Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017

Kazalo

1368. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-H), stran 3833.

  
Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16) in prvega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji 24. maja 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-H) 
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08, 85/11, 17/15 in 9/17) se v 3. členu črta besedilo:
»Univerza na Primorskem
Fakulteta za grajeno okolje
Skrajšano ime: UP FGO
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà di Scienza e Tecnologie dell'Ambiente Costruito
Sedež: Koper, Titov trg 5«.
2. člen 
V tretjem odstavku 6. člena:
– se črta prva alineja,
– dosedanja druga in tretja alineja postaneta prva in druga alineja,
– se v dosedanji četrti alineji, ki postane tretja alineja, za besedilom »(52) tehnika,« doda besedilo »(58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo,«,
– peta in šesta alineja postaneta četrta in peta alineja,
– se dosedanja sedma alineja, ki postane šesta alineja, spremeni tako, da se glasi:
»– Fakulteta za vede o zdravju: (42) vede o živi naravi, (72) zdravstvo, (81) osebne storitve.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/17-7/5
Ljubljana, dne 24. maja 2017
EPA 1866-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost