizvodnjo električne ali toplotne energije je najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev obvezna vgradnja števca porabe električne oziroma toplotne energije.«.
33. člen 
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen 
(obvezne priloge k vlogi na javni razpis) 
Obvezne priloge, ki jih mora upravičenec priložiti vlogi na javni razpis za podporo iz podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov in brez katerih se v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže brez pozivanja k dopolnitvi, so:
1. poslovni načrt iz 2. točke 34. člena te uredbe;
2. PZI ter popis materiala in del, če se naložba nanaša na ureditev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta v skladu s predpisi s področja graditve objektov;
3. opis stanja pred naložbo, fotografije dejanskega stanja zemljišča, tloris objekta in opis naložbe, iz katerega je razviden namen naložbe v ureditev objekta, če se naložba nanaša na ureditev enostavnega in nezahtevnega objekta v skladu s predpisi s področja graditve objektov;
4. fotografije dejanskega stanja objekta, tloris obstoječega objekta in opis naložbe, iz katerega je razviden namen naložbe, če se naložba nanaša na nakup opreme;
5. pogodba in soglasje iz 1. točke prvega odstavka 35. člena te uredbe.«.
34. člen 
V prvem odstavku 38. člena se v 1. točki napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »če je upravičenec nosilec majhne kmetije, so merila za ocenjevanje vlog naslednja:«.
V 1. točki pod a) se za besedo »prihodka« doda besedilo »iz poslovanja kmetijskega gospodarstva«.
V prvi alineji pod c) se za besedo »predelave« doda besedilo »ali trženja«.
V 2. točki se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »če je upravičenec nosilec kmetije, razen nosilec majhne kmetije, ali agrarna skupnost, so merila za ocenjevanje vlog naslednja:«.
V prvi alineji pod č) se za besedo »predelave« doda besedilo »ali trženja«.
V 3. točki se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, so merila za ocenjevanje vlog naslednja:«.
V 3. točki pod b) se za besedo »podjetje« doda besedilo »ter zadruga«.
V prvi alineji pod č) se za besedo »predelave« doda besedilo »ali trženja«.
35. člen 
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen 
(pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev) 
(1) Upravičenec mora poleg pogojev iz 102. in 103. člena te uredbe ob zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev izpolnjevati naslednje pogoje:
– predložiti mora izjavo o vključitvi naložbe v uporabo,
– imeti mora živilski obrat, vpisan v register obratov, v skladu s pravilnikom, ki ureja registracijo in odobritev obratov na področju živil,
– če gre za upravičenca iz 1. in 2. točke prvega odstavka 30. člena te uredbe, ki uveljavlja podporo za naložbo, povezano z opravljanjem dopolnilne dejavnosti, mora priložiti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
– imeti mora certifikat o ekološki predelavi kmetijskih proizvodov v skladu s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov in živil, če uveljavlja višjo stopnjo podpore v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 41. člena te uredbe. Če je upravičenec zadruga ali organizacija proizvajalcev, ki trži kmetijske proizvode svojih članov, mora imeti certifikat o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov vsaj 25 odstotkov članov zadruge ali organizacije proizvajalcev,
– pri naložbi v proizvodnjo toplotne ali električne energije je obvezna vgradnja števcev porabe toplotne ali električne energije,
– pri naložbi iz prve do tretje alineje petega odstavka 29. člena te uredbe, razen pri naložbi v zmanjšanje izpustov in varčevanja z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene, je obvezna vgradnja števcev vode ali števcev odpadne vode,
– pri naložbi v proizvodnjo toplotne energije iz malih in srednjih kurilnih naprav mora predložiti izjavo proizvajalca kurilne naprave, iz katere mora biti razvidno, da kurilna naprava ne presega mejne vrednosti emisij v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav.
(2) Upravičenec mora poleg pogojev iz prejšnjega odstavka ob zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev izpolniti merila iz 2. točke pod č), druge alineje 3. točke pod a) in 3. točke pod č) prvega odstavka 38. člena te uredbe, če je pri ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil točke na podlagi teh meril.
(3) Upravičenec lahko na posamezno vlogo vloži največ:
– tri zahtevke za izplačilo sredstev, če gre za zahtevne naložbe;
– dva zahtevka za izplačilo sredstev, če gre za enostavne naložbe, razen za naložbe majhnih kmetij iz 6. točke 34. člena te uredbe, pri katerih lahko upravičenec vloži en zahtevek za izplačilo sredstev.«.
36. člen 
Prvi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenec mora po zadnjem izplačilu sredstev iz podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov poleg obveznosti iz 106. člena te uredbe izpolnjevati naslednje obveznosti:
1. najpozneje v 36 mesecih od datuma zadnjega izplačila sredstev mora izpolniti vsaj 80 odstotkov proizvodnih zmogljivosti kmetijskega gospodarstva oziroma živilskega obrata, načrtovanih v poslovnem načrtu, pri čemer se upoštevajo vhodne surovine za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov. Način ugotavljanja vhodnih surovin za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov se določi z javnim razpisom. Ta obveznost ne velja za nosilca majhne kmetije iz drugega odstavka 11. člena te uredbe;
2. če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil točke iz naslova meril iz 2. točke pod č), druge alineje 3. točke pod a) in 3. točke pod č) prvega odstavka 38. člena te uredbe, postanejo ta merila obveznosti upravičenca še pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev;
3. upravičenec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora zagotavljati gospodarnost poslovanja vsaj v višini, kot je opredeljena v poslovnem načrtu, še pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev;
4. obveznost vodenja knjigovodstva mora izpolnjevati pet koledarskih let od datuma zadnjega izplačila sredstev. Upravičenec, ki ne vodi knjigovodstva v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, mora voditi knjigovodstvo po metodologiji FADN in zagotoviti standardno obdelavo podatkov. Standardno obdelane podatke mora vsako leto do 31. marca poslati na MKGP;
5. če gre za naložbo v trženje kmetijskih proizvodov, ki jo izvaja zadruga ali organizacija proizvajalcev, morajo biti njeni člani, katerih kmetijski proizvodi se tržijo, vpisani v RKG še pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Zadruga oziroma organizacija proizvajalcev mora voditi seznam članov, katerih kmetijski proizvodi se tržijo. Seznam članov je priloga poročila iz 7. točke tega odstavka;
6. če je upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjeval pogoje za mladega kmeta in je iz tega naslova pridobil večji delež podpore, mora biti še pet let po zadnjem izplačilu sredstev vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva;
7. upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz 1., 2., 5. in 6. točke tega odstavka ter o učinkih naložbe poročati za naslednjih pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo, ki vsebuje obvezne elemente iz priloge 7 te uredbe, vloži do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, in sicer na obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP;
8. naložbe iz pete alineje drugega odstavka 29. člena te uredbe morajo vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev zagotavljati vsaj desetodstotno zmanjšanje porabe energije na ravni objekta glede na stanje v koledarskem letu pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev;
9. upravičenec, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva, mora vložiti zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike, še najmanj pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev. Če gre za upravičenca iz 2. točke prvega odstavka 30. člena te uredbe, vloži zbirno vlogo nosilec kmetije.«.
37. člen 
Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za naložbe iz prvega odstavka 29. člena te uredbe je stopnja javne podpore 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe in se poveča za:
– 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov, kar upravičenec izkazuje s certifikatom o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov v primeru trženja kmetijskih proizvodov oziroma s certifikatom o ekološki predelavi kmetijskih proizvodov, če gre za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov. Če je upravičenec zadruga ali organizacija proizvajalcev, ki trži kmetijske proizvode svojih članov, mora imeti certifikat o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov vsaj 25 odstotkov članov zadruge ali organizacije proizvajalcev,
– 5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti iz petega odstavka 29. člena te uredbe,
– 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit živali,
– 5 odstotnih točk za naložbe nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ima naslov na območjih iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD, če ima na teh območjih v uporabi vsaj 50 odstotkov vseh kmetijskih zemljišč, ki jih ima v uporabi, kar je razvidno iz zbirne vloge, ki je vložena v letu, ki se določi v javnem razpisu,
– 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih iz priloge 9 te uredbe,
– 15 odstotnih točk za naložbe, ki so vključene v projekt EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti,
– 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.«.
V sedmem odstavku se beseda »drugi« nadomesti z besedo »drugim«.
V devetem odstavku se beseda »osmega« nadomesti z besedo »devetega«, za besedilom »uredbe,« pa se doda besedilo »se upoštevajo stopnje podpore iz prvega odstavka tega člena, pri čemer«.
V desetem odstavku se besedilo »majhno naložbo« nadomesti z besedilom »naložbo majhnih kmetij«.
38. člen 
V prvem odstavku 46. člena se črta 4. točka.
Dosedanja 5. točka postane 4. točka.
39. člen 
V drugem odstavku 47. člena se v 1. točki črta druga alineja, dosedanji tretja in četrta alineja pa postaneta druga in tretja alineja.
40. člen 
V prvem odstavku 53. člena se črta 4. točka.
Dosedanja 5. točka postane 4. točka.
41. člen 
V prvem odstavku 61. člena se za 2. točko dodata novi 3. in 4. točka, ki se glasita:
»3. če gre za državni ali lokalni namakalni sistem v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, mora predložiti pogodbo o namakanju z lastniki zemljišč, ki imajo skupaj v lasti vsaj 50 odstotkov površin na območju namakalnega sistema, ki je predmet tehnološke posodobitve;
4. če gre za zasebni namakalni sistem v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, mora predložiti soglasje k tehnološki posodobitvi namakalnega sistema s strani lastnikov zemljišč, ki imajo skupaj v lasti vsaj 50 odstotkov površin na območju namakalnega sistema, ki je predmet tehnološke posodobitve;«.
Dosedanji 3. in 4. točka postaneta 5. in 6. točka.
Dosedanja 5. točka se črta.
Dosedanja 6. točka postane 7. točka.
42. člen 
V drugem odstavku 62. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. ekonomski vidik naložbe:
– velikost namakalnega območja,
– površina namakalnega območja, za katero so sklenjene pogodbe o namakanju v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, oziroma pridobljena soglasja lastnikov kmetijskih zemljišč k tehnološki posodobitvi namakalnega sistema;«.
43. člen 
V prvem odstavku 69. člena se 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. pridobiti mora overjena soglasja lastnikov gozdov v skladu s sedmim odstavkom 37. člena zakona, ki ureja gozdove, oziroma odločbe ZGS v skladu z osmim odstavkom 37. člena zakona, ki ureja gozdove;«.
44. člen 
70. člen se spremeni tako, da se glasi:
»70. člen
(obvezni prilogi k vlogi na javni razpis) 
Obvezni prilogi, ki ju mora upravičenec priložiti vlogi na javni razpis za podporo iz operacije ureditev gozdne infrastrukture, brez katerih se v skladu z 52. členom zakona, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže brez pozivanja na dopolnitev, sta:
– elaborat ničelnic iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
– elaborat vlak iz 5. točke prvega odstavka prejšnjega člena.«.
45. člen 
Drugi odstavek 80. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Poleg pogojev iz 102. in 103. člena te uredbe mora upravičenec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in ki se mu odobri več kot 40.000 eurov podpore iz naslova te operacije:
– zaposliti najmanj eno osebo za polni delovni čas na delovnem mestu, neposredno povezanem z naložbo, kar izkazuje s pogodbo o zaposlitvi, in
– ohraniti število zaposlenih glede na stanje ob vložitvi vloge na javni razpis.«.
46. člen 
V prvem odstavku 81. člena se v prvi alineji 2. točke za besedo »tri« doda beseda »koledarska«, beseda »zadnjega« pa se črta.
47. člen 
Prvi odstavek 86. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenec do podpore v okviru operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa mora imeti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost s šifro A02.200 – sečnja, C16.100 – žaganje, skobljanje in impregniranje lesa ali C16.290 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, pri čemer se v okviru te operacije podpirajo dejavnosti in proizvodi iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če gre za zahtevno naložbo, mora upravičenec poleg pogojev iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena vlogi na javni razpis priložiti poslovni načrt, s katerim izkaže ekonomsko upravičenost naložbe. Naložba je ekonomsko upravičena, če je interna stopnja donosnosti pozitivna. Poslovni načrt mora vsebovati sestavine, določene v prilogi 4 te uredbe, in mora biti izdelan za ekonomsko dobo naložbe, vendar najmanj za obdobje petih let od datuma vložitve zahtevka za izplačilo sredstev, ki ga opredeli v vlogi na javni razpis.«.
48. člen 
Prvi odstavek 88. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poleg pogojev iz 102. in 103. člena te uredbe mora upravičenec do podpore v okviru operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa, ki je gospodarska družba, zadruga ali samostojni podjetnik posameznik:
– zaposliti najmanj eno osebo za polni delovni čas na delovnem mestu, neposredno povezanem z naložbo, kar izkazuje s pogodbo o zaposlitvi, in
– ohraniti število zaposlenih glede na stanje ob vložitvi vloge na javni razpis.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Upravičenec vloži en zahtevek za izplačilo sredstev v okviru operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa.«.
49. člen 
V 89. členu se za besedo »tri« doda beseda »koledarska« in črta beseda »zadnjega«.
50. člen 
V prvem odstavku 91. člena se besedilo »z drugo« nadomesti z besedilom »s tretjo«.
51. člen 
V petem odstavku 92. člena se črta besedilo »Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,«, beseda »Agencija« pa se nadomesti z besedo »Agencije«.
V osmem odstavku se beseda »osmega« nadomesti z besedo »sedmega«.
52. člen 
Drugi odstavek 94. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se podpora po tej uredbi v okviru istih upravičenih stroškov lahko združuje z drugimi podporami iz naslova državnih pomoči, če z združitvijo podpor niso preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnost podpore, določeni z Uredbo 1305/2013/EU, Uredbo 702/2014/EU, Smernicami za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, drugim odstavkom 5. člena Uredbe 1407/2013/EU ter drugimi predpisi, ki urejajo državne pomoči, ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije.«.
Četrti odstavek se črta.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda »osmega« nadomesti z besedo »devetega«, za besedilom »pogoji iz« pa se doda besedilo »prvega odstavka«.
53. člen 
V četrtem odstavku 95. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, in je izvedel javno naročilo pred vložitvijo vloge na javni razpis, se pri določitvi višine upravičenih stroškov upošteva ponudba izbranega izvajalca.«.
54. člen 
V drugem odstavku 97. člena se za besedo »objektov« črtata vejica in besedilo »investicijskem vzdrževanju«.
55. člen 
V 98. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Upravičeni so splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, med katere spadajo plačila storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije, stroški izdelave poslovnega načrta, plačila storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški študij izvedljivosti, stroški geodetskih in agronomskih del, stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del, stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora ter stroški priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje.«.
56. člen 
V prvem odstavku 100. člena se na koncu 5. točke podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »če gre za naložbe, ki se izvajajo v skladu z Uredbo 702/2014/EU, Uredbo 1407/2013/EU ali Smernicami za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje;«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. če gre za podukrepe iz 1. točke pod b) in četrte alineje pod c) ter iz 2. točke 4. člena te uredbe, v okviru katerih se izvajajo naložbe v skladu z Uredbo 702/2014/EU, Smernicami za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje ter Uredbo 1407/2013/EU, vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v težavah v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe 702/2014/EU, 15. točko pod (35) Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje ter podpoglavjem 2.2 drugega poglavja Smernic o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014, str. 1);«.
13. in 14. točka se spremenita tako, da se glasita:
»13. če kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v ureditev objektov, ki se uporabljajo tudi za druge namene, se od vseh stroškov ureditve objekta kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki je predmet podpore;
14. če kandidira za pridobitev sredstev za del naložbe, ki se nanaša na ureditev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta v skladu s predpisi s področja graditve objektov, mora priložiti projektno dokumentacijo, iz katere je razvidno:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo,
– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis še neizvedenih del in stroškov in
– ločen popis del in stroškov, s katerim se prijavlja na javni razpis;«.
15. točka se spremeni tako, da se glasi:
»15. če gre za naložbo v rekonstrukcijo objekta oziroma nakup opreme in vlagatelj ni lastnik ali solastnik nepremičnine, na kateri se izvaja ta naložba, mora imeti sklenjeno dolgoročno pogodbo o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici za obdobje najmanj pet let po datumu zadnjega izplačila sredstev za naložbo ter overjeno soglasje lastnika k naložbi, če to soglasje ni vsebovano v pogodbi iz te točke. Če je vlagatelj solastnik nepremičnine, mora imeti overjeno soglasje drugega solastnika k naložbi za obdobje najmanj pet let po datumu zadnjega izplačila sredstev;«.
V 18. točki se črta besedilo »razen investicijsko vzdrževanje objekta,«.
21. točka se spremeni tako, da se glasi:
»21. če gre za naložbo v nakup opreme za obstoječi objekt, ki je v skladu s predpisi s področja graditve objektov zahtevni, manj zahtevni ali nezahteven objekt, mora vlagatelj predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje;«.
V 22. točki se beseda »osmega« nadomesti z besedo »sedmega«.
24. točka se spremeni tako, da se glasi:
»24. vlogi na javni razpis mora priložiti izjavo, da pred vložitvijo vloge na javni razpis ni začel z deli v okviru naložbe, ali popis že izvedenih del in stroškov, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, če ne gre za naložbo iz 14. točke tega odstavka.«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Če se v okviru podukrepov iz 1. točke pod b) in četrte alineje pod c) ter iz 2. točke 4. člena te uredbe izvajajo naložbe v skladu z Uredbo 702/2014/EU, Uredbo 1407/2013/EU ali Smernicami za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, mora vlagatelj glede izpolnjevanja obveznosti iz 4., 5., 6., 7. in 8. točke prejšnjega odstavka ter 94. člena te uredbe predložiti izjavo. Vlagatelj predloži tudi izjavo, ali je mikro, malo, srednje veliko ali veliko podjetje. Izjava se določi v javnem razpisu.
(3) Če se v okviru podukrepov iz 1. točke pod b) in četrte alineje pod c) ter iz 2. točke 4. člena te uredbe izvajajo naložbe v skladu z Uredbo 702/2014/EU, Uredbo 1407/2013/EU ali Smernicami za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, vlagatelj pred datumom vložitve vloge na javni razpis ne sme začeti izvajati naložbe v skladu s 6. členom Uredbe 702/2014/EU oziroma poglavjem 3.4 pod (70) Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje. Za začetek izvajanja naložbe se šteje začetek izvajanja projekta ali dejavnosti v skladu s 25. točko 2. člena Uredbe 702/2014/EU ali 25. točko pod (35) Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje.«.
V četrtem odstavku se beseda »osmega« nadomesti z besedo »sedmega«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če je naložba poseg v okolje v skladu s predpisom, ki ureja posege v okolje, mora upravičenec pridobiti okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben. Šteje se, da je pogoj izpolnjen, če je bilo upravičencu najpozneje v treh mesecih po datumu zaprtja javnega razpisa izdano okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
57. člen 
Drugi odstavek 101. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vlagatelj ob vlogi na javni razpis izkaže zaprtost finančne konstrukcije iz prejšnjega odstavka z izjavo banke za naložbe nad 200.000 eurov priznane vrednosti in naložbe iz druge alineje četrtega odstavka 83. člena te uredbe.«.
V četrtem odstavku se besedilo »občinskega sveta« nadomesti z besedilom »pristojnega organa občine«.
V petem odstavku se beseda »osmega« nadomesti z besedo »sedmega«.
58. člen 
V drugem odstavku 102. člena se črta besedilo »Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,«, beseda »Agencija« pa se nadomesti z besedo »Agencije«.
Na koncu tretjega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »Če se naložba oziroma del naložbe uporablja pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev, se mora uporabljati v skladu z namenom, za katerega so bila sredstva dodeljena.«.
V petem odstavku se na koncu 10. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. izjavo o namenski rabi naložbe oziroma dela naložbe, če se je naložba oziroma del naložbe uporabljal pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev.«.
V šestem odstavku se besedilo »zahtevne ali manj zahtevne objekte« nadomesti z besedilom »ureditev zahtevnih ali manj zahtevnih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če gre za naložbo v nakup opreme za obstoječi objekt, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, zahtevni ali manj zahtevni objekt, mora upravičenec zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev priložiti pravnomočno uporabno dovoljenje za ta objekt.«.
Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 1., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka 100. člena te uredbe.«.
V štirinajstem odstavku se beseda »osmega« nadomesti z besedo »sedmega«.
V petnajstem odstavku se pred besedo »ponudbe« doda besedilo »tržno primerljive«.
V šestnajstem odstavku se beseda »osmega« nadomesti z besedo »sedmega«, beseda »člana« pa se nadomesti z besedo »člane«.
59. člen 
Prvi odstavek 105. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Predplačilo v znesku do vključno 30 odstotkov vrednosti javne podpore lahko uveljavljajo upravičenci pri naslednjih podukrepih oziroma operacijah:
– podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, razen za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe,
– podpora za naložbe v predelavo ali trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov, razen za naložbe majhnih kmetij iz 6. točke 34. člena te uredbe,
– izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih,
– izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom,
– tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.«.
Na koncu tretjega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, morajo bančno garancijo priložiti vsi člani skupine kmetov glede na njihov finančni prispevek k naložbi v skladu s pogodbo o sodelovanju pri naložbi iz osmega odstavka 6. člena te uredbe.«.
60. člen 
Peti odstavek 106. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Upravičenec mora obveznost iz sedemnajstega odstavka 102. člena te uredbe izpolnjevati pet let po zadnjem izplačilu sredstev, če je upravičena vrednost naložbe najmanj 50.000 eurov.«.
61. člen 
Na koncu drugega odstavka 107. člena se črta pika in doda besedilo »in z drugim odstavkom 9. člena Uredbe 702/2014/EU.«.
62. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
63. člen 
V prilogi 2 se v poglavju A prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če gre za skupino kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, se v primeru sankcije izključitve iz prejemanja podpore izključijo vsi člani te skupine.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo tretji do šesti odstavek.
V poglavju B se v četrtem odstavku za besedilom »(7. točka prvega odstavka 27. člena te uredbe)« črta beseda »oziroma«. Za besedilom »(8. točka prvega odstavka 27. člena te uredbe)« se doda besedilo »oziroma ne izkazuje prihranka energije za naložbe v URE (12. točka prvega odstavka 27. člena te uredbe)«.
V poglavju C se v tretjem odstavku število »5« nadomesti s številom »4«, število »6« pa se nadomesti s številom »7«.
V četrtem odstavku se besedilo »iz 3.« nadomesti z besedilom »iz 2.«.
Za četrtim odstavkom se dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(5) Če je upravičenec zadruga ali organizacija proizvajalcev, ki izvaja naložbo v trženje kmetijskih proizvodov svojih članov, njeni člani, katerih kmetijski proizvodi se tržijo, pa v skladu s 5. točko prvega odstavka 40. člena te uredbe niso vpisani v RKG, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev, in sicer:
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti petdeset odstotkov izplačanih sredstev,
– po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno vrednostjo izplačanih sredstev.
(6) Upravičenec, ki je pridobil večji delež podpore iz naslova mladega kmeta in v skladu s 6. točko prvega odstavka 40. člena te uredbe ni vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva v RKG še pet let po zadnjem izplačilu sredstev, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev, in sicer:
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti petdeset odstotkov izplačanih sredstev,
– po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno vrednostjo izplačanih sredstev.
(7) Če upravičenec ne izkazuje prihranka energije za naložbe iz pete alineje drugega odstavka 29. člena te uredbe v skladu z 8. točko prvega odstavka 40. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti petdeset odstotkov izplačanih sredstev,
– po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno vrednostjo izplačanih sredstev.«.
V poglavju D se v peti alineji prvega odstavka število »80« nadomesti z besedilom »najmanj 67«.
64. člen 
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
65. člen 
V prilogi 7 se 1. točka pod c) spremeni tako, da se glasi:
»c) kazalniki energetske oziroma okoljske učinkovitosti:
– letna poraba obnovljivih virov energije na kmetijskem gospodarstvu,
– letni prihranek energije na kmetijskem gospodarstvu,
– obseg skladiščnih kapacitet za živinska gnojila na kmetijskem gospodarstvu;«.
2. točka pod b) se spremeni tako, da se glasi:
»b) proizvodni kazalniki:
– letni obseg predelave kmetijskih oziroma živilskih proizvodov v EUR,
– letni obseg trženja kmetijskih proizvodov v EUR;«.
66. člen 
Za prilogo 9 se doda nova priloga 10, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
67. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16 in 14/17), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16 in 14/17).
68. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-23/2017
Ljubljana, dne 13. julija 2017
EVA 2017-2330-0012
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti