Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017

Kazalo

694. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje, stran 2039.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) ter 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 14. seji dne 8. 3. 2017 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom Občina Grosuplje, s sedežem Taborska cesta 2, Grosuplje (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje (v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavo sodijo:
– Matična osnovna šola v Grosupljem,
– Dislocirana enota v Grosupljem, enota Adamičeva,
– Podružnična šola Žalna, enota Žalna,
– Podružnična šola Št. Jurij, enota Št. Jurij in
– Podružnična šola Kopanj, enota Kopanj.
II. STATUSNE DOLOČBE 
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen 
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje.
Sedež zavoda: Tovarniška cesta 14, Grosuplje.
Skrajšano ime zavoda: OŠ LA Grosuplje.
V sestavo OŠ LA Grosuplje sodijo:
– Matična osnovna šola v Grosupljem, Tovarniška cesta 14, Grosuplje,
– Dislocirana enota Adamičeva cesta 29, Grosuplje,
– Podružnična šola Žalna, Žalna 1,
– Podružnična šola Št. Jurij, Št. Jurij 14,
– Podružnična šola Kopanj, Velika Račna 43.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi podružnični šoli ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen 
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga. Podružnične šole v pravnem prometu nimajo pooblastil.
4. člen 
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, na registrskem vložku št. 1099/00.
Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
5. člen 
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
6. člen 
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm in 20 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje, Tovarniška cesta 14, Grosuplje.
Pečat uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem, oziroma njihovim staršem.
Ravnatelj sprejme akt o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7. člen 
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj. Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pooblaščenipomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
8. člen 
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in Upravo RS za javna plačila podpisujejo za zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Upravi RS za javna plačila, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
9. člen 
V šolski okoliš, kjer zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju sodijo naselja:
– Osnovna šola LA Grosuplje, Tovarniška cesta 14: Grosuplje z naslednjimi ulicami: Adamičeva cesta vse parne številke, Pod gozdom cesta I od številke 6 dalje, Pod gozdom cesta II od številke 9 dalje, Pod gozdom cesta III do VIII, Stritarjeva cesta, Kadunčeva cesta, Kolodvorska ulica, Taborska cesta, Industrijska cesta, Cesta Toneta Kralja, Kosovelova cesta, Levstikova cesta, Trubarjeva cesta, Prečna pot, Partizanska cesta, Veselova cesta I do III, Jurčičeva cesta I do III, Jurčičeva pot, Pod hribom I do III, Tovarniška cesta, Hribska pot, Pri nadvozu, Kersnikova cesta, Jakhlova cesta, Župančičeva cesta, Kovačičeva cesta, Obrtniška cesta, Cesta na Krko, Gasilska cesta, Rožna dolina, Malo Mlačevo št. 23, 24, 33, 35, Veliko Mlačevo številke 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 62 in 63, Spodnja Slivnica, Ponova vas do številke 12, Brezje, Brvace;
– Podružnična šola Žalna: Žalna, Velika Loka, Mala Loka, Luče, Plešivica pri Žalni, Lobček, Zagradec pri Grosupljem, Veliko Mlačevo, razen številk iz prve alineje, Malo Mlačevo razen številk iz prve alineje, Velika Ilova Gora, Mala Ilova Gora, Gabrje pri Ilovi Gori;
– Podružnična šola Št. Jurij: Št. Jurij, Vino, Vrbičje, Udje, Podgorica pri Št. Juriju, Gornji Rogatec, Bičje, Cerovo, Mala vas, Pece, Ponova vas od številke 13 dalje, Medvedica, Velike Lipljene, Male Lipljene, Rožnik, Škocjan, Železnica;
– Podružnična šola Kopanj: Velika Račna, Mala Račna, Predole, Čušperk.
Matična enota je Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo za celoten zavod.
Šolski okoliš iz prvega odstavka tega člena je zarisan v kartografskem prikazu registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije in je na vpogled na Geodetski upravi Republike Slovenije, izpostavi Grosuplje.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
10. člen 
Dejavnosti zavoda v okviru javne službe po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje,
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi,
– N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– P/85 590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– R/93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti:
– I/56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi,
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi
– J/58.110 Izdajanje knjig
– J/58.190 Drugo založništvo
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– N/77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup,
– N/77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,
– N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– R/93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
kot tržne dejavnosti. Pred uvedbo posamezne zgoraj navedene tržne dejavnosti mora zavod pridobiti soglasje ustanovitelja.
11. člen 
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
12. člen 
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.
Zavod izdaja spričevala, ki štejejo kot javne listine. Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje v register vpisanih dejavnosti.
13. člen 
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA 
14. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
15. člen 
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov. Predstavniki ustanovitelja ne morejo biti zaposleni v zavodu.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed delavcev zavoda tako, da se zagotovi njihova enakomerna zastopanost v svetu, in sicer iz matične šole v Grosupljem, Tovarniška cesta 14, dva člana, iz dislocirane enote Adamičeva cesta enega člana, enega člana izmed strokovnih, administrativnih oziroma tehničnih delavcev in iz ostalih treh podružničnih šol enega skupnega člana. V prvem mandatu je peti predstavnik delavcev v svetu zavoda iz podružnične šole Žalna, v drugem iz podružnične šole Kopanj, v tretjem pa podružnične šole Št. Jurij. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja, ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev. Predstavniki staršev se v svetu zavoda izmenjujejo tako, da imata matična šola v Grosupljem, Tovarniška cesta 14 in dislocirana enota Adamičeva cesta 29 po enega člana, ostale tri podružnične šole pa enega skupnega člana v svetu zavoda. V prvem mandatu je predstavnik staršev v svetu zavoda iz podružnične šole Št. Jurij, v drugem iz podružnične šole Žalna in v tretjem iz podružnične šole Kopanj. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok (učencev) v zavodu.
Člani sveta na konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov. Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
16. člen 
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema letna poročila,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
17. člen 
Članu sveta zavoda preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če odstopi,
– če predstavniku delavcev preneha delovno razmerje,
– če je imenovan na funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v svetu.
Članu sveta šole preneha mandat zaradi razlogov iz prve, druge, tretje in četrte alinee prvega odstavka tega člena z dnem, ko svet šole ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
Članu sveta šole preneha mandat zaradi razloga iz pete alinee prvega odstavka tega člena, z dnem prenehanja delovnega razmerja.
Članu sveta šole preneha mandat zaradi razlogov iz šeste alinee prvega odstavka tega člena, z dnem pričetka dela na drugi funkciji.
Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
Če je potekel mandat predstavniku delavcev, svet šole takoj razpiše nadomestne volitve.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
18. člen 
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
19. člen 
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj desetina delavcev zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat v zavodu, vsak delavec z aktivno volilno pravico pa ima tudi možnost samokandidature za predstavnika delavcev v svetu zavoda.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
20. člen 
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navede imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed delavcev zavoda. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti. Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
21. člen 
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev zavoda v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati izmed delavcev zavoda, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata izmed delavcev zavoda dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v prostorih zavoda v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
22. člen 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji od katere začne članom sveta teči mandat. Na prvi seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika.
Prvo sejo sveta zavoda skliče dotedanji predsednik sveta zavoda najkasneje v roku 15 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta zavoda. Do izvolitve predsednika sveta zavoda vodi sejo sveta dotedanji predsednik sveta zavoda.
Predsednik predstavlja in zastopa svet zavoda, podpisuje zapisnike in sklepe sveta zavoda, skupaj z ravnateljem skrbi za izvedbo sklepov, sklicuje in vodi seje sveta zavoda in opravlja druge naloge, potrebne za delovanje sveta zavoda.
V odsotnosti predsednika sveta zavoda opravlja naloge iz prejšnjega odstavka njegov namestnik.
Svet zavoda lahko sprejme za svoje delo poslovnik.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
23. člen 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
V primeru, da je predstavnik delavcev v svetu zavoda odpoklican ali odstopi po lastni volji, ga nadomesti naslednji na volilni listi kandidatov predstavnikov delavcev v svetu zavoda, ki si je pridobil največ glasov.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.
24. člen 
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.
2. Ravnatelj
25. člen 
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj. Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Ravnatelj zavod zastopa in predstavlja brez omejitev.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje, predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela v zavodu,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje podružničnih šol,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo,
– odgovarja za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo šole in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
a) Pomočnik ravnatelja
26. člen 
Zavod ima enega ali več pomočnikov ravnatelja. Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti učiteljski zbor. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
b) Vodja podružnične šole
27. člen 
Podružnična šola ima vodjo. Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev podružnične šole.
Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja, organizacijske naloge v podružnični šoli in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje podružnične šole v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
28. člen 
Strokovni organi v zavodu so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbori,
– razredniki,
– strokovni aktivi.
4. Svet staršev
29. člen 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda. Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev določajo zakon in pravila zavoda.
Mandat predstavnika staršev traja eno leto, posameznik pa je lahko predstavnik staršev oddelka, v katerega je vključen njegov otrok, tudi večkrat zapored.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe zavoda,
– oblikuje in daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja v postopku imenovanja ravnatelja,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno-izobraževalnega dela in projekte,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom,
– za svoje delo lahko sprejme poslovnik.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU 
30. člen 
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik.
31. člen 
Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanju v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistematizacije delovnih mest. Sistematizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ministrstvom, pristojnim za šolstvo.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministra.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
32. člen 
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda. Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje (nepremičnine in opremo) na lokacijah Tovarniška cesta 14, v Grosupljem in Adamičeva cesta 29, v Grosupljem ter na lokacijah podružničnih šol.
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu.
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem.
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
33. člen 
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, nadstandardne programe, po predhodnem soglasju ustanovitelja in v skladu z zakonskimi ter podzakonskimi določili, pa tudi za delovno uspešnost zaposlenih.
Za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu za delovno uspešnost se uporabljajo zakonski in podzakonski predpisi, ki oblikujejo plače v javnem sektorju.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.
Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega so mu bila dodeljena.
34. člen 
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z donacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod mora ustanoviti šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno. Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
35. člen 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
36. člen 
Ustanovitelj izvaja ustanoviteljske pravice in obveznosti v skladu s predpisi in v tem okviru zlasti:
– zagotavlja sredstva in pogoje za delo zavoda,
– daje mnenje k imenovanju ravnatelja,
– spremlja namembnost porabe sredstev,
– daje soglasje k porabi prihodkov nad odhodki sredstev,
– opravlja druge obveznosti v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod izvaja svoje pravice in obveznosti v skladu s predpisi in tem odlokom ter v tem okviru zlasti:
– najmanj enkrat letno poroča ustanovitelju o izvajanju programa razvoja šole ter o izvajanju letnega delovnega načrta zavoda,
– sodeluje pri načrtovanju razvoja dejavnosti v Občini Grosuplje,
– zagotavlja ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene,
– uresničuje druge pravice in obveznosti v skladu s tem odlokom in predpisi.
IX. JAVNOST DELA 
37. člen 
Delo zavoda je javno. Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili. Starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati vzgojno-izobraževalnemu delu zavoda, razen v primerih, ko to določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj.
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj zavoda ali oseba, ki jo pooblasti ravnatelj.
X. NADZOR 
38. člen 
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.
39. člen 
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
40. člen 
Zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve, ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, se uredi s pravili. S pravili se uredi tudi notranjo organizacijo in delo zavoda.
Zavod ima tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon, ki ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
41. člen 
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
42. člen 
Ravnateljica Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje je dolžna od pričetka veljave do uporabe tega odloka opraviti vsa dejanja v zvezi z vpisom sprememb statusa zavoda v sodni register v skladu z veljavnimi predpisi, ter v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje, ter druge naloge v zvezi s konstituiranjem organov zavoda in zagotoviti vse druge potrebne pogoje za začetek nemotenega izvajanja dela zavoda v skladu s tem odlokom.
43. člen 
Zaradi izločitve Podružnične šole Šmarje-Sap je potrebno izvesti nadomestne volitve v svet zavoda za enega predstavnika delavcev in enega predstavnika staršev Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje. Ostali člani sveta zavoda nadaljujejo svoje delo do izteka mandata.
Nadomestne volitve se opravijo do pričetka uporabe tega odloka.
44. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje (Uradni list RS, št. 49/10).
45. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-1/97
Grosuplje, dne 8. marca 2017
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost