Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

999. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oznakah v Slovenski vojski, stran 2976.

  
Na podlagi tretjega odstavka 41. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) izdaja ministrica za obrambo
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oznakah v Slovenski vojski 
1. člen 
V Pravilniku o oznakah v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 3/95, 95/02, 83/04 in 62/05) se v 1. členu za besedo »specialnosti« dodata vejica in beseda »usposobljenosti«.
2. člen 
5. člen se črta.
3. člen 
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Oznake pripadnosti iz prejšnjega odstavka se nosijo na desnem rokavu uniforme na našitku in so oblikovane praviloma v obliki ščita. Enote nivoja brigade in samostojnih organizacijskih enot Slovenske vojske lahko izkazujejo pripadnost združeni enoti (brigadi ali samostojnemu polku – bataljonu) z oznako pripadnosti, ki se nosi na levi strani sprednjega dela baretke. Na oznakah pripadnosti, ki se nosijo na desnem rokavu uniforme in ne smejo presegati velikosti 12 x 8 cm (višina x širina) oziroma premera 10 cm za oznake v obliki kroga, so lahko upodobljeni različni simboli, številčne označbe in napisi.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»K obliki, vsebini in uporabi oznak pripadnosti iz tega člena mora na predlog poveljstev in enot predhodno dati soglasje načelnik Generalštaba Slovenske vojske.«.
4. člen 
Četrti odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe tega in prejšnjega člena se na uniformah namesto ali z oznakami pripadnosti lahko nosijo naslednje oznake:
– pripadniki, ki imajo po splošnih predpisih priznan status vojnega veterana, lahko nosijo oznako v obliki polkrožnega našitka v barvi službene ali bojne uniforme, z napisom zlatorumene barve »VETERAN« na službeni uniformi in z napisom črne oziroma temnejše barve »VETERAN« na bojni uniformi. Oznaka se nosi nad oznako pripadnosti oziroma drugo oznako iz tega odstavka;
– pripadniki, ki so nosilci priznanja Manevrske strukture narodne zaščite, lahko nosijo oznako v obliki okroglega našitka, v kateri so na levi in desni strani zeleni lipovi listi, v sredini pa par rok, ki objema rumeno sonce. Ozadje oznake je svetlo modro. Nad krogom je napis »VETERAN«, pod krogom pa napis »MSNZ«. Ta oznaka se lahko nosi na bojni ali službeni uniformi;
– pripadniki, ki so bili udeleženci prvega rednega vojaškega usposabljanja v Pekrah in na Igu v letu 1991, lahko nosijo oznako v obliki našitka, ki je po obliki in barvi enak našitku z oznako pripadnosti Slovenski vojski, le da je sredi polja številka »1«. Ta oznaka se lahko nosi na bojni ali službeni uniformi.«.
5. člen 
V naslovu V. poglavja se za besedo »SPECIALNOSTI« dodata vejica in beseda »USPOSOBLJENOSTI«.
6. člen 
Za tretjim odstavkom 15. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Oblike in vsebine oznak usposobljenosti, pridobljene v okviru Ministrstva za obrambo, Slovenske vojske ali v tujini, se določijo s programi vojaškega izobraževanja in usposabljanja. Oznake usposobljenosti ne smejo presegati velikosti 5 x 3,8 cm (širina x višina).«.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-47/2017-5
Ljubljana, dne 10. aprila 2017
EVA 2017-1911-0007
Andreja Katič l.r.
Ministrica 
za obrambo