Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1404. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »CAPRIS«, stran 3880.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; ZPNačrt) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001, 29/2003 in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »CAPRIS« 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Capris« (v nadaljnjem besedilu OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN 
Z OPPN se bo celovito uredilo območje, ki leži ob eni najpomembnejših mestnih vpadnic med Vojkovim nabrežjem, Ljubljansko cesto in Ferrarsko ulico v Kopru. Po prostorskih sestavinah plana se obravnavano območje nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti (prostorska enota KC-46).
Urbanistična zasnova predvideva celostno ureditev območja z gradnjo novih objektov ter dveh glavnih komunikacij, ki bodo potekale v smeri vzhod–zahod in na to pravokotno sekajoča komunikacija v smeri sever–jug, sečišče obeh komunikacij bo predstavljala centralna ploščad – trg z dominanto. Tlorisna zasnova tako povzema tlorisno zasnovo historičnega mestnega jedra.
Zaradi kompleksnosti in programske obsežnosti načrtovanih ureditev je predviden sprejem OPPN, ki bo povzel značilnosti območja in predvidenih vplivov na obstoječe stanje prostora. V ureditvenem območju OPPN so predvideni naslednji posegi: gradnja novih objektov, urejanje odprtega prostora, urejanje prometnih površin ter infrastrukture.
3. 
Pravna podlaga za pripravo OPPN 
Pravno podlago za začetek postopka priprave OPPN predstavljajo:
– Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98)
– Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 33/01, Uradni list RS, št. 96/04, 97/04 in 79/09)
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/07, 39/07, 65/10, 14/11, 18/14, 76/15).
4. 
Območje OPPN 
Veljavni planski akti Mestne občine Koper določajo namensko rabo ureditvenega območja OPPN. Namenska raba parcel znotraj ureditvenega območja OPPN je ureditveno območje za poselitev, podrobnejša namenska raba pa je območje za centralne dejavnosti.
Ureditveno območje OPPN obsega parcele ali dele parcel št. 1294, 1370, 1453, 1455, 1295/1, 1295/11, 1295/12, 1295/13, 1295/14, 1295/15, 1295/16, 1295/17, 1295/18, 1295/19, 1295/2, 1295/20, 1295/21, 1295/3, 1295/4, 1295/5, 1295/6, 1295/8, 1295/9, 1296/1, 1296/2, 1296/3, 1296/4, 1296/5, 1296/6, 1296/7, 1296/8, 1297/1, 1297/2, 1297/3, 1297/4, 1297/5, 1298/11, 1298/7, 1298/8, 1446/11, 1449/2, 1449/3, 1451/1, 1451/6, 1451/7, 1452/2, 1454/2, 1454/3, 1454/4, 1454/6, 1454/7, 1456/1, 1456/11, 1456/12, 1456/12, 1456/14, 1456/15, 1456/16, 1456/4, 1456/8, 1457/1, 1457/2, 1458/11, 1458/13, 1458/15, 1458/15, 1458/7, 1458/7, 1458/7, 1458/8, 1546/1, 1547/3, 1547/4, 1548/1, 1548/10, 1548/16, 1548/4, 1548/5, 1558/1, vse k.o. 2605 Koper.
V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja območja, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ali smernic nosilcev urejanja prostora ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Načrtovalec izdela OPPN na podlagi prikaza stanja prostora, veljavnega prostorskega plana občine, smernic nosilcev urejanja prostora ter ustreznih strokovnih podlag.
6. 
Nosilci urejanja prostora: 
Nosilci urejanja prostora so:
– sanacija naravnih virov, varstva okolja ter področje voda:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška ulica 12, Koper
– ohranjanje narave:
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran,Trg Etbina Kristana 1, Izola
– ohranjanje kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana
Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 1, Piran (v vednost)
– področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– cestno omrežje:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana
Mestna občina Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper
– vodooskrba:
Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper
– odvajanja odpadnih vod in ravnanja z odpadki:
Marjetica Koper, Ulica 15. maja 14, Koper
– področje zvez:
Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
– distribucija energije:
Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper;
Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper.
Drugi udeleženci:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
7. 
Roki za pripravo OPPN 
Priprava OPPN se bo vodila skladno z zakonskimi roki, ki so določeni v Zakonu o prostorskem načrtovanju. V primeru, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči, da je za predmetni OPPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, se pri pripravi upoštevajo tudi zakonski roki določeni v Zakonu o varstvu okolja.
8. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN 
Pripravljavec dokumenta je Mestna občina Koper, postopek priprave in sprejemanja akta vodi Urad za okolje in prostor. Pripravo OPPN financira pobudnik, ki tudi izbere prostorskega načrtovalca, ki izpolnjuje zakonske pogoje za prostorsko načrtovanje.
9. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Koper.
Št. 3505-4/2017
Koper, dne 3. maja 2017
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 57 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – Sentenza della CC e 14/15 – ZUUJFO; ZPNačrt) e l’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/2000, 30/2001, 29/2003 e la Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05 e 67/06, 39/08), il Sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la
D E L I B E R A 
sull’avvio della predisposizione del Piano regolatore particolareggiato comunale »CAPRIS« 
1. 
Oggetto della delibera 
Con la presente delibera si avvia la predisposizione del Piano regolatore particolareggiato comunale »Capris« (qui di seguito PRPC).
2. 
Stato di cose presenti e finalità per la predisposizione del PRPC 
Con il PRPC verrà integralmente regolata la zona che si estende lungo una delle più importanti arterie stradali cittadine tra Riva Vojko, la Strada di Lubiana e la Via Ferrara a Capodistria. In base agli elementi territoriali del Piano l’area d’intervento è ubicata nella zona di urbanizzazione, nella zona delle attività comuni (unità territoriale KC-46).
L'ideazione urbanistica prevede la sistemazione dell'intera zona con la costruzione di nuove strutture e di due principali collegamenti che scorreranno in direzione est-ovest e di uno in direzione nord-sud perpendicolare ad esso, l'intersezione di entrambi i collegamenti sarà rappresentata dal piazzale centrale – piazza con elemento dominante. La planimetria pertanto comprende la planimetria del centro storico cittadino.
A causa della complessità e della vasta programmazione delle previste sistemazioni è prevista l'accettazione del PRPC, comprendente le caratteristiche del territorio e gli impatti previsti sulla situazione attuale del territorio. Nella zona di regolamentazione del PRPC sono previsti i seguenti interventi: costruzione di nuove strutture, sistemazione di spazi aperti, sistemazione di zone adibite a traffico e delle infrastrutture.
3. 
Base giuridica per la predisposizione del PRPC 
La base giuridica per l’avvio della pratica di predisposizione del PRPC comprende:
– Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98)
– Piano Sociale del comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98)
– Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 16/99 33/01, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 96/04, 97/04 e 79/09)
– Decreto sulle norme tecniche d’attuazione degli interventi nel centro storico di Capodistria e nella rispettiva zona d’influenza (Bollettino ufficiale, n. 29/1991, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 16/07, 39/07, 65/10, 14/11, 18/14, 76/15).
4. 
Zona del PRPC 
Gli atti di panificazione del territorio in vigore del Comune città di Capodistria definiscono la destinazione d'uso della zona del PRPC. La destinazione d'uso delle particelle nella zona d'intervento del PRPC è l'urbanizzazione, la destinazione d’uso particolareggiato è la zona per le attività comuni.
La zona d’intervento del PRPC comprende le particelle o parti di queste n. 1294, 1370, 1453, 1455, 1295/1, 1295/11, 1295/12, 1295/13, 1295/14, 1295/15, 1295/16, 1295/17, 1295/18, 1295/19, 1295/2, 1295/20, 1295/21, 1295/3, 1295/4, 1295/5, 1295/6, 1295/8, 1295/9, 1296/1, 1296/2, 1296/3, 1296/4, 1296/5, 1296/6, 1296/7, 1296/8, 1297/1, 1297/2, 1297/3, 1297/4, 1297/5, 1298/11, 1298/7, 1298/8, 1446/11, 1449/2, 1449/3, 1451/1, 1451/6, 1451/7, 1452/2, 1454/2, 1454/3, 1454/4, 1454/6, 1454/7, 1456/1, 1456/11, 1456/12, 1456/12, 1456/14, 1456/15, 1456/16, 1456/4, 1456/8, 1457/1, 1457/2, 1458/11, 1458/13, 1458/15, 1458/15, 1458/7, 1458/7, 1458/7, 1458/8, 1546/1, 1547/3, 1547/4, 1548/1, 1548/10, 1548/16, 1548/4, 1548/5, 1558/1, tutte del c.c. 2605 Capodistria.
La zona d’intervento potrà essere estesa alle aree limitrofe qualora ciò sia dettato da motivi di carattere ambientale o funzionale assodati all’atto di elaborazione degli approfondimenti tecnici.
5. 
Modalità di acquisizione degli approfondimenti tecnici 
Nel predisporre il Piano il pianificatore si attiene alla raffigurazione dello stato del territorio, al vigente piano territoriale comunale, alle linee guida fornite dagli enti preposti alla pianificazione del territorio, ed agli approfondimenti tecnici.
6. 
Enti preposti alla pianificazione del territorio: 
Enti preposti alla pianificazione del territorio sono:
– ambito del miglioramento delle risorse naturali, della protezione dell’ambiente e delle acque:
Ministero per l’ambiente e il territorio, Ufficio gestione delle acque, Sezione del bacino idrografico adriatico e del mare, Strada del porto 12, Capodistria;
– tutela ambientale:
Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, Sede regionale di Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, Isola;
– tutela del patrimonio culturale:
Ministero per la cultura, Maistrova 10, Lubiana
Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, Sede regionale di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano (per conoscenza);
– ambito della difesa:
Ministero della difesa, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana;
– rete stradale:
Ministero per l'infrastruttura, Direzione della RS per l'infrastruttura, Tržaška cesta 19, Lubiana
Comune città di Capodistria, Ufficio servizi pubblici economici e traffico, Via Giuseppe Verdi 10, Capodistria;
– approvvigionamento idrico
Acquedotto del Risano Capodistria, Via 15 maggio 13, Capodistria;
– scarico delle acque e trattamento dei rifiuti:
Marjetica Koper, Via 15 maggio 14, Capodistria;
– ambito delle comunicazioni:
Telekom Slovenije, UO Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria;
– distribuzione dell'energia elettrica:
Elektro Primorska, UO Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria
Istrabenz plini, Sermino 8a, Capodistria.
Altri partecipanti:
Repubblica di Slovenia, Ministero per l'ambiente e il territorio, Direttorato per l'ambiente, Settore per la valutazione integrale dell'impatto ambientale, Dunajska 22, 1000 Lubiana;
Altri enti preposti alla pianificazione del territorio possono essere inclusi, qualora durante la predisposizione del documento emergesse che essi gestiscono o sono responsabili di specifici settori sui quali l’intervento pianificato potrebbe incidere.
7. 
Fasi e tempi di preparazione del PRPC 
Il piano delle scadenze è stabilito nel rispetto dei tempi legali minimi previsti dalla Legge sulla pianificazione territoriale. Qualora, il ministero competente per la tutela ambientale accertasse che sia necessario compiere la valutazione integrale degli impatti sull’ambiente, vengono presi in considerazione anche i tempi previsti dalla Legge per la tutela ambientale.
8. 
Obblighi di finanziamento della preparazione delle modifiche ed integrazioni del PRPC 
L’ente procedente è il Comune di Capodistria, la pratica di predisposizione e accettazione dell’atto viene seguita dall’Ufficio per l’ambiente e il territorio. La predisposizione del PRPC viene finanziata dall’ente proponente il quale evidenzia il pianificatore territoriale che adempie alle condizioni di legge in materia di pianificazione territoriale.
9. 
Pubblicazione della delibera e sua attuazione 
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La delibera è pubblicata anche sul sito web del Comune città di Capodistria
N. 3505-4/2017
Capodistria, 3 maggio 2017
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost