Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017

Kazalo

680. Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, stran 2004.

  
Na podlagi prvega odstavka 143. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15)je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 27. februarja 2017 sprejel
S K L E P 
o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja 
1. člen 
S tem sklepom se določa pavšalne zneske prispevkov, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe za posebne primere zavarovanja za zavarovance iz 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2).
2. člen 
Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, obračunavajo in plačujejo zavezanci iz 3. do 8. člena tega sklepa v pavšalnih zneskih.
3. člen 
Prispevke iz prejšnjega člena plačujejo v mesečnem pavšalnem znesku 6,62 eurov za:
– otroke in mladostnike z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri praktičnem pouku v podjetjih za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;
– osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali za to prakso prejemajo nagrado;
– vojaške invalide, civilne invalide vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah;
– osebe, ki se po predpisih, ki urejajo trg dela ali po predpisih, ki urejajo zaposlovanje invalidov, usposabljajo z delom pri izvajalcu ukrepa aktivne politike zaposlovanja, razen za osebe, ki opravljajo javna dela in
– osebe, ki na podlagi predpisov, ki urejajo prekrške in izvrševanje kazenskih sankcij, opravljajo določene naloge v splošno korist ali v korist lokalne skupnosti
organizacije, pri katerih so te osebe na usposabljanju, prostovoljni praksi, poklicni rehabilitaciji oziroma opravljajo določene naloge.
4. člen 
Prispevke iz 2. člena tega sklepa plačujejo v letnem pavšalnem znesku 9,89 eurov za dijake in študente pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela ali delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah, šole, ki zahtevajo oziroma organizirajo opravljanje takega dela in ekskurzij.
Prispevke iz 2. člena tega sklepa plačujejo v letnem pavšalnem znesku 9,89 eurov za dijake in študente pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse pravne in fizične osebe, kadar so pri njih dijaki in študentje na prostovoljnem praktičnem delu.
5. člen 
Prispevke iz 2. člena tega sklepa in prispevke za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe zunaj dela, nastale zaradi višje sile, plačuje v mesečnem pavšalnem znesku 13,18 eurov za osebe na prestajanju kazni zapora, ki niso obvezno zavarovane po ZPIZ-2, ter mladoletnike, proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, pri delu, poklicnem izobraževanju in pri opravljanju dovoljenih dejavnosti v skladu z zakonom, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.
6. člen 
Prispevke iz 2. člena tega sklepa plačujejo v mesečnem pavšalnem znesku 33,01 eurov:
– osebe, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, vendar niso zavarovane po 15. členu ZPIZ-2 in
– osebe, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost in niso zavarovane po 17. členu ZPIZ-2 ali po 25. členu ZPIZ-2.
Osebe iz prejšnjih alinej plačujejo polovico zneska iz tega člena za mesec, v katerem opravljajo dejavnost 15 dni ali manj.
7. člen 
Prispevke iz 2. člena tega sklepa plačujejo v letnem pavšalnem znesku 165,04 eurov ali pa mesečno plačujejo prispevek v znesku 13,75 eurov osebe, ki ne glede na določbo prvega odstavka 15. člena ZPIZ-2 niso zavarovane po 15. členu ZPIZ-2 in v skladu s predpisi, ki urejajo gostinstvo le občasno, največ do pet mesecev v koledarskem letu, opravljajo dejavnost kot sobodajalci – fizične osebe.
8. člen 
Osebe, ki za opravljanje teh aktivnosti niso zavarovane na drugi zavarovalni podlagi, so obvezno zavarovane za invalidnost in smrt kot posledico poškodbe pri delu s plačilom prispevka v letnem pavšalnem znesku 3,28 eurov v primerih, ko:
– sodelujejo pri organiziranih delovnih akcijah, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju v primerih naravnih in drugih nesreč;
– kot udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji sodelujejo pri opravljanju del oziroma nalog na mladinskem taboru;
– opravljajo vojaško službo v rezervni ali vojni sestavi, nadomestno civilno službo ali službo v Civilni zaščiti oziroma se usposabljajo za opravljanje teh nalog na podlagi državljanske dolžnosti ali se usposabljajo na podlagi pogodbe o službi v rezervni sestavi Slovenske vojske, pogodbe o službi v Civilni zaščiti ali se usposabljajo za opravljanje obrambnih nalog ter nalog zaščite, reševanja in pomoči;
– kot člani operativnih sestav prostovoljnih gasilskih enot oziroma gasilskih organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, med izvajanjem požarne straže ali zavarovanja požarno nevarnih del, mest in javnih prireditev, na vajah in drugih oblikah usposabljanja ali pri javnih nastopih in demonstracijah gasilske dejavnosti za namen poučevanja in usposabljanja prebivalstva;
– kot člani gorske reševalne službe, jamarske reševalne službe, vodniki reševalnih psov ali potapljači in drugi reševalci in pripadniki operativnih sestav za zaščito, reševanje in pomoč v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, opravljajo naloge v zvezi z zaščito, reševanjem in pomočjo ogroženim ljudem, ali naloge v zvezi z zaščito in reševanjem premoženja, okolja in kulturne dediščine ali se organizirano usposabljajo za navedene naloge;
– pomagajo policiji in pooblaščenim uradnim osebam državnih organov pri izpolnjevanju nalog s področja varstva ustavne ureditve, osebne varnosti občanov in varnosti premoženja, vzdrževanja javnega reda in miru, pri preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj ter pri odkrivanju in prijemanju storilcev in pri varovanju pred kršitvami nedotakljivosti državne meje;
– opravljajo naloge policije kot osebe v rezervnem sestavu policije;
– opravljajo na poziv državnih in drugih pooblaščenih organov javno in drugo družbeno funkcijo ali državljansko dolžnost, in
– kot športniki, šahisti, trenerji ali organizatorji v okviru organizirane športne ali šahovske dejavnosti sodelujejo pri športnih ali šahovskih akcijah.
9. člen 
Prispevke iz 3., 5., 6. in 7. člena tega sklepa plačujejo zavezanci najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.
Prispevek iz 4. člena tega sklepa za vsako šolsko leto plačujejo zavezanci najpozneje do 20. dne v mesecu, ki sledi mesecu zaključka praktičnega pouka, strokovnih ekskurzij, proizvodnega dela oziroma delovne prakse. Če zavarovanci iz 4. člena tega sklepa prejmejo plačilo za praktično delo oziroma, delovno prakso, obračunajo in plačajo zavezanci prispevke iz 4. člena tega sklepa najpozneje v petih dneh od izplačila tega plačila.
Osebe iz 7. člena tega sklepa, ki se odločijo za plačilo prispevkov v letnem znesku, plačajo ta prispevek do 31. januarja v koledarskem letu, na katero se prispevki nanašajo, oziroma v roku 30 dni od vpisa v Poslovni register Slovenije.
Prispevke iz 8. člena tega sklepa plačujejo zavezanci za koledarsko leto, in sicer ob prvi udeležbi akcije v koledarskem letu najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.
10. člen 
Zneski pavšalnih prispevkov po tem sklepu se letno uskladijo z gibanjem povprečnih plač v Republiki Sloveniji.
11. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 21/16).
12. člen 
Ta sklep začne veljati 1. aprila 2017.
Št. 9000-4/2017/21-5
Ljubljana, dne 27. februarja 2017
EVA 2017-2611-0014
Svet Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije 
Predsednik 
Milan Utroša l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti