Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2017 z dne 12. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2017 z dne 12. 7. 2017

Kazalo

1937. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila, stran 5394.

  
Na podlagi drugega odstavka 17. in petega odstavka 21. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila 
1. člen 
V Pravilniku o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila (Uradni list RS, št. 71/14) se drugi odstavek 4. člena črta.
2. člen 
V četrtem odstavku 6. člena se besedilo »Račun za izdelavo« nadomesti z besedilom »Zahtevek za plačilo izdelanega«.
3. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(vloga za uveljavljanje pravice do prilagoditve vozila ali nakupa novega prilagojenega vozila)
(1) Vloga za uveljavljanje pravice do prilagoditve vozila ali sofinanciranja nakupa novega prilagojenega vozila (v nadaljnjem besedilu: vloga) mora vsebovati:
– ime in priimek vlagatelja, EMŠO,naslov prebivališča,
– navedbo o invalidnosti ali telesni okvari,
– navedbo o priznanem statusu invalida po predpisih, ki ureja družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, če vlagatelj status ima,
– navedbo o veljavnem vozniškem dovoljenju z vpisanimi potrebnimi prilagoditvami vozila oziroma veljavno zdravniško spričevalo o sposobnosti za vožnjo z vpisanimi potrebnimi prilagoditvami vozila, če uveljavlja prilagoditev kot voznik,
– navedbo o prejemanju denarne socialne pomoči, če jo ob vložitvi vloge prejema,
– naziv prilagoditve vozila, ki jo želi uveljavljati,
– podatke o vozilu, za katero se uveljavlja pravica do prilagoditve (znamka vozila, identifikacijska številka avtomobila – številka šasije,) ali izjavo, da želi nabaviti novo prilagojeno vozilo (v tem primeru mora vlagatelj identifikacijsko številko avtomobila dostaviti izvedencu), in
– datum vložitve in podpis vlagatelja ali zakonitega zastopnika.
(2) Upravna enota izvedenca posameznika izbere iz liste izvedencev, ki jih je s sklepom imenoval minister.
(3) Ko upravna enota prejme vlogo upravičenca, v 15 dneh zaprosi izvedenca posameznika ali Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča (v nadaljnjem besedilu: inštitut), da pripravi načrt predelave ali prilagoditve vozila oziroma ugotovi, ali ima novo prilagojeno vozilo prilagoditve, ki jih upravičenec potrebuje. Vlagatelj mora pred pridobitvijo izvedenskega mnenja na inštitut poslati identifikacijsko številko avtomobila.«.
4. člen 
Tretji odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Listo izvedencev določi minister na predlog inštituta. Izvedenec je lahko zdravnik ustrezne specialnosti z znanji s področja ocenjevanja funkcionalnega stanja ter vožnjo gibalno oviranih oseb. Plačilo stroškov za izdelavo načrta prilagoditve vozila se z zavodom, v katerem je zaposlen izvedenec, uredi s posebno pogodbo.«.
5. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(vrednotnica za plačilo prilagoditve vozila) 
(1) Po pravnomočnosti odločbe o priznanju pravice do prilagoditve vozila ali sofinanciranju nakupa novega prilagojenega vozila upravna enota upravičencu izda vrednotnico za sofinanciranje posamezne prilagoditve vozila ali za sofinanciranje nakupa novega prilagojenega vozila.
(2) Vrednotnica za sofinanciranje prilagoditve vozila vsebuje:
– naziv upravne enote, ki je vrednotnico izdala,
– številko vrednotnice, ki je sestavljena iz šifre upravne enote in petmestne zaporedne številke v letu ter številke odločbe upravne enote,
– datum izdaje vrednotnice,
– navedbo, da je to »vrednotnica za plačilo prilagoditve vozila«,
– ime in priimek upravičenca, EMŠO, naslov prebivališča,
– odstotek vrednosti prilagoditve vozila, ki se sofinancira,
– podpis odgovorne osebe in žig upravne enote,
– naziv in šifro prilagoditve vozila do katere je upravičenec upravičen,
– vrednost prilagoditve vozila z DDV, navedene na listi prilagoditev vozila,
– najvišjo vrednost sofinanciranja prilagoditve vozila z DDV,
– dejansko ceno posamezne prilagoditve vozila z DDV,
– ceno prilagoditve vozila, ki se sofinancira,
– datum potrditve ustreznosti opravljene prilagoditve vozila,
– podpis upravičenca ob izvedeni prilagoditvi vozila,
– podpis in žig izvajalca prilagoditve vozila,
– navedbo, da prilagoditev vozila sofinancira ministrstvo ali Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) in da je rok plačila določen v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
– navedbo, da mora izvajalec prilagoditve vozila izpolnjeno vrednotnico priložiti ob izdaji računa za izvedbo prilagoditve vozila.
(3) Vrednotnica za sofinanciranje nakupa novega prilagojenega vozila vsebuje:
– naziv upravne enote, ki je vrednotnico izdala,
– številko vrednotnice, ki je sestavljena iz šifre upravne enote in petmestne zaporedne številke v letu ter številke odločbe upravne enote,
– datum izdaje vrednotnice,
– navedbo, da je to »vrednotnica za plačilo novega prilagojenega vozila«,
– ime in priimek upravičenca, EMŠO, naslov prebivališča,
– navedbo, ali je plačnik vrednotnice ministrstvo ali sklad,
– odstotek vrednosti novega prilagojenega vozila, ki se sofinancira,
– naziv in šifro prilagoditve vozila, iz katere je razvidno, da je upravičenec upravičen do nakupa novega prilagojenega vozila,
– vrednost novega prilagojenega vozila z DDV, navedene na listi prilagoditev vozila,
– najvišjo vrednost sofinanciranja novega prilagojenega vozila z DDV,
– podpis odgovorne osebe in žig upravne enote,
– dejansko ceno novega prilagojenega vozila z DDV in dejansko ceno istega tipa novega neprilagojenega vozila z DDV,
– znesek sofinanciranja novega prilagojenega vozila,
– datum nakupa novega prilagojenega vozila,
– podpis upravičenca ob prevzemu novega prilagojenega vozila,
– podpis in žig dobavitelja novega prilagojenega vozila,
– navedbo, da prilagoditev vozila sofinancira ministrstvo ali sklad in da je rok plačila določen skladno s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
– navedbo, da mora dobavitelj novega prilagojenega vozila izpolnjeno vrednotnico priložiti ob izdaji računa za izvedbo prilagoditve vozila.
(4) Upravna enota na vrednotnici za sofinanciranje prilagoditve vozila izpolni podatke iz prve do desete alineje drugega odstavka tega člena, izvajalec prilagoditve vozila pa podatke iz enajste do petnajste alineje drugega odstavka tega člena.
(5) Upravna enota na vrednotnici za sofinanciranje nakupa novega prilagojenega vozila izpolni podatke iz prve do enajste alineje tretjega odstavka tega člena, dobavitelj novega prilagojenega vozila pa podatke iz dvanajste do šestnajste alineje tretjega odstavka tega člena.
(6) Za izvedbo vsake prilagoditve vozila, do katere je upravičenec upravičen, upravna enota izda samostojno vrednotnico.
(7) Vrednotnico mora upravičenec unovčiti najpozneje v enem letu po njeni izdaji.
(8) Obrazec vrednotnice iz drugega odstavka tega člena je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika, obrazec vrednotnice iz tretjega odstavka tega člena je kot priloga 5 sestavni del tega pravilnika.
(9) Na območjih, kjer živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, se vrednotnici iz drugega in tretjega odstavka tega člena izdata na obrazcu, na katerem je besedilo tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku.«.
6. člen 
V 16. členu se zatretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Izvedenec posameznik ali inštitut potrdi ustreznost in pravilnost opravljene prilagoditve vozila potem, ko prejme vse vrednotnice.«.
7. člen 
V drugem odstavku 17. člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– podatke o vozilu, na katerem je bila izvedena prilagoditev vozila (znamka vozila, identifikacijska številka vozila – številka šasije), razen ko se uveljavlja pravico do prilagoditve vozila za sopotnika invalida in je prilagoditev prenosljiva tudi v drugo vozilo,«.
8. člen 
Prvi in drugi odstavek 18. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Dobavitelj tehničnih pripomočkov kopijo računa, ki ga je izdal upravičencu do tehničnega pripomočka, skupaj z originalom vrednotnice pošlje na upravno enoto, ki je vrednotnico izdala.
(2) Izvajalec prilagoditve vozila ali dobavitelj novega prilagojenega vozila kopijo računa, ki ga je izdal upravičencu do prilagoditve vozila oziroma do nakupa novega prilagojenega vozila, skupaj z zapisnikom, s katerim je ugotovljena ustrezna prilagoditev in originalom vrednotnice za plačilo prilagoditve vozila oziroma za nakup novega prilagojenega vozila, pošlje na upravno enoto, ki je vrednotnico izdala.«.
9. člen 
Uporabniki, ki so v skladu s prilogo 1 Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila (Uradni list RS, št. 71/14) uveljavljali tehnične pripomočke pod šiframi TP-0028, TP-0029 in TP-0030, so upravičeni do uveljavitve novega tehničnega pripomočka pod navedenimi šiframi v roku, kot določa nova priloga 1 tega pravilnika.
10. člen 
Priloge 1 do 5 se nadomestijo z novimi prilogami 1 do 5, ki so sestavni del tega pravilnika.
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-7/2017/9
Ljubljana, dne 6. julija 2017
EVA 2016-2611-0038
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti