Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1410. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za razvoj obstoječe dejavnosti v delu ureditvene enote SEN 072, stran 3885.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 22. seji, dne 11. 5. 2017, sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za razvoj obstoječe dejavnosti v delu ureditvene enote SEN 072 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se sprejme odločitev o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za razvoj obstoječe dejavnosti v delu ureditvene enote SEN 072 (v nadaljevanju: OPPN) za potrebe razvoja obstoječe dejavnosti podjetja Papiroti d.o.o. na Senovem.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
Podjetje Papiroti d.o.o. je preselilo svojo proizvodnjo leta 2014 v takrat obstoječi proizvodni objekt Mizarstva Božičnik na Titovi cesti 59 na Senovem (parc.št. 559/7 k.o. 1350 Senovo, stavba št. 867), skladišče pa imajo še vedno na prvotni lokaciji na Vidmu. Zaradi optimizacije delovnega procesa in razvoja podjetja, želijo ob obstoječi lokaciji postaviti nov objekt.
Na območju predlaganega OPPN je od leta 2015 v veljavi Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Krško (Uradni list RS, št. 61/15, v nadaljevanju OPN). Zemljišča so po namenski rabi opredeljena kot stavbna zemljišča, večinoma za centralne dejavnosti. Nahajajo se na delu območja, ki je v grafičnem in tekstualnem delu OPN označeno z enoto urejanja prostora (EUP) SEN 072, in se ureja s prostorsko izvedbenimi pogoji. Ker določila OPN ne dopuščajo večjih objektov za obstoječ proizvodni proces, se na podlagi določil 110. člena odloka o OPN pristopa k izdelavi OPPN, v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju.
Z OPPN se določijo robni pogoji za razvoj obstoječe dejavnosti podjetja, gradnja večjih objektov, upoštevajoč tudi gabarite obstoječega objekta Metalne. V obravnavo OPPN se vključi tudi umestitev infrastrukture, posebna pozornost se nameni prometnim površinam z umestitvijo večnamenske poti in navezavo na obstoječe omrežje. Območje OPPN se smiselno zaokroži in zajema tudi obstoječe stanovanjske objekte, katerim pa se dopustijo tudi posegi, kot jih danes določa OPN.
3. člen 
(območje OPPN) 
Območje OPPN leži v južnem delu naselja Senovo, ob glavni cesti, ki vodi v ožje območje naselja Senovo. Leži nasproti proizvodnega objekta Metalne, zahodno od regionalne ceste Brestanica – Senovo.
Območje OPPN zajema širše območje obstoječega objekta Papiroti na Senovem in sicer na severu zajema dostopno cesto ob Papirotiju, na jugu zemljišča do trgovskega objekta ter celotno območje med regionalno cesto na vzhodu in potokom na zahodu.
Območje OPPN zajema parc. št. *203, 557, 559/11, 559/12, 559/13, 559/14, 559/7, 559/8, 559/9, 560/2, 561/1, 561/2, 561/3, 561/4, 561/6, 561/7, 561/7, 562/11, 562/12, 562/13, 562/16, 562/17, 562/3, 562/4, 562/5, 562/5, 562/6, 562/7, 562/8, 567/2, 568/3, 568/4, 568/5, 568/6, 569/2, 569/5, 569/6, 569/7, 570/5, 570/6, 570/7, 570/8, 571/2, 571/5, 571/6, 571/7, 571/8, 712/2, 712/5, 731/6, 734/52, 734/53, 734/54, 734/57, 734/62, 734/63, 734/67, 734/68 in del 559/10, 560/1, 567/1, 569/8, 570/9, 571/9, 731/5, 734/55, 734/60 vse k.o. 1350 – Senovo ter del 696/3 k.o. 1349 – Dovško, skupaj v velikosti cca. 2,69 ha.
V postopku izdelave OPPN je možna sprememba meje OPPN, v kolikor se izkažejo utemeljene potrebe ter izvede predhodna preveritev.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
OPPN se izdela na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta ter analize že izdelanih gradiv za predmetno območje, idejne zasnove in investicijskih namer pobudnika OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora ter ostalih udeležencev. Izdelajo se tudi strokovne podlage s področja prometa za širše območje, s prikazom navezav na prometno omrežje.
V kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
Postopek priprave, izdelave in sprejema OPPN bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
Faza
Termin
Nosilec
Sprejem ter objava Sklep o pripravi OPPN 
Maj 2017
Občinski svet 
(v nadaljevanju: OS)
Izdelava osnutka OPPN za pridobitev smernic 
Junij 2017
izdelovalec
Uskladitev osnutka ter seznanitev KS Senovo
Julij 2017
Izdelovalec, investitor, Občina
Pridobivanje smernic in odločbe CPVO
Avgust 2017
Izdelovalec po pooblastilu Občine
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
September 2017
izdelovalec
Uskladitev dopolnjenega osnutka ter obravnava na Komisiji za UPVO
Oktober 2017
Izdelovalec, investitor, Občina
Javna razgrnitev in javna obravnava OPPN
November 2017
Občina, izdelovalec
Priprava in sprejem stališč do pripomb in predlogov, z obravnavo na Komisiji za UPVO
December 2017
Občina, izdelovalec
Izdelava predloga OPPN 
Januar 2018
izdelovalec
Pridobivanje in usklajevanje mnenj
Februar 2018
Izdelovalec po pooblastilu Občine
Izdelava usklajenega predloga OPPN
Marec 2018
izdelovalec
Priprava gradiva za obravnavo na seji OS
April 2018
Občina, izdelovalec
Obravnava na seji OS
April 2018
OS
Objava odloka OPPN v Uradnem listu 
Maj 2018
Občina
Izdelava končnega dokumenta OPPN
Maj 2018
izdelovalec
Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave OPPN, od obsega usklajevanj in dinamike sej Občinskega sveta.
V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo naročnik zagotovil izdelavo Okoljskega poročila, postopek CPVO pa bo skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN.
V primeru spremembe zakonodaje oziroma predpisov, ki bi vplivali na postopek ter vsebino izdelave OPPN, se le-ta lahko ustrezno prilagodi.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (varstvo voda, ogrožena območja);
2. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana; v vednost Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana (varstvo kulturne dediščine);
3. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana (področje državnih in regionalnih cest);
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
5. Elektro Celje (za PE Krško), Vrunčeva 2a, 3000 Celje (električna energija);
6. Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško (koncesionar gospodarske javne infrastrukture),
7. Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana (plin),
8. Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, 8270 Krško (za področje gospodarske javne infrastrukture).
9. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana; v vednost Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana (kulturna dediščina).
10. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije),
11. Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško (koncesionar gospodarske javne infrastrukture, ŠOEK),
12. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (odločba glede CPVO).
V postopku OPPN sodeluje tudi Krajevna skupnost Senovo, Titova cesta 106, 8281 Senovo, ki poda usmeritve in mnenje k načrtovanim ureditvam.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
7. člen 
(obveznosti financiranja OPPN) 
Finančna sredstva za pripravo, izdelavo ter sprejem OPPN zagotovi naročnik Grupa Plastoform d.o.o., Šmarjeta 64, 8220 Šmarješke Toplice. Pripravljavec OPPN je Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Načrtovalca OPPN, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira naročnik.
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s tem sklepom ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij. Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne za izdelavo OPPN. Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javni in drugih obravnavah v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne razgrnitve oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek. Po objavi odloka v Uradnem listu RS načrtovalec pripravi končno gradivo v analogni (trije izvodi) in digitalni obliki (pet izvodov), ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta.
8. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.
Št. 3505-21/2016-O502
Krško, dne 11. maja 2017
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost