Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017

Kazalo

683. Spremembe in dopolnitve Certifikacijskih specifikacij za atestiranje ultralahkih motornih letal, stran 2007.

  
Na podlagi drugega odstavka 5. člena in pete alineje petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16), 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) izdaja direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije naslednje
S P R E M E M B E    I N    D O P O L N I T V E    
C E R T I F I K A C I J S K I H    S P E C I F I K A C I J 
za atestiranje ultralahkih motornih letal 
Certifikacijske specifikacije za atestiranje ultralahkih motornih letal (Uradni list RS, št. 87/14) se spremenijo in dopolnijo v naslednjih točkah:
1. Vsebina 
V 1. točki (Vsebina) se doda nov odstavek, ki se glasi: 
»Za ultralahka motorna letala, ki so pridobila dovoljenje za letenje pred veljavnostjo teh certifikacijskih specifikacij, velja četrti odstavek 23. člena Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 49/16 in 52/16).«
2. Razlage 
V 2. točki (Razlage) se doda nov odstavek, ki se glasi: 
»4. Zahteve, ki niso številčno ovrednotene, jih v dvomljivih primerih bolj natančno opredeli ustrezna strokovna organizacija (kot npr. Strojna fakulteta, odobrena projektivna organizacija v letalstvu, projektantski biroji …).«
5. Splošni tehnični pojmi 
V 5. točki (Splošni tehnični pojmi) se v tabeli dodajo naslednji pojmi: 
 
II.Kazalo
Kazalo se spremeni v naslednjih poglavjih oziroma točkah:
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE CERTIFIKACIJSKIH SPECIFIKACIJ ZA ATESTIRANJE ULTRALAHKIH MOTORNIH LETAL
1. Vsebina
2. Razlage 
5. Splošni tehnični pojmi 
II. Kazalo
A. Splošno
CS-UML 25 Omejitve mase 
CS-UML 361 Navor motorja 
Zahteve za zasilni pristanek 
CS-UML 561 Splošno 
B. Pogonska skupina
Splošno 
CS-UML 902 Vgradnja – letala z uvlačljivimi pogonskimi sistemi ali propelerji 
Gorivni sistem 
CS-UML 951 Splošno 
CS-UML 959 Neuporabno gorivo 
CS-UML 963 Posoda za gorivo oziroma električni akumulatorji ali druge naprave za shranjevanje energije – splošno 
CS-UML 967 Vgradnja posode za gorivo oziroma vgradnja naprave za shranjevanje energije 
Hlajenje 
CS-UML 1047 Test hlajenja za letala z električnim pogonskim sistemom 
Uvodni sistem za zrak 
CS-UML 1103 Uvodni sistem za zrak dodatno za letala z električnim pogonskim sistemom 
Izpušni sistem 
CS-UML 1125 Izpušni razvod 
Agregati in krmilje pogonske skupine 
CS-UML 1145 Stikala za vžig 
CS-UML 1149 Krmilje obratov in kota koraka propelerja 
C. Oprema
Splošno 
CS-UML 1305 Merilniki pogonske skupine 
Električni sistemi in oprema 
CS-UML 1353 Zasnova in vgradnja akumulatorjev 
CS-UML 1365 Električni vodniki in oprema 
Omejitve obratovanja in informacije 
Oznake in napisi 
CS-UML 1553 Merilnik količine goriva 
J. Propelerji
Zasnova in izvedba gradnje 
CS-UML 1923 Krmiljenje kota koraka 
III. Končna določba
Priloga III
A. Splošno
CS-UML 25 Omejitve mase
V CS-UML 25 Omejitve mase se 2. točka spremeni tako, da se glasi: 
»2. Ni manjša od vsote mas praznega letala z vso minimalno opremo letala, mase potnikov in sicer najmanj 100 kg za enosedežno letalo ali najmanj 170 kg za dvosedežno letalo ter mase goriva oziroma naprav za shranjevanje energije za pol ure letenja pri največji stalni moči motorja, oziroma, kot je izjemoma določeno z določilom CS – UML 951 (4.).«
CS-UML 361 Navor motorja 
V CS-UML 361 Navor motorja se doda 3. točka, ki se glasi: 
»3. Za električne pogonske sisteme mora sistem vzdržati največji navor motorja.«
Zahteve za zasilni pristanek 
CS-UML 561 Splošno
V CS-UML 561 Splošno se doda 4. točka, ki se glasi: 
»4. Če so vgrajeni električni akumulatorji ali kakršna koli naprava za shranjevanje energije na način, da bi v primeru zasilnega pristanka lahko bil(a) ogrožen(a) pilot in/ali sopotnik mora pritrditev električnih akumulatorjev ali kakršne koli naprave za hrambo energije vzdržati pojemek, ki ustreza 9 g v smeri naprej.«
B. Pogonska skupina
Splošno 
V točki C Pogonska skupina se pod naslov Splošno doda nova točka, ki se glasi: 
»CS-UML 902 Vgradnja – letala z uvlačljivimi pogonskimi sistemi ali propelerji 
Letala z uvlačljivimi pogonskimi sistemi ali propelerji morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
1. Uvlečenje in izvlečenje mora biti možno brez tveganja poškodbe in brez uporabe posebne veščine ali napora ali prekomernega časa.
2. Mora biti omogočeno zavarovanje izvlečnega (uvlečnega) mehanizma v skrajnem položaju. Morajo biti zagotovljena sredstva za informiranje pilota, da je ta mehanizem zavarovan v popolnoma izvlečenem ali uvlečenem položaju.
3. Katerakoli vratca povezana z izvlečenjem in uvlečenjem ne smejo poslabšati izvlečenja in uvlečenja in morajo biti zavarovana proti spontanemu odpiranju.
4. Vgradnja mora biti projektirana tako, da preprečuje, da bi toplota motorja povzročila ogenj ali drugo nevarno stanje.
5. Gorivo ali mazivo se ne sme izločati z motorja, njegovih komponent ali naprav v nevarnih količinah, ko je pogonski sistem v uvlečenem položaju in med izvlečenjem in uvlečenjem.
6. Ko je pogonski sistem v uvlečenem položaju in med izvlečenjem in uvlečenjem se ne smejo pojaviti niti električno iskrenje niti motnje radijskih naprav.«
Gorivni sistem 
CS-UML 951 Splošno 
V CS-UML 951 Splošno se dodajo 3., 4., 5., 6. in 7. točka, ki se glasijo: 
»3. V primeru vgradnje električnega pogonskega sistema mora biti vsak energijski sistem konstruiran in razporejen na način, da zagotavlja pretok energije v kapaciteti potrebni za pravilno delovanje motorja pri katerih koli normalnih pogojih obratovanja.
4. V primeru vgradnje električnega pogonskega sistema za letala s konstrukcijskim razmerjem W/b2 (razmerjem največje vzletne mase W in kvadrata razpetine kril b2) ki ni večje od 3(W[kg], b[m]) mora izjemoma ne glede na določilo CS – UML 25 (2), kapaciteta naprav za shranjevanje energije zadoščati za vzlet z vzletnimi sposobnostmi motorja in 5 minutno vzpenjanje z največjo stalno močjo motorja ter z dovolj energije za uporabo električnih sistemov za nadaljevanje leta brez vklopljenega električnega pogona letala.
5. V primeru vgradnje električnega pogonskega sistema mora biti vsaka naprava za shranjevanje energije projektirana tako, da je zagotovljeno enakomerno polnjenje akumulatorskih celic. Ročni preklop na druge vire energije je dovoljen.
6. V primeru vgradnje električnega pogonskega sistema mora biti zaščita pred prenapolnitvijo in kritičnim izpraznjenjem električnega akumulatorja ali katere koli druge naprave za shranjevanje energije zagotovljena vključno z globokim ali neuravnoteženim izpraznjenjem, če je potrebno glede na tip električnega akumulatorja.
Opomba:
Vgradnje potencialno kritičnih tipov električnih akumulatorjev (npr. Ni-Cd, Li-Po) naj bi imele sistem za kontrolo statusa akumulatorskih celic in zagotavljanje informacij in opozoril o kritičnih parametrih in odpovedih. Motorske kontrolne enote in sistemi za upravljanje električnih akumulatorjev naj bi bili projektirani in izdelani ob upoštevanju dobre inženirske prakse z upoštevanjem elektro magnetnih motenj, vidikov vplivov okolja na letalo in sisteme ter vidikov računalniško programske opreme.
7. V primeru vgradnje električnega pogonskega sistema morajo biti upoštevani učinki električnega sistema v pogojih vetrnice »wind milling« (npr. zavora propelerja ne učinkuje), ko motor letala deluje kot generator.«
CS-UML 959 Neuporabno gorivo 
V CS-UML 959 Neuporabno gorivo se 1. in 2. točka spremenita, tako da se glasita: 
»1. Prostornina neuporabnega goriva ne sme biti manjša od tiste, ki pri najbolj neugodnih pogojih dovajanja goriva, kot so poletanje, vzpenjanje, dolet ali pristanek, že povzroča opazne motnje. Prostornina neuporabnega goriva ne sme biti večja od 5 % prostornine posode.
2. V primeru vgradnje električnega pogonskega sistema mora biti določena količina neuporabne preostale energije.
Opomba:
Nekatere projektne rešitve lahko preprečijo uporabo celotne količine energije, da se izogne poškodovanje vira energije; ustrezna količina energije mora biti deklarirana kot neuporabna. Druge projektne rešitve lahko dovoljujejo posadki uporabo celotne količine energije, z ali brez zahteve posadki za določeno akcijo. V takih primerih naj bi bila v pilotski kabini primerno projektirana indikacija ter morajo biti zagotovljena navodila za stalno plovnost in servisiranje, za posledično zagotovitev povrnitve kapacitete energije po izvedenem letu.«
 
CS-UML 963 Posoda za gorivo oziroma električni akumulatorji ali druge naprave za shranjevanje energije – splošno se spremeni tako, da se glasi: 
»CS-UML 963 Posoda za gorivo oziroma električni akumulatorji ali druge naprave za shranjevanje energije – splošno 
1. Posoda za gorivo mora zdržati obremenitve zaradi vibracij, vztrajnosti, teže goriva, ogrodja letala, ki je izpostavljeno vibracijam, obremenitve zaradi vztrajnosti, obremenitve tekočin in zunanjih sil, katere nastanejo pri uporabi letala.
2. Če se lahko težišče letala znatno spremeni zaradi pljuskanja goriva, je treba vgraditi napravo, ki zmanjša pljuskanje na sprejemljivo mero.
3. V primeru vgradnje električnega pogonskega sistema se mora ustreznost in zanesljivost električnih akumulatorjev ali drugih naprav za shranjevanje energije dokazati na podlagi izkušenj ali testov.
4. V primeru vgradnje električnega pogonskega sistema naj bodo prepoznane značilnosti naprav za shranjevanje energije vključno z načini odpovedi (npr. termalni pobeg, napihnjenost, eksplozija, toksične emisije). Akumulatorske celice in druge podkomponente sistema naj bodo sestavljene in vgrajene na način, da se minimizirajo učinki odpovedi.
Opomba:
Akumulatorske celice naj bodo kvalificirane po sprejetih standardih (npr. EUROCAE/D= 311, UN T).«
CS-UML 967 Vgradnja posode za gorivo oziroma vgradnja naprave za shranjevanje energije se spremeni, tako da se glasi: 
»CS-UML 967 Vgradnja posode za gorivo oziroma vgradnja naprave za shranjevanje energije
1. Posoda za gorivo mora biti nameščena tako, da teža goriva ne povzroča točkastih obremenitev posode. Poleg tega je potrebno:
a. stike oblaziniti, da se prepreči drgnjenje posode na podporno ogrodje,
b. za podporno ogrodje in oblazinjenje uporabiti snovi, ki goriva ne vpijajo.
2. Zaradi preprečevanja zbiranja vnetljivih tekočin in plinov mora imeti prostor, v katerega je vgrajena posoda za gorivo, urejeno prezračevanje in drenažo. Sosednji prostori morajo imeti prav tako urejeno lastno drenažo in prezračevanje.
3. Posoda za gorivo ne sme biti vgrajena na motorski strani požarne pregrade. Med požarno pregrado in gorivno posodo mora biti najmanj 15 mm razmika.
4. Če je posoda za gorivo nameščena v kabini mora biti zagotovljeno ustrezno prezračevanje in drenaža. Posoda za gorivo ne sme ovirati posadke letala ali delovanja katerega koli dela letala. Drenirano gorivo ne sme kapljati na posadko letala.
5. V primeru vgradnje električnega pogonskega sistema mora vsaka naprava za shranjevanje energije biti vgrajena z upoštevanjem CS – UML 627. Dodatno je potrebno zagotoviti ukrepe projektiranja za preprečitev drgnjenja med komponentami in opor na bližnjo okolico, v primeru, da se takšno drgnjenje lahko pojavi.
6. V primeru vgradnje električnega pogonskega sistema, če ni dokazano, da se niti hlapi niti kapljevine lahko izločijo iz naprave za shranjevanje energije, mora biti predel, kjer je vgrajena, prezračevan in dreniran.
7. V primeru vgradnje električnega pogonskega sistema, če je naprava za shranjevanje energije vgrajena v prostor namenjen osebju, mora biti demonstrirano da sta zagotovljena ustrezno prezračevanje in drenaža, da prisotnost naprave za shranjevanje energije ne bo v nobenem primeru ovirala upravljanja z letalom ali normalnega gibanja vkrcanega osebja ter da puščajoči fluidi in hlapi ne bodo imeni neposrednega kontakta s katero koli od vkrcanih oseb.
8. V primeru vgradnje električnega pogonskega sistema mora vsaka naprava za shranjevanje energije biti vgrajena na način, da se kar se da zmanjša učinek načina odpovedi opredeljenega v CS-UML 963. Projektni ukrepi lahko vključujejo:
a. zagotovitev ustreznih informacij posadki, da ta lahko izvede ustrezne ukrepe (npr. spremljanje temperature ali tlaka),
b. izogibanje učinkom termalnega pobega ali požara in zagotovitev, da konstrukcija, ki jo obdaja, lahko prenese termalne obremenitve,
c. projektiranje prostora za električni akumulator na način, da lahko prenese povečanje tlaka ali ekspanzijo.
9. Gorivni sistem mora biti zasnovan tako, da v primeru zasilnega pristanka, ki se zgodi v mejah predvidenih preobremenitev ogrodja letala za zasilni pristanek, ali pri lomu podvozja, ne pride do porušitve posode ali napeljave za gorivo oziroma v primeru vgradnje električnega pogonskega sistema do porušitve naprave za shranjevanje energije ali napeljave za distribucijo energije za pogonski sistem.«
Hlajenje 
V točki C Pogonska skupina se pod naslov Hlajenje doda nova točka, ki se glasi: 
»CS-UML 1047 Test hlajenja za letala z električnim pogonskim sistemom 
1. Za dokazovanje skladnosti z zahtevami v CS-UML 1041, morajo biti izvedeni testi po priporočenih postopkih za vzlet in vzpenjanje:
izmeri se
a. vzlet v režimu motorja za vzletanje v trajanju ene minute,
b. po tem se nadaljuje vzpenjanje z navečjo stalno močjo, dokler se ne doseže odčitka največje temperature in nato za 5 minut ali do dosega najmanjšega nivoje energije po CS-UML 959.
2. Let zahtevan pod točko 1. mora biti izveden s hitrostjo, ki ne presega največje hitrosti vzpenjanja pri največji stalni moči.
3. Najvišjo pričakovano temperaturo zraka se postavi na 38 °C na višini morske gladine (pogoji vročega dneva).
4. Temperatura motorja, njegovih enot in sistemov mora biti popravljena na način, da se razlika med najvišjo pričakovano temperaturo zraka in temperaturo okolice v času prvega pojava najvišje zabeležene temperature komponent doda slednji.«
Uvodni sistem za zrak 
 
V točki C Pogonska skupina se pod naslov Uvodni sistem za zrak doda nova točka, ki se glasi: 
»CS-UML 1103 Uvodni sistem za zrak dodatno za letala z električnim pogonskim sistemom 
1. V primeru, če so vgrajeni uvodni sistemi za zrak, morajo imeti drenažo za preprečitev kopičenja vlage pri normalnih naklonih letala na tleh in v letu.
2. Uvodni sistemi za zrak, ki so pritrjeni na medsebojno gibljive dele, morajo vsebovati elemente, ki omogočajo prilagodljivost.«
Izpušni sistem 
CS-UML 1125 Izpušni razvod 
V CS-UML 1125 Izpušni razvod se doda 4. točka, ki se glasi: 
»4. V primeru vgradnje električnega pogonskega sistema, če je izpušni razvod vgrajen, veljajo zahteve pod točkami 1., 2. in 3.«
Agregati in krmilje pogonske skupine 
CS-UML 1145 Stikala za vžig
V CS-UML 1145 Stikala za vžig se 3. točka spremeni, tako da se glasi: 
»3. Stikalo za vžig se ne sme uporabljati kot glavno stikalo za ostale tokokroge.«
CS-UML 1149 Krmilje obratov in kota koraka propelerja 
V CS-UML 1149 Krmilje obratov in kota koraka propelerja se dodajo 2., 3., 4., in 5. točka, ki se glasijo: 
»2. Dodatno:
a. če je vgrajeno krmilje za nastavljanje hitrosti ali koraka propelerja, rokovanje z njim ne sme zahtevati nepotrebne pozornosti ali posebnih spretnosti pilota,
b. za propeler z nastavljivim korakom mora biti zagotovljena jasna označitev:
– dovoljenega intervala koraka propelerja za zagon motorja,
– da je bila dosežena nastavitev koraka propelerja za vzlet.
3. Propelerji, ki jih ni možno upravljati med letom morajo ustrezati naslednjim zahtevam:
a. Med vzletom in vzpenjanjem pri hitrosti največjega vzpenjanja, mora propeler pri polnem plinu omejevati obrate motorja na vrednost, ki ni večja od največjih dovoljenih obratov za vzlet.
b. Med letenjem s hitrostjo VNE ali pri največji hitrosti letenja z izvlečenim pogonskim sistemom, v prostem teku ali z ugasnjenim motorjem, kadar to nima škodljivih učinkov na motor, propeler ne sme povzročiti višjih obratov motorja kot 110 % najvišjih dovoljenih obratov trajnega delovanja.
4. Propelerji, ki jih je možno upravljati med letom, pa nimajo krmilja za ohranjanje konstantnih obratov propelerja, morajo biti projektirani na način, da:
a. da se doseže zahteva iz CS-UML 1149 2. a. z nastavitvijo najmanjšega možnega koraka propelerja,
b. da se doseže zahteva iz CS-UML 1149 2. b. z nastavitvijo največjega možnega koraka propelerja.
5. Propelerji s krmiljem za ohranjanje konstantnih obratov propelerja, morajo ustrezati naslednjim zahtevam:
a. pri delujoči krmilni enoti mora obstajati naprava za omejitev največjih obratov motorja na največje dovoljene obrate za vzlet,
b. pri nedelujoči krmilni enoti mora obstajati naprava za omejitev največjih obratov motorja na 103 % najvišjih dovoljenih obratov trajnega delovanja s propelerjem na najnižji možni nastavitvi koraka in da je letalo stacionarno brez vetra.«
C. Oprema 
Splošno 
CS-UML 1305 Merilniki pogonske skupine 
V CS-UML 1305 Merilniki pogonske skupine se doda 2. točka, ki se glasi: 
»2. V primeru vgradnje električnega pogonskega sistema morajo biti vgrajeni naslednji inštrumenti pogonske skupine:
a. merilnik obratov ali merilnik izhodne moči,
b. prikazovalnik preostale količine energije v napravi za shranjevanje energije,
c. merilnik temperature motorja (ali merilnik notranjega hlajenja),
d. če je vgrajeno hlajenje s kapljevino, merilnik hladilne kapljevine,
e. merilnik preostalega časa.«
Električni sistemi in oprema 
CS-UML 1353 Zasnova in vgradnja akumulatorjev 
V CS-UML 1353 Zasnova in vgradnja akumulatorjev se dodajo 4., 5., 6., 7. in 8. točka, ki se glasijo: 
»4. V primeru vgradnje električnega pogonskega sistema naj bodo električni akumulatorji ali katera koli druga naprava za shranjevanje energije vgrajeni na način, da vkrcano osebje ne bo ogroženo v primeru zasilnega pristanka.
5. V primeru vgradnje električnega pogonskega sistema naj bodo nameščena opozorila, nalepke in postopki za zmanjševanje tveganja zemeljskemu osebju (reševalnim ekipam).
6. V primeru vgradnje električnega pogonskega sistema naj bodo naprave za shranjevanje energije zaradi prenašanja obremenitev v letu in na tleh ter obremenitev zasilnega pristanka ter zmanjšanja na najmanjšo možno mero ugotovljenih nevarnosti zaradi kemijske sestave akumulatorskih celic, vgrajene v robustne okrove ali ločene prostore.
7. V primeru vgradnje električnega pogonskega sistema naj bodo naprave za shranjevanje energije in sistem visoke napetosti ustrezno zaščitene pred verjetnim puščanjem goriva, vodnega balasta in vlage v prezračevanih prostorih.
8. V primeru vgradnje električnega pogonskega sistema naj električni akumulatorji vključujejo glavno električno talilno varovalko pri napravi za shranjevanje energije za izoliranje sistema v primeru kratkega stika. Upošteva naj se mehanska izklopna stikala in/ali releje za izolacijo električnih akumulatorjev za izolacijo obeh polov akumulatorjev visoke napetosti. Mehansko izklopno stikalo naj ne bo odvisno od kakršnega koli procesorja ali ukrepanja računalniške programske opreme za zagotovitev električne izolacije električnega akumulatorja.«
CS-UML 1365 Električni vodniki in oprema 
V CS-UML 1365 Električni vodniki in oprema se dodajo 3., 4,. 5. in 6. točka, ki se glasijo: 
»3. V primeru vgradnje električnega pogonskega sistema električni vodniki morajo biti vgrajeni na način, da elektromagnetno in recipročno vplivanje ne ogrozi varnega letenja (npr. zaradi indukcije).
4. V primeru vgradnje električnega pogonskega sistema mora zasnova in izdelava vgradnje električnih vodnikov vključno z razvodom, pritrditvami in konektorji zmanjšati na najmanjšo možno mero tveganje električnega udara v visokonapetostnih sistemih (HV). Zasnova mora vključevati električne ločitvene-izolacijske materiale sposobne ščititi vkrcane osebe in osebje na tleh pred električnim udarom v vseh režimih uporabe letala, npr. let v dežju. Noben vtič konektorja visokonapetostnega sistema naj ne bo izpostavljen ko je pod napetostjo akumulatorja. Visokonapetostni vodniki naj bodo ločeni od gorivnih vodov, krmilnih sistemov in nizkonapetostnih vodnikov.
5. V primeru vgradnje električnega pogonskega sistema naj bo vgrajen sistem zaznavanja odpovedi na tleh, ki pilotu ali osebju za oskrbo letala na tleh zagotavlja opozorilo v primeru, da ogrodje letala ni več popolnoma električno izolirano, za kateri koli električni sistem letala v katerem napetost lahko preseže 50Vrms (AC) ali 120 V (DC) pri normalnih pogojih in pri pogojih ene-odpovedi. Razpoložljive naprave imajo lahko dve mejni navedbi: opozorilo in kritično.
6. V primeru vgradnje električnega pogonskega sistema morajo biti visokonapetostni vodniki jasno določljivi in barvno kodirani v svetlo oranžni barvi. Upošteva naj se namestitev opozorilnih nalepljenih oznak HV na komponente.
Opomba:
Za visokonapetostne sisteme (HV) naj bodo zagotovljeni avtomatski varnostni sistemi za pilota, osebje za vzdrževanje, podporno osebje ter reševalno osebje. Sistem izklopa (interlock) ki poteka skozi vse dele sistema, kateri vplivajo na varnost, naj izklopi visokonapetostni (HV) tokokrog (npr. izklopi rele za izolacijo električnega akumulatorja). HV sistem naj bi bilo možno aktivirati le ko je tokokrog za izklop sklenjen. Če je tokokrog za izklop prekinjen v kateri koli točki, naj se HV akumulatorji izklopijo z odprtjem izolacijskih relejev akumulatorjev. Avtomatski izklop naj ne povzroči dodatne nevarnosti glede varnega leta.
Ti za varnost relevantni deli so HV glavno stikalo, gumb za izklop sistema v nuji, naprava za spremljanje izklopljenosti in vsi konektorji v visokonapetostnih linijah.
Po odprtju izolacijskih relejev akumulatorjev, naj napetost v HV tokokrogih avtomatično pade na varni nivo v razumnem časovnem intervalu (5–10 sekund). Upošteva naj se možnost prikaza (pilotu in osebju za vzdrževanje) kdaj je napetost v HV tokokrogu nad mejo nizke napetosti.
Za prekinitev tokokroga za izklop v primeru nuje je senzor občutljiv na pospeške, ki reagira na pojemek v smeri leta, kot ELT, tudi lahko opcija za zagotovitev avtomatskega izklopa HV tokokroga v primeru zasilnega pristanka.«
Omejitve obratovanja in informacije 
Oznake in napisi 
CS-UML 1553 Merilnik količine goriva 
V CS-UML 1553 Merilnik količine goriva se doda 2. točka, ki se glasi: 
»2. V primeru vgradnje električnega pogonskega sistema naj prikazovalnik količine energije prikaže pilotu količino preostale energije v napravi za shranjevanje energije.
a. Informacija mora biti pilotu enostavna za zaznavo, po možnosti imeti barvni lok, barvno kodirane stolpce ali podobni opozorilni sistem, ki ponazarja rezervo energije skladno s CS-ULM 959, in
b. imeti v povezavi z navedenim v točki a. še numerični izpis ki prikazuje preostanek energije v primerni enoti enakovredno nivoju energije.
c. Zagotovljene morajo biti dodatne informacije za ugotovitev količine in razpoložljivosti energije.
d. Biti mora jasno ugotovljivo ali je na voljo dovolj energije za izvedbo vzleta in vzpenjanja skladno s CS–ULM 951 4.
Opomba:
CS 22.1553 b.
Primerne enote so lahko kWh, procent kapacitete, preostali čas delovanja motorja ali kateri koli primerna enota enakovredno nivoju energije.
CS 22.1553 c.
Če je potrebno zaradi tehnologije električnega akumulatorja pa so lahko potrebne tudi dodatne informacije, kot so temperature, glede statusa naprave za shranjevanje energije, npr. hladen akumulator je mogoče potrebno ogrevati pred zagonom motorja ali polnjenjem.«
J. Propelerji
Zasnova in izvedba gradnje 
CS-UML 1923 Krmiljenje kota koraka 
CS-UML 1923 Krmiljenje kota koraka se spremeni, tako da se glasi: 
»Za vgradnjo propelerja za nastavljivim kotom koraka se je potrebno posvetovati z ustrezno ustanovo (kot npr. Strojna fakulteta, odobrena projektivna organizacija v letalstvu, projektantski biroji …).«
III. Končna določba
Te spremembe in dopolnitve certifikacijskih specifikacij začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. marca 2017
Rok Marolt l.r.
Direktor