Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1427. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva, stran 3920.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03,106/03, 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 15. redni seji dne 17. 5. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik določa postopek, upravičence, pogoje, kriterije in merila za vrednotenje humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki jih sofinancira Občina Šmartno pri Litiji.
2. člen 
Predmet tega pravilnika je razdelitev sredstev, ki jih Občina Šmartno pri Litiji zagotavlja v občinskem proračunu za tekoče leto, namenjenih za humanitarne programe na področju socialnega in zdravstvenega varstva (v nadaljevanju: humanitarni programi).
Predmet sofinanciranja so:
– posebni socialni programi in storitve invalidskih organizacij, s katerimi prispevajo k realizaciji pravic in nediskriminaciji invalidov,
– programi humanitarnih organizacij, s katerimi rešujejo oziroma blažijo socialne stiske in težave posameznikov in skupin,
– programi, ki obsegajo podporo delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij.
Humanitarni programi, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge proračunske postavke občinskega proračuna, niso predmet sofinanciranja po merilih tega pravilnika. Prav tako niso predmet sofinanciranja po tem pravilniku humanitarni programi, ki se v celoti financirajo iz državnega proračuna oziroma iz drugih javnih sredstev.
II. POSTOPEK 
3. člen 
Upravičenci do sredstev na podlagi tega pravilnika so:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Šmartno pri Litiji, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov,
– invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov, ki so občani Občine Šmartno pri Litiji,
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo programe na področju sociale, varstva otrok in starejših občanov ter druge humanitarne programe.
4. člen 
Sredstva se namenijo za sofinanciranje materialnih in programskih stroškov izvajalcev humanitarnih programov razen za:
– formalno izobraževanje,
– nakup in vzdrževanje nepremičnin in pohištvene opreme,
– materialne stroške, ki se navezujejo na pogostitve, reprezentance ali nakup reprezentančnih daril,
– investicije v prostore in nakup opreme izvajalcev programov.
5. člen 
Izvajalci programov na humanitarnem področju morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Šmartno pri Litiji oziroma delujejo na njenem območju oziroma so njihovi člani občani Občine Šmartno pri Litiji,
– da so registrirani za dejavnosti, navedene v 3. členu, in delujejo najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvedbo načrtovanih aktivnosti,
– da imajo urejeno dokumentacijo o članstvu, ko gre za organizacijsko obliko, ki temelji na članstvu,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– da poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom izvajalca,
– da so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene obveznosti, kolikor so prejeli sredstva iz proračuna občine,
– da občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov.
6. člen 
Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se ga objavi na uradni spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
Postopek javnega razpisa in dodelitev finančnih sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava razpisne dokumentacije in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov humanitarnih programov (v nadaljevanju besedila: javni razpis),
– imenovanje komisije za strokovno presojo in ocenjevanje humanitarnih programov ter pripravo predloga sofinanciranja,
– odpiranje prejetih vlog,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov in priprava predloga upravičencev do finančnih sredstev,
– občinska uprava s sklepom obvesti vse prijavljene na razpis o izidu razpisa.
– Z izbranimi izvajalci humanitarnih programov župan sklene pogodbo o sofinanciranju humanitarnih programov.
7. člen 
Župan s sklepom imenuje tričlansko komisijo (v nadaljnjem besedilu: Komisija) izmed zaposlenih v občinski upravi in članov Odbora za družbene dejavnosti, ki pripravi vse potrebno za izvedbo postopka javnega razpisa.
8. člen 
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro humanitarnih programov, pri katerem bodo, v okviru razpoložljivih sredstev, sofinancirani vsi upravičeni prijavljeni programi, in sicer sorazmerno glede na število prejetih točk in vrednost točke,
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– kriteriji oziroma merila, po katerih se bo posamezen humanitarni program ocenjeval oziroma vrednotil,
– vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– razpisni rok,
– način pošiljanja in vsebina vloge,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani prevzamejo razpisno dokumentacijo,
– navedbo oseb občinske uprave, pooblaščenih za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od enega meseca.
9. člen 
Vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka.
10. člen 
Odpiranje vlog ne poteka javno.
Pravočasno prispele in popolne prijave Komisija ovrednoti na podlagi meril za sofinanciranje humanitarnih programov, določene v tem pravilniku.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav Komisija predlagatelje pozove k dopolnitvi prijave. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, s sklepom, zoper katerega ni pritožbe, zavrže direktor občinske uprave.
11. člen 
Na podlagi predloga Komisije direktor občinske uprave o vsaki popolni vlogi, prispeli na javni razpis izda posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja, oziroma o zavrnitvi sofinanciranja posameznega humanitarnega programa.
Direktor občinske uprave je na predlog Komisije vezan in ne sme sprejeti drugačne odločitve.
Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dopustna pritožba, in sicer v roku 8 dni po prejemu, o kateri odloča župan. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, postavljena za ocenjevanje vloge.
Pravnomočna odločba iz prvega odstavka tega člena je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju humanitarnih programov, ki jo sklene župan.
12. člen 
V pogodbi o sofinanciranju, ki jo župan sklene z izbranimi izvajalci humanitarnih programov se opredeli izbrani program, višina in namen sofinanciranja, roki za zagotovitev finančnih sredstev, pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev ter način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše v roku sedmih dni od prejema pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje vloge za sofinanciranje.
III. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PRIJAVLJENIH HUMANITARNIH PROGRAMOV 
13. člen 
Vrednost posameznega humanitarnega programa je izražena v točkah.
Občina v okviru proračunskih možnosti za posamezno proračunsko leto sofinancira programe na področju humanitarnih dejavnosti v skladu z merili in kriteriji, ki so sestavni del tega pravilnika.
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja pogojev in meril v okviru razpoložljivih sredstev javnega razpisa.
Merila so določena v točkah, katerih vrednost se vsako leto izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev, ki so določena za namen sofinanciranja upravičencev in skupnega števila točk ovrednotenih programov. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
14. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik osofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 31/05).
15. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 551-02/2017
Šmartno pri Litiji, dne 17. maja 2017
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.

AAA Zlata odličnost