Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017

Kazalo

676. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije, stran 1938.

  
Na podlagi 320. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) in drugega odstavka 8. člena Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije 
1. člen 
V Pravilniku o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 67/15) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen 
(prenos predpisov Evropske unije) 
S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktiva 2012/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/EU in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L št. 315 z dne 14. 11. 2012, str. 1).«.
2. člen 
Naslov 3. člena se spremeni tako, da se glasi: »(emisijski in pretvorbeni faktorji)«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pretvorbeni faktorji za izračun energijske vsebnosti goriv za končno rabo so določeni v prilogi IV, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
3. člen 
Priloge I, II in III se nadomestijo z novimi prilogami I, II in III, ki so sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-353/2016
Ljubljana, dne 16. marca 2017
EVA 2016-2430-0080
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost