Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

1004. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2016, stran 2985.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popravek, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 15. redni seji dne 5. 4. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Grosuplje za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2016 sestavljajo Poslovno poročilo in Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa. Zaključni račun vsebuje splošni del in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po ekonomski klasifikaciji, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Grosuplje za leto 2016 po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji. Zaključni račun sestavlja tudi realizacija Načrta razvojnih programov v letu 2016 in Bilanca stanja na dan 31. 12. 2016 z obrazložitvami.
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2016 izkazuje:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Trimestni konto 
Realizacija 2016
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
15.152.200
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
14.372.907
70
DAVČNI PRIHODKI
11.925.459
700
Davki na dohodek in dobiček
10.093.671
703
Davki na premoženje
1.481.989
704
Domači davki na blago in storitve
299.380
706 
Drugi davki
 50.419
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.447.448
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.247.521
711
Takse in pristojbine
11.257
712
Denarne kazni
94.306
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
206.108
714
Drugi nedavčni prihodki
888.256
72
KAPITALSKI PRIHODKI
351.896
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
39.164
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
312.732
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
427.397
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
403.805
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
23.592
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.341.370
40
TEKOČI ODHODKI
3.491.099
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
927.688
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
138.076
402
Izdatki za blago in storitve
2.342.080
403
Plačila domačih obresti
74.855
409
Rezerve
8.400
41
TEKOČI TRANSFERI
6.178.980
410
Subvencije
218.909
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.110.606
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
639.999
413
Drugi tekoči domači transferi
1.209.466
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.408.904
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.408.904
43
INVESICIJSKI TRANSFERI
262.387
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
160.242
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
102.145
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
810.830
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 
163.312
50
ZADOLŽEVANJE
163.312
500
Domače zadolževanje
163.312
VIII. ODPLAČILA DOLGA
916.270
55
ODPLAČILA DOLGA
916.270
550
Odplačila domačega dolga
916.270
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
57.872
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–752.958
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) =–(III.)
–810.830
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.522.341
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-3/2014
Grosuplje, dne 5. aprila 2017
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.