Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1400. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2016, stran 3872.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15) in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) ter 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 45/19) je Občinski svet Občine Kočevje na 26. redni seji dne 16. maja sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Kočevje za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2016.
2. člen 
Proračun Občine Kočevje za leto 2016 je realiziran v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
Skupina/podskupina kontov
Realizacija 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
17.125.864,51
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.410.755,49
70
DAVČNI PRIHODKI
9.876.947,78
700 Davki na dohodek in dobiček
8.889.388,00
703 Davki na premoženje
720.708,46
704 Domači davki na blago in storitve 
246.450,42
706 Drugi davki
20.400,90
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.533.807,71
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
3.079.552,62
711 Takse in pristojbine
12.639,89
712 Globe in druge denarne kazni
14.076,49
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
38.520,42
714 Drugi nedavčni prihodki
389.018,29
72
KAPITALSKI PRIHODKI
382.434,26
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
70.225,24
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
312.209,02
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.332.674,76
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.878.555,73
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.454.119,03
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
19.706.994,67
40
TEKOČI ODHODKI
4.539.055,52
400 Plače in drugi izdatki zaposleni
1.165.748,52
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
176.178,57
402 Izdatki za blago in storitve
3.130.005,97
403 Plačila domačih obresti
57.122,46
409 Rezerve
10.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
6.907.807,49
410 Subvencije
568.451,46
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.330.722,84
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
446.663,90
413 Drugi tekoči domači transferi
2.561.969,29
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.852.464,17
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.852.464,17
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
407.667,49
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
179.517,08
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
228.150,41
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II)
–2.581.130,16
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKI DELEŽEV (750+751+752)
10.020,55
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
10.020,55
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
10.020,55
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
6.469,50
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
6.469,50
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
6.469,50
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
3.551,05
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
2.243.701,56
50
ZADOLŽEVANJE
2.243.701,56
500 Domače zadolževanje
2.243.701,56
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
640.272,19
55
ODPLAČILA DOLGA
640.272,19
550 Odplačilo domačega dolga
640.272,19
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–974.149,74
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
1.603.429,37
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)
2.581.130,16
XII.
STANJE NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.207.626,65
3. člen 
Stanje neporabljenih sredstev proračuna na dan 31. 12. 2016 je 233.476,91 EUR, od tega namenska sredstva v višini 202.467,88 EUR in nenamenska sredstva v višini 31.009,03 EUR.
Neporabljena sredstva Občine Kočevje v letu 2016 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Kočevje za leto 2017.
4. člen 
Oblikovanje in poraba proračunske rezerve Občine Kočevje:
2.
OBLIKOVANJE REZERV
Stanje sredstev rezerv 1. 1. 2016
27.272,57
I.
Oblikovanje sredstev rezerv 
10.000,00
II.
Poraba sredstev rezerv
0,00
III.
Stanje sredstev rezerv na koncu leta 2016
37.272,57
Ostanek sredstev rezerv na dan 31. 12. 2016 v znesku 3.272,57 EUR se prenese v rezerve Občine Kočevje za leto 2017.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2016 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb, računa financiranja proračuna, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kočevje za leto 2016. Bilance so sestavni del tega odloka. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Celotno besedilo zaključnega računa Občine Kočevje za leto 2016 se objavi na spletni strani www.kocevje.si.
Št. 450-1/2017-615/44
Kočevje, dne 17. maja 2017
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost