Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017

Kazalo

719. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2017, stran 2089.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 in 96/15), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 21. redni seji dne 10. 3. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2017 (Uradni list RS, št. 13/16 in 3/17) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prihodki in dohodki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
SKUPINA
OPIS
PRORAČUN 2017 v €
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.568.773
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.043.808
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.210.544
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.100.986
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
93.030
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITEV
16.528
706 DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
833.265
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
176.270
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
2.000
712 DENARNE KAZNI
3.800
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
507.451
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
143.743
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
19.992
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
17.660
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN MATERIALNEGA PREMOŽENJA
2.332
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
504.973
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
393.653
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IN SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
111.320
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.625.370
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.372.436
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKIH ZAPOSLENIH
400.798
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
60.789
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
880.851
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
7.200
409 SREDSTVA, IZLOČENE REZERVE
22.799
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.339.933
410 SUBVENCIJE 
152.947
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
748.190
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORAGNIZAC. IN USTANOVAM
156.820
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
281.975
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
876.301
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
876.301
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
36.700
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
36.700
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 
0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–56.597
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
418
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
418
44 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 DANA POSOJILA
0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
418
C
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
57.408
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
57.408
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA
102.029
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
102.029
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI+X.) = (I.+VI.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–100.800
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–44.621
XI. NETO FINANCIRANJA (VI.+X.-IX.)
56.597
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
100.800
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Tišina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
V prvem odstavku 5. člena se dodata novi točki:
»10. Točka omrežnina za vodovodno omrežje, ki spada v pristojnost delovanja režijskega obrata Občine Tišina se uporablja za investicije in investicijsko vzdrževanje na vodovodnem omrežju
11. Točka Prihodki iz naslova poslovnega najema se uporabljajo za vlaganja v javno gospodarsko infrastrukturo«.
3. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2017-1
Tišina, dne 13. marca 2017
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.