Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017

Kazalo

674. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 1936.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16 in 70/16) se v 3. členu v preglednici za vrstico s šifro A070 doda nova vrstica s šifro A080, ki se glasi:
»
A080
razlika v plači sodnikom za zadeve iz pristojnosti specializiranega oddelka
bruto plača – redno delo
40.c člen Zakona o sodiščih, 196. člen Zakona o državnem tožilstvu
/
1
1
1
«. 
Za vrstico s šifro C130 se doda nova vrstica s šifro C131, ki se glasi:
»
C131
dodatek za stalno pripravljenost na določenem kraju
dodatki
0,5
32.a člen ZSPJS, 46. člen KPJS, 71. člen ZODPol bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor
/
X
1
1
«. 
V vrsticah s šiframa A900 in B010 se v stolpcu A1 število »1« nadomesti s črko »X«.
Vrstici s šiframa C011 in C012 se spremenita tako, da se glasita:
»
C011
položajni dodatek – nadomeščanje
dodatki
od 0,05 do 0,12
osnovna plača FJU x faktor x število normiranih ur; 
 
24. člen ZSPJS
za čas, ko javni uslužbenec izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem ali izvajanjem dela notranje organizacijske enote (nadomeščanje)
0
1
1
od 0,01 do 0,10
osnovna plača FJU x faktor x število normiranih ur; 
 
20. člen PJUDT
0
1
2
C012
položajni dodatek – nadomeščanje
dodatki
faktor določen v skladu s 4. členom Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka
osnovna plača FJU x faktor x število normiranih ur; 
24. člen ZSPJS
za čas, ko vodja ene notranje organizacijske enote nadomešča vodjo druge notranje organizacijske enote
0
1
1
«. 
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-5/2017
Ljubljana, dne 23. marca 2017
EVA 2017-3130-0006
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 
 

AAA Zlata odličnost