Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

1001. Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016, stran 2978.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 101/13) in 114. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13 in 48/15) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 15. redni seji 6. aprila 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016 
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Gorenja vas - Poljane.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016 obsega:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
Skupina/podskupina kontov
Realizacija 2016 v EUR brez centov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.271.864
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.731.882
70
DAVČNI PRIHODKI
5.497.858
700 Davki na dohodek in dobiček
4.938.991
703 Davki na premoženje
394.314
704 Domači davki na blago in storitve 
151.929
706 Drugi davki
12.624
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.234.024
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
195.056
711 Takse in pristojbine
4.557
712 Denarne kazni
62.306
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
29.564
714 Drugi nedavčni prihodki
1.942.541
72
KAPITALSKI PRIHODKI
297.101
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
74.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
223.101
73
PREJETE DONACIJE
1.615
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.615
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.218.895
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.209.731
741 Prejeta sredstva državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije
9.164
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
22.371
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
22.371
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.707.429
40
TEKOČI ODHODKI
2.486.888
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
464.224
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
68.866
402 Izdatki za blago in storitve
1.857.889
403 Plačila domačih obresti
17.909
409 Rezerve
78.000
41
TEKOČI TRANSFERI
2.534.357
410 Subvencije
88.403
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.873.898
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
175.809
413 Drugi tekoči domači transferi
396.247
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.471.453
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.471.453
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
214.731
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
169.639
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
45.092
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
564.435
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKI DELEŽEV (750+751+752)
23.713
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
10.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
10.000
440 Dana posojila
10.000
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
13.713
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
195.799
55
ODPLAČILA DOLGA
195.799
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
382.349
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–195.799
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.–IX =-III.)
–564.435
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH – 31. 12. PRETEKLEGA LETA
911.377
D.
PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE 
na dan 31. 12. 2016 znaša 21.604,10 EUR
Sredstva proračunske rezerve občine po zaključnem računu proračuna so prenesena v rezervni sklad.
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja ter bilanca stanja so sestavni del zaključnega računa proračuna in so objavljeni na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
3. člen 
Stanje sredstev na računih po zaključnem računu proračuna v višini 1.293.446,13 EUR je preneseno v proračun občine za leto 2017 kot sredstva na računih.
4. člen 
V okviru prihodkov proračuna so zajeti prihodki in odhodki krajevnih skupnosti.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-003/2015-017
Gorenja vas, dne 6. aprila 2017
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež l.r.