Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017

Kazalo

688. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Babno-Ložnica V, stran 2029.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Babno-Ložnica V
1. 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Babno-Ložnica V (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Zemljišča ležijo v ureditvenem območju, katerega prostorsko urejanje opredeljuje Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Babno (projekt izdelal RC Planiranje Celje, št. projekta 088/86-88, Uradni list RS, št. 36/88). Predmetno območje predstavljajo zemljišča znotraj območja »LKS«, Ložnica-Koprivnica-Sušnica, dolgoročno namenjenega širitvi mestnega območja.
Na obravnavanem območju je potrebno skladno s smernicami notranjega prostorskega razvoja naselij in potrebami po novogradnjah, sanacijah obstoječih stavb in urejanju javnih površin, izdelati izvedbeni prostorski akt.
3. 
(predmet, programska izhodišča, namen in ureditveno območje OPPN) 
Predmet OPPN je pridobitev pogojev za predvideno gradnjo športnega in stanovanjskih objektov ter dograditev komunalne, prometne in druge infrastrukture, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov podala izvedbene pogoje za gradnjo.
Območje OPPN obsega parc. št.: 1138/2 in 1137, obe k.o. Medlog. Območje OPPN se v fazi priprave lahko dopolni s sosednjimi parcelami glede na prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4. 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, pripravljena v dogovoru z Mestno občino Celje na podlagi prikaza stanja prostora, Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01), Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01), investicijskih namer investitorja ter strokovnih podlag, ki bodo izdelane za celotno območje predvidenega OPPN.
5. 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci) 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice, in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN so:
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo;
– Vodovod-kanalizacija, JP d.o.o.;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.;
– Energetika Celje, JP d.o.o.;
– Simbio, JP d.o.o.;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
6. 
(roki za postopek sprejemanja) 
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena 10 tednov po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden 12 mesecev po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravo OPPN financira pobudnik, Boštjan Pirc, Vojnik, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
8. 
(končna določba) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-30/2016
Celje, dne 4. avgusta 2016
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 
 
Po pooblastilu župana 
mag. Marko Zidanšek l.r.