Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2017 z dne 25. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2017 z dne 25. 4. 2017

Kazalo

1097. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o nadzoru državne meje, stran 3226.

  
Na podlagi desetega odstavka 8. člena, drugega odstavka 12. člena, drugega odstavka 14. člena, šestega odstavka 22. člena in četrtega odstavka 28. člena člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo, 15/13 – ZNPPol in 5/17) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o nadzoru državne meje 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 116/07 in 38/12) se v 1. členu besedilo »namestitev avtomatskih fotografskih in snemalnih naprav« nadomesti z besedilom »način uporabe tehničnih sredstev«.
2. člen 
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (UL L št. 105, 13. 4. 2006, str. 1)« nadomesti z besedilom »Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (kodificirano besedilo) (UL L št. 77 z dne 23. 3. 2016, str. 1)«.
3. člen 
Naslov IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »Način uporabe tehničnih sredstev«.
4. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(1) Policija pri opravljanju nadzora državne meje uporablja tehnična sredstva iz prvega odstavka 8. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo, 15/13 – ZNPPol in 5/17).
(2) Table z opozorilnimi napisi se postavijo tam, kjer je potrebno na ta način opozoriti na bližino državne meje.
(3) Druga signalizacija se postavi na mestih, kjer je potrebno podati obvestilo o režimu razvrščanja potnikov in vozil na mejnih prehodih.
(4) Tehnična sredstva za fotografiranje, video in avdio snemanje se postavijo na delih državne meje, kjer je to smotrno za odkrivanje in preprečevanje nezakonitih prehodov državne meje. Ta tehnična sredstva lahko obsegajo tudi postavitev fotografskih naprav z detektorji gibanja na zeleni meji z namenom opozarjanja na nezakonit prehod državne meje in v smislu čimprejšnjega interveniranja policije za odkritje storilca kaznivega dejanja ali prekrška.
(5) Tehnična sredstva za prepoznavo oseb in predmetov obsegajo:
– videonadzorne sisteme na mejnih prehodih, ki se uporabljajo z namenom dokazovanja kaznivih dejanj in prekrškov ter v pritožbenem postopku zoper delo policistov,
– tehnično opremo, ki se uporablja za izvajanje Zakonika o schengenskih mejah.
(6) Tehnična sredstva za ugotovitev ali preverjanje identifikacije oseb ob primerjavi podatkov, zajetih v potovalnem dokumentu, se uporabljajo tako, da avtomatsko preberejo in preverijo podatke na potovalnem dokumentu oseb in jih primerjajo s podatki v evidencah, do katerih dostopa policija.
(7) Tehnična sredstva za identifikacijo vozil se uporabljajo tako, da omogočajo avtomatsko prepoznavo in branje registrskih tablic ter njihovo preveritev v evidencah, do katerih dostopa policija.
(8) Druga tehnična in druga sredstva so varovalna ograja ali druga tehnična ovira ali druga sredstva, ki se postavijo, namestijo in uporabljajo na mejnih prehodih ali drugje na državni meji z namenom preprečevanja nedovoljenega prehajanja državne meje.
(9) Na nameščenost videonadzornih sistemov se opozori z znakom. Znak mora biti nameščen tako, da je viden vsem potnikom, ne glede na to, ali vstopajo v državo ali izstopajo iz nje. Znak je velikosti 21 x 10,7 cm, na katerem je slika kamere in dobro viden napis »POLICIJA VIDEONADZOROVANO OBMOČJE« (VIDEO SURVEILLANCE), pod njim pa telefonska številka za pridobitev informacije, kje in koliko časa se hranijo posnetki videonadzora.
(10) Če so tehnična sredstva iz prvega odstavka tega člena, razen drugih tehničnih in drugih sredstev kot so varovalna ograja ali druga tehnična ovira, nameščena med mejnimi prehodi ali na mejnih prehodih, ko ti ne obratujejo, in niso fizično varovana, mora policija z ustreznimi organizacijskimi ukrepi zagotoviti, da je dostop do teh naprav nepooblaščenim osebam onemogočen. Če je to možno, policija zagotovi, da se posnetki ne hranijo v teh snemalnih napravah. Če to zaradi tehničnih lastnosti naprav ni možno, je potrebno zagotoviti, da se posnetki shranijo na ustrezen medij in da so v napravi samo posnetki največ za zadnjih sedem dni.
(11) Posnetki se hranijo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, na primernem mediju v prostorih policije. Prostor mora biti urejen tako, da je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam.
(12) Pri vpogledu v evidenco videonadzornega sistema mora biti razvidno, kateri posnetki se hranijo, katera pooblaščena uradna oseba si je posnetke kasneje ogledala, kopirala ali drugače elektronsko obdelovala in s kakšnim razlogom.
(13) Pridobljeni posnetki se smejo kopirati ali kako drugače elektronsko obdelovati samo zaradi dokazovanja v kazenskih postopkih, postopkih o prekršku, disciplinskih postopkih, pri ugotavljanju dejanskega stanja v pritožbenih postopkih zoper delo policistov, pri ugotavljanju morebitne odškodninske odgovornosti ali izobraževanja. Če se posnetki kopirajo zaradi izobraževanja, jih je potrebno elektronsko tako obdelati, da iz kopij posnetkov ni mogoče ugotoviti identitete oseb ali drugih osebnih podatkov.«.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-28/2017/8
Ljubljana, dne 18. aprila 2017
EVA 2017-1711-0001
mag. Vesna Györköš Žnidar l.r.
Ministrica 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost