Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1392. Odlok o javnem redu in miru v Občini Dol pri Ljubljani, stran 3866.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07 – UPB2, 27/08, 100/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), 3. in 27. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) ter 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10, 50/14 in 15/15) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 14. seji dne 17. 5. 2017 sprejel
O D L O K 
o javnem redu in miru v Občini Dol Pri Ljubljani 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru, varstvo ljudi in premoženja, zdravja in čistoče, zunanjega videza objektov in naselij, javnega zbiranja in javnih prireditev.
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
Vsakdo, ki prebiva ali se začasno nahaja na območju Občine Dol pri Ljubljani, je dolžan ravnati tako, da ne moti, vznemirja ali ovira drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža njihovega zdravja ali premoženja, da spoštuje javni red in mir, da skrbi za urejenost naselij ter da ne opušča dejanj, ki so po tem odloku obvezna, oziroma ne opravlja dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.
3. člen 
Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno odgovorne osebe, ki jih same storijo, za prekrške, ki jih storijo mladoletne osebe pa so odgovorni starši, skrbniki ali rejniki, če so prekrški posledica njihove pomanjkljive skrbi za mladoletnike.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU 
4. člen 
Za zagotovitev varstva javnega reda in miru je prepovedano:
1. popivati na javnih krajih zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač,
2. puščati motorna vozila z delujočimi motorji ali ogrevati motorje v strnjenih stanovanjskih naseljih dlje kot pet minut,
3. povzročati čezmeren hrup v bližini šol, ambulant ali drugih javnih ustanov,
4. s kakršnimkoli namernim ravnanjem motiti televizijske in radijske programe,
5. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času, ko je trošenje za ta namen omejeno,
6. kositi z ročnimi motornimi, vrtnimi kosilnicami in žagati drva ob nedeljah in praznikih v strnjenih naseljih.
III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA 
5. člen 
Da se zavaruje življenje in zdravje ljudi ter javno in zasebno premoženje je prepovedano:
1. na prireditvah in v javnih lokalih imeti orožje ali nevarno orodje,
2. opustiti opravila ali odstraniti objekte in naprave za varnost ljudi in premoženja,
3. z brezobzirno vožnjo poškropiti ali kako drugače onesnažiti ljudi,
4. prislanjati kolesa, kolesa z motorjem in motorna kolesa k stenam hiš in drugih objektov, robnikom hodnikov za pešce, izložbam ali na druge kraje, kjer to lahko povzroči škodo ali ovira promet,
5. kuriti ogenj ali sežigati odpadke, tako da to povzroča gost dim in prah ali na odprtem prostoru v bližini cest, zgradb, drugih objektov in drugih krajev, če ogenj ni ustrezno zavarovan oziroma pustiti ogenj nepogašen,
6. odmetavati goreče cigarete ali druge ogorke in pepel,
7. na javnih površinah puščati nezavarovane, odprte ali nezadostno odprte vodnjake, jame, jaške ali druge odprtine, če bi lahko to povzročilo nevarnost padca oziroma poškodbe.
IV. VARSTVO ZDRAVJA, ČISTOČE IN ZUNANJEGA VIDEZA 
6. člen 
Zaradi varstva zdravja, čistoče in zunanjega videza je prepovedano:
1. iztepati, izlivati ali metati z balkonov in oken karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje občanov,
2. na športnih igriščih, avtobusnih in železniških postajah ali drugih javnih prostorih zanemariti red in čistočo, tako da se s tem kvari videz, moti okolico ali ogroža zdravje ljudi,
3. prevažati mrhovino, kosti, kože, fekalije ali podobne odpadke v odprtih vozilih in s tem povzročati smrad ali zgražanje občanov in odlagati mrhovino na območju občine.
7. člen 
Lastniki stanovanjskih hiš, hišni sveti, upravljalci javnih površin in upravljalci cest ter upravljalci stanovanjskih in poslovnih zgradb ob cestah so dolžni zagotoviti:
1. da je sneg, ki je zapadel ali padel z objektov na ceste, s strehe na dohode k stanovanjskim in poslovnim zgradbam, prehode za pešce, kanalizacijske jaške in hidrante očiščen čimprej, najpozneje pa do 8. ure zjutraj, podnevi pa sproti odstranjevati novozapadli sneg,
2. da so vhodi k poslovnim in stanovanjskim zgradbam ob poledici posipani s soljo, peskom ali žaganjem,
3. da so odstranjene zastarele napisne table in napisi na stavbah, poslovnih prostorih ali na drugih javnih mestih.
8. člen 
Zaradi varstva ljudi in premoženja ter zunanjega videza mora lastnik ali upravljalec:
1. odstraniti enostavne objekte (kot so npr. drvarnica, uta, lopa in podobno), ki ne služijo več svojemu namenu in kvarijo videz kraja,
2. obnoviti ali odstraniti objekte, ki kvarijo videz ali ogrožajo varnost ljudi ali premoženja in so še vedno v uporabi,
3. ob občinski cesti ali pločniku redno odstranjevati vse rastline in druge predmete, ki segajo na občinsko cesto ali na pločnik, ali ki zmanjšujejo vidljivost na cesti, ovirajo javno razsvetljavo oziroma kako drugače ovirajo ali ogrožajo promet,
4. odstraniti drevesa ali veje dreves, pri katerih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo premoženje.
V. OBVEZNOSTI LASTNIKOV ŽIVALI 
9. člen 
(1) Živali ni dovoljeno voditi na otroška in športna igrišča, na zelene površine v bližini šol, vrtcev in vzgojno-varstvenih ustanov in pokopališč. Ta prepoved ne velja za živali, ki jih pri svojem delu uporabljajo pooblaščene osebe ali živali, ki se uporabljajo kot vodiči ali pomočniki oziroma službeni psi.
(2) Lastniki živali so dolžni za svojimi živalmi počistiti iztrebke. V ta namen so dolžni imeti s seboj ustrezen čistilni pribor za pobiranje iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristojnemu organu.
(3) Vsak skrbnik in lastnik živali je v naselju dolžan uporabljati smetnjake, ki so namenjeni za živalske iztrebke, in prostore, ki so temu namenjeni.
(4) V primeru, da na določenem območju ni smetnjakov za živalske iztrebke, mora skrbnik ali lastnik živali iztrebke počistiti tako, da jih zavije v ustrezno vrečko in odloži v smetnjak za komunalne odpadke.
(5) Na vseh javnih površinah je prepovedano odlagati hrano oziroma hraniti prostoživeče ali zapuščene živali.
VI. KAZENSKE DOLOČBE 
10. člen 
(1) Z globo 100 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 4., 5., 6., 7. ali 8. člena tega odloka.
(2) Z globo 250 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili, navedenimi v prejšnjem odstavku, odgovorna oseba pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika, pa z globo v višini 100 EUR.
(3) Če lastnik ali upravljalec ravna v nasprotju z določbami 3. in 4. točke 8. člena in pride zaradi tega do oviranja oziroma zapore prometa, se kaznuje z globo 400 EUR. Lastnik zemljišča ob občinski cesti je v tem primeru dolžan kriti tudi stroške odstranitve.
(4) Z globo 250 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 9. člena tega odloka.
(5) Z globo 500 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili, navedenimi v prejšnjem odstavku, odgovorna oseba pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika, pa z globo v višini 250 EUR.
(6) V primeru, da je globa za posamezno kršitev določena z zakonom, se osebo, ki stori prekršek, ne glede na določbe tega odloka, kaznuje z globo, ki je predpisana v zakonu.
VII. NADZOR 
11. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja medobčinski inšpektorat in redarstvo.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o javnem redu in miru na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 25/97, 62/97, 45/00).
13. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0320-0002/2017
Dol pri Ljubljani, dne 17. maja 2017
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
mag. Janez Tekavc l.r.

AAA Zlata odličnost