Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1411. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2016, stran 3887.

  
Na podlagi tretjega ostavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 113. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 22. seji dne 19. aprila 2017 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2016 je realiziran v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
12.478.310
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.425.349
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
52.961
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
0
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
804.966
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
590.470
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
267.457
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
214.496
XI.
NETO FINACIRANJE (VI.+X.-IX)
–52.961
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Medvode za leto 2016.
4. člen 
Ostanek sredstev na računih v višini 2.482.088 EUR se razporeja s proračunom za leto 2017.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-210/2015-41
Medvode, dne 19. aprila 2017
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost