Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1435. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, stran 3935.

  
Na podlagi četrtega odstavka 51. člena in devetega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje 
1. člen 
V Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in 57/15), se v prvem odstavku 1. člena za zaklepajem dodata vejica in besedilo »zadnjič spremenjeno z Direktivo 2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L št. 124 z dne 25. 4. 2014, str. 1),«.
2. člen 
Za petim odstavkom 3. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Predhodni postopek se izvede tudi za poseg v okolje, ki ne dosega pragov iz priloge 1 te uredbe, če to zahteva nosilec posega v okolje.«.
3. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
(zahteva za začetek predhodnega postopka) 
(1) Nosilec posega v okolje iz 3. člena te uredbe vloži na ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v fizični ali elektronski obliki zahtevo za začetek predhodnega postopka, ki vsebuje zlasti:
1. opis posega v okolje, ki vključuje zlasti:
a) opis značilnosti celotnega posega v okolje, vključno z deli za odstranitev objekta oziroma posega, kadar so ti del posega;
b) opis lokacije posega v okolje, zlasti v zvezi z okoljsko občutljivostjo geografskih območij, na katera bo poseg verjetno vplival;
2. opis okoljskih vidikov, za katere obstaja verjetnost, da bo projekt nanje pomembno vplival;
3. opis vseh verjetno pomembnih vplivov posegov na okolje, ob upoštevanju razpoložljivosti takih informacij, kadar so ti posegi posledica:
a) pričakovanih ostankov iz proizvodnje, emisij in nastalih odpadkov;
b) rabe naravnih virov, zlasti tal, vode, biotske raznovrstnosti in spremembe dejanske rabe zemljišč.
(2) Podrobnejša vsebina zahteve iz prejšnjega odstavka je določena na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Pri navajanju informacij iz 1. do 3. točke prvega odstavka tega člena se smiselno upoštevajo tudi razpoložljive informacije drugih relevantnih že izvedenih presoj, zlasti tistih, izvedenih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, vode ali ohranjanje narave. Pri zbiranju informacij se smiselno upoštevajo merila iz priloge 2 te uredbe.
(4) Nosilec posega v okolje iz 3. člena te uredbe lahko poleg informacij iz prvega in tretjega odstavka tega člena zahtevi iz prvega odstavka tega člena priloži tudi opis ukrepov, ki jih že predvideva in so namenjeni preprečitvi ali zmanjšanju pomembnih škodljivih vplivov na okolje. Kot ukrepi so lahko navedeni tudi omilitveni ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, in omilitveni ali sorazmerni ukrepi v skadu s predpisi, ki urejajo vode.«.
4. člen 
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če gre za poseg v okolje, ki se izvaja po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča, nosilec posega v okolje zahtevi za začetek predhodnega postopka priloži grafično prilogo, vrisano v zemljiškokatastrskem prikazu oziroma načrtu v merilu 1:2500 ali 1:5000 z razvidnimi mejami parcel in parcelnimi številkami. Nosilec lahko predloži tudi predpisana soglasja ali dovoljenja pristojnih organov, če se predlaga uvedba melioracije na območju varovanj in omejitev po posebnih predpisih.«.
Peti odstavek se črta.
5. člen 
V prilogi 1 se besedilo v kazalu pri oznakah C.II in C.III spremeni tako, da se glasi:
»
C.II
Tekstilna, gumarska, usnjarska, lesna in papirna industrija
3
C.III
Kemična industrija in ravnanje s kemijskimi proizvodi
4
«. 
V poglavju z oznako A.V se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Objekti za intenzivno rejo živali«.
Vrstica z oznako A.V.2 se spremeni tako, da se glasi:
»
A.V.2 
– z najmanj 10.000 in manj kot 85.000 mesti za piščance, 
– z najmanj 10.000 in manj kot 60.000 mesti za kokoši, 
– z najmanj 10.000 mesti za druge vrste perutnine
X
«. 
V vrstici z oznako A.V.4 se črta »*«.
Vrstica z oznako E.I.12 se spremeni tako, da se glasi:
»
E.I.12
Industrijske čistilne naprave z zmogljivostjo čiščenja najmanj 10.000 m3 odpadnih vod na dan
X
«. 
Za vrstico z oznako E.I.12 se doda nova vrstica z oznako E.I.12 a, ki se glasi:
»
E.I.12 a
– Industrijske čistilne naprave z zmogljivostjo čiščenja najmanj 50 m3 odpadnih vod na dan
X
«. 
6. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začeti postopki) 
Postopki za izvedbo predhodnega postopka, postopki za pridobitev informacije o obsegu in vsebini poročila o vplivih nameravanega posega v okolje in postopki za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in 57/15).
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-18/2017
Ljubljana, dne 24. maja 2017
EVA 2017-2550-0002
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti