Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1429. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanje z odpadki na območju Občine Trebnje, stran 3923.

  
Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 102/12) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.), je Občinski svet Občine Trebnje na 23. redni seji dne 24. 5. 2017 sprejel
S K L E P 
o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanje z odpadki na območju Občine Trebnje 
1. člen 
Občinski svet Občine Trebnje potrjuje Elaborat o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanje z odpadki na območju Občine Trebnje, ki ga je pripravil izvajalec javne službe, javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o..
2. člen 
Občinski svet določi in potrdi ceno za obvezno občinsko gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki, in sicer:
– cena zbiranja komunalnih odpadkov 0,1442 EUR/kg
– cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov -0,0016 EUR/kg
– cena zbiranja bioloških odpadkov 0,2274 EUR/kg
– cena obdelave komunalnih odpadkov 0,1509 EUR/kg
– cena odlaganja komunalnih odpadkov 0,0398 EUR/kg
– cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov 0,0559 EUR/kg.
3. člen 
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom zaračunavajo po predpisani stopnji.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati 1. 6. 2017.
Št. 007-9/2017
Trebnje, dne 24. maja 2017
Župan 
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost