Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

994. Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Žusem 2 v občini Šentjur, Šentvid pri Vuzenici – širitev v občini Vuzenica in Vrh pri Križu v občini Žužemberk, stran 2951.

  
Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Žusem 2 v občini Šentjur, Šentvid pri Vuzenici – širitev v občini Vuzenica in Vrh pri Križu v občini Žužemberk 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba je koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Žusem 2 v občini Šentjur, Šentvid pri Vuzenici – širitev v občini Vuzenica in Vrh pri Križu v občini Žužemberk.
2. člen 
(koncesijska pogodba) 
(1) Sklepanje koncesijske pogodbe se začne na podlagi predloga, ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice vloži pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo.
(2) Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen 
(splošni varstveni pogoji in ukrepi) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se v največji mogoči meri zmanjša poraba prostora in energije,
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom,
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije,
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči kot posledici posega,
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode,
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev,
– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje, in
– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
4. člen 
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu) 
Varstvo in zdravje pri delu mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavljati v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
5. člen 
(obveznost obveščanja in poročanja) 
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora organom in zavodom poročati v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, ter drugimi predpisi.
6. člen 
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine ter za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se zagotavljajo, odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
7. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha iz razlogov in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
8. člen 
(odvzem rudarske pravice) 
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA 
9. člen 
(izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v pridobivalnem prostoru Žusem 2 v občini Šentjur, k. o. Dobrina) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v skupni količini do 1.360.000 (milijon tristo šestdeset tisoč) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Žusem 2 pomeni širitev obstoječega pridobivalnega prostora Žusem v globino in na sosednjo parcelo, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Žusem 2 obsega:
a) v celoti zemljišče s parc. št. 127/64, k. o. Dobrina, ter
b) del zemljišča s parc. št. 127/34, k. o. Dobrina, ki je severno od daljice med točkama 1* in 2*, zahodno od premice, ki poteka skozi točki 2* in 3*, ter vzhodno od premice skozi točki 1* in 4*, pri čemer imajo navedene točke te koordinate v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
Točka
Y_GK
X_GK
1*
537463,72
112888,41
2*
537861,13
112851,70
3*
537859,38
113003,63
4*
537460,24
113103,61
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine +465 metrov.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora je 8,0936 hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ 28 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa Krajevni skupnosti Loka pri Žusmu, Loka pri Žusmu 139, 3223 Loka pri Žusmu, matična številka: 5020956000, davčna številka: SI19695624. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga je treba priložiti predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu s tem členom, pridobivalni prostor in njegova raba pa morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora; potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora pred potrditvijo rudarskega projekta po uradni dolžnosti pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po drugih predpisih;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 1-II-118/2-O-16/LS z dne 4. aprila 2016, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine,
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine,
– uporaba mineralne surovine in proizvodov njene obogatitve za lastne potrebe in prodajo na trgu ter
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se preprečijo nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter mogoči povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
10. člen 
(izkoriščanje proda v pridobivalnem prostoru Šentvid pri Vuzenici – širitev v občini Vuzenica, k. o. Šentvid) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda v skupni količini do 93.837 (triindevetdeset tisoč osemsto sedemintrideset) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Šentvid pri Vuzenici – širitev je širitev obstoječega pridobivalnega prostora Šentvid pri Vuzenici v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Šentvid pri Vuzenici – širitev obsega:
a) v celoti zemljišči s parc. št. 251 in 252, obe k. o. Šentvid,
b) del zemljišča s parc. št. 244/3, k. o. Šentvid, ki je severozahodno od premice, ki poteka skozi točki Š in 3, pri čemer točka Š pomeni štirimejo zemljišč s parc. št. 252, 244/3, 250 in 247, vse k. o. Šentvid, točka 3 pa ima te koordinate v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
Točka
Y_GK
X_GK
3
514795,57
163082,27
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine +330 metrov.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora je 1,0514 hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ deset let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi GRADBENIŠTVO KUSTER, nizke in visoke gradnje, d. o. o., Gmajna 55, 2380 Slovenj Gradec, matična številka: 2182394000, davčna številka: SI 13421719. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga je treba priložiti predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu s tem členom, pridobivalni prostor in njegova raba pa morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora; potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora pred potrditvijo rudarskega projekta po uradni dolžnosti pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po drugih predpisih;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 4-III-1119/2-O-16/AG z dne 23. novembra 2016, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine,
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine,
– uporaba mineralne surovine in proizvodov njene obogatitve za lastne potrebe in prodajo na trgu ter
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se preprečijo nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter mogoči povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
11. člen 
(izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v pridobivalnem prostoru Vrh pri Križu v občini Žužemberk, k. o. Gornji Križ) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v skupni količini do 479.020 (štiristo devetinsedemdeset tisoč dvajset) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Vrh pri Križu je nov pridobivalni prostor v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Vrh pri Križu obsega del zemljišča s parc. št. 529/7, k. o. Gornji Križ, ki je zahodno od poligona točk T-T07-T06-T05-P, pri čemer točka T pomeni tromejo zemljišč s parc. št. 529/7, 1210/1 in 1210/2, vse k. o. Gornji Križ, točka P pomeni presečišče premice, ki poteka skozi točki T06 in T05, s parcelno mejo med zemljiščema s parc. št. 529/7 in 529/9, obe k. o. Gornji Križ, točke T05, T06 in T07 pa imajo te koordinate v Gauss-Krugerjevem koordinatnem sistemu:
Točka
Y_GK
X_GK
T05
491384,59
79420,86
T06
491448,43
79475,32
T07
491453,84
79504,80
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine +270 metrov.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora je 3,4477 hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ 17 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi GOSTGRAD, Gostinstvo, gradnje in storitve d. o. o., Žužemberk, Grajski trg 4, 8360 Žužemberk, matična številka: 1786601000, davčna številka: SI 36802255. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga je treba priložiti predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu s tem členom, pridobivalni prostor in njegova raba pa morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora; potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora pred potrditvijo rudarskega projekta po uradni dolžnosti pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po drugih predpisih;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 6-III-464/2-O-16/AŠP z dne 29. novembra 2016, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine,
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine,
– uporaba mineralne surovine in proizvodov njene obogatitve za lastne potrebe in prodajo na trgu ter
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se preprečijo nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter mogoči povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
(obveznost sanacije in rekultivacije iz predhodnih rudarskih pravic) 
Krajevna skupnost Loka pri Žusmu, Loka pri Žusmu 139, 3223 Loka pri Žusmu, matična številka: 5020956000, davčna številka: SI 19695624, mora tehnični kamen dolomit izkoriščati v pridobivalnem prostoru Žusem ter izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč v skladu s Koncesijsko pogodbo št. 354-14-210/01 z dne 10. decembra 2001, razen če sklene novo koncesijsko pogodbo na podlagi 9. člena te uredbe, ki vključuje tudi območje iz Koncesijske pogodbe št. 354-14-210/01 z dne 10. decembra 2001.
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-4/2017
Ljubljana, dne 13. aprila 2017
EVA 2017-2430-0015
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti