Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1405. Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2016, stran 3883.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 22. seji, dne 11. 5. 2017, sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Krško za leto 2016 
1. člen
Občinski svet Občine Krško sprejme Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Krško za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2016 se objavi na spletni strani Občine, splošni del pa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-28/2017-O802
Krško, dne 11. maja 2017
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KRŠKO ZA LETO 2016
I. SPLOŠNI DEL
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
ZR 2016/ Realizacija proračuna 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
32.006.775
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
30.291.307
70
DAVČNI PRIHODKI
18.308.757
700
Davki na dohodek in dobiček
14.625.916
703
Davki na premoženje
3.061.712
704
Domači davki na blago in storitve
584.734
706
Drugi davki in prispevki
36.394
71
NEDAVČNI PRIHODKI
11.982.550
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.256.084
711
Takse in pristojbine
19.212
712
Globe in druge denarne kazni
63.508
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
87.041
714
Drugi nedavčni prihodki
9.556.705
72
KAPITALSKI PRIHODKI
153.498
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
6.911
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
146.587
73
PREJETE DONACIJE
33.381
730
Prejete donacije iz domačih virov
33.381
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.528.589
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.493.445
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
35.144
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
31.325.128
40
TEKOČI ODHODKI
7.411.256
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.687.873
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
247.150
402
Izdatki za blago in storitve
5.041.545
403
Plačila domačih obresti
193.671
409
Rezerve
241.017
41
TEKOČI TRANSFERI
12.888.150
410
Subvencije 
690.352
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
7.360.855
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1.018.382
413
Drugi tekoči domači transferi
3.818.561
414
Tekoči transferji v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
10.448.376
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
10.448.376
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
577.347
431
Investicijski transferi P.O. in F.O., ki niso PU
159.383
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
417.963
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
681.647
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403–404) (skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
869.682
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
9.991.902
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
56
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
56
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
56
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
56
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
2.226.426
50
ZADOLŽEVANJE
2.226.426
500
Domače zadolževanje
2.226.426
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.522.067
55
ODPLAČILA DOLGA
1.522.067
550
Odplačila domačega dolga
1.522.067
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
1.386.061
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
704.359
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–681.647
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.550.110

AAA Zlata odličnost