Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1377. Pravilnik o načinu zbiranja in posredovanja podatkov na računih proračunskih uporabnikov odprtih izven sistema enotnega zakladniškega računa, stran 3837.

  
Na podlagi druge, tretje, četrte in pete alineje tretjega odstavka 27. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16) izdaja ministrica za finance
P R A V I L N I K 
o načinu zbiranja in posredovanja podatkov na računih proračunskih uporabnikov odprtih izven sistema enotnega zakladniškega računa 
1. člen 
Ta pravilnik določa način zbiranja in posredovanja podatkov o plačilih opravljenih v breme in dobro ter stanju sredstev na računih, ki so v skladu z drugo, tretjo, četrto in peto alinejo tretjega odstavka 27. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljnjem besedilu: ZOPSPU-1) odprti izven sistema enotnega zakladniškega računa.
2. člen 
Proračunski uporabniki iz druge in tretje alineje tretjega odstavka 27. člena ZOPSPU-1 enkrat letno najkasneje do 25. januarja za preteklo leto sporočajo Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) podatke o stanju sredstev na zadnji dan v posameznem koledarskem letu na računih, ki so odprti pri bankah v tujini, in sicer v elektronski obliki v skladu s Strukturo elektronske oblike podatkov, ki se izmenjujejo med proračunskimi uporabniki ter ostalimi, ki poročajo za proračunske uporabnike, in UJP (v nadaljnjem besedilu: Struktura elektronske oblike), določeno v prvem odstavku 23. člena Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (Uradni list RS, št. 109/12, 44/13, 58/14, 51/15 in 77/16 – ZOPSPU-1).
3. člen 
(1) Ponudnik plačilnih storitev iz četrte alineje tretjega odstavka 27. člena ZOPSPU-1 posreduje UJP podatke o plačilih, opravljenih v breme in dobro računov odprtih izven sistema EZR, ter o stanju sredstev na računih odprtih izven sistema EZR v elektronski obliki prek informacijskega sistema UJP za izmenjavo datotek, najkasneje naslednji delovni dan po spremembi podatkov o plačilih, opravljenih v breme in dobro, računov odprtih izven sistema EZR ter o stanju sredstev, in sicer do desete ure dopoldan.
(2) Elektronska oblika podatkov iz prejšnjega odstavka je podrobneje opredeljena v Priročniku za uporabo standarda ISO 20022 xml za izmenjavo podatkov za kreditna plačila, ki je objavljen na spletni strani UJP.
4. člen 
(1) Domači ponudniki investicijskih storitev, ki vodijo trgovalne račune za proračunske uporabnike, posredujejo UJP do 15. dne v mesecu za pretekli mesec podatke o stanju sredstev na trgovalnih računih proračunskih uporabnikov v elektronski obliki prek informacijskega sistema UJP za izmenjavo datotek.
(2) Proračunski uporabniki, ki imajo odprte trgovalne račune pri ponudnikih investicijskih storitev v tujini, posredujejo UJP do 15. dne v mesecu za pretekli mesec podatke o stanju sredstev na svojih trgovalnih računih v elektronski obliki prek informacijskega sistema UJP za izmenjavo datotek.
(3) Podatki iz prejšnjih dveh odstavkov se posredujejo v elektronski obliki v skladu s Strukturo elektronske oblike.
5. člen 
UJP najkasneje naslednji delovni dan po prejemu podatkov iz 2. člena, prvega odstavka 3. člena in 4. člena tega pravilnika, Ministrstvu za finance omogoči prevzem teh podatkov prek spletne aplikacije UJPnet.
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o sporočanju podatkov o plačilih, opravljenih v breme in dobro računov, ter o stanju sredstev na računih diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 75/14, 19/15 in 77/16 – ZOPSPU-1).
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati 9. oktobra 2017.
Št. 007-222/2017/11
Ljubljana, dne 19. maja 2017
EVA 2017-1611-0021
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost