Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017

Kazalo

1939. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1E), stran 5419.

  
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Državnega zbora (PoDZ-1E)
1. člen
V Poslovniku državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) se v tretjem odstavku 12. člena za besedilom »izvolitev podpredsednikov državnega zbora« beseda »ter« nadomesti z vejico in besedilom »ustanovitev delovnih teles in določitev njihovih nalog,«.
2. člen 
V petem odstavku 21. člena se besedilo »prve in četrte« nadomesti z besedilom »prve, četrte in pete«, na koncu odstavka pa doda besedilo »Za zadeve iz prve alineje šestega odstavka tega člena pošlje gradivo najkasneje do začetka seje kolegija, za zadeve iz četrte alineje šestega odstavka tega člena pa najkasneje dan pred sejo kolegija.«.
Sedma alineja šestega odstavka se črta.
Dosedanja osma alineja postane sedma alineja.
V desetem odstavku se za besedo »četrte« črtata vejica in beseda »sedme«.
3. člen 
V osmem odstavku 33. člena se v prvem stavku besedi »v glasilu« nadomestita z besedilom »na spletnih straneh«.
4. člen 
Na koncu četrtega odstavka 41. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki v tem primeru pripravi predlog akta.«.
5. člen 
V drugem odstavku 45. člena se črta besedilo »proračuna in drugih«.
6. člen 
Na koncu drugega odstavka 47. člena se doda besedilo »Če predsednik delovnega telesa ni določil podpredsednika, ki naj ga nadomešča, ali če predsedniku preneha funkcija, ga nadomešča najstarejši podpredsednik.«.
7. člen 
Za drugim odstavkom 48. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Nujna seja mora biti izvedena v 14 dneh po sprejetju sklepa oziroma vložitvi zahteve iz prejšnjega odstavka. Seja, sklicana na podlagi zahteve, se lahko izvede po poteku tega roka, se prekine oziroma razprava ali odločanje o obravnavani zadevi preloži samo s soglasjem vlagatelja zahteve.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
8. člen 
Za 48. členom se doda nov 48.a člen, ki se glasi:
»48.a člen 
Seja delovnega telesa se skliče v roku, ki omogoča obravnavo posamezne zadeve na že sklicani seji državnega zbora v skladu z drugim odstavkom 61. člena tega poslovnika. Če predsednik delovnega telesa seje ne skliče v tem roku, jo lahko skliče predsednik državnega zbora. V tem primeru sejo vodi najstarejši podpredsednik delovnega telesa.«.
9. člen 
V 50. členu se črta besedilo »s programom dela državnega zbora,«.
10. člen 
Drugi odstavek 52. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je pri obravnavi točke dnevnega reda na seji, ki ni sklepčna, navzoča najmanj ena tretjina članov delovnega telesa, lahko navzoči člani soglasno sklenejo, da se odločitve sprejmejo na korespondenčni seji. Predsednik delovnega telesa nato skliče korespondenčno sejo in s sklicem pozove člane delovnega telesa, da mu v določenem roku sporočijo svojo opredelitev do predlogov, o katerih odloča delovno telo. Če najmanj ena tretjina članov delovnega telesa nasprotuje korespondenčni seji, se o teh predlogih odloča na prvi naslednji seji delovnega telesa.«.
11. člen 
V tretjem odstavku 59. člena se za besedo »zadevo« dodata vejica in besedilo »katere predlagatelji so poslanci te poslanske skupine«.
12. člen 
V petem odstavku 64. člena se v drugem stavku beseda »in« nadomesti z vejico, za besedama »59. člena« pa se doda besedilo »ter prvega in drugega odstavka 224. člena«.
13. člen 
Besedilo 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poslancu, ki želi govoriti o uporabi poslovnika (postopkovno vprašanje ali predlog), da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Govor tega poslanca ne sme trajati več kot tri minute. O postopkovnem vprašanju ali predlogu ni razprave. O uporabi poslovnika odloči predsedujoči, razen v primerih, ko po tem poslovniku odločitev sprejme državni zbor.«.
14. člen 
Drugi odstavek 71. člena se črta.
15. člen 
Za drugim odstavkom 73. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge odločitev ali stališč, predsedujoči obravnavo te točke dnevnega reda prekine. Obravnava te točke dnevnega reda se nadaljuje po predložitvi potrebnih predlogov odločitev oziroma stališč.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
16. člen 
Besedilo 89. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O glasovanjih, opravljenih z uporabo glasovalne naprave, se vodi računalniška evidenca.«.
17. člen 
V prvem odstavku 94. člena se besedilo »(magnetofonski zapis in magnetogram seje)« nadomesti z besedilom »(zvočni zapis in njegov prepis)«.
V drugem odstavku se beseda »magnetogram« v različnih sklonih nadomesti z besedo »prepis« v ustreznem sklonu.
Tretji odstavek se črta.
18. člen 
Drugi odstavek 100. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Predlogi aktov in druga gradiva, ki jih obravnava državni zbor, se objavijo na spletnih straneh državnega zbora, razen v primerih, ko gradivo vsebuje tajne oziroma druge podatke, ki so varovani na podlagi zakona oziroma drugega predpisa.«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
19. člen 
V drugem odstavku 101. člena se za besedo »zakona« doda besedilo »oziroma drugega predpisa«.
V šestem odstavku se črta besedilo »in avdio-video zapisi«.
20. člen 
V drugem odstavku 102. člena se za besedama »delovnih teles« črtata vejica in besedilo »glasilo državnega zbora«, besedi »računalniškem omrežju« pa se nadomestita z besedama »informacijskem sistemu«.
V tretjem odstavku se besedi »računalniškega omrežja« nadomestita z besedama »informacijskega sistema«.
21. člen 
V prvem odstavku 104. člena se za besedo »zakona« doda besedilo »oziroma drugega predpisa«.
22. člen 
V prvem odstavku 105. člena se besedilo »magnetofonski zapisi in magnetogrami« nadomesti z besedilom »zvočni zapisi in njihov prepis«, za besedilom »sej državnega zbora in njegovih delovnih teles« pa se črtata vejica in besedilo »avdio-video zapisi sej«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zvočni zapisi sej se hranijo najmanj štiri leta. O arhiviranju in rokih hranjenja gradiva in zvočnih zapisov izda natančnejša navodila generalni sekretar.«.
23. člen 
V 107. členu se za besedo »ter« doda besedo »potrjuje«.
24. člen 
V prvem odstavku 114. člena se beseda »pošlje« nadomesti z besedo »predloži«.
V drugem odstavku se beseda »posredovanju« nadomesti z besedo »predložitvi«.
25. člen 
V tretjem odstavku 115. člena se za sedmo alinejo dodata novi osma in deveta alineja, ki se glasita:
»– podatek o zunanjem strokovnjaku oziroma pravni osebi, ki je sodelovala pri pripravi predloga zakona (osebno ime in naziv fizične osebe ali firma in naslov pravne osebe),
– znesek plačila, ki ga je oseba iz prejšnje alineje v ta namen prejela,«.
Dosedanja osma alineja postane deseta alineja.
V četrtem odstavku se za besedo »šeste« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo »sedme« pa se dodata vejica in besedilo »osme in devete«.
26. člen 
Na koncu 115.a člena se doda besedilo »Za datum vložitve predloga zakona v državni zbor se šteje datum, ko je bil predlog zakona predložen, v primeru dopolnitve iz drugega stavka tega člena pa datum, ko je bil predlog zakona dopolnjen v skladu s pozivom predsednika državnega zbora.«.
27. člen 
Tretji odstavek 116. člena se črta.
28. člen 
V tretjem odstavku 117. člena se beseda »enako« nadomesti z besedo »isto«.
29. člen 
Na koncu 127. člena se doda besedilo »O predlogih zakonov, za katere matično delovno telo ni sklenilo, da se na njihovi podlagi pripravi dopolnjen predlog zakona, državni zbor odloči v skladu z drugim odstavkom 134. člena tega poslovnika.«.
30. člen 
V drugem odstavku 128. člena se za besedilom »Matično delovno telo lahko« doda besedilo »po opravljeni razpravi«.
31. člen 
Na koncu prvega odstavka 129. člena se doda besedilo »Kadar so predlagatelji zakona poslanci iste poslanske skupine, lahko amandmaje k predlogu zakona vloži tudi poslanska skupina, katere člani so poslanci, ki so predlagatelji zakona.«.
32. člen 
V tretjem odstavku 131. člena se besedilo »razpravlja in glasuje skupaj« nadomesti z besedilom »razpravlja skupaj in glasuje zaporedoma«.
33. člen 
Tretji odstavek 133. člena se črta.
34. člen 
V drugem odstavku 134. člena se tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »Če predlog ni sprejet, predlog zakona matično delovno telo ponovno obravnava.«.
35. člen 
Na koncu drugega odstavka 135. člena se doda besedilo »Omejitev ne velja za amandmaje, ki se vlagajo k prehodnim in končnim določbam predloga zakona.«.
Na koncu tretjega odstavka se doda besedilo »Če je seja sklicana v skladu z 58. členom tega poslovnika, se amandmaji k predlogu zakona, ki se obravnava po rednem ali skrajšanem postopku, lahko vlagajo do začetka obravnave predloga zakona.«.
Na koncu petega odstavka se doda besedilo »Glede ugotovitve predsedujočega o brezpredmetnosti amandmajev zaradi sprejetega oziroma nesprejetega amandmaja velja šesti odstavek 131. člena tega poslovnika.«.
Sedmi odstavek se črta.
36. člen 
Za drugim odstavkom 138. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko državni zbor takoj preide na glasovanje o zakonu, če se upravičeni predlagatelji amandmajev iz tretjega odstavka 140. člena tega poslovnika na poziv predsedujočega seje odpovedo vložitvi amandmajev.«.
37. člen 
Prvi odstavek 140. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V tretji obravnavi državni zbor opravi razpravo o posameznih členih predloga zakona, h katerim so vloženi amandmaji, ter glasuje o amandmajih in predlogu zakona.«.
Na koncu tretjega odstavka se doda besedilo »Omejitev ne velja za amandmaje, ki se vlagajo k prehodnim in končnim določbam predloga zakona.«.
38. člen 
V naslovu podpoglavja e) se črtata besedi »in soglasje«.
39. člen 
V prvem odstavku 151. člena se besedi »avtentično razlago« nadomestita z besedilom »sprejem avtentične razlage«, na koncu odstavka pa se doda besedilo »Če matično delovno telo predlaga, da sprejem avtentične razlage zakona ni potreben, državni zbor opravi obravnavo na podlagi drugega odstavka 134. člena tega poslovnika.«.
40. člen 
V četrtem odstavku 153. člena se črta besedilo »v elektronski obliki«.
41. člen 
Za 154.s členom se dodata naslov novega podpoglavja k) in nov 154.š člen, ki se glasita:
»k)Obravnava predloga kandidature za člana Evropske komisije, člana Evropskega računskega sodišča in člana Upravnega odbora Evropske investicijske banke
154.š člen 
(1) Vlada predloži državnemu zboru predlog kandidature za člana Evropske komisije, člana Evropskega računskega sodišča in člana Upravnega odbora Evropske investicijske banke (v nadaljnjem besedilu: kandidat) v roku, ki omogoča pravočasen odziv na obvestilo pristojnih institucij EU. Predlog kandidature mora vsebovati podatke iz drugega odstavka 225. člena tega poslovnika in obrazložitev.
(2) Kandidat se predstavi pristojnemu odboru, določenemu glede na njegove naloge iz 154.b člena tega poslovnika, in odgovarja na vprašanja njegovih članov.
(3) Predsednik pristojnega odbora takoj po predstavitvi kandidata pošlje predsedniku državnega zbora in vladi mnenje o predstavitvi kandidata z obrazložitvijo.«.
42. člen 
V tretjem odstavku 161. člena se besedilo »o posameznem delu« nadomesti z besedilom »o posameznem podprogramu pri določenih neposrednih uporabnikih iz«.
V četrtem odstavku se besedilo »posameznem delu« nadomesti z besedilom »posameznem podprogramu pri določenih neposrednih uporabnikih iz«.
43. člen 
V šestem odstavku 166. člena se besedi »isti eni« nadomestita z besedama »na isti«.
44. člen 
V prvem odstavku 167. člena se beseda »dokončnim« nadomesti z besedo »revizijskim«.
45. člen 
Prvi odstavek 169.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Predlog akta vsebuje naslov, besedilo akta, obrazložitev in navedbo, kateri predstavniki predlagatelja bodo sodelovali pri delu državnega zbora in delovnih teles.«.
46. člen 
Za petim odstavkom 173. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Predlog za začetek postopka za spremembo ustave predsednik državnega zbora pošlje tudi vladi, če ta ni predlagateljica. Vlada lahko nanj poda mnenje.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
47. člen 
V tretjem odstavku 178. člena se pred besedo »večino« doda beseda »dvotretjinsko«, beseda »vseh« pa se nadomesti z besedo »navzočih«.
48. člen 
Na koncu prvega odstavka 199. člena se doda besedilo »Kandidata za podpredsednika državnega zbora iz opozicijske poslanske skupine predlaga poslanska skupina, katere član je. Kandidaturi za predsednika in podpredsednika državnega zbora mora biti priložena pisna privolitev kandidata.«.
49. člen 
V prvem odstavku 207. člena se za besedo »razprave« doda besedilo »in obrazložitve glasu«.
50. člen 
V 212. členu se za besedama »o dovoljenju« črtata vejica in besedilo »da se sodnik pripre,«.
51. člen 
V drugem odstavku 215. člena se beseda »kolegij« nadomesti z besedilom »predsednik državnega zbora«.
52. člen 
V prvem odstavku 217. člena se besedilo »in vladi ter zahteva od pristojnega delovnega telesa in vlade, da pošljejo državnemu zboru mnenje« nadomesti z besedilom »ter v mnenje vladi in pristojnemu delovnemu telesu«.
53. člen 
Na koncu prvega odstavka 223. člena se doda besedilo »Državni zbor o predlogu sklepa odloči po postopku, določenem v desetem odstavku 64. člena tega poslovnika.«.
V tretjem odstavku se črta zadnji stavek.
54. člen 
Besedilo 224. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če predsednik republike na lastno pobudo pošlje državnemu zboru mnenje, ki se ne nanaša na zadevo, ki je predložena državnemu zboru v obravnavo, predsednik državnega zbora uvrsti mnenje na dnevni red naslednje seje državnega zbora.
(2) Če predsednik republike sporoči državnemu zboru, da bi želel neposredno na seji državnega zbora obrazložiti mnenja in stališča do posameznih vprašanj, se njegov nastop na seji državnega zbora uvrsti na dnevni red naslednje seje državnega zbora.
(3) Državni zbor o mnenju iz prvega odstavka in o obrazložitvi mnenja ali stališča iz drugega odstavka ne razpravlja in ne glasuje.«.
55. člen 
V tretjem odstavku 233. člena se črta drugi stavek.
56. člen 
Za tretjim odstavkom 241. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Predsednik vlade ali minister ali generalni sekretar vlade morajo svojo odsotnost pri obravnavi poslanskih vprašanj na seji državnega zbora najaviti najkasneje pet dni pred začetkom seje državnega zbora.«.
57. člen 
V drugem odstavku 242. člena se beseda »dan« nadomesti z besedama »tri dni«.
58. člen 
V drugem odstavku 246. člena se za besedo »razprave« doda besedilo »in obrazložitve glasu«.
59. člen 
Za prvim odstavkom 272. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Poročilo varuha človekovih pravic predsednik državnega zbora pošlje tudi vladi, ki lahko nanj poda mnenje.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
60. člen 
V drugem odstavku 283. člena se pred besedo »nedeljo« doda besedilo »soboto,«.
KONČNA DOLOČBA 
61. člen 
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-02/17-18/9
Ljubljana, dne 12. julija 2017
EPA 2019-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost