Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1391. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016, stran 3866.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) je občinski svet na 14. redni seji dne 17. 5. 2017 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna izkazuje:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
Skupaj prihodki 
4.879.877,06
II.
Skupaj odhodki 
4.595.512,05
III.
Presežek prihodkov nad odhodki 
284.365,01
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
0,00
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
0,00
VI.
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev 
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
Zadolževanje proračuna 
0,00
VIII.
Odplačila dolga 
187.131,47
IX.
Sprememba stanja sredstev na računu
97.233,54
X.
Neto zadolževanje 
–187.131,47
XI.
Neto financiranje 
–284.365,01
Stanje sredstev na TRR na dan 31. 12. 2015
750.165,14
Stanje sredstev na TRR na dan 31. 12. 2016
837.642,60
SREDSTVA REZERV:
prenos sredstev rezerv iz preteklih let
1.732,95
odhodki rezerv leta 2016
47.506,54
presežek sredstev rezerv za prenos v leto 2017
4.226,41
3. člen 
Presežek sredstev na računih proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenese v proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2017.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101-0004/2016-7
Dol pri Ljubljani, dne 17. maja 2017
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
mag. Janez Tekavc l.r.

AAA Zlata odličnost