Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017

Kazalo

682. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, stran 2006.

  
Na podlagi šestega odstavka 3. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in 81/15) izdaja vršilka dolžnosti direktorja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
S P L O Š N I  A K T 
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve 
1. člen 
(1) V Splošnem aktu o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, št. 47/10) se v 1. členu spremeni naziv agencije »Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije« tako, da se glasi: »Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije«.
(2) V 1. členu se besedilo »(Uradni list RS, št. 51/09, v nadaljevanju: zakon)« spremeni tako, da se glasi: »(Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in 81/15; v nadaljevanju: zakon)«.
2. člen 
(1) Na koncu prvega odstavka 4. člena se črta besedilo », na primer izpostavljeno okence, pismonoška postaja ali premična pošta«.
(2) V drugem odstavku 4. člena se doda nov zadnji stavek, ki se glasi: »Postanek premične kontaktne točke mora biti na vnaprej določenem in objavljenem mestu.«.
(3) Besedilo četrtega odstavka 4. člena se spremeni tako, da se za besedo »zagotovi« doda dvopičje, besedilo »najmanj eno kontaktno točko, organizirano kot pošta ali pogodbena pošta, v vsaki občini na ozemlju Republike Slovenije in za 95 % prebivalcev Republike Slovenije zračna razdalja do najbližje kontaktne točke ne presega 4,5 kilometra.« se nadomesti z dvema alinejama, ki se glasita:
»– najmanj eno kontaktno točko, organizirano kot pošta ali pogodbena pošta, v vsaki občini na ozemlju Republike Slovenije, in
– da za 95 % prebivalcev Republike Slovenije zračna razdalja do najbližje pošte ali pogodbene pošte ne presega 4,5 kilometra.«.
(4) Za četrtim odstavkom 4. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi: »V kolikor izvajalec univerzalne poštne storitve z analizo razumnih potreb uporabnikov poštnih storitev, ki temelji na letnem merjenju števila obiskov in števila izvedenih storitev na kontaktni točki, ki je edina pošta ali pogodbena pošta v občini, dokaže, da bi bilo razumnim potrebam uporabnikov poštnih storitev zadoščeno tudi v primeru preoblikovanja kontaktne točke v drugo organizacijsko obliko, se ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena izjemoma šteje, da izvajalec univerzalne poštne storitve izpolni zahteve iz tretjega odstavka tega člena tudi, če v takšni občini ni zagotovljene kontaktne točke, organizirane kot pošta ali pogodbena pošta, temveč je na podlagi soglasja agencije, izdanega v postopku preoblikovanja kontaktne točke, organizirana druga oblika kontaktne točke. Kljub preoblikovanju ne sme zračna razdalja za 95 % prebivalcev Republike Slovenije do najbližje pošte ali pogodbene pošte presegati 4,5 km.«.
3. člen 
V tretjem stavku prvega odstavka 5. člena se besedilo »soglasje lokalne skupnosti« spremeni tako, da se glasi: »mnenje lokalne skupnosti«. Črta se besedilo », v primeru, ko želi kontaktno točko preoblikovati v pogodbeno pošto, pa njeno mnenje«.
4. člen 
V tretjem stavku drugega odstavka 6. člena se beseda »obvestilu« nadomesti z besedama »analizi stanja«.
5. člen 
Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: »Ne glede na določbo prejšnjega odstavka morajo biti kontaktne točke, organizirane kot pošte ali pogodbene pošte, odprte vsaj dve zaporedni uri vsak delovni dan, od tega vsaj enkrat na teden v popoldanskem času po 16.00 uri. Vse druge oblike kontaktnih točk za neposredno delo z uporabniki poštnih storitev morajo biti odprte vsak delovni dan nepretrgoma najmanj eno uro, od tega vsaj enkrat na teden v popoldanskem času po 16.00 uri.«.
6. člen 
V drugem stavku prvega odstavka 12. člena se beseda »organ« nadomesti z besedo »subjekt«.
Prehodna in končna določba 
7. člen 
(1) Rok za prilagoditev zahtev iz 5. člena tega splošnega akta je šest mesecev od uveljavitve tega splošnega akta.
(2) Vsi postopki preoblikovanja kontaktnih točk, začeti pred uveljavitvijo tega splošnega akta, se dokončajo v skladu z določbami splošnega akta, ki je veljal do uveljavitve tega splošnega akta.
(3) Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-16/2016/23
Ljubljana, dne 17. marca 2017
EVA 2017-2130-0014
mag. Tanja Muha l.r.
v.d. direktorja Agencije za komunikacijska 
omrežja in storitve Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti