Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1384. Poslovnik Fiskalnega sveta, stran 3844.

  
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15; v nadaljevanju: ZFisP) je Fiskalni svet na seji dne 24. 5. 2017 sprejel
P O S L O V N I K 
Fiskalnega sveta 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem poslovnikom se urejata organizacija in način dela Fiskalnega sveta.
V besedilu poslovnika uporabljeni izrazi predsednik, namestnik, član in drugi izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
Sedež Fiskalnega sveta je v Ljubljani, na Slovenski cesti 50.
Fiskalni svet lahko skliče svoje seje tudi zunaj sedeža.
3. člen 
Fiskalni svet ima pečat okrogle oblike. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, v zunanjem krogu pečata je napis Republika Slovenija, Fiskalni svet.
II. AKTI FISKALNEGA SVETA 
4. člen 
Akti, ki jih pripravlja in javno objavlja Fiskalni svet, so:
1. ocene vzdržnosti in skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili;
2. ocene upoštevanja fiskalnih pravil na podlagi predloga državnega proračuna, predloga sprememb državnega proračuna oziroma rebalansa državnega proračuna, ki je predložen v sprejem državnemu zboru;
3. ocene skladnosti izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili;
4. ocene ustreznosti predloga sprememb okvira za pripravo proračunov sektorja država in predloga programa ukrepov za odpravo odstopanj od srednjeročne uravnoteženosti;
5. ocene skladnosti izvrševanja odpravljanja odstopanj od srednjeročne uravnoteženosti s predpisi in drugimi akti;
6. ocene o nastanku ali prenehanju izjemnih okoliščin, zaradi katerih je mogoč odstop od srednjeročne uravnoteženosti;
7. ocene ustreznosti predlogov sprememb okvira za pripravo proračunov sektorja država zaradi dopustnih odstopanj od srednjeročne uravnoteženosti glede na naravo okoliščin iz prejšnje alineje tega člena;
8. drugi akti, ki jih določa zakon.
Fiskalni svet ocene iz prejšnjega odstavka pripravi in posreduje vladi ter državnemu zboru v rokih, določenih z ZFisP in zakonom, ki ureja javne finance.
V primeru, da v roku, ki ga določa zakon, zaradi izrednih okoliščin Fiskalni svet ne more sprejeti odločitve, ker se ne more sestati ali zagotoviti sprejemanja odločitve z večino iz tretjega odstavka 10. člena ZFisP, o tem pred iztekom roka obvesti vlado in državni zbor.
Odločitev mora sprejeti takoj, ko je to mogoče.
III. SEJE FISKALNEGA SVETA 
5. člen 
Fiskalni svet odloča na nejavnih sejah.
Fiskalni svet lahko odločitve sprejema tudi na dopisni seji.
Predsednik Fiskalnega sveta (v nadaljevanju: predsednik) lahko določi, da se posamezna gradiva obravnavajo tudi na javni seji.
6. člen 
Na sejah člani Fiskalnega sveta (v nadaljevanju: člani) sodelujejo in odločajo neposredno.
Na dopisnih sejah člani sodelujejo in odločajo z uporabo informacijsko-telekomunikacijske opreme in storitev v okviru informacijskega sistema za podporo postopkom sprejemanja odločitev Fiskalnega sveta (v nadaljnjem besedilu: informacijski sistem).
7. člen 
Predlog dnevnega reda seje Fiskalnega sveta predlaga predsednik.
Predlog dnevnega reda lahko predlagata tudi člana.
V predlog dnevnega reda seje Fiskalnega sveta se lahko uvrstijo le točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so določeni s tem poslovnikom.
O sprejemu dnevnega reda odloča Fiskalni svet na začetku seje.
8. člen 
Vabilo za sejo s predlogom dnevnega reda in gradivom za obravnavo se pošlje članom po elektronski pošti najmanj tri dni pred sejo Fiskalnega sveta, razen v primeru, ko je odločitev zaradi nujnih razlogov potrebno sprejeti v roku, ki onemogoča spoštovanje minimalnega roka.
V primeru, ko Fiskalni svet odločitve sprejema na dopisni seji, se gradivo pošlje po elektronski pošti in hkrati določi rok za dajanje pripomb oziroma rok, v katerem morajo člani sporočiti svojo odločitev.
9. člen 
Usklajevanje pripomb v primeru dopisne seje koordinira poročevalec iz 10. člena in o tem obvešča predsednika.
Ko so stališča do gradiva oziroma predloga odločitve, ki jo mora sprejeti Fiskalni svet, usklajena, o predlogu odločitve člani glasujejo.
10. člen 
Predhodno obravnavo posameznih zadev iz pristojnosti Fiskalnega sveta opravijo svetovalci Fiskalnega sveta (v nadaljevanju: svetovalci).
Gradivo za potrebe odločanja Fiskalnega sveta pripravi poročevalec. Vlogo poročevalca praviloma opravlja vodja analiz, razen v primeru, ko predsednik fiskalnega sveta za poročevalca določi drugega javnega uslužbenca.
Fiskalni svet lahko za pripravo strokovnih podlag ali mnenja o posameznih zadevah angažira zunanje strokovnjake.
11. člen 
Pisno gradivo praviloma vsebuje:
– naslov gradiva,
– predlog odločitve,
– obrazložitev, ki mora vsebovati podatke in vire podatkov, ki so bili uporabljeni,
– morebitne posledice odločitve,
– naslov institucije ali posameznika, ki je sodeloval pri pripravi gradiva na podlagi drugega ali tretjega odstavka prejšnjega člena,
– druge podatke, pomembne za odločanje.
12. člen 
Gradivo poročevalec posreduje predsedniku, ki preveri, ali gradivo vsebuje vse sestavine iz prejšnjega člena.
Če gradivo ne vsebuje vseh zahtevanih vsebin, ga vrne poročevalcu z napotkom, kako naj ga dopolni oziroma popravi in z rokom za dopolnitev oziroma popravek.
13. člen 
Ko gradivo vsebuje vse sestavine iz 11. člena, poročevalec po navodilih predsednika organizira posredovanje gradiva ostalima članoma zaradi izvedbe seje.
14. člen 
Na začetku obravnave posamezne točke dnevnega reda lahko poda predsednik ali poročevalec oziroma predlagatelj, kadar to ni predsednik, dopolnilno obrazložitev.
Po obrazložitvi lahko podata člana spreminjevalne ali dopolnilne predloge glede na predlagano gradivo oziroma glede na predlagani predlog odločitve. Spreminjevalni ali dopolnilni predlog mora biti obrazložen.
Obravnava točke dnevnega reda se po zaključeni razpravi lahko prekine zaradi priprave spreminjevalnih ali dopolnilnih predlogov, potrebe po posvetovanjih ali pridobitve dodatnih strokovnih mnenj. V primeru prekinitve seje predsednik določi rok, kdaj se bo seja nadaljevala.
IV. ODLOČANJE FISKALNEGA SVETA 
15. člen 
Fiskalni svet odločitve sprejema z večino glasov vseh članov.
Vsak član lahko obrazloži svoj glas. Glas proti mora biti vedno obrazložen.
Če je določeno gradivo mogoče sprejeti brez njegovega posameznega dela, lahko član glasuje le proti posameznemu delu gradiva. V navedenem primeru mora biti sporni del gradiva opredeljen kot samostojna celota na način, da se lahko iz gradiva izključi brez dodatnih pojasnil.
16. člen 
V primeru, ko potrebne večine iz prejšnjega člena ob prvem glasovanju ni mogoče doseči, se glasovanje o predlogu ponovi.
Če tudi po ponovljenem glasovanju ni mogoče doseči potrebne večine, se obravnava zadeve prekine ter pridobi dodatne strokovne podlage za ponovno odločanje. Ponovno odločanje se izvede v roku, ki ga določi predsedujoči ob prekinitvi seje.
17. člen 
Akte, ki jih sprejema Fiskalni svet, podpiše predsednik.
V primeru njegove zadržanosti akte podpiše član, ki ga za to pooblasti predsednik.
V. ZAPISNIK SEJE 
18. člen 
O vsaki seji Fiskalnega sveta se vodi zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu in razpravah na seji, podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti.
Zapisniku je treba predložiti original ali kopijo gradiva, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.
Za zapisnik seje Fiskalnega sveta skrbi javni uslužbenec, zadolžen za koordinacijo dela Fiskalnega sveta.
Na vsaki seji Fiskalnega sveta se obravnavajo in potrdijo zapisniki prejšnje seje.
Vsak član ima pravico podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb odloči Fiskalni svet. Če so pripombe sprejete, se zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe.
Potrjen zapisnik podpišeta predsedujoči Fiskalnega sveta, ki je sejo vodil, in javni uslužbenec, ki je vodil zapisnik.
Zapisnik in vsa gradiva, ki jih obravnava Fiskalni svet se dokumentirajo v skladu s predpisi o upravnem poslovanju, ki velja za organe državne uprave.
VI. JAVNOST DELA FISKALNEGA SVETA 
19. člen 
Javnost dela Fiskalnega sveta se zagotavlja s sporočili za javnost, z novinarskimi konferencami, internetnimi predstavitvami ter sporočili, poslanimi po drugih informacijsko-telekomunikacijskih sredstvih. Javnost dela se zagotavlja tudi z organizacijo javnih razprav in posvetovanj o temah, ki so v njegovi pristojnosti.
Izjave za javnost v imenu Fiskalnega sveta daje predsednik oziroma član, ki ga za to predsednik pooblasti.
Posamezen član lahko o odločitvi, ki jo je sprejel Fiskalni svet, predstavi tudi svoje ločeno mnenje, ki je lahko pritrdilno ali odklonilno.
VII. KONČNA DOLOČBA 
20. člen 
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00-2/2017/1
Ljubljana, dne 24. maja 2017
dr. Davorin Kračun l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti