Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1401. Odlok o ureditvi mirujočega prometa na območju Občine Kočevje, stran 3873.

  
Na podlagi 14., 15., 16. in 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1, Uradni list RS, št. 56/08 – UPB5, 37/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 94/07), 9. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1 Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) ter 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 26. redni seji dne 16. 5. 2017 sprejel
O D L O K 
o ureditvi mirujočega prometa na območju Občine Kočevje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa ureditev mirujočega prometa in pravila ravnanja udeležencev, določajo njihove obveznosti in odgovornosti vseh, ki so posredno ali neposredno odgovorni za red in varnost na javnih parkirnih površinah in drugih javnih površinah v mestu Kočevje in naseljih na območju Občine Kočevje.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
– javna parkirna površina je s prometno signalizacijo označen del vozišča občinske ceste, namenjen parkiranju vozil ali posebej urejene javne površine, namenjene parkiranju izven vozišča javne ceste;
– modra cona je območje, kjer je parkiranje časovno omejeno na največ 2 uri;
– parkirnina je nadomestilo za uporabo javnega parkirišča;
– občinska taksa za parkiranje je nadomestilo za uporabo parkirnih površin;
– parkomat je naprava za izdajo parkirnih listkov, na katerih je označen čas dovoljenega parkiranja;
– dovolilnica je predpisan obrazec, ki ga izda strokovna služba OU za parkiranje na območju plačljivega parkiranja in v območju za pešce, za katerega se lahko določi plačilo mesečnega ali letnega pavšala. Podrobna oblika in barva se določi s sklepom, ki ga izda župan na predlog strokovne službe OU;
– območje za pešce so posebej označene, lahko tudi z urbano opremo opremljene ceste ali deli ceste, ulice in trgi v naseljih na katerih je promet z motornimi vozili, traktorji in kolesi z motorjem omejen, pešci pa lahko uporabljajo celotno prometno površino;
– druge javne površine so parki, zelenice in otroška igrišča;
– nadzorni organ je organ pristojen za področje nadzora ali urejanje prometa: občinski inšpektor in občinski redar.
II. USTAVLJANJE IN PARKIRANJE 
3. člen 
Na območju Občine Kočevje so za parkiranje motornih vozil namenjene naslednji vrsti parkirnih površin:
– javne parkirne površine in
– rezervirane parkirne površine.
4. člen 
(javne parkirne površine) 
Javne parkirne površine so površine določene s prometnimi znaki:
– parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parkiranju (modre cone),
– parkirne površine, na katerih ni uvedeno plačilo parkirnine,
– parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine,
– javne parkirne hiše,
– ostale parkirne površine.
Javne površine upravlja Občina Kočevje.
Upravljanje parkirnih površin in pobiranje parkirnine občina uredi s pogodbo, lahko pa podeli koncesijo. V tem primeru mora koncesionar izpolnjevati splošne in posebne pogoje, ki se določijo na javnem razpisu. Razmerja med koncedentom in koncesionarjem pa se določijo v koncesijski pogodbi.
Na javnih parkirnih površinah lahko župan na predlog strokovne službe OU uvede plačevanje parkirnine.
5. člen 
(1) Parkiranje na javnih parkirnih površinah je dovoljeno pod pogoji, določenimi s tem odlokom in zakonom.
(2) Parkiranje tovornih vozil in avtobusov je prepovedano na javnih parkirnih površinah v bližini stanovanjskih hiš, stanovanjskih sosesk, vrtcev, šol, zdravstvenih domov in ostalih zavodov in ustanov.
(3) Način in čas parkiranja, način plačevanja parkirnine na javnih prometnih površinah mora biti označeno s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo.
(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
6. člen 
(1) Voznik, ki parkira vozilo na javnih parkirnih površinah, na katerih je uvedeno plačevanje parkirnine, mora parkiranje plačati. Potrdilo o plačilu mora biti na vidnem mestu avtomobila oziroma biti na razpolago nadzornemu organu preko ustreznih tehničnih sredstev.
(2) Na javnih parkirnih površinah je parkiranje dovoljeno le znotraj označenih parkirnih površin in znotraj talnih označb.
Nadzorni organi smejo pri izvajanju pooblastil za nujno potreben čas parkirati v nasprotju s tem členom.
(3) Za vozila invalidov s telesno okvaro, zaradi katere je njihovo gibanje oteženo in omejeno, njihovo vozilo pa je označeno s parkirno karto za invalide in za vozila javnega zdravstva v času izvajanja dejavnosti, ne veljajo določila iz tega člena, razen če je s prometno signalizacijo drugače določeno.
(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
7. člen 
(rezervirane parkirne površine) 
Rezervirane parkirne površine so javne površine, ki so označene z ustrezno prometno signalizacijo in jih na podlagi predloga strokovne službe OU določi župan.
Med rezervirane parkirne površine sodijo:
– površine za parkiranje stanovalcev z dovolilnicami,
– rezervirana parkirna mesta, namenjena invalidom,
– površine, namenjene dostavnim vozilom,
– površine, namenjene parkiranju tovornih vozil in turističnih avtobusov,
– površine, namenjene parkiranju taksijev,
– površine, namenjene parkiranju oseb, ki uporabljajo dovolilnico za parkiranje,
– druge parkirne površine, ki jih na predlog strokovne službe OU določi župan.
Občina lahko zaračuna takso, oziroma drugo obliko plačila za parkiranje na parkirnih prostorih določenih v tem členu.
8. člen 
(območja kratkotrajnega parkiranja (modra cona) 
(1) Župan lahko na predlog strokovne službe OU določi parkirne površine namenjene kratkotrajnemu parkiranju. Območja kratkotrajnega parkiranja morajo biti označena s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo.
(2) Časovna omejitev parkiranja lahko velja preko celega dneva ali v določenih urah dneva, vse dni v tednu ali samo določene dneve, kar je razvidno iz dopolnilne table prometnega znaka.
(3) Na območju kratkotrajnega parkiranja je potrebno na vidnem mestu v vozilu označiti čas začetka parkiranja, oziroma s tehničnimi sredstvi zagotoviti, da je možno preveriti čas začetka parkiranja.
(4) Voznik po preteku časa za parkiranje ne sme ponovno podaljšati časa parkiranja.
(5) Parkiranje na površinah, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju, je lahko brezplačno ali plačljivo, kar je razvidno iz prometne signalizacije.
(6) Z globo 40 eurov se kaznuje voznik, pravna oseba ali samostojni podjetnik, za prekršek, če ne označi časa začetka parkiranja ali ponovno podaljša čas parkiranja po preteku s parkirno uro označenega časa.
9. člen 
(parkirne površine, na katerih ni uvedeno plačilo parkirnine) 
(1) Župan na predlog strokovne službe OU lahko določi parkirne površine, na katerih ni uvedeno plačilo parkirnin in so označene s predpisano prometno signalizacijo.
(2) Parkirne površine iz prejšnjega odstavka tega člena so:
– parkirišča ob voziščih javnih cest in drugih javnih površinah, označena s predpisano prometno signalizacijo,
– urejena parkirišča izven vozišč javnih cest, ki so označena s predpisano prometno signalizacijo,
– začasno urejena parkirišča izven vozišč javnih cest.
10. člen 
(parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine) 
(1) Župan lahko na predlog strokovne službe OU s sklepom določi parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine.
(2) Cene parkiranja se določijo s sklepom, ki ga potrjuje Občinski svet Občine Kočevje.
(3) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
(4) Na parkirnih površinah, kjer je s prometno signalizacijo določeno, da se plačuje parkirnina, mora voznik plačati parkirnino in ustrezno označiti čas parkiranja in vozilo po izteku časa, za katerega je bila plačana parkirnina, odpeljati.
(5) Parkirnina se ne plača za službena vozila organov MNZ, inšpekcijskih služb, redarstva, zdravstvene službe in službena vozila SV, če so na službeni vožnji in vozila, ki opravljajo intervencijsko delo, katerih prisotnost je nujno potrebna zaradi intervencije del.
(6) Voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, se kaznuje z globo 40 eurov, če:
– ne plača parkirnine na predpisan način,
– ne označi časa parkiranja,
– po izteku časa, za katerega je bila plačana parkirnina, ne odpelje vozila.
Če je lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila, s katerim je bil storjen prekršek, pravna oseba, državni organ ali samoupravna lokalna skupnost, se kaznuje za prekršek njihova odgovorna oseba, če na podlagi poizvedbe prekrškovnega organa ne sporoči imena dejanskega kršitelja, ki je uporabljal vozilo.
11. člen 
(parkiranje avtobusov in tovornih vozil) 
Parkiranje tovornih vozil in avtobusov je dovoljeno le na javnih parkirnih površinah določenih za tovrstna vozila. Ta mesta morajo biti označena s predpisano prometno signalizacijo. Z globo 40 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju s tem členom.
12. člen 
(parkirne hiše) 
Javne parkirne hiše imajo parkirne površine, ki so namenjene za parkiranje določene vrste vozil, kar je določeno s predpisano prometno signalizacijo.
13. člen 
(ostale parkirne površine) 
(1) Na predlog strokovne službe OU, lahko župan določi, da se posamezne parkirne površine uporabljajo za potrebe parkiranja motornih koles, koles z motorjem in koles.
(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
14. člen 
(parkirna mesta za taksi vozila) 
(1) Na predlog strokovne službe OU, lahko župan določi, da se posamezne parkirne površine uporabljajo izključno za potrebe taksi vozil.
(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
Z globo 40 eurov se kaznuje voznik, pravna oseba ali samostojni podjetnik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
15. člen 
(parkirna mesta za hotelske goste) 
(1) Na predlog strokovne službe OU, lahko župan določi, da se posamezne parkirne površine uporabljajo za parkiranje hotelskih gostov.
(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Za uporabo parkirnih prostorov iz prvega odstavka tega člena, lahko na predlog strokovne službe OU, župan določi plačilo povprečnine za posamezni parkirni prostor, višino uporabnine se določi s sklepom, ki ga potrjuje Občinski svet Občine Kočevje.
16. člen 
(izdaja dovolilnic) 
(1) Za parkiranje vozil stanovalcev s stalnim bivališčem na območju, kjer je uvedeno plačilo parkirnine, ter za parkiranje samostojnih podjetnikov, pravnih oseb, državnih organov in organov lokalnih skupnosti, ki imajo svoj sedež na območju, kjer je uvedeno plačilo parkirnine, lahko strokovna služba OU, na podlagi vloge izda dovoljenje za parkiranje za tekoči mesec ali tekoče leto proti plačilu. V dovoljenju se določijo pogoji za uporabo parkirne površine. Skupaj z dovoljenjem pristojni organ izda tudi dovolilnico za parkiranje, ki jo je imetnik dolžan namestiti na vidno mesto v vozilu. Seznam upravičencev glede na zgornje določbe, je kot priloga tega odloka.
(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo.
(4) Na eno stanovanjsko enoto oziroma poslovno enoto se lahko podeli največ dve dovolilnici.
(5) Cene mesečne ali letne takse se določijo s sklepom, ki ga potrjuje Občinski svet Občine Kočevje.
(6) Voznik, ki ne namesti dovolilnice iz prvega odstavka na vidno mesto v vozilu, se kaznuje z globo 40 eurov.
(7) Voznik, ki namesti neveljavno dovolilnico, se kaznuje z globo 40 eurov.
(8) Redar odvzame neupravičeno uporabljeno dovolilnico in jo pošlje organu, ki jo je izdal.
17. člen 
(javna parkirna mesta dana v najem) 
(1) Javna parkirna mesta v lasti Občine Kočevje, se lahko oddajo v najem tudi ostalim zainteresiranim uporabnikom s pogodbo v postopku, določenim z zakonom. Postopek vodi strokovne službe OU.
Najemojemalec najeta parkirna mesta uporablja le za lastne potrebe, za kar prejme dovolilnico za parkiranje.
(2) Parkiranje na parkirnih mestih iz prvega odstavka brez dovolilnice za parkiranje ni dovoljeno.
18. člen 
(dostavna mesta) 
(1) Strokovna služba OU lahko določi dostavna mesta na javnih prometnih površinah, ki so namenjena za opravljanje dostave blaga z dostavnimi vozili in opravljanje servisnih ter drugih storitvenih dejavnosti z vozili.
(2) Na dostavnih mestih iz prvega odstavka tega člena je dovoljeno parkiranje izključno le za čas namenjen dostavi blaga in opravljanju servisnih ter drugih storitvenih dejavnosti, vendar največ 30 minut.
(3) Vozilo, ki opravlja dostavo ali izvaja servisno ali drugo obliko storitvene dejavnosti na dostavnem mestu iz prvega odstavka tega člena, mora biti označeno tako, da so njegov dostavni, servisni ali storitveni značaj ter podatki o izvajalcu dostave, servisne ali storitvene dejavnosti na dobro viden način trajno ali začasno označeni na vozilu.
(4) Čas začetka parkiranja na dostavnem mestu iz drugega odstavka tega člena mora biti označen na vidnem mestu v vozilu.
III. OMEJITVE IN PREPOVEDI PARKIRANJA 
19. člen 
USTAVLJANJE IN PARKIRANJE je prepovedano:
– povsod, kjer to prepoveduje Zakon o varnosti cestnega prometa in ta odlok,
– v območju kratkotrajnega parkiranja – modri coni, če vozilo nima ustreznega parkirnega lističa ali s kakšnim drugim tehničnim sredstvom lahko dokaže dolžino parkiranja,
– na drugih urejenih parkiriščih izven označenih parkirnih mest,
– v območju za pešce v nasprotju z izdanim dovoljenjem,
– v nasprotju s prometno signalizacijo, kadar ni mogoče uporabiti drugega določila,
– na predelih, kjer predstavlja vozilo oviro pri odstranjevanju snega, nad priključkom za kanalizacijo ter ob posodah za odpadke.
IV. OBMOČJE ZA PEŠCE 
20. člen 
Območje za pešce, način označevanja in opremo teh površin, določi župan Občine Kočevje s posebnim sklepom na predlog strokovne službe OU.
21. člen 
(1) Na območju za pešce je omejen promet z motornimi vozili in kolesi z motorjem. Pešci lahko uporabljajo celotno prometno površino.
(2) Z globo 40 eurov se kaznuje voznik, pravna oseba ali samostojni podjetnik, če ravna v nasprotju s tem členom.
22. člen 
Vožnja s traktorji, motornimi vozili, in kolesi z motorjem je na območju za pešce dovoljena stanovalcem s stalnim prebivališčem, družbam, obrtnikom, samostojnim podjetnikom, društvom, (v nadaljevanju upravičenci), če imajo ti zagotovljen parkirni prostor za vozila na lastnih dvoriščih ali v garažah znotraj območja za pešce.
Ustavljanje in parkiranje vozil upravičencev iz prvega odstavka tega člena na območju za pešce, je prepovedano.
Upravičencem iz prvega odstavka tega člena izda strokovna služba OU dovolilnico.
Za pristojnost izdajanja dovolilnic lahko občina pooblasti tudi koncesionarja.
23. člen 
Na določenih parkirnih mestih znotraj območja za pešce je dovoljeno tudi parkiranje vozil stanovalcem s stalnim prebivališčem, ki nimajo zagotovljenega parkirnega prostora za parkiranje vozila na lastnem dvorišču ali garaži. Na eno stanovanjsko enoto se lahko za določen čas, ki je določen s posebnim sklepom župana in je označen na dovolilnici, podeli največ dve dovolilnici.
Parkiranje po tem členu se plačuje. Višina parkirnine se določi s sklepom, ki ga potrdi Občinski svet Občine Kočevje.
Dovolilnico morajo upravičenci namestiti vidnem mestu znotraj vozila, da je možna kontrola.
24. člen 
V območju za pešce je dovoljen promet tudi za vozila:
– Pošte Slovenije,
– organov za notranje zadeve,
– inšpekcijskih služb,
– redarstva,
– prve pomoči,
– komunalnih služb,
– socialnega varstva,
– gasilskih služb na nujni vožnji,
– vozila, ki jih vozijo invalidni vozniki ali njihovi spremljevalci in so označena s posebnim znakom za invalide,
– vozila zdravstvenih organizacij, s katerimi se opravljajo obiski bolnikov na domu,
– za izvajanje nujnih intervencij Telekoma Slovenije, Elektra idr.
Upravičencem se izda dovolilnica.
Za izvajanje nujnih intervencijskih del je voznik vozila dolžan na zahtevo nadzornega organa dati na vpogled delovni nalog za izvajanje del.
25. člen 
(parkiranje stanovalcev v območju za pešce) 
Neomejeno parkiranje v območjih za pešce je dovoljeno stanovalcem s stalnim ali začasnim prebivališčem, ki imajo lasten parkirni prostor ali garažo na parceli, ki pripada stavbi. Vozila morajo parkirati na teh prostorih. Stanovalcem, ki nimajo zagotovljenega parkirnega prostora v območju za pešce, morajo vozilo parkirati na zato določenih parkirnih površinah.
26. člen 
Vsi upravičenci, ki jim je bilo izdano dovoljenje za vožnjo, ustavljanje ali parkiranje v območju za pešce, so dolžni ob prodaji, zamenjavi vozila ali registrske tablice, preselitvi, prenehanju dejavnosti ali kakršni koli drugi spremembi, izdano dovoljenje z dovolilnico vrniti organu, ki jo je izdal.
27. člen 
(označevanje vozil v območju za pešce) 
Vozila morajo biti v času parkiranja v območju za pešce označena z dovolilnico oziroma začasnim dovoljenjem izdanim s strani pristojne službe OU ali od občine pooblaščenega koncesionarja. Dovolilnica mora biti nameščena na vidnem mestu armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim steklom tako, da je vidna v celoti.
Imetnik dovolilnice iz prvega odstavka tega člena je dolžan v 15 dneh od dneva, ko prenehajo veljati pogoji, na osnovi katerih je bila dovolilnica izdana, dovolilnico vrniti izdajtelju.
28. člen 
Dovolilnice smejo na območju za pešce uporabljati le njihovi imetniki. Če je ugotovljena zloraba dovolilnice za vstop v območje za pešce, se dovolilnica odvzame.
29. člen 
(ustavitev in parkiranje vozil v območju za pešce) 
(1) Na prometnih površinah v območju za pešce je dovoljeno le kratkotrajno parkiranje vozil do 30 minut.
(2) Na prometnih površinah v območju za pešce smejo vozila ustavljati ali parkirati le na mestih, določenih na dovolilnici oziroma začasnem dovoljenju. Vozila smejo parkirati samo v času nakladanja in razkladanja blaga oziroma vstopanja in izstopanja potnikov.
(3) Vozniki morajo čas začetka parkiranja vozila označiti s parkirnim listkom, s parkirno uro ali z drugim načinom za označitev časa prihoda. Nameščen mora biti s sprednjo stranjo na vidnem mestu armaturne plošče, pod prednjim vetrobranskim steklom tako, da je čas prihoda viden v celoti. Po poteku 30-minutnega parkiranja morajo vozila umakniti na označena parkirišča, v garaže, na dvorišča ali na parcelo, ki pripada stavbi oziroma jih morajo umakniti iz območja za pešce.
(4) Začetka parkiranja, ki je bil nastavljen na parkirni uri po vstopu na območje za pešce, ni dovoljeno pred oziroma po poteku časa kratkotrajnega parkiranja nastaviti na novo z namenom, da se podaljša čas zadrževanja vozila v območju za pešce.
(5) Stanovalci s stalnim prebivališčem v območju za pešce, ki nimajo garaže, dvorišča ali parcele, ki pripada stavbi, kjer bi lahko parkirali svoja vozila, smejo svoja vozila časovno neomejeno parkirati le na označenih parkirnih površinah.
30. člen 
(varovanje območja za pešce) 
(1) Območje za pešce je lahko varovano s premičnimi in nepremičnimi fizičnimi zaporami za preprečevanje vožnje vozil (v nadaljevanju: sistem fizične zapore).
(2) Naprave in oprema sistema fizične zapore so last Občine Kočevje.
(3) Za vstop in vožnjo v območju za pešce lahko imetniki dovolilnic pridobijo v uporabo tehnični pripomoček za upravljanje sistema fizične zapore.
(4) Tehnični pripomoček za upravljanje sistema fizične zapore sme uporabljati le imetnik pravice uporabe le-tega. Imetnik je dolžan tehnični pripomoček vrniti strokovni službi OU v 15 dneh od dneva, ko prenehajo veljati pogoji, na osnovi katerih je bila dovolilnica izdana.
(5) Nadzorni organ z odločbo odloči o odvzemu dovolilnice oziroma začasnega dovoljenja ter tehničnega pripomočka za upravljanje s sistemom fizične zapore, če se dovolilnica oziroma začasno dovoljenje uporablja v nasprotju z določili tega odloka.
(6) Imetnik dovolilnice oziroma začasnega dovoljenja mora v osmih dneh po vročitvi odločbe iz petega odstavka tega člena strokovni službi OU vrniti dovolilnico oziroma začasno dovoljenje in tehnični pripomoček za upravljanje s sistemom fizične zapore.
(7) Z globo v višini 40 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki namerno začasno ali trajno odtuji tehnični pripomoček za upravljanje sistema fizične zapore oziroma z njim omogoči vstop na območje za pešce nekomu, ki za vstop ni pridobil dovoljenja, strokovna služba OU pa mu z dnem izdaje odločbe onemogoči njegovo funkcioniranje.
(8) Z globo v višini 40 eurov se kaznuje posameznik za prekršek, ko namerno, zaradi neupoštevanja prometne signalizacije ali neupoštevanja navodil poškoduje naprave in opremo sistema fizične zapore. Povrniti mora tudi nastalo škodo.
31. člen 
(upravljanje sistema fizične zapore) 
(1) Za upravljanje sistema fizične zapore skrbi Občina Kočevje, ki lahko s pogodbo odda dela pogodbeniku, ki vzdržuje in skrbi za sistem fizične zapore, izvaja nadzor enkratnega vstopa, izdaja tehnične pripomočke za upravljanje sistema fizične zapore ter opravlja druge naloge v skladu s koncesijo oziroma pogodbo o upravljanju sistema fizične zapore.
(2) V primeru kršitev tega odloka mora upravljavec pisno, z ustrezno dokumentacijo odstopiti ugotovljeno kršitev v reševanje pristojnem nadzornem organu, ki izvede ukrepe skladno z veljavnimi predpisi.
32. člen 
(omejevanje vstopa in zadrževanja v območju za pešce) 
(1) Dostop na območje za pešce in čas zadrževanja motornih vozil na območju za pešce se lahko omejita tako, da se posameznemu imetniku dovolilnice za vstop, vožnjo in ustavljanje v območju za pešce določijo mesto vstopa in izstopa ter čas in drugi pogoji uporabe tehničnega pripomočka za upravljanje sistema fizične zapore.
(2) Način, pogoje vstopa in omejevanje uporabe tehničnih pripomočkov za upravljanje sistema fizične zapore določi župan na predlog strokovne službe OU s posebnim aktom.
(3) Za uporabo javnih prometnih površin v območju za pešce za kratkotrajno parkiranje se lahko določi tudi voznina. Višina voznine je lahko različna glede na obdobje dneva, ko se vozilo zadržuje v območju za pešce, in glede na čas zadrževanja vozila v območju za pešce, glede na dejavnost, zaradi katere je potreben prevoz v območju za pešce, in glede na prekoračitev največje dovoljene mase. Višina voznine je določena s sklepom, ki ga potrjuje Občinski svet Občine Kočevje.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
33. člen 
Višino taks za parkiranje, parkirnin, prevoznin, uporabnin in drugih vrst plačil iz tega odloka, se določijo s sklepom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Kočevje na predlog strokovne službe OU.
34. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehata veljati 38. in 38.a člen Odloka o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 45/14, 47/16, 85/16).
35. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2017-634
Kočevje, dne 16. maja 2017
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost