Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1397. Pravilnik o sofinanciranju domoljubnih in veteranskih programov in projektov v Občini Kamnik, stran 3869.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 20. seji dne 10. 5. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju domoljubnih in veteranskih programov in projektov v Občini Kamnik 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S Pravilnikom o sofinanciranju domoljubnih in veteranskih programov in projektov v Občini Kamnik (v nadaljevanju: Pravilnik) se določajo namen, upravičenci, pogoji, merila in kriteriji za sofinanciranje domoljubnih programov in projektov v Občini Kamnik.
Programi in projekti predstavljajo in zadovoljujejo specifične potrebe občanov, društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju: izvajalci), ki delujejo na območju Občine Kamnik, imajo v Občini Kamnik sedež ali so njihovi člani občani Občine Kamnik.
Sredstva za sofinanciranje programov in projektov na področju domoljubne in veteranske dejavnosti v Občini Kamnik se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
Opredelitev pojmov po tem pravilniku:
– ''program (dejavnost)'' je kontinuirano izvajanje in koordiniranje aktivnosti skozi celo leto;
– ''projekt'' je posamična aktivnost izvajalca – posamični zaključen enkratni dogodek.
II. POGOJI ZA IZBOR UPRAVIČENCEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
2. člen 
Upravičenci do sofinanciranja programov in projektov na področju domoljubne dejavnosti so:
– izvajalci, registrirani kot domoljubna ali veteranska organizacija.
3. člen 
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Kamnik in izvajajo dejavnost na območju občine ali ne glede na sedež, če je program dela in projekt zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Kamnik,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– so registrirani za izvajanje domoljubne ali veteranske dejavnosti,
– vključujejo obujanje tradicije prijavitelja,
– vključujejo skrb za spomenike in spominska obeležja,
– spodbujajo k strpnosti, nenasilju,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenih programov in projektov,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa in projekta,
– imajo do občine poravnane vse obveznosti, v kolikor so bili sofinancirani iz občinskega proračuna v preteklih letih.
Morebitni dodatni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, se določijo v javnem razpisu za posamezno proračunsko leto.
Predmet sofinanciranja ne morejo biti projekti, ki imajo naravo:
– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja,
– investicij ali nakupa opreme.
Programi in projekti, ki se sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk Občine Kamnik, ne morejo biti predmet sofinanciranja po tem pravilniku.
III. JAVNI RAZPIS 
4. člen 
Postopek javnega razpisa mora biti skladen z veljavno področno zakonodajo.
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro domoljubnih in veteranskih programov in projektov,
– ime oziroma naziv in sedež naročnika, ki dodeljuje sredstva,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– obdobje,v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– način pošiljanja in vsebino vlog,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– navedbo uslužbencev, pooblaščenih za dajanje informacij v zvezi z vsebino javnega razpisa,
– morebitne druge podatke, zahtevane z veljavno zakonodajo.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili upravičencu izdelati popolno vlogo za kandidiranje na javnem razpisu.
Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so med drugim tudi:
– vzorec pogodbe,
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora upravičenec predložiti naročniku kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisu, in da je upravičen do sredstev.
Javni razpis se objavi na uradni spletni strani Občine Kamnik, lahko pa tudi v drugih medijih in ne sme trajati manj kot 15 dni.
5. člen 
Tričlansko komisijo za odpiranje ponudb in vrednotenje vlog za sofinanciranje domoljubnih in veteranskih programov in projektov s sklepom imenuje in razrešuje župan.
V primeru, da je član komisije predstavnik upravičenca, ki je kandidiral na javnem razpisu za sofinanciranje domoljubnih in veteranskih programov in projektov, se mora skladno z veljavno zakonodajo izločiti od odločanja in glasovanja o omenjeni vlogi.
Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa. Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, občinska uprava zavrže s sklepom.
Če je vloga formalno nepopolna, se prijavitelja pozove, da jo dopolni in se določi rok za dopolnitev. Če vloga v zahtevanem roku ni dopolnjena, jo občinska uprava zavrže s sklepom.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, jih oceni na podlagi meril in kriterijev ter pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga predloži občinski upravi.
Komisija o svojem delu sproti vodi zapisnike, ki jih podpišejo vsi člani komisije.
6. člen 
Občinska uprava na podlagi predloga komisije izda odločbo.
Po pravnomočnosti odločb, župan z vsemi izbranimi upravičenci sklene pogodbe za tekoče proračunsko leto.
Če izbrani upravičenec ne podpiše pogodbe v roku petnajst dni od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da od svoje vloge odstopa.
Kolikor upravičenci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za neizpolnjeni del obveznosti finančna sredstva ne izplačajo.
IV. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE VLOG 
7. člen
Pri vrednotenju vlog se upoštevajo predvsem naslednji kriteriji in merila:
1. Upravičenci so glede na število članov programa in projekta pri izračunu razdeljeni v tri skupine, in sicer:
I.
skupina
od 1 do 50 članov
2 točki
II.
skupina
od 51 do 90 članov
5 točk
III.
skupina
91 članov ali več
10 točk
Maksimalno število točk po tem kriteriju je 10.
2. Ocena kakovosti predlaganega programa in projekta upravičenca:
– kakovost predlaganega programa in projekta, jasnost 
postavljenih ciljev in dela
do 40 točk
– vključenost oziroma sodelovanje z domoljubnimi oziroma veteranskimi organizacijami pri izvedbi 
programa in projekta:
z eno organizacijo 6 točk
z dvema organizacijama 12 točk
s tremi organizacijami ali več 20 točk
– organizacija projekta lokalnega pomena, ki obuja 
tradicijo prijavitelja
do 20 točk
Maksimalno število točk po tem kriteriju je 80.
3. Izdelana finančna konstrukcija programa in projekta upravičenca:
– program in projekt ima jasno opredeljene vire 
financiranja (prihodki, odhodki)
do 5 točk
– višina zagotovljenih lastnih sredstev
od 0 % do 10 %
1 točka
od 11 % do 20 %
2 točki
od 21 % do 30 %
4 točke
od 31 % ali več
5 točk
Maksimalno število točk po tem kriteriju je 10.
Največje število točk, ki jih prijavitelj lahko doseže, je 100. Občina Kamnik lahko v javnem razpisu določi minimalno število točk, ki jih mora prijavitelj doseči za sofinanciranje programov in projektov.
Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk (višina proračunske postavke se deli z vsoto vseh točk prijaviteljev; na ta način se dobi vrednost ene točke v €).
8. člen 
Po končani izvedbi prijavljenega programa in projekta mora izvajalec Občini Kamnik predložiti poročilo o izvedbi programa in projekta.
V. KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju domoljubnih društev v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 23/10 in 13/16).
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/17-4/2
Kamnik, dne 10. maja 2017
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost