Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1413. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Piran za leto 2017, stran 3904.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o rebalansu II. proračuna Občine Piran za leto 2017, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 23. 5. 2017.
Št. 410-2/2016
Piran, dne 23. maja 2017
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB2) je Občinski svet Občine Piran na 20. redni seji dne 23. maja 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu II. proračuna Občine Piran za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Piran za leto 2017 (Uradni list RS, št. 20/17) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Znesek
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2017
1.0
PRIHODKI (70+71+72+73+74)
22.794.614,44
TEKOČI PRIHODKI (I.+II.)
19.932.377,00
I.
70
DAVČNI PRIHODKI 
15.316.555,00
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
8.115.555,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
4.680.000,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
2.521.000,00
II.
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
4.615.822,00
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
3.356.535,00
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
26.000,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
271.000,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
14.600,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
947.687,00
III.
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
970.000,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
970.000,00
IV.
73
PREJETE DONACIJE 
800,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
800,00
V.
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.891.437.44
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
649.533,88
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
1.241.903,56
2.0
ODHODKI (40+41+42+43)
28.900.073,01
I.
40
TEKOČI ODHODKI 
6.423.018,27
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.907.359,78
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
279.129,83
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
3.230.028,66
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
94.000,00
409
REZERVE
895.500,00
II.
41
TEKOČI TRANSFERI 
10.944.100,66
410
SUBVENCIJE
686.300,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.775.779,84
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
2.008.269,11
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
4.473.751,71
III.
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
11.023.937,08
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
11.023.937,08
IV.
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
509.017,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 
252.500,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
256.517,00
3.0
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (1.0–2.0)
–6.105.458,57
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
4.0 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
65.400,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
65.400,00
5.0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
85.000,00
6.0
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (4.0–5.0)
–19.600,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
7.0
ZADOLŽEVANJE (500)
2.000.000,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
2.000.000,00
8.0
ODPLAČILA DOLGA (550)
995.833,00
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
995.833,00
9.0
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (1+4+7-2-5-8)
–5.120.891,57
10.0
NETO ZADOLŽEVANJE (7-8)
1.004.167,00
11.0
NETO FINANCIRANJE (6+10-9)
6.105.458,57
12.0
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2016
5.120.896,68
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2016
Piran, dne 23. maja 2017
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – Testo consolidato ufficiale – 2, 76/08, 79/09, 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo consolidato ufficiale - 2)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
concernente la seconda variazione al bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2017, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 23 maggio 2017.
N. 410-2/2016
Pirano, 23 maggio 2017
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
Visto l’art. 29 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 11/11 – Testo consolidato ufficiale e successive modificazioni) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo consolidato ufficiale 2) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 20ª seduta ordinaria tenutasi il giorno 23 maggio 2017 ha approvato il seguente
D E C R E T O 
di variazione al bilancio di previsione del comune di Pirano per l’anno 2017 
Art. 1 
L’art. 2 del Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2017 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 20/17), viene modificato come segue:
A.
CONTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
Importo
Gruppo/Sottogruppo di conti
Variazione di Bilancio 2017
1.0
ENTRATE (70+71+72+73+74)
22.794.614,44
ENTRATE CORRENTI (I+II)
19.932.377,00
I.
70
ENTRATE TRIBUTARIE
15.316.555,00
700
IMPOSTE SUL REDDITO E SULL'UTILE
8.115.555,00
703
IMPOSTE SUL PATRIMONIO
4.680.000,00
704
IMPOSTE NAZIONALI SUI BENI E SUI SERVIZI
2.521.000,00
II.
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
4.615.822,00
710
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E RICAVI PATRIMONIALI
3.356.535,00
711
TASSE E CONTRIBUZIONI
26.000,00
712
AMMENDE ED ALTRE PENE PECUNIARIE 
271.000,00
713
RICAVI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI
14.600,00
714
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
947.687,00
III.
72
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
970.000,00
722
RICAVI DALLA VENDITA DI TERRENI E IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
970.000,00
IV
73
DONAZIONI 
800,00
730
DONAZIONI DA FONTI NAZIONALI
800,00
V.
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
1.891.437,44
740
TRASFERIMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE PUBBLICHE 
649.533,88
741
FONDI TRASFERITI DAL BILANCIO STATALE, DERIVANTI DAL BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA 
1.241.903,56
2.0
SPESE (40+41+42+43)
28.900.073,01
I.
40
SPESE CORRENTI
6.423.018,27
400
SALARI ED ALTRE RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI
1.907.359,78
401
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO 
279.129,83
402
SPESE PER BENI E SERVIZI
3.230.028,66
403
INTERESSI PASSIVI SU PIAZZA NAZIONALE 
94.000,00
409
RISERVE
895.500,00
II.
41
TRASFERIMENTI CORRENTI
10.944.100,66
410
SOVVENZIONI
686.300,00
411
TRASFERIMENTI A FAVORE DI PERSONE SINGOLE E NUCLEI FAMILIARI 
3.775.779,84
412
TRASFERIMENTI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI ED ISTITUZIONI NON PROFIT
2.008.269,11
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI NAZIONALI
4.473.751,71
III.
42
SPESE DI INVESTIMENTO
11.023.937,08
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
11.023.937,08
IV.
43
TRASFERIMENTI DI INVESTIMENTO
509.017,00
431
TRASFERIMENTI DI INVESTIMENTO A FAVORE DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NON FRUITORI DI BILANCIO 
252.500,00
432
TRASFERIMENTI DI INVESTIMENTO A FAVORE DI FRUITORI DI BILANCIO 
256.517,00
3.0
DISAVANZO DI BILANCIO 1.0–2.0 
–6.105.458,57
B.
CONTO DEI CREDITI FINANZIARI E DEGLI INVESTIMENTI
4.0
RESTITUZIONE CREDITI EROGATI E VENDITA DI QUOTE DI CAPITALE (750+751)
65.400,00
750
RESTITUZIONE CREDITI EROGATI
0,00
751
VENDITA DI QUOTE DI CAPITALE
65.400,00
5.0
CREDITI EROGATI E AUMENTO QUOTE DI CAPITALE (440+441)
0,00
440
CREDITI EROGATI
0,00
441
AUMENTO QUOTE DI CAPITALE E INVESTIMENTI
85.000,00
6.0
CREDITI RICEVUTI DIMINUITI DEI CREDITI EROGATI E MODIFICA DELLE QUOTE DI CAPITALE (4.0–5.0)
–19.600,00
C.
CONTO FINANZIARIO
7.0
INDEBITAMENTO (500)
2.000.000,00
500
INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE
2.000.000,00
8.0
RESTITUZIONE DEL DEBITO (550)
995.833,00
550
RESTITUZIONE DEBITI ASSUNTI IN AMBITO NAZIONALE
995.833,00
9.0
MODIFICA DELL'AMMONTARE DEI FONDI SUI CONTI (1+4+7-2-5-8)
–5.120.891,57
10.0
INDEBITAMENTO NETTO (7-8)
1.004.167,00
11.0
FINANZIAMENTO NETTO (6+10-9)
6.105.458,57
12.0
SALDO DI CASSA AL 31/12/2016
5.120.896,68
Art. 2 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-2/2016
Pirano, 23 maggio 2017
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost