Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

1003. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2018, stran 2982.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 15. redni seji dne 5. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Grosuplje za leto 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Grosuplje (v nadaljevanju: občina) za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
(2) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2018 določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
18.097.285
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
16.731.339
70
DAVČNI PRIHODKI
12.474.524
700 Davki na dohodek in dobiček
10.500.764
703 Davki na premoženje
1.691.700
704 Domači davki na blago in storitve
282.060
71
NEDAVČNI PRIHODKI
4.256.815
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.647.805
711 Takse in pristojbine
14.000
712 Denarne kazni
163.300
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
261.150
714 Drugi nedavčni prihodki
2.170.560
72
KAPITALSKI PRIHODKI
722.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
722.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
643.946
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
593.946
741 Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
50.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
20.438.718
40
TEKOČI ODHODKI
4.793.276
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.159.030
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
171.975
402 Izdatki za blago in storitve
3.238.871
403 Plačila domačih obresti
70.000
409 Rezerve
153.400
41
TEKOČI TRANSFERI
6.795.545
410 Subvencije
347.265
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
4.268.900
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
735.220
413 Drugi tekoči domači transferi
1.444.160
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.552.897
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.552.897
43
INVESICIJSKI TRANSFERI
297.000
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
157.900
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
139.100
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–2.341.433
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
1.606.633
50
ZADOLŽEVANJE
1.606.633
500 Domače zadolževanje
1.606.633
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
765.200
55
ODPLAČILA DOLGA
765.200
550 Odplačila domačega dolga
765.200
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.500.000
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
841.433
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
2.341.433
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2017
(9009 Splošni sklad za drugo)
1.500.000
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov. Vsak posamezni finančni načrt je razdeljen na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Posamezni podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
(5) Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Grosuplje.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen 
(namenski prejemki in izdatki proračuna) 
(1) Poleg prejemkov iz 43. člena ZJF so namenski prejemki tudi:
a) vsi lastni prejemki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje proračunskih postavk, označenih z oznako LS (lastna sredstva);
b) požarna taksa, ki se uporablja za financiranje prostovoljnih gasilskih društev preko Občinske gasilske zveze Grosuplje v okviru posebej za to planirane proračunske postavke.
(2) Namenski prejemki, ki v preteklem letu niso bili porabljeni, se prenesejo v proračun tekočega leta, razen prihodkov iz naslova lastne dejavnosti neposrednih proračunskih uporabnikov.
(3) Vsi prejemki posamezne krajevne skupnosti, ki v tekočem letu niso porabljeni, se kot sredstva na računih prenesejo v naslednje leto, namen njihove porabe pa posamezna krajevna skupnost določi v svojem finančnem načrtu za naslednje leto, in sicer na postavkah z oznako LS.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun za leto izvrševanja (proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna) na ravni proračunske vrstice: proračunska postavka – podkonto.
(2) Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega neposrednega proračunskega uporabnika v posebnem delu proračuna.
(3) V primeru zagotavljanja pravic porabe za proračunske postavke, financirane iz evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna, župan prerazporeja pravice uporabe med proračunskimi postavkami različnih neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so v njegovi pristojnosti, neomejeno.
(4) V primeru razpisa za evropska sredstva in sredstva državnega proračuna, objavljenega sredi tekočega leta, lahko župan odpre novo proračunsko postavko za ta namen, pravice porabe pa zagotovi s prerazporeditvijo, dovoljeno v prejšnjem odstavku tega člena.
(5) Župan odloča tudi o odprtju novega štirimestnega konta v okviru proračunske postavke, če je to potrebno za izvedbo pravilne knjigovodske evidence. O prerazporejanju pravic porabe med šestmestnimi podkonti v okviru istega konta pa na podlagi predloga skrbnika proračunske postavke odloča vodja predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika.
(6) Prerazporeditev pravice porabe iz drugega in tretjega odstavka tega člena, odprtje nove proračunske postavke iz četrtega odstavka tega člena in odprtje novega konta iz petega odstavka tega člena župan odobri s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in kontu se pravica porabe povečuje in na katerih se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov konto.
(7) Prerazporeditev pravice porabe med podkonti istega konta odobri vodja predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na katerem podkontu se pravica porabe povečuje in na katerih se zmanjšuje.
(8) O prerazporeditvah pravic porabe in o odpiranju novih kontov in podkontov v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del občinskega proračuna, odloča predsednik krajevne skupnosti, in sicer tako, da prerazporeja pravice porabe med proračunskimi postavkami v okviru celotnega finančnega načrta krajevne skupnosti. Prerazporeditev se izvede na podlagi dokumentov, ki jih predsednik krajevne skupnosti izstavi na enak način, kot je to določeno za župana v šestem odstavku tega člena in vodje v sedem odstavku tega člena.
(9) Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah. Prvič poroča v okviru poročila o izvrševanju proračuna za prvo polletje, drugič pa v okviru zaključnega računa, ko občinskemu svetu poroča o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
(1) Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost večletnega projekta, če je vključen v veljavni načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah sprejetega proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na način iz naslednjega odstavka.
(2) Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2018 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v prihodnjih letih v višini, ki ne sme presegati 90% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2019 do višine 80% navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih pa do 10% navedenih pravic porabe.
(3) Skupni obseg obveznosti neposrednega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere, prevzetih v letu 2018, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 30% obsega pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika.
(4) Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo:
– za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika,
– za prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov,
– za prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, pristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.
(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika v letih, ko zapadejo in v načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(omejitev višine sklepanja pravnih poslov krajevnih skupnosti) 
(1) Za sklenitev pravnega posla vrednosti nad 3.000,00 EUR neto (pogodba, naročilnica), ki ga sklepa krajevna skupnost, mora krajevna skupnost predhodno pridobiti pisno soglasje župana.
(2) Soglasje župana ni potrebno za sklepanje pravnih poslov, v katere je občina vključena kot sofinancer.
8. člen 
(omejitev višine sklepanja pravnih poslov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Grosuplje) 
Za sklenitev pravnega posla v zvezi z investicijskim vlaganjem vrednosti nad 3.000,00 EUR neto (pogodba, naročilnica), ki ga sklepa javni zavod, katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, mora javni zavod predhodno pridobiti pisno soglasje župana
9. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
(1) Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
(2) Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
(3) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan, oziroma v primeru krajevnih skupnosti predsednik sveta), o spremembi vrednosti veljavnih projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov in o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov pa odloča občinski svet.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek, lahko v primeru razpisa za evropska sredstva in sredstva državnega proračuna, objavljenega sredi tekočega leta, župan odloča o uvrstitvi projekta v veljavni načrt razvojnih programov. Župan lahko odloča tudi v primeru spremembe vrednosti veljavnih projektov nad 20 %, kadar se ti projekti financirajo iz sredstev evropske unije ali sredstev državnega proračuna.
(5) Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
(6) Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko spremembe proračunskih virov na proračunskih postavkah s področja evropske kohezijske politike za finančno perspektivo 2014–2020 v veljavnem NRP za prihodnja leta usklajujejo brez omejitev znotraj skupne višine sprejetega NRP na teh proračunskih postavkah za posamezno leto.
10. člen 
(proračunski skladi) 
(1) Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
(2) Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 8.400,00 EUR.
(3) Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 70.000 EUR za posamezen primer odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
11. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
(1) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene (nove proračunske postavke), ki so nujno potrebni in za katere v proračunu niso zagotovljene pravice porabe ali za namene, za katere se med letom izkaže, da pravica porabe ni zagotovljena v zadostnem obsegu.
(2) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
12. člen 
(odpis dolgov) 
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 5.000,00 EUR
(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg posameznega dolžnika do neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
13. člen 
(letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine) 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem sprejme občinski svet, župan pa lahko sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za nepremičnine v posamični vrednosti do vključno 20.000,00 EUR.
Skupna vrednost poslov iz 12. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15)) znaša največ 5 % od skupne vrednosti posameznega načrta.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE 
14. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 1.606.633,00 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(začasno financiranje v letu 2019) 
V primeru začasnega financiranja Občine Grosuplje v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
16. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2018.
Št. 4100-0001/2017
Grosuplje, dne 5. aprila 2017
Župan 
Občina Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.