Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1415. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica, stran 3907.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) je župan Občine Ribnica sprejel
S K L E P 
o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica
1. UVODNE DOLOČBE 
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev z zaporedno številko 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 85/12, spremembe in dopolnitve 55/16 v nadaljevanju OPN).
2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO 
Občina je osnovni OPN sprejela leta 2012. Pri tem je Občina Ribnica že izvedla spremembe in dopolnitve (SD – 1), zaradi spremembe izvedbenih pogojev.
V postopku spremembe in dopolnitev je tudi postopke št. 2, ki se izvaja zaradi širitve kamnoloma Kot in tehničnega digitalnega dela OPN-ja (Uradni list RS, št. 26/16).
Namen postopka sprememb in dopolnitev OPN številka 3 je vključevanje razvojnih pobud podjetja Inotherm d.o.o., ki za svoje delovanje potrebuje spremembo namenske in podrobne namenske rabe posameznih območij.
3. OBMOČJE, PREDMET NAČRTOVANJA IN VRSTA POSTOPKA 
1. IC Breg – parc. št.: 602, 603, 595/1 vse k.o. Gorenja vas – sprememba namembnosti iz kmetijskih v stavbna zemljišča namenjena poslovni/gospodarski dejavnosti;
2. IC Riko – parc. št.: 5313/1, 567/4, 567/8, 568/5 vse k.o. Ribnica – sprememba podrobne namenske rabe iz CU v IG;
3. IC Ugar – parc. št.: 935/1, 935/87, 935/156, 935/159, 935/154, 935/153, 5083, 126, 5084, 5083 vse k.o. Ribnica – sprememba podrobne namenske rabe iz IG v CU;
4. Lazi – parc. št. 1740/4, 1740/2, 1739 vse k.o. Gorenja vas – sprememba namembnosti iz kmetijskih v stavbna zemljišča, ter sprememba namembnosti iz stavbnih v kmetijska zemljišča;
5. Prigorica – parc. št.: 3242/186, 3242/187, 3242/188, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2972, 2971 vse k.o. Prigorica – sprememba namembnosti iz stavbnih v kmetijska zemljišča, ter parc. št.: 3242/177, 2909/5, 3242/180, 3242/182, 3242/183, 3242/226, 3242/184, 3242/274 vse k.o. Prigorica – sprememba namembnosti iz kmetijskih v stavbna zemljišča.
6. Ribnica – parc. št. 3/5, 3/9 obe k.o. Ribnica – izvzem iz območja registra kulturne dediščine.
Spremembe se izvedejo na naslednjih grafičnih delih:
– F2101 (št. 15),
– F2112 (št. 21),
– F2122 (št. 28),
– F2111 (št. 20).
4. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV 
Posamezne faze dokumenta bodo ob upoštevanju obstoječih strokovnih podlag ter smernic nosilcev urejanja prostora pripravljene na osnovi analize razvojnih pobud občine, analize pobud za spremembo namenske rabe, analize možnosti deregulacije nekaterih območij, predvidenih za urejanje z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti ter drugih strokovnih podlag, katerih izdelava se bo skozi postopek izkazala za potrebno in smiselno.
5. ROKI ZA IZVEDBO 
Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki:
FAZA
NOSILEC
ROK
1. Izdelava Pogodbe
izdelovalec/ naročnik/občina
maj 2017
2. Podpis Pogodbe 
izdelovalec/ naročnik/občina
maj 2017
3. Izdelava Sklepa o pričetku postopka 
občina
maj 2017
4. Objava Sklepa v Uradnem listu RS 
občina
maj 2017
5. Pregled splošnih smernic NUP
izdelovalec
maj 2017
6. Izdelava strokovnih podlag
izdelovalec/ izdelovalci
junij 2017
7. Izdelava Osnutka sdOPN 
izdelovalec
junij 2017
8. Pregled osnutka sdOPN
občina/naročnik
junij 2017
9. Vloga za pridobitev posebnih smernic 
občina
julij/avgust 2017
10. Dopolnitev Osnutka sdOPN 
izdelovalec
september 2017
11. Vloga za objavo Osnutka na strežniku MOP 
izdelovalec/ občina
oktober 2017
12. Dopolnitev Osnutka sdOPN glede na pripombe MOP 
izdelovalec
oktober 2017
13. Vloga za pridobitev 1. mnenj 
občina
november/ december 2017
14. Vloga za pridobitev odločbe CPVO 
občina
november/ december 2017
15. Pregled in analiza 1. mnenj 
izdelovalec
januar 2018
16. Usklajevanje z NUP-i
izdelovalec/ občina
januar 2018
17. Izdelava dopolnjenega osnutka sdOPN 
izdelovalec
februar 2018
18. 1. branje na Občinskem svetu Občine 
občina/ izdelovalec
februar 2018
19. Objava sklepa o javni razgrnitvi sdOPN 
občina
februar 2018
20. Javna razgrnitev in javna obravnava sdOPN 
občina/ izdelovalec
marec 2018
21. Izdelava stališč do pripomb 
izdelovalec
april 2018
22. Objava stališč na spletni strani Občine Ribnica 
občina
april 2018
23. Izdelava predloga sdOPN 
izdelovalec
april 2018
24. Vloga za objavo predloga sdOPN na strežniku MOP 
izdelovalec/ občina
april 2018
25. Dopolnitev predloga sdOPN glede na pripombe MOP 
izdelovalec
april 2018
26. Vloga za pridobitev 2. mnenj 
občina
april/maj 2018
27. Usklajevanje z NUP-i
izdelovalec
maj 2018
28. 2. branje na Občinskem svetu 
občina/ izdelovalec
junij 2018
29. Objava Odloka o sdOPN v Uradnem listu RS 
občina
junij 2018
30. Izdelava končnega gradiva 
izdelovalec
junij 2018
31. Predaja gradiva Upravni enoti, MOP-u
občina
junij 2018
6. NOSILCI UREJANJA PROSTORA 
V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
Pripravljavec sprememb in dopolnitev št. 3 OPN je Občina Ribnica, pooblaščenec pripravljavca za pridobitev posebnih smernic, prvega mnenja, Odločbe o CPVO, ter drugih mnenj pa je Urbania d.o.o. – Peter Lovšin.
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo mnenja k osnutku in predlogu dokumenta, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
– Zavod za Gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna 5, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
– DARS d.d., Ulica XIV. Divizije, 3000 Celje;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana;
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;
– ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
– Hydrovod d.o.o., Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje;
– Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana;
– Javno komunalno podjetje komunala Ribnica d.o.o., Goriča vas 1, 1310 Ribnica;
– Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi, da so nosilci urejanja prostora tudi drugi organi oziroma nosilci javnih pooblastil, se tudi ti vključijo v postopek.
7. VELJAVNOST SKLEPA 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu na naslovu: http://www.ribnica.si ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-5/2016-2
Ribnica, dne 15. maja 2017
Župan 
Občine Ribnica 
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti