Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1390. Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2015, stran 3865.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 101/13 – ZJF-G), 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R, 40/12 – ZUJF) ter 22. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je občinski svet na 13. redni seji dne 13. 10. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Dobrepolje za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrepolje za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015, ter o njihovi realizaciji v tem letu.
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.301.832
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.814.031
70
DAVČNI PRIHODKI
2.396.525
700
Davki na dohodek in dobiček
2.112.792
703
Davki na premoženje
191.398
704
Domači davki na blago in storitve
92.297
706
Drugi davki in prispevki
38
71
NEDAVČNI PRIHODKI
417.506
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
252.075
711
Takse in pristojbine
4.355
712
Globe in denarne kazni
5.465
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
4.489
714
Drugi nedavčni prihodki
151.123
72
KAPITALSKI PRIHODKI
7.090
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
7.090
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
0
73
PREJETE DONACIJE
530
730
Prejete donacije iz domačih virov
530
74
TRANSFERNI PRIHODKI
480.181
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
480.181
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.273.482
40
TEKOČI ODHODKI
832.485
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
193.538
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
29.644
402
Izdatki za blago in storitve
590.483
403
Plačila domačih obresti
0
409
Rezerve
18.820
41
TEKOČI TRANSFERI
1.241.937
410
Subvencije
15.219
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
874.066
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
136.671
413
Drugi tekoči domači transferi
215.982
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.017.435
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.017.435
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
181.625
430
Investicijski transferi
0
431
Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
81.873
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
99.752
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
28.350
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA
0
55
ODPLAČILA DOLGA
0
550
Odplačila domačega dolga
0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
28.350
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III)
–28.350
XII. PRENOS SREDSTEV NA RAČUNIH
444.403
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0007/2016
Videm, dne 13. oktobra 2016
Župan 
Občine Dobrepolje 
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost