Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017

Kazalo

485. Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Šentrupert, stran 1553.

  
Na podlagi tretjega odstavka 16. člena in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), drugega odstavka 3. člena in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), ter prvega odstavka 8. člena in prvega odstavka 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 18. seji dne 15. 2. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Šentrupert 
1. člen 
(vsebina) 
S tem Odlokom o spremembah Odloka o načinu opravljanja javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Šentrupert (v nadaljevanju: Odlok) se ureja prenos in datum prenosa opravljanja zadevne javne službe na javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje, matična številka 5243858000.
2. člen 
(spremembe Odloka) 
V 2. členu Odloka se spremeni pomen izraza iz tretje alineje, in sicer se odslej glasi:
– »javno podjetje« je Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje, matična številka 5243858000.
3. člen 
(prehodne in končne določbe) 
(1) Občina in Komunala Trebnje d.o.o. skleneta in uveljavita pogodbo, s katero podrobneje uredita pogoje in način izvajanja javne službe najpozneje do uveljavitve tega Odloka o spremembah Odloka. Sestavni del pogodbe je izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest za leto 2017.
(2) Javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o. začne z izvajanjem javne službe v skladu s tem Odlokom o spremembah Odloka prvi dan po uveljavitvi tega Odloka o spremembah Odloka.
(3) Javno podjetje Energetika Šentrupert d.o.o. preneha z izvajanjem javne službe z dnem uveljavitve tega Odloka o spremembah Odloka. Občina in Energetika Šentrupert d.o.o. temu ustrezno skleneta prenehanje veljavnosti Pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Šentrupert, sklenjene dne 7. 7. 2014.
(4) Vse ostale določbe Odloka ostanejo nespremenjene.
(5) Ta Odlok začne veljati 15. 3. 2017.
Št. 371-0011/2014-5
Šentrupert, dne 15. februarja 2017
Župan 
Občine Šentrupert 
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost