Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1394. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija, stran 3868.

  
Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 18/15, 10/16), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 18. seji dne 16. 5. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija 
1. člen 
V Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 27/09, 15/14, 26/14, 34/15) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec javne službe opravlja na območju občine naslednje storitve na podlagi javnih pooblastil:
– izdaja projektne pogoje, smernice in mnenja, vse v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora,
– izdaja soglasja k projektnim rešitvam,
– izdaja soglasja za priključek.
Dokumentacija, ki jo mora uporabnik predložiti k vlogi za pridobitev soglasja, je natančno predpisana v veljavnem tehničnem pravilniku.«
2. člen 
V tretjem odstavku 19. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Obnova in vzdrževanje vodovodnih priključkov na javno infrastrukturo vključuje nadzor, interventna popravila in načrtovane obnove vodovodnih priključkov, ne vključuje pa del na internem vodovodnem omrežju in internih obračunskih vodomerih.«
3. člen 
V 22. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»V večstanovanjskih stavbah mora biti za posamezne dele stavbe (stanovanjske in poslovne) zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z ločenimi obračunskimi vodomeri.«
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
4. člen 
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ukinitev vodovodnega priključka je mogoča, kadar gre za:
– začasni priključek,
– nestanovanjski objekt,
– rušenje priključenega objekta,
– stanovanjski objekt brez stalno prijavljenih oseb, ki ni v uporabi.
Vodovodni priključek odjavi lastnik objekta na predpisanem obrazcu izvajalca.
Izvajalec javne službe po odjavi izbriše uporabnika iz evidenc ter na stroške uporabnika fizično ukine vodovodni priključek. Vodovodni priključek se smatra za ukinjen, ko je ostranjen odcepni ventil oziroma navrtni oklep.«
5. člen 
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na pisno zahtevo uporabnika, zaradi opustitve uporabe stavbe, ki je daljša kot 120 dni, je upravljavec vodovoda dolžan začasno prekiniti dobavo pitne vode uporabniku. Stroške prekinitve dobave in vnovične priključitve pitne vode plača uporabnik po ceniku upravljavca vodovoda. V tem primeru uporabnik do ponovne vzpostavitve dobave pitne vode plačuje stroške javne infrastrukture.«
6. člen 
V sedmi alineji 48. člena se beseda »pravilnikom« nadomesti z besedo »predpisi«.
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2009
Idrija, dne 16. maja 2017
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost