Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1403. Pravilnik o uporabi plačilnih kartic v Občini Kočevje, stran 3880.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) ter 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 26. redni seji dne 16. 5. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o uporabi plačilnih kartic v Občini Kočevje 
1. člen 
S tem pravilnikom se določa način dodeljevanja in uporabe službenih plačilnih kartic.
2. člen 
Županu (v nadaljevanju: uporabnik) se lahko zaradi narave dela (opravljanje nalog izven občine, pogosta potovanja v tujino) in plačila nepredvidenih stroškov začasno dodeli v uporabo službena plačilna kartica. Plačilno kartico dodeli v uporabo direktor občinske uprave.
3. člen 
Uporabnik ob izročitvi službene plačilne kartice podpiše prevzemnico, ki jo hrani javni uslužbenec, pristojen za protokol (v nadaljevanju: skrbnik).
4. člen 
Uporabnik lahko uporablja plačilno kartico za plačilo službenih stroškov, ki jih ni bilo mogoče vnaprej predvideti ali ni bilo mogoče predhodno opraviti postopka za odobrite stroška, in sicer za prevozne stroške, hotelske namestitve, komunikacijske storitve za službene namene, stroške cestnin in parkirnin, stroške goriva v tujini in stroške, ki bi jih uporabnik imel z vozilom v primeru okvar.
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko s plačilno kartico izvede tudi plačilo reprezentance, vendar največ v višini 500,00 eurov na leto.
5. člen 
Uporabnik je dolžan nemudoma oziroma najkasneje v treh dneh po uporabi oziroma vrnitvi s službene poti skrbniku predložiti račun in »slip« s podpisom o izvršenem plačilu s plačilno kartico. Skrbnik in računovodstvo občine lahko od uporabnika zahtevata tudi pisno pojasnilo o vrsti nastalih stroškov in razlogih za uporabo službene plačilne kartice.
6. člen 
Poraba sredstev s plačilno kartico je omejena na 2.000,00 eurov mesečno.
7. člen 
Za poslovanje s plačilno kartico sicer veljajo enaka pravila poslovanja kot za ostalo finančno poslovanje uporabnikov.
8. člen 
Uporabnik ne sme uporabljati plačilne kartice za plačilo osebnih stroškov.
9. člen 
V primeru, da uporabnik plačilno kartico izgubi ali jo pogreša, je dolžan to takoj sporočiti na pristojno banko, naknadno pa o tem obvestiti tudi skrbnika. Stroške izdelave izgubljene ali ukradene plačilne kartice nosi uporabnik.
10. člen 
Nadzor nad uporabo plačilne kartice ter vodenje evidence porabe izvaja skrbnik.
11. člen 
Za neupravičeno uporabo kartice je uporabnik odškodninsko odgovoren. V kolikor se ugotovi neupravičena uporaba plačilne kartice, mora uporabnik znesek neupravičeno plačanih stroškov takoj po prejemu računa nakazati na račun Občine Kočevje in predložiti potrdilo o plačilu.
12. člen 
Uporabnik je dolžan plačilno kartico vrniti:
– če preneha opravljati funkcijo oziroma mu preneha delovno razmerje v OU,
– z dnem, ko poteče čas, za katerega je bila kartica dodeljena,
– v primeru kršitev določil tega pravilnika ali splošnih pogojev izdajatelja plačilne kartice,
– v primeru daljše odsotnosti, ko zaradi narave odsotnosti uporabnik ne opravlja službenih nalog.
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2017-611
Kočevje, dne 16. maja 2017
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost