Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1434. Uredba o izvajanju šolske sheme, stran 3926.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju šolske sheme 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje sheme pomoči za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi proizvodi v izobraževalnih ustanovah (v nadaljnjem besedilu: šolska shema), določa strategijo izvajanja šolske sheme, upravičene proizvode, postopek odobritve vlagateljev, način razdeljevanja proizvodov, upravičene stroške, spremljevalne izobraževalne ukrepe, način obveščanja javnosti ter spremljanje in vrednotenje učinkov šolske sheme.
(2) Ta uredba ureja izvajanje:
– Uredbe Sveta (EU) št. 1370/2013 z dne 16. decembra 2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode (UL L št. 346 z dne 20. 12. 2013, str. 12), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) 2016/2145 z dne 1. decembra 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1370/2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode (UL L št. 333 z dne 8. 12. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1370/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2017/40 z dne 3. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri oskrbi izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami in mlekom ter o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 (UL L št. 5 z dne 10. 1. 2017, str. 11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/39 z dne 3. novembra 2016 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom (UL L št. 5 z dne 10. 1. 2017, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 39/2017/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/40 z dne 3. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri oskrbi izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami in mlekom ter o spremembi Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 (UL L št. 5 z dne 10. 1. 2017, str. 11; v nadaljnjem besedilu: Uredba 40/2017/EU).
2. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. mlečni izdelek je mlečni proizvod iz 23. člena Uredbe 1308/2013/EU;
2. šolsko leto je v skladu s 1. členom Uredbe 39/2017/EU obdobje od 1. avgusta tekočega leta do 31. julija naslednjega leta;
3. šolska shema je finančna pomoč Evropske unije in Republike Slovenije pri spodbujanju porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v prehrani učencev v osnovnih šolah ter otrok in mladostnikov v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: šola);
4. ena razdelitev je:
– razdelitev ene ali več vrst svežega sadja ali zelenjave v enem dnevu,
– razdelitev ene aliveč vrst predelanega sadjaali zelenjave v enem dnevu,
– razdelitev mleka v enem dnevu oziroma
– razdelitev ene aliveč vrst mlečnih izdelkov v enem dnevu.
3. člen 
(strategija) 
Minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za izobraževanje, in ministrom, pristojnim za zdravje, v skladu z 2. členom Uredbe 39/2017/EU sprejme šestletno strategijo izvajanja šolske sheme iz 23. člena Uredbe 1308/2013/EU (v nadaljnjem besedilu: strategija).
4. člen 
(vsebina šolske sheme) 
Šolska shema zajema:
– pomoč šoli za dobavo sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov (v nadaljnjem besedilu: pomoč šoli);
– pomoč za izvedbo spremljevalnih izobraževalnih ukrepov iz 16. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: pomoč za spremljevalne izobraževalne ukrepe);
– pomoč za izvajanje obveščanja javnosti iz 17. člena te uredbe;
– pomoč za izvajanje vrednotenja iz 19. člena te uredbe.
5. člen 
(upravičeni proizvodi) 
(1) Pomoč šoli se nanaša na naslednje kmetijske proizvode, ki se otrokom in mladostnikom razdeljujejo v šoli kot dodatni obrok:
– sveže sadje in zelenjava, dodatno lahko tudi predelano sadje in zelenjava v skladu s strategijo (v nadaljnjem besedilu: šolsko sadje in zelenjava);
– mleko in mleko brez laktoze, dodatno lahko tudi mlečni izdelki v skladu s strategijo (v nadaljnjem besedilu: šolsko mleko).
(2) Pomoč za spremljevalne izobraževalne ukrepe se poleg šolskega sadja in zelenjave ter šolskega mleka lahko nanaša tudi na druge kmetijske proizvode v skladu s strategijo.
6. člen 
(odobritev šole) 
(1) Šola, ki želi v izbranem šolskem letu prejemati pomoč šoli, do 1. decembra v letu pred letom, v katerem se to šolsko leto začne, na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) vloži vlogo za odobritev vlagatelja za pomoč za dobavo šolskega sadja in zelenjave oziroma šolskega mleka (v nadaljnjem besedilu: vloga).
(2) Vloga vsebuje naslednje podatke:
a) podatke o šoli;
b) število vpisanih učencev v šolskem letu, ko šola vlaga vlogo;
c) šolsko leto, za katero šola vlaga vlogo;
č) katere proizvode bo šola razdeljevala: šolsko sadje in zelenjavo oziroma šolsko mleko;
d) izjave iz prvega odstavka 6. člena Uredbe 40/2017/EU in naslednje izjave:
– da šola k stroškom dobave proizvodov na podlagi sheme ne bo prištevala stroškov redne prehrane,
– da se ti proizvodi ne bodo uporabljali pri pripravi rednih šolskih obrokov,
– da bo šola izpolnila zahteve v zvezi s plakatom iz 17. člena te uredbe.
(3) Agencija na podlagi podatkov iz točk b) in č) prejšnjega odstavka izračuna potrebno skupno vrednost pomoči šoli za šolsko leto, na katero se vloga nanaša, in sicer ločeno za pomoč za šolsko sadje in zelenjavo ter pomoč za šolsko mleko. Ta podatek se uporabi za pripravo zahtevka iz tretjega odstavka 23.a člena Uredbe 1308/2013/EU in 3. člena Uredbe 39/2017/EU.
(4) Agencija na podlagi podatkov iz točke č) drugega odstavka tega člena ter v skladu z izvedbenim aktom Evropske komisije o dokončni dodelitvi pomoči Unije državam članicam iz šestega odstavka 5. člena Uredbe 1370/2013/EU in podatkov o številu vpisanih učencev v šolskem letu iz prvega odstavka 9. člena te uredbe najpozneje do 31. oktobra v letu, v katerem se zadevno šolsko leto začne, izda šoli odločbo o odobritvi vlagatelja za pomoč za dobavo šolskega sadja in zelenjave oziroma šolskega mleka (v nadaljnjem besedilu: odločba o odobritvi). V odločbi o odobritvi se šoli določi številka odobritve vlagatelja in najvišja skupna vrednost pomoči šoli za obravnavano šolsko leto, ločeno za šolsko sadje in zelenjavo oziroma za šolsko mleko.
(5) Če se od vložitve vloge do začetka šolskega leta spremeni status šole ali drugi podatki o šoli iz vloge iz prvega odstavka tega člena, šola o tem pisno obvesti agencijo.
7. člen 
(vlaganje vloge) 
(1) Agencija vzpostavi spletno vstopno mesto za oddajo prijavnega obrazca, prek katerega se šola s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem agencije. Šola izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem agencije.
(2) Prijavni obrazec iz prejšnjega odstavka, ki je izpolnjen in oddan v informacijski sistem, se ne šteje za vlogo. Za vlogo se šteje natisnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec, ki ga šola v roku iz prvega odstavka 6. člena te uredbe pošlje na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana.
(3) Podrobnejša navodila o prijavi v informacijski sistem in izpolnjevanju prijavnega obrazca v njem ter vlaganju vloge se objavijo na spletni strani agencije.
8. člen 
(zahtevek za pomoč Unije) 
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v skladu s strategijo in glede na podatke iz vlog iz drugega odstavka 6. člena te uredbe vsako leto do 31. januarja vloži zahtevek za pomoč Unije za naslednje šolsko leto v skladu s tretjim odstavkom 23.a člena Uredbe 1308/2013/EU in 3. členom Uredbe 39/2017/EU.
9. člen 
(vrednost pomoči šoli) 
(1) Najvišja skupna vrednost pomoči šoli, ki se določi v odločbi o odobritvi iz četrtega odstavka 6. člena te uredbe, se, ločeno za šolsko sadje in zelenjavo oziroma za šolsko mleko, izračuna glede na število vpisanih učencev v zadevnem šolskem letu. Podatke o številu vpisanih učencev po posameznih šolah agencija pridobi do 5. oktobra v letu, v katerem se šolsko leto začne, od ministrstva, pristojnega za izobraževanje.
(2) Vrednost pomoči šoli za šolsko sadje in zelenjavo znaša okvirno 6 eurov na učenca v šolskem letu ter za šolsko mleko največ 4 eure na učenca v šolskem letu, dokončno pa se ta vrednost izračuna na podlagi podatkov iz prejšnjega odstavka za vse šole, ki so pravočasno oddale popolno vlogo, in dodeljenih sredstev iz izvedbenega akta Evropske komisije o dokončni dodelitvi pomoči Unije državam članicam iz šestega odstavka 5. člena Uredbe 1370/2013/EU.
10. člen 
(razdeljevanje) 
(1) Šolsko sadje in zelenjava ter šolsko mleko se razdeljujejo poleg redne šolske prehrane kot dodatni obrok, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja šolsko prehrano, v delu, ki se nanaša na organizacijo šolske prehrane. Šola se k takemu načinu razdeljevanja zaveže s podajo izjav iz prve in druge alineje točke d) drugega odstavka 6. člena te uredbe.
(2) Vrste šolskega sadja in zelenjave oziroma vrste šolskega mleka so navedene v sprejeti strategiji. Glede na razpoložljivost na trgu da šola pri izbiri šolskega sadja in zelenjave ter šolskega mleka prednost lokalni nabavi, ekološkim proizvodom in proizvodom, priznanim na podlagi shem kakovosti, pri čemer se upoštevajo kratke oskrbovalne verige in okoljevarstvene koristi v skladu z enajstim odstavkom 23. člena Uredbe 1308/2013/EU.
(3) Razdeljevanje svežega sadja in zelenjave v okviru šolskega sadja in zelenjave mora pomeniti več kot polovico razdelitev, ki jih v posameznem šolskem letu znotraj vsakega obdobja iz 12. člena te uredbe izvede posamezna šola. Razdeljevanje mleka v okviru šolskega mleka mora pomeniti več kot polovico razdelitev, ki jih v posameznem šolskem letu znotraj vsakega obdobja iz 12. člena te uredbe izvede posamezna šola.
11. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Kot upravičeni stroški se šoli priznajo stroški dobave šolskega sadja in zelenjave oziroma šolskega mleka, ki je dobavljeno franko šola, brez davka na dodano vrednost. Šoli se priznajo stroški dobave šolskega sadja in zelenjave oziroma šolskega mleka, razdeljenih v skladu s tretjim odstavkom 10. člena te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se šoli kot upravičen strošek prizna tudi strošek davka na dodano vrednost, plačan v zvezi z dobavami šolskega sadja in zelenjave oziroma šolskega mleka, če šola plačanega davka na dodano vrednost ne more uveljavljati kot odbitek vstopnega davka v skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost.
(3) Šoli se priznajo upravičeni stroški, ki so v zadevnem šolskem letu nastali v dneh, ko poteka pouk, v skladu s šolskim koledarjem.
(4) Izvajalcu vrednotenja se kot upravičeni stroški priznajo stroški izvedbe nalog iz šestega odstavka 19. člena te uredbe brez davka na dodano vrednost.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek se izvajalcu vrednotenja kot upravičen strošek prizna tudi strošek davka na dodano vrednost, plačan v zvezi z izvajanjem vrednotenja iz 19. člena te uredbe, če izvajalec vrednotenja plačanega davka na dodano vrednost ne more uveljavljati kot odbitek vstopnega davka v skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost.
(6) Izvajalcu obveščanja javnosti se priznajo upravičeni stroški izvedbe dejavnosti obveščanja javnosti iz 17. člena te uredbe brez davka na dodano vrednost.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek se izvajalcu obveščanja javnosti kot upravičen strošek prizna tudi strošek davka na dodano vrednost, plačan v zvezi z izvajanjem dejavnosti obveščanja iz 17. člena te uredbe, če izvajalec obveščanja plačanega davka na dodano vrednost ne more uveljavljati kot odbitek vstopnega davka v skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost.
(8) Izvajalcu spremljevalnih izobraževalnih ukrepov iz petega odstavka 16. člena te uredbe se priznajo stroški izvedbe spremljevalnih izobraževalnih ukrepov iz petega odstavka 16. člena te uredbe brez davka na dodano vrednost.
(9) Zunanjim izvajalcem spremljevalnih izobraževalnih ukrepov iz trinajstega odstavka 16. člena te uredbe se priznajo upravičeni stroški izvedbe spremljevalnih ukrepov iz točke (b) prvega odstavka 4. člena Uredbe 40/2017/EU v skladu s štirinajstim odstavkom 16. člena te uredbe brez davka na dodano vrednost.
(10) Ne glede na osmi in deveti odstavek tega člena se izvajalcem spremljevalnih izobraževalnih ukrepov iz petega in trinajstega odstavka 16. člena te uredbe prizna tudi strošek davka na dodano vrednost, plačan v zvezi z izvajanjem spremljevalnih izobraževalnih ukrepov, če izvajalec spremljevalnih dejavnosti plačanega davka na dodano vrednost ne more uveljavljati kot odbitek vstopnega davka v skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost.
12. člen 
(zahtevek šole) 
(1) Šola odda zahtevek za pomoč za dobavo šolskega sadja in zelenjave oziroma šolskega mleka in mlečnih izdelkov (v nadaljnjem besedilu: zahtevek šole) na obrazcu v informacijskem sistemu agencije, vključno s prilogami iz drugega odstavka 13. člena te uredbe, najpozneje zadnji dan tretjega meseca po koncu vsakega od treh obdobij razdeljevanja šolskega sadja in zelenjave oziroma šolskega mleka v šolskem letu:
– prvo obdobje: od 1. septembra do 31. decembra;
– drugo obdobje: od 1. januarja do 31. marca;
– tretje obdobje: od 1. aprila do 24. junija.
(2) Natisnjen, podpisan in žigosan obrazec iz prejšnjega odstavka brez prilog šola v roku iz prejšnjega odstavka pošlje na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana.
(3) Z zahtevkom, vloženim po roku iz prvega odstavka tega člena, se ravna v skladu z drugim odstavkom 14. člena te uredbe.
(4) Podrobnejša navodila o izpolnjevanju in oddaji zahtevka šole se objavijo na spletni strani agencije.
13. člen 
(vsebina zahtevka šole) 
(1) Zahtevek šole vsebuje zlasti naslednje podatke:
a) podatke o šoli;
b) številko odobritve vlagatelja iz četrtega odstavka 6. člena te uredbe;
c) šolsko leto, v katerem se izvaja šolska shema;
č) obdobje razdeljevanja iz prvega odstavka 12. člena te uredbe;
d) podatke o razdelitvah (razdeljene količine po datumih razdelitve, vrsta razdeljenega proizvoda in številka plačanega računa);
e) podatek o tem, da šola plačanega davka na dodano vrednost ne more uveljavljati kot odbitek vstopnega davka v skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost, ali če uveljavlja odbitek davka na dodano vrednost z odbitnim deležem, podatek o tem deležu;
f) izjavo o zahtevanem znesku pomoči šoli;
g) izjavo o zahtevanem znesku za povrnitev stroškov davka na dodano vrednost;
h)podatek o izdelavi plakata v skladu s prvim in drugim odstavkom 17. člena te uredbe.
(2) K zahtevku šole je treba v informacijskem sistemu agencije kot prilogo priložiti datoteke, ki vsebujejo račune za dobavljeno šolsko sadje in zelenjavo oziroma šolsko mleko, ki so bili razdeljeni na podlagi šolske sheme, in datoteke, ki vsebujejo potrjene izpisek plačil. Če je plačilo izvedeno prek Uprave Republike Slovenije za javna plačila, mora biti izpisek plačil potrjen z žigom uprave oziroma ga potrdi šola z žigom in podpisom odgovorne osebe, če je plačilo izvedeno v banki, mora biti izpisek plačil potrjen z žigom banke.
(3) Podrobnejša navodila o pripravi in oddaji prilog iz prejšnjega odstavka v informacijski sistem agencije se objavijo na spletni strani agencije.
14. člen 
(izplačilo pomoči šoli) 
(1) Na podlagi zahtevka šole agencija šoli izda odločbo o izplačilu pomoči šoli in pomoč izplača v naslednjih treh rokih v letu, v katerem se konča šolsko leto:
– za prvo obdobje: do 30. junija;
– za drugo obdobje: do 30. septembra;
– za tretje obdobje: do 24. decembra.
(2) Pri vložitvi zahtevka šole po preteku rokov iz 12. člena te uredbe se znesek izplačila zniža v skladu z določbami petega odstavka 4. člena Uredbe 39/2017/EU, vključno z zneskom izplačila stroškov davka na dodano vrednost iz drugega odstavka 11. člena te uredbe.
(3) Skupna vrednost pomoči šoli ne sme preseči najvišje skupne vrednosti pomoči, ki je določena z odločbo o odobritvi iz četrtega odstavka 6. člena te uredbe.
15. člen 
(sredstva za izplačilo pomoči) 
(1) Sredstva za izplačilo pomoči šoli in za pomoč iz druge, tretje in četrte alineje 4. člena te uredbe se zagotavljajo iz proračuna Evropske unije ter v skladu s šestim odstavkom 23.a člena in 217. členom Uredbe 1308/2013/EU iz proračuna Republike Slovenije. Sredstva za povrnitev stroška davka na dodano vrednost iz drugega, petega, sedmega in desetega odstavka 11. člena te uredbe se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije.
(2) Skupni znesek pomoči za posamezno šolsko leto se določi na podlagi odobrene vrednosti sofinanciranja Evropske unije, o kateri vsako leto pred začetkom šolskega leta dokončno odloči Evropska komisija z izvedbenim aktom Evropske komisije o dokončni dodelitvi pomoči Unije državam članicam v skladu s šestim odstavkom 5. člena Uredbe 1370/2013/EU. Republika Slovenija zagotovi sredstva v vrednosti preostalega deleža sofinanciranja.
(3) Sredstva za izplačilo pomoči iz prvega odstavka tega člena se zagotavljajo na podlagi nacionalnega razvojnega projekta šolska shema pri ministrstvu, financirajo pa se upravičeni stroški iz 11. člena te uredbe.
16. člen 
(spremljevalne izobraževalne dejavnosti in spremljevalni izobraževalni ukrepi) 
(1) Šola v obdobju izvajanja šolske sheme izvaja spremljevalne izobraževalne dejavnosti v skladu s strategijo.
(2) Službe, ki opravljajo naloge javnih služb na kmetijskem področju, področju zdravstvene dejavnosti in področju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ter zunanji izvajalci, izbrani po postopku javnega naročanja, izvajajo spremljevalne izobraževalne ukrepe iz desetega odstavka 23. člena Uredbe 1308/2013/EU (v nadaljnjem besedilu: spremljevalni izobraževalni ukrepi) v skladu s strategijo. Spremljevalni izobraževalni ukrepi lahko poleg učencev vključujejo tudi učitelje in druge delavce šole ter starše.
(3) Sredstva za stroške spremljevalnih izobraževalnih ukrepov iz prejšnjega odstavka se v skladu s 15. členom te uredbe zagotovijo iz sredstev Evropske unije in Republike Slovenije.
(4) Znesek sredstev za izvajanje spremljevalnih izobraževalnih ukrepov iz prejšnjega odstavka je določen na podlagi strategije.
(5) Center šolskih in obšolskih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: CŠOD) kot javna služba na področju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti iz drugega odstavka tega člena v skladu s strategijo izvaja za učence v šoli v naravi spremljevalne izobraževalne ukrepe v obliki projektnih vsebin na temo sadja in zelenjave ter mleka v povezavi s kmetijstvom, zdravimi prehranjevalnimi navadami, lokalnimi prehranskimi verigami, ekološkim kmetovanjem, trajnostno pridelavo in preprečevanjem zavržkov hrane. V izvajanje lahko vključi lokalne kmete oziroma kmetije.
(6) CŠOD do 30. avgusta v letu, ko se začne šestletno obdobje izvajanja šolske sheme iz strategije, pošlje po pošti ali odda v vložišču ministrstva vlogo za odobritev vlagatelja, ki vlaga zahtevek za pomoč za spremljevalne izobraževalne ukrepe, na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(7) Ministrstvo najpozneje do 30. septembra v letu, ko se začne šestletno obdobje izvajanja šolske sheme iz strategije, izda CŠOD odločbo o odobritvi vlagatelja, ki vlaga zahtevek za pomoč za spremljevalne izobraževalne ukrepe. Odločba velja za obdobje sprejete šestletne strategije.
(8) CŠOD lahko poleg šolskega sadja in zelenjave ter šolskega mleka v okviru spremljevalnih izobraževalnih ukrepov vključi druge kmetijske proizvode, kot so navedeni v strategiji.
(9) CŠOD pošlje agenciji zahtevek za povrnitev stroškov izvajanja spremljevalnih izobraževalnih ukrepov v šolski shemi (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za spremljevalne izobraževalne ukrepe). Upravičeni stroški CŠOD so stroški, nastali pri opravljanju nalog iz petega odstavka tega člena, ki so opredeljeni v strategiji. Zahtevek za spremljevalne izobraževalne ukrepe odda na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
(10) K zahtevku za spremljevalne izobraževalne ukrepe mora CŠOD priložiti finančno poročilo s specifikacijo stroškov, nastalih pri opravljanju nalog iz petega odstavka tega člena. Priložiti mora tudi kopije plačanih računov za dobavo blaga ali storitev, potrebnih za izvedbo spremljevalnih izobraževalnih ukrepov, in potrjen izpisek plačil. Če je plačilo izvedeno prek Uprave Republike Slovenije za javna plačila, mora biti izpisek plačil potrjen z žigom uprave oziroma ga potrdi CŠOD z žigom in podpisom osebe, pooblaščene za zastopanje, če je izvedeno v banki, mora biti izpisek plačil potrjen z žigom banke.
(11) Zahtevek za spremljevalne izobraževalne ukrepe CŠOD vloži pri agenciji najpozneje zadnji dan tretjega meseca po koncu vsakega od treh obdobij izvajanja spremljevalnih ukrepov v šolskem letu:
– prvo obdobje: od 1. septembra do 31. decembra;
– drugo obdobje: od 1. januarja do 31. marca;
– tretje obdobje: od 1. aprila do 24. junija.
(12) Na podlagi prejetega zahtevka za spremljevalne izobraževalne ukrepe agencija izda odločbo o izplačilu pomoči in pomoč izplača v treh mesecih po dnevu vložitve zahtevka v skladu s tretjim odstavkom 5. člena Uredbe 39/2017/EU.
(13) Kadar spremljevalne izobraževalne ukrepe izvajajo zunanji izvajalci iz drugega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: zunanji izvajalci), ministrstvo na podlagi strategije odda javna naročila za izbiro zunanjih izvajalcev spremljevalnih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
(14) Zunanji izvajalec pošlje ministrstvu račun za opravljeno storitev. K računu mora priložiti finančno poročilo s specifikacijo stroškov opravljenih obveznosti javnega naročila. Izplačila izbranemu zunanjemu izvajalcu izvede agencija.
(15) CŠOD in zunanji izvajalci pripravijo poročilo o izvedenih spremljevalnih izobraževalnih ukrepih, ki ga ministrstvu predložijo kot dokazilo o njihovi izvedbi v treh mesecih po končanem šolskem letu. Poročilo mora vsebovati tudi seznam šol, ki so sodelovale pri spremljevalnem izobraževalnem ukrepu.
(16) CŠOD in zunanji izvajalci hranijo dokazila o stroških, nastalih pri opravljanju nalog za izvedbo spremljevalnih izobraževalnih ukrepov, najmanj pet let po dnevu pridobitve sredstev.
17. člen 
(obveščanje javnosti) 
(1) Šole in CŠOD pred začetkom izvajanja šolske sheme izdelajo plakat, s katerim obveščajo javnost, da je bila za šolsko shemo dodeljena finančna pomoč Evropske unije. O izdelavi plakata poročajo agenciji v prvem zahtevku iz prvega odstavka 12. člena oziroma enajstega odstavka 16. člena te uredbe.
(2) Plakat iz prejšnjega odstavka mora biti izdelan v skladu z minimalnimi zahtevami iz priloge Uredbe 40/2017/EU in mora biti v obdobju vključenosti šole oziroma vključenosti CŠOD v šolsko shemo stalno obešen na vidnem mestu v šoli oziroma domu CŠOD.
(3) Ministrstvo na podlagi strategije odda javno naročilo za izbiro izvajalca obveščanja javnosti v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. Izbrani izvajalec pošlje ministrstvu račun za opravljeno storitev v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. K računu mora priložiti finančno poročilo s specifikacijo stroškov, nastalih pri opravljanju nalog iz predmeta javnega naročila. Upravičeni stroški iz tega odstavka so stroški iz točke (c) prvega odstavka 4. člena Uredbe 40/2017/EU. Izplačila izbranemu izvajalcu izvede agencija.
18. člen 
(hramba dokazil) 
(1) Šola v obdobju izvajanja šolske sheme ločeno hrani dokazila o:
– dobavljenih in porabljenih količinah šolskega sadja in zelenjave oziroma šolskega mleka, pri čemer je dokazilo dobavnica;
– cenah in vrednosti dobavljenega šolskega sadja in zelenjave oziroma šolskega mleka, pri čemer je dokazilo plačan račun;
– plačilu računov za dobavljeno šolsko sadje in zelenjavo oziroma šolsko mleko, pri čemer je dokazilo potrjen izpisek plačil v skladu z drugim odstavkom 13. člena te uredbe;
– spremljevalnih izobraževalnih ukrepih, če je šola v njih sodelovala in od izvajalca spremljevalnih izobraževalnih ukrepov prejela material oziroma storitev iz šolske sheme.
(2) Dokazila iz prejšnjega odstavka so na voljo pristojnim organom pri pregledu na kraju samem v skladu z 10. členom Uredbe 39/2017/EU. Šola jih hrani najmanj pet let po dnevu pridobitve sredstev.
19. člen 
(spremljanje in vrednotenje) 
(1) Spremljanje izvajanja šolske sheme izvaja agencija.
(2) Vrednotenje učinkov šolske sheme iz drugega odstavka 9. člena Uredbe 40/2017/EU (v nadaljnjem besedilu: vrednotenje) izvaja izvajalec vrednotenja učinkov šolske sheme.
(3) Šole in izvajalci spremljevalnih izobraževalnih ukrepov iz 16. člena te uredbe pri vrednotenju sodelujejo z izvajalcem vrednotenja.
(4) Ministrstvo, pristojno za zdravje, v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, predlaga izvajalca vrednotenja in ga sporoči ministrstvu do 1. avgusta v letu, ko se začne šestletno obdobje iz strategije. Predlagani izvajalec vrednotenja do 30. avgusta v letu iz prejšnjega stavka pošlje po pošti ali odda v vložišču ministrstva vlogo za odobritev vlagatelja, ki vlaga zahtevek za pomoč za izvajanje vrednotenja, na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.
(5) Ministrstvo najpozneje do 30. septembra v letu, ko se začne šestletno obdobje iz strategije, odobri izvajalca vrednotenja. Izvajalec vrednotenja se odobri za obdobje strategije.
(6) Naloge izvajalca vrednotenja so:
– priprava metodologije in orodja za vrednotenje za šole in izvajalce spremljevalnih izobraževalnih ukrepov iz 16. člena te uredbe;
– izvajanje vrednotenja v skladu s strategijo;
– izdelava letnega poročila o vrednotenju;
– izdelava poročila o vrednotenju iz drugega odstavka 8. člena Uredbe 39/2017/EU (v nadaljnjem besedilu: poročilo o petletnem vrednotenju).
(7) Sredstva za stroške vrednotenja se v skladu s 15. členom te uredbe zagotovijo iz sredstev Evropske unije in sredstev Republike Slovenije.
(8) Znesek sredstev iz prejšnjega odstavka je določen na podlagi strategije.
(9) Izvajalec vrednotenja po vsakem končanem šolskem letu izdela letno poročilo o vrednotenju iz šestega odstavka tega člena. Letno poročilo pošlje ministrstvu do 30. septembra v letu, v katerem se konča šolsko leto.
(10) V letu, v katerem mora država članica v skladu z drugim odstavkom 8. člena Uredbe 39/2017/EU poslati Evropski komisiji poročilo o petletnem vrednotenju za zadnjih pet šolskih let, izvajalec vrednotenja izdela poročilo o petletnem vrednotenju. Poročilo o petletnem vrednotenju izvajalec vrednotenja pošlje ministrstvu najpozneje do 20. februarja v letu, v katerem mora država članica poslati Evropski komisiji poročilo o petletnem vrednotenju v skladu z drugim odstavkom 8. člena Uredbe 39/2017/EU, in v vednost ministru, pristojnemu za zdravje.
(11) Izvajalec vrednotenja pošlje agenciji zahtevek za povrnitev stroškov vrednotenja učinkov šolske sheme (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za vrednotenje), kadar so ti stroški nastali. Upravičeni stroški so stroški, nastali pri opravljanju nalog iz šestega odstavka tega člena, ki so opredeljeni v strategiji. Zahtevek za vrednotenje je treba oddati na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.
(12) K zahtevku za vrednotenje je treba priložiti finančno poročilo s specifikacijo stroškov, nastalih pri opravljanju nalog iz šestega odstavka tega člena, kopije plačanih računov za dobavo blaga ali storitev, potrebnih za izvedbo vrednotenja, in potrjen izpisek plačil z žigom banke.
(13) Zahtevek za vrednotenje, ki se nanaša na posamezno šolsko leto, je treba poslati agenciji do 30. septembra v letu, v katerem se zadevno šolsko leto konča.
(14) Zahtevek za vrednotenje petletnega obdobja se pošlje agenciji do 31. marca v letu, v katerem mora država članica poslati Evropski komisiji poročilo o petletnem vrednotenju v skladu z drugim odstavkom 8. člena Uredbe 39/2017/EU.
(15) Izvajalec vrednotenja hrani dokazila o stroških, nastalih pri opravljanju nalog iz šestega odstavka tega člena, najmanj pet let po dnevu pridobitve sredstev.
(16) Na podlagi prejetega zahtevka za vrednotenje agencija izda odločbo o izplačilu pomoči in pomoč izplača v treh mesecih po dnevu vložitve zahtevka v skladu s tretjim odstavkom 5. člena Uredbe 39/2017/EU.
(17) Letno poročilo o spremljanju izvajanja šolske sheme pripravi ministrstvo v skladu s tretjim odstavkom 9. člena Uredbe 40/2017/EU v sodelovanju z agencijo.
20. člen 
(nadzor) 
Upravne preglede in preglede na kraju samem izvaja agencija v skladu z 9. in 10. členom Uredbe 39/2017/EU.
21. člen 
(poročanje Evropski komisiji) 
(1) Ministrstvo obvešča Evropsko komisijo o strategiji in spremembah strategije v skladu z 2. členom Uredbe 40/2017/EU in o rezultatih spremljanja v skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe 39/2017/EU ter ji pošlje poročilo o petletnem vrednotenju v skladu z drugim odstavkom 8. člena Uredbe 39/2017/EU.
(2) Agencija v skladu s četrtim odstavkom 9. člena Uredbe 40/2017/EU pripravi letno poročilo ter obvesti Evropsko komisijo o izvedenih pregledih na kraju samem in z njimi povezanih ugotovitvah v skladu s sedmim odstavkom 10. člena Uredbe 39/2017/EU.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
22. člen 
(vlaganje vlog za šolsko leto, ki traja od 1. avgusta 2017 do 31. julija 2018) 
Ne glede na določbo prvega odstavka 6. člena te uredbe mora šola, ki želi v šolskem letu, ki traja od 1. avgusta 2017 do 31. julija 2018, prejemati pomoč šoli, agenciji poslati vlogo do 5. septembra 2017.
23. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja (Uradni list RS, št. 64/12, 7/13, 54/14 in 29/16) ter Uredbe o izvajanju uredbe (ES) o pomoči Skupnosti za oskrbo otrok in mladostnikov v vrtcih in šolah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi (Uradni list RS, št. 107/10 in 54/12), se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.
24. člen 
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe) 
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Uredba o izvajanju sheme šolskega sadja (Uradni list RS, št. 64/12, 7/13, 54/14 in 29/16) ter Uredba o izvajanju uredbe (ES) o pomoči Skupnosti za oskrbo otrok in mladostnikov v vrtcih in šolah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi (Uradni list RS, št. 107/10 in 54/12).
(2) Uredba o izvajanju sheme šolskega sadja (Uradni list RS, št. 64/12, 7/13, 54/14 in 29/16) se uporablja do 1. avgusta 2017 za izvedbo postopkov javnih naročil iz 13. člena Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja (Uradni list RS, št. 64/12, 7/13, 54/14 in 29/16).
25. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-19/2017
Ljubljana, dne 24. maja 2017
EVA 2017-2330-0007
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti