Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2017 z dne 4. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2017 z dne 4. 7. 2017

Kazalo

1840. Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ), stran 5043.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ) 
Razglašam Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. junija 2017.
Št. 003-02-6/2017-10
Ljubljana, dne 30. junija 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DODATKU K POKOJNINI ZA DELO IN IZJEMNE DOSEŽKE NA PODROČJU ŠPORTA (ZDPIDŠ) 
1. člen
(vsebina zakona) 
S tem zakonom se ureja priznavanje pravice do dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (v nadaljnjem besedilu: dodatek) ter določajo pogoji in postopek za njegovo priznanje in izplačilo.
2. člen 
(upravičenec) 
Upravičenec ali upravičenka do dodatka je državljan ali državljanka Republike Slovenije, ki je z delom in izjemnimi dosežki na področju športa (v nadaljnjem besedilu: izjemni dosežki) trajno prispeval k razvoju družbe in ugledu Republike Slovenije, in je uživalec pokojnine po splošnih predpisih, ali je uživalec pokojnine iz tujine, če je z državo, iz katere prejema pokojnino, sklenjena mednarodna pogodba ali če ta država priznava pravico do izplačevanja pokojnine v tujino državljanom Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: upravičenec).
3. člen 
(kriteriji za pridobitev pravice do dodatka) 
(1) Pravico do dodatka pridobi upravičenec, ki je z izjemnimi dosežki na področju športa trajno prispeval k razvoju družbe in ugledu Republike Slovenije, tako da je:
– vrhunski športnik, ki je dobitnik olimpijske ali paraolimpijske medalje, medalje z olimpijade gluhih, medalje s šahovske olimpijade ali medalje s svetovnih prvenstev v olimpijskih kolektivnih športnih panogah ali olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog v članski konkurenci,
– kot športnik dobitnik Bloudkove nagrade za življenjsko delo ali vrhunski mednarodni športni dosežek.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena do pravice do dodatka niso upravičene osebe, ki jih je pristojna nacionalna panožna (ali mednarodna) športna zveza kaznovala v skladu z Zakonom o ratifikaciji Mednarodne konvencije proti uporabi nedovoljenih snovi v športu (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/07) s prepovedjo tekmovanj za dve leti ali več, če je bila uporaba nedovoljenih snovi v športu storjena naklepno.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena do pravice do dodatka niso upravičene osebe, ki so bile pravnomočno obsojene na nepogojno kazen zapora za naklepna kazniva dejanja, ki je daljša od šestih mesecev, pa jim obsodba še ni bila izbrisana.
4. člen 
(višina dodatka) 
(1) Dodatek se odmeri v odstotku od razlike med starostno ali invalidsko pokojnino, ki jo prejema upravičenec in zneskom starostne pokojnine moškega, odmerjene od najvišje pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe po splošnih predpisih. Dodatek znaša najmanj 70 in največ 100 odstotkov razlike, in sicer glede na vrsto in število prejetih medalj oziroma nagrad.
(2) Pri odmeri dodatka se upošteva mesečni znesek starostne ali invalidske pokojnine, ki pripada upravičencu na dan priznanja pravice do dodatka. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje izplačuje dodatek na podlagi vloge od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.
(3) Minister, pristojen za šport (v nadaljnjem besedilu: minister), podrobneje določi kriterije za določitev odstotka iz prvega odstavka tega člena.
5. člen 
(postopek priznanja pravice do dodatka) 
(1) Pravico do dodatka upravičenec pridobi na podlagi odločbe ministrstva, če izpolnjuje kriterije iz 2. in 3. člena tega zakona.
(2) Ministrstvo, pristojno za šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), začne postopek za priznanje pravice do dodatka na predlog osebe, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz 2. in 3. člena tega zakona.
(3) Predlog za priznanje pravice oseba iz prejšnjega odstavka lahko poda največ tri mesece pred pridobitvijo pravice do starostne pokojnine po splošnih predpisih, ob pridobitvi pravice do invalidske pokojnine po splošnih predpisih oziroma ob pričetku izplačevanja pokojnine iz tujine. Upravičenec lahko predlog za priznanje pravice poda tudi potem, ko je že pridobil pravico do starostne ali invalidske pokojnine po splošnih predpisih oziroma po pričetku izplačevanja pokojnine iz tujine.
(4) Podatke o državljanstvu upravičenca ter o izpolnjevanju kriterijev iz 3. člena tega zakona pridobi ministrstvo iz uradnih evidenc ter od pristojnih nacionalnih panožnih ali mednarodnih športnih zvez na podlagi soglasja osebe iz drugega odstavka tega člena, ki ga ta poda z vložitvijo predloga.
(5) Z odločbo se ugotovi, za kateri izjemni dosežek na področju športa iz prvega odstavka 3. člena tega zakona upravičencu pripada pravica do dodatka, in odloči o upravičenosti do dodatka ter višini dodatka, ki pripada upravičencu.
(6) Če ministrstvo po izdaji odločbe iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da oseba iz drugega odstavka tega člena v času njene izdaje ni izpolnjevala pogojev za pridobitev pravice do dodatka ali da je upravičenec po izdaji odločbe prenehal izpolnjevati pogoje za pridobitev pravice, ali da so po izdaji odločbe ugotovljene okoliščine iz drugega in tretjega odstavka 3. člena tega zakona, ali če upravičenec poda pisno izjavo, da se pravici do dodatka odreka, se pravica do dodatka z odločbo ukine. V odločbi o ukinitvi pravice do dodatka se odloči tudi o znesku neupravičeno prejetega dodatka, ki ga predstavlja višina dodatka, izplačanega od dneva, ko upravičenec ni več izpolnjeval pogojev za pridobitev pravice do dodatka. Neupravičeno prejeta sredstva je upravičenec dolžan vrniti izplačevalcu dodatka v 60 dneh od izvršljivosti odločbe.
(7) Za vprašanja postopka, ki jih ta zakon ne ureja, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
6. člen 
(pogoji za izplačilo dodatka) 
(1) Pravico do izplačila dodatka upravičenec uveljavlja z vlogo za izplačilo dodatka pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod). Vlogi mora priložiti odločbo iz prvega odstavka 5. člena tega zakona, podatke o tem, ali je uživalec pokojnine iz tujine, če je z državo, iz katere prejema pokojnino, sklenjena mednarodna pogodba ali če ta država priznava pravico do izplačevanja pokojnine v tujino državljanom Republike Slovenije ter o višini pokojnine iz tujine.
(2) Pravico do izplačila dodatka pridobi upravičenec, ko pridobi pravico do starostne ali invalidske pokojnine po splošnih predpisih ali ko se mu prične izplačevati pokojnina iz tujine, oziroma od prvega naslednjega dne po vložitvi vloge za priznanje dodatka, če je vloga vložena potem, ko je že pridobil pravico do starostne ali invalidske pokojnine po splošnih predpisih oziroma po pričetku izplačevanja pokojnine iz tujine, če je ob pridobitvi pravice do pokojnine po splošnih predpisih oziroma ob začetku izplačevanja pokojnine iz tujine državljan Republike Slovenije.
7. člen 
(izplačevanje dodatka in zagotavljanje sredstev) 
(1) Dodatek izplačuje Zavod od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve za izplačilo. Dodatek se izplačuje v mesečnih zneskih skupaj s pokojnino in se usklajuje kot pokojnine po splošnih predpisih.
(2) Sredstva za izplačevanje dodatka zagotavlja Republika Slovenija iz državnega proračuna, skladno z zakonom, ki ureja poračunavanje finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
8. člen 
(razlogi za prenehanje izplačevanja dodatka) 
(1) Pravica do dodatka s smrtjo upravičenca preneha in je ni mogoče prenesti na drugo osebo, ki je upravičena do vdovske oziroma družinske pokojnine po splošnih predpisih.
(2) Zavod preneha izplačevati dodatek, če ministrstvo pravico do dodatka z odločbo ukine, in sicer s prvim dnem naslednjega meseca po dokončnosti odločbe.
9. člen 
(evidenca) 
(1) Ministrstvo vzpostavi, vodi in vzdržuje enotno evidenco upravičencev do dodatka, v kateri se zbirajo naslednji podatki:
– ime in priimek,
– prebivališče,
– rojstni podatki,
– enotna matična številka občana,
– datum pridobitve pravice do starostne oziroma invalidske pokojnine oziroma datum začetka izplačevanja pokojnine iz tujine,
– številka in datum odločbe o priznanju pravice do dodatka iz prvega odstavka 5. člena tega zakona ter datum priznanja pravice do dodatka,
– podatek o doseženem izjemnem dosežku iz prvega odstavka 3. člena tega zakona,
– podatek o odstotku iz prvega odstavka 4. člena tega zakona,
– številka in datum odločbe o ukinitvi pravice do dodatka iz šestega odstavka 5. člena tega zakona, datum prenehanja pravice do dodatka in
– razlog prenehanja pravice do dodatka.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka je javna.
(3) Osebni podatki iz tega člena se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo samo za potrebe izvajanja nalog v zvezi z odločanjem o priznanju in prenehanju pravice do dodatka, evidentiranjem izplačevanja dodatka ter za statistične namene. Pri izdelavi statističnih analiz se osebni podatki uporabljajo in obdelujejo v anonimizirani obliki.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena osebni podatki, ki se nanašajo na prebivališče, rojstne podatke, enotno matično številko občana in datum pridobitve pravice do starostne ali invalidske pokojnine oziroma datum začetka izplačevanja pokojnine iz tujine, niso javni.
(5) Osebni in drugi podatki, ki se vpisujejo v evidenco, se pridobivajo iz podatkov v spisu, lahko pa tudi iz že obstoječih zbirk podatkov.
(6) Podatki iz evidence se hranijo trajno v skladu s posebnimi predpisi.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(izplačevanje pokojnin na področju športa, priznanih po Zakonu o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge) 
(1) Pokojnine, priznane upravičencem na področju športa na podlagi Zakona o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (Uradni list SRS, št. 18/74 in 14/90, v nadaljnjem besedilu: ZIPO) oziroma družinske (vdovske) pokojnine, odmerjene njihovim družinskim članom od teh pokojnin po splošnih predpisih, se po uveljavitvi tega zakona izplačujejo v znesku, ki je upravičencem oziroma njihovim družinskim članom pripadal za zadnji mesec pred uveljavitvijo tega zakona in se nato usklajujejo kot pokojnine po splošnih predpisih.
(2) Po uveljavitvi tega zakona se osebam, ki bi bili po ZIPO upravičenci po umrlem upravičencu, vendar jim o pravici še ni bilo odločeno, odmerijo družinske ali vdovske pokojnine v skladu s splošnim predpisom.
(3) Prejemanje pokojnine po ZIPO in dodatka k pokojnini po tem zakonu se med seboj izključujeta.
11. člen 
(končanje že začetih postopkov) 
Postopki za upravičence na področju športa, ki so bili začeti pred začetkom uporabe tega zakona na podlagi Zakona o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (Uradni list SRS, št. 18/74 in 14/90), se dokončajo po določbah tega zakona.
12. člen 
(obdavčitev) 
Do spremembe zakona, ki ureja dohodnino, se dodatek po tem zakonu šteje za pokojnino po zakonu, ki ureja dohodnino.
13. člen 
(izjemna pokojnina) 
Z uveljavitvijo tega zakona se pravica do izjemne pokojnine po zakonu, ki ureja šport, šteje kot pravica do dodatka v skladu s tem zakonom in se pridobi oziroma prizna na način in pod pogoji, ki jih določa ta zakon.
14. člen 
(izvršilni predpis) 
Minister, pristojen za šport, v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona izda predpis iz tretjega odstavka 4. člena tega zakona.
15. člen 
(prenehanje uporabe Zakona o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge) 
Z dnem uporabe tega zakona se za upravičence na področju športa preneha uporabljati Zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (Uradni list SRS, št. 18/74 in Uradni list RS, št. 14/90).
16. člen 
(uveljavitev zakona) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne tri mesece po uveljavitvi.
Št. 172-02/17-2/19
Ljubljana, dne 22. junija 2017
EPA 1914-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost