Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27. 2. 2017

Kazalo

480. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje kmetijsko proizvodnega kompleksa Ribogojstvo Goričar – SLV 07, stran 1545.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 20. seji, dne 16. 2. 2017, sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje kmetijsko proizvodnega kompleksa Ribogojstvo Goričar – SLV 07
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
Mirko Goričar, Slivje 2, 8312 Podbočje, želi na lastnem zemljišču urediti in razširiti obstoječi legalno zgrajeni kmetijsko proizvodni kompleks, oziroma celostno zaokrožiti pridelovalno proizvodni proces kmetijskih pridelkov/izdelkov. Potreba po razširitvi oziroma zaokrožitvi proizvodnega kompleksa je posledica sledenju potrebam trga, potrebi po ohranitvi obstoječih delovnih mest in potrebi po razširitvi obstoječih dejavnosti z novimi na podlagi izkoriščanja in predelave lastnih kmetijskih pridelkov (npr. sadje, grozdje, ječmen). Pobudnik ima znotraj območja predvidenega OPPN že legalno zgrajene proizvodne objekte za gojenje in predelavo rib, shrambe, delavnice, bazene, objekt za proizvodnjo vina, kozolec in stanovanjsko hišo. Prav tako že ima izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo nove ribogojnice za some z usedalnikom. Obstaja potreba po gradnji pivovarne za pridelavo piva, sokov, šampanjca in žganih pijač, nove vinske kleti, ureditvi platoja za hlodovino in postavitev silosov za sekance zaradi lastne proizvodnje toplote za gojenje somov, trgovine za degustacijo in prezentacijo izdelkov ter nove stanovanjske hiše, ker bo stara spremenila namembnost v shrambo za embalažo.
Na območju predlaganega OPPN je v veljavi Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Krško (Uradni list RS, št. 61/15, v nadaljevanju OPN). Zemljišča so po namenski rabi opredeljena kot stavbna zemljišča: območja proizvodnih dejavnosti – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK). Nahajajo se na območju, ki je v grafičnem in tekstualnem delu OPN označeno z enoto urejanja prostora (EUP) SLV 07, ki se ureja s prostorsko izvedbenimi pogoji. Ker določila OPN ne dopuščajo dejavnosti in stavb, ki bi celostno zaokrožili pridelovalno proizvodni proces kmetijskih pridelkov/izdelkov, se na podlagi določil 110. člena odloka o OPN pristopa k izdelavi OPPN, s skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju.
2. člen 
(okvirno območje OPPN) 
Območje OPPN se nahaja v južnem delu naselja Slivje, v bližini meje z občino Kostanjevica na Krki, na parcelah št. 1184/1, 1184/2, 1170/1, 1157/6, 1174, 1163/1 vse k.o. Podbočje. Območje OPPN je velikosti cca 2,5 ha. Na zahodni strani poteka javna pot JP 693502 – odcep Slivje, ki se priključuje na lokalno cesto LC 191231 Podbočje – Slivje – Kostanjevica, ki poteka na severni strani območja predlaganega OPPN. Na jugovzhodni strani območje predlaganega OPPN meji na gozdne površine, z ostalih strani pa meji na travniške površine, oziroma njive.
V postopku izdelave OPPN je možna sprememba meje OPPN, v kolikor se izkažejo utemeljene potrebe ter izvede predhodna preveritev.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta, idejne zasnove, investicijskih namer pobudnika OPPN in upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno. V kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom.
4. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
Postopek priprave, izdelave in sprejema OPPN bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
Faza
Rok izdelave
Sprejem ter objava Sklepa o izdelavi OPPN 
Februar 2017
Osnutek OPPN za pridobitev smernic
Februar 2017
Uskladitev osnutka z investitorjem in Občino ter seznanitev KS Podbočje
Marec 2017
Pridobivanje smernic
Marec 2017
Dopolnjen osnutek OPPN 
April 2017
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN
Maj 2017
Priprava in sprejem stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPPN
Junij 2017
Predlog OPPN za pridobitev mnenj 
Julij 2017
Pridobivanje mnenj 
Avgust 2017
Usklajen predlog OPPN
September 2017
Obravnava predloga odloka o OPPN na seji Občinskega sveta 
Oktober 2017
Objava odloka o OPPN v Uradnem listu RS 
November 2017
Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave OPPN. V kolikor bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, bo naročnik to zagotovil; postopek bo potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se bodo prilagodili navedeni roki izdelave OPPN. V primeru spremembe zakonodaje oziroma predpisov, ki bi vplivali na postopek ter vsebino izdelave OPPN, se le ta lahko ustrezno prilagodi.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO),
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge zadeve, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (naravne in druge nesreče),
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (vode, ogrožena območja),
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana; v vednost Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana (kulturna dediščina),
5. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije),
6. Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško (koncesionar gospodarske javne infrastrukture),
7. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (elektrika),
8. Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana (plin),
9. Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, 8270 Krško (za področje gospodarske javne infrastrukture).
V postopku OPPN sodeluje tudi Krajevna skupnost Podbočje, Podbočje 70, 8312 Podbočje, ki poda usmeritve in mnenje k načrtovanim ureditvam.
V kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. in 61. členom ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6. člen 
(obveznosti financiranja OPPN) 
Finančna sredstva za pripravo, izdelavo ter sprejem OPPN zagotovi naročnik Mirko Goričar, Podbočje 2, 8312 Podbočje. Pripravljavec OPPN je Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Načrtovalca OPPN, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira naročnik.
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s tem sklepom ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij. Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne za izdelavo OPPN. Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javni in drugih obravnavah v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne razgrnitve oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek. Po objavi odloka v Uradnem listu RS načrtovalec pripravi končno gradivo v analogni (trije izvodi) in digitalni obliki (pet izvodov), ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.
Št. 3505-19/2016-O502
Krško, dne 16. februarja 2017
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost