Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1437. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, stran 3938.

  
Na podlagi prvega odstavka 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15), 44. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15), 96. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) in petega odstavka 70. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini 
1. člen 
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15, 73/15, 98/15, 6/16, 38/16, 62/16 in 4/17) se v tretjem odstavku 7. člena drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Če za posamezni kraj iz priloge 2 te uredbe ne obstaja indeks življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov, velja indeks Organizacije združenih narodov za kraj v tej državi, ki je temu kraju najbližji.«.
Tretji stavek tretjega odstavka se črta.
2. člen 
V 9. členu se v prvi alineji besedilo »100,85 eura« nadomesti z besedilom »101,40 eura«, v drugi alineji se besedilo »201,70 eura« nadomesti z besedilom »202,81 eura«, v tretji alineji pa se besedilo »403,41 eura« nadomesti z besedilom »405,63 eura«.
3. člen 
V drugem odstavku 11. člena se besedilo »277,34 eura« nadomesti z besedilom »278,87 eura«, besedilo »176,49 eura« se nadomesti z besedilom »177,46 eura«, besedilo »151,28 eura« pa se nadomesti z besedilom »152,11 eura«.
4. člen 
V drugem odstavku 15. člena se besedilo »504,26 eura« nadomesti z besedilom »507,03 eura«, besedilo »605,11 eura« se nadomesti z besedilom »608,44 eura«, besedilo »1.210,22 eura« pa se nadomesti z besedilom »1.216,88 eura«.
V tetjem odstavku se besedilo »302,55 eura« nadomesti z besedilom »304,21 eura«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov pripada pripadnikom Slovenske vojske na mednarodnih vojaških dolžnostih, ki občasno opravljajo naloge osebja posadke zrakoplova na kriznem območju, dodatek v višini 304,21 eura.«.
5. člen 
V 16. členu se besedilo »302,55 eura« nadomesti z besedilom »304,21 eura«.
6. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-9/2017
Ljubljana, dne 24. maja 2017
EVA 2017-3130-0017
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 
 

AAA Zlata odličnost