Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2017 z dne 4. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2017 z dne 4. 7. 2017

Kazalo

1847. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta KA-23 Kamnik – Poljane, stran 5058.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17) je župan Občine Kamnik sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta KA-23 Kamnik – Poljane
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom določa župan Občine Kamnik začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta z oznako KA-23 Kamnik – Poljane (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) Območje OPPN predstavlja travnato površino, južno od Tunjiške ceste, ki se rahlo vzpenja od vzhoda proti zahodu. Območje je namenjeno gradnji več enostanovanjskih objektov, katere je treba umestiti v prostor, poleg tega, pa zagotoviti tudi ustrezno komunalno opremo celotnega območja.
(2) Na območju, ki ga bo obravnaval OPPN bodo izdelane strokovne podlage, v katerih bo področje OPPN obravnavano pod oznako OPPN KA-23 Kamnik – Poljane. V OPPN bo obravnavana možnost umestitve enostanovanjskih objektov s komunalno infrastrukturo.
3. člen 
(predmet in programska izhodišča OPPN) 
(1) Predmet OPPN je ureditveno območje z oznako OPPN KA-23 Kamnik – Poljane, predvideno v OPN Kamnik.
(2) Na obravnavanem območju se predvideva umestitev enostanovanjskih hiš s pripradjočo infrastrukturo. Objekti bodo grajeni po načelu trajnostne in energetsko učinkovite gradnje.
4. člen 
(območje OPPN) 
Območje OPPN leži južno od Tunjiške ceste proti naselju Žale oziroma približno 600 m zahodno od železniške postaje Kamnik Graben ter zajema zemljišča s parc. št. 1429 (del), 1450/3 (del), 535/2 (del), 535/1 (del), 536 (del), 533 (del), 381/1 (del), 381/2 (del), 539 (del), 540 (del), 541/1, 542/8, 542/9 vse k.o. 1911 Kamnik. Površina območja meri 2,05 ha.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
V strokovnih podlagah za območje OPPN bodo oblikovana merila, pogoji in prostorske rešitve, na podlagi katerih bo možna kvalitetna umestitev načrtovanih stanovanjskih objektov in komunalne infrastrukture na obravnavano območje. Strokovne podlage potrdi župan.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana,
– Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Vojkova 52, 1001 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana,
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Neveljska 18, 1240 Kamnik,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice ter mnenja drugih nosilcev urejanja prostora oziroma udeležencev, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v zakonsko določenem roku od prejema poziva.
(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne podajo smernic ali mnenj, se šteje, da smernic ali mnenj nimajo. V tem primeru mora pripravljavec prostorske ureditve upoštevati vse zahteve, ki jih določajo veljavni predpisi.
(5) Po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora, oziroma po poteku roka za njihovo pridobitev, pripravljavec posreduje osnutek OPPN na ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, ki presodi ali je potrebno v sklopu postopka izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje.
7. člen 
(postopek in roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
faza
rok izdelave 
nosilec
1.
Sklep župana o začetku priprave OPPN 
junij 2017
župan Občine Kamnik
2.
Izdelava osnutka OPPN za pridobitev smernic 
julijj 2017
pripravljavec OPPN
3.
Pridobivanje smernic 
avgust, september 2017
pripravljavec OPPN
4.
Analiza in obrazložitev smernic 
oktober 2017
pripravljavec OPPN
5.
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev
september 2017
pripravljavec OPPN
6.
Javna razgrnitev in javna obravnava 
oktober, november 2017
Občina Kamnik
7.
Priprava strokovnega dela stališč do pripomb iz JR 
december 2017
pripravljavec OPPN
8.
Izdelava predloga OPPN za pridobitev mnenj 
januar 2018
pripravljavec OPPN
9.
Izdelava usklajenega predloga OPPN za sprejem 
marec 2018
pripravljavec OPPN
10.
Priprava predloga OPPN z sprejem na občinskem svetu
april 2018
pripravljavec OPPN, Občina Kamnik
Predvideni roki za pripravo OPPN se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.
Če bo za OPPN potrebno izvesti celoviti presojo vplivov na okolje, se k dopolnjenemu osnutku izdela tudi okoljsko poročilo, roki priprave pa se ustrezno podaljšajo.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Izdelavo oziroma pripravo OPPN financira investitor – pretežni lastnik zemljišč.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Kamnik ter začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 3505-3/2016-5/1
Kamnik, dne 20. junija 2017
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost