Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1419. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev industrijske cone Impol, stran 3910.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev industrijske cone Impol 
1. člen 
V tem sklepu se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– območje obravnave,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za izdelavo OPPN,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN,
– obveznosti v zvezi s financiranjem,
– veljavnost in objava sklepa.
2. člen 
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN 
Ocena stanja:
Območje obdelave, opredeljeno v 3. členu tega sklepa, se nahaja v naselju Slovenska Bistrica, in sicer med obstoječim industrijskim kompleksom Impol in Mroževo ulico oziroma lokalno cesto Slovenska Bistrica–Malo Tinje (LC 440111). Obravnavano območje se ureja z dolgoročnim planom – prostorski del – občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04, 47/06 in 53/11).
Območje obdelave predstavlja v naravi nepozidano stavbno zemljišče in edino možno širitev industrijskega kompleksa Impol, saj zemljišče na severu meji na že obstoječo poslovno gradnjo, na vzhodu in jugu na travnik preko katerega je predvidena zahodna obvoznica in na zahodu na Mroževo ulico in v nadaljevanju na obstoječ industrijski kompleks Impol. Investitor želi zgraditi objekte proizvodne dejavnosti vključno s pripadajočo gospodarsko javno infrastrukturo in manipulativnimi površinami. Izhajajoč iz določil Dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del občine Slovenska Bistrica in Urbanistične zasnove mesta Slovenska Bistrica, iz leta 1998, dopolnjeno marca 2000, je za obravnavano območje potrebna izdelava samostojnega prostorskega izvedbenega akta – občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN.
Razlogi za pripravo:
Razlogi za pripravo OPPN so:
– ustrezna ureditev komunalne infrastrukture,
– izgradnja objektov proizvodne dejavnosti,
– celovita ureditev dostopov in prostih površin,
– izvedba drugih, na načrtovano investicijo in območje vezanih ureditev.
Pravna podlaga:
Pravna podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta je dolgoročni plan – prostorski del – občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04, 47/06 in 53/11) in Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07). Sprejeti odlok o OPPN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo.
3. člen 
Okvirno ureditveno območje OPPN 
Okvirno ureditveno območje OPPN, na katerem je načrtovana širitev industrijske cone Impol vključuje parcelne številke 871/12, 884/11, 884/13, 884/17 in 2480/11 – del, vse k.o. Slovenska Bistrica.
Velikost območja je približno 1,8 ha.
Ureditveno območje OPPN se dokončno določi v dopolnjenem osnutku OPPN, ko bodo opredeljeni tudi vsi pogoji, ki se nanašajo na gradnjo oziroma ureditev objektov gospodarske javne infrastrukture, na priključevanje območja na javno infrastrukturo ter na druge njegove navezave na širše območje.
4. člen 
Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju pobudnikovih programskih izhodišč.
Za izdelavo OPPN in strokovnih podlag pobudnik zagotovi geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje.
OPPN se izdela tudi v digitalni obliki v formatih in na način, ki omogoča neposredni vnos v digitalni prostorski informacijski sistem občine.
5. člen 
Roki za pripravo OPPN 
Za pripravo OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
izdelava osnutka OPPN 
60 dni po sprejemu sklepa župana o začetku priprave prostorskega akta
pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora (NUP) in odločbe o potrebnosti CPVO po 40. členu Zakona o varstvu okolja
30 dni
analiza smernic in izdelava dopolnjenega osnutka OPPN in CPVO v kolikor bo iz odločbe MOP izhajalo o potrebi izdelave
60 dni
posredovanje dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila ministrstvu, pristojnemu za okolje, v presojo po 42. členu ZVO – v kolikor bo izdelava potrebna
45 dni; se izvede v primeru, da bo potrebno izvesti postopek CPVO
javna razgrnitev dopolnjenega OPPN in okoljskega poročila – v kolikor bo izdelava potrebna
prične 7 dni po objavi javne razgrnitve in traja 30 dni
javna obravnava
v času javne razgrnitve
stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave
30 dni od opredelitve načrtovalca
izdelava predloga OPPN 
15 dni po sprejemu stališč
pridobitev mnenj NUP na predlog OPPN 
30 dni
pridobitev odločbe/soglasja po 46. členu ZVO
60 dni; se izvede v primeru, da bo potrebno izvesti postopek CPVO
uskladitev predloga OPPN za sprejem na občinskem svetu
po prejemu mnenj NUP in odločbe po 46. členu ZVO
sprejem OPPN in objava OPPN v uradnem glasilu
po sprejemu akta na občinskem svetu
6. člen 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti 
V postopek priprave OPPN bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška c. 20/II, 2000 Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami; Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica
– Petrol plin d.o.o., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1001 Ljubljana
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor
– Telemach d.o.o., C. Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon 12, 2310 Slovenska Bistrica
– drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so tangirani.
Na podlagi določil zakona, ki ureja varstvo okolja in postopek celovite presoje vplivov na okolje, se v postopek vključi tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana.
Pri pripravi OPPN sodelujejo tudi naslednji udeleženci:
– pobudnik: IMPOL d.o.o., Partizanska ulica 38, 2310 Slovenska Bistrica
– pripravljavec: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica
– prostorski načrtovalec po izboru pobudnika in naročnika.
7. člen 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Izdelavo geodetskega načrta, vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna) in celotno izdelavo OPPN bo financiral pobudnik OPPN, IMPOL d.o.o., Partizanska ulica 38, 2310 Slovenska Bistrica.
8. člen 
Veljavnost in objava sklepa 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-9/2017-2-1032
Slovenska Bistrica, dne 16. maja 2017
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost